Mekling

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd.  Målet med mekling er at dere skal komme fram til en skriftlig samarbeidsavtale.  

Hvem må til mekling?

 • Alle foreldre som har felles barn under 16 år i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd.
 • Foreldre som vurderer å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolen.

Hva er målet med mekling?

Målet med mekling er å hjelpe foreldre med å lage gode ordninger og avtaler som er til det beste for barna deres.

I løpet av meklingen skal dere lage en foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale). Det er en privat avtale mellom foreldre om blant annet  

 • foreldreansvar
 • fast bosted
 • samvær
 • andre praktiske ting

Dere får en meklingsattest etter første gjennomførte meklingstime. Denne attesten trenger dere blant annet for å kunne søke om separasjon.

Les mer om foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)

Lag en foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)

Hva skjer i meklingstimen?

Som foreldre har dere ansvar for å finne frem til gode bostedsløsninger som skaper trygge og forutsigbare rammer for barna deres. Dette kan dere gjøre ved å lage en foreldresamarbeidsavtale.  Mekleren kan hjelpe dere med å

 • lage gode avtaler for barna deres
 • skape godt samarbeid
 • løse eventuelle konflikter
 • bli enige om hvordan dere skal være gode foreldre når dere ikke lenger bor sammen

Mekleren tilpasser innholdet og temaene i meklingstimene til deres behov. Mekleren har taushetsplikt og fører ikke journal. 

Hvordan kan jeg forberede meg?

Når dere bestiller meklingstime, vil dere få spørsmål om å vurdere samarbeidet dere har om felles barn.

Begge foreldre blir spurt de samme spørsmålene, men dere vil ikke få vite hverandres svar. På bakgrunn av dette vil dere tilbys et tilpasset meklingstilbud. Dere vil begge motta en skriftlig innkalling til mekling. I innkallingen vil det blant annet vises til en mal for en foreldresamarbeidsavtale. 

Gjør dere kjent med, og fyll ut, foreldresamarbeidsavtalen før første meklingstime. Dere kan enten fylle ut avtalen sammen eller hver for dere. Dere kan også velge å fylle den ut digitalt eller på papir.

Ta med en kopi av avtalen til første meklingstime. Der vil dere gå gjennom avtalen sammen med mekleren.

Dersom dere velger å fylle ut avtalen digitalt, kan det være lurt å ta med nettbrett eller datamaskin til meklingsmøtet slik at dere kan gjøre justeringer direkte i den digitale avtalen dere har laget.  

Skal barna være med til mekling? 

Barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Før dere foreldre tar avgjørelser som påvirker barna, skal dere snakke med dem om deres ønsker og behov. Det gjelder også når dere flytter fra hverandre, og skal treffe avgjørelser om hvor barna skal bo fast og om samvær.

Det kan imidlertid være vanskelig for foreldre å se hvordan barnet har det når de selv er i en krevende livssituasjon, og det kan være vanskelig å skille barnets behov fra sine egne.

Barnet på sin side kan oppleve at det er vanskelig å stille spørsmål og formidle sine tanker og følelser til foreldrene, og de kan være redde for å såre dere.

Vi anbefaler derfor at alle barn som ønsker det deltar i mekling. Mekleren har erfaring med å snakke med barn og kan derfor hjelpe dere. Ved at mekleren snakker med barnet, vil barnets stemme kunne komme tydeligere frem. Det sikrer at barnet blir hørt og bidrar til at dets meninger blir tatt hensyn til.

For barnet vil en samtale med mekler også kunne gi en opplevelse av å medvirke i en viktig prosess som angår dem. Ved å få være en del av meklingen kan de få en følelse av å bli tatt på alvor, og å være betydningsfulle. Det kan også gi dem en opplevelse av å ha en påvirkning i hvordan hverdagen deres skal være og at dere foreldre ønsker å finne løsninger som er til barnas beste.

Det er viktig å huske på at barnet har en rett til å bli hørt, og ikke en plikt til å uttale seg. Hvis barnet ikke ønsker å uttale seg, er det viktig at dere respekterer det.

Les mer om barnas behov og rettigheter

Hvor mange meklingstimer får dere?

Den første timen er obligatorisk, men dere kan få tilbud om inntil 7 timer mekling. Tilbudet er gratis, og dere kan selv bestille time ved et av våre familievernkontorer.

Det er viktig å bruke nok tid på å finne gode løsninger for barna. Antall meklingstimer vil derfor variere fra familie til familie. Dere avtaler hvor mange meklingstimer dere trenger sammen med mekleren.

Hvem er meklere?

Alle familievernkontorene til Bufdir tilbyr mekling. I tillegg finnes det eksterne meklere som kan hjelpe dere i denne prosessen.

Mekleren er en fagperson med særskilt opplæring i familiemekling. Noen er psykologer og pedagoger, andre er teologer, advokater eller sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

Alle har god kunnskap om barn og foreldrenes situasjon og utfordringer når de ikke lenger bor sammen.

Alle som jobber på et familievernkontor har taushetsplikt.

Hvor skal jeg til mekling?

Meklingen foregår på et av Bufdirs familievernkontorer eller hos en ekstern mekler

 • Er dere ektefeller eller samboere, skal dere mekle på det stedet dere sist bodde sammen.
 • Vurderer dere å bringe en sak inn for domstolene fordi dere er uenige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, skal dere mekle på det stedet barnet bor.
 • Er dere enige om det, kan dere velge å mekle et annet sted. 

Ta kontakt med ditt lokale familievernkontor og bestill time

Oversikt over godkjente eksterne meklere

Må vi møte til mekling?

Den første meklingstimen er obligatorisk. Det betyr at dere har plikt til å møte. Dere må gjennomføre hele timen for å oppfylle møteplikten.

Hvis en av dere er forhindret fra å møte, må dere kontakte mekleren eller familievernkontoret så raskt som mulig. Mekleren tar da stilling til om dere har gyldig grunn til å få utsatt timen.

Må vi gå sammen til mekling?

Dere skal møte sammen og samtidig til meklingstimene. Har dere svært lang reisevei, er det mulig å søke om telefonmekling.

I noen tilfeller, for eksempel i saker med vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt. 

Bor en eller begge av dere i utlandet, kan dette gi grunnlag for å fritas for mekling.

Søknad om fritak for mekling rettes til Bufetats regionkontorer. Det er mekler som tar stilling til søknad om telefonmekling og separat mekling.

Hva får vi når vi er ferdige med mekling?   

Etter den obligatoriske meklingstimen får dere en meklingsattest. Attesten dokumenterer at dere har gjennomført meklingstimen. Meklingsattesten er nødvendig for:

 • ektefeller som skal søke om separasjon
 • samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd
 • foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Publisert 22. februar 2018
Oppdatert 08. juni 2020