NAV har en rekke hjelpe- og stønadsordninger som er aktuelle for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Her er noen aktuelle stønader fra NAV.

Grunnstønad. Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

Hjelpestønad Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. (Utbetales til barn under 18 år).

Forhøyet hjelpestønad Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad. Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets muligheter for å bli boende hjemme.

Hjelpemidler. Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Eksemplene på hjelpe- og stønadsordninger fra NAV er ikke utfyllende. Kontakt NAV for mer informasjon i ditt tilfelle.