Foreldreansvar, fast bosted og samvær

Å bli enige om foreldreansvar, fast bosted og samvær er selve kjernen i foreldresamarbeidsavtalen. Her finner du informasjon om hva begrepene betyr og hva de innebærer for barna og dere som foreldre. 

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar?

Foreldreansvar handler om hvem som har ansvar for å ta seg av barnet og gi god omsorg, og om hvem som har rett og plikt til å ta store personlige avgjørelser for barnet.

Barnets behov og interesser skal alltid stå sentralt når dere utøver foreldreansvaret. Det betyr at det som er best for barnet, skal ligge til grunn for alle avgjørelser dere tar.

Har du foreldreansvar, kan du blant annet være med og bestemme over ting som:

 • navnevalg
 • skolevalg (andre enn offentlige skoler)
 • innmelding i trossamfunn
 • medisinsk behandling
 • samtykke til medisinske inngrep
 • vergemål (myndighet til å handle på vegne av barnet)
 • søknad og utstedelse av pass
 • flytting utenlands
 • å adoptere bort barnet
 • ekteskapsinngåelse før 18 år

Dere skal også legge økende vekt på hva barna selv mener og vil etter hvert som de blir eldre og mer modne. 

Mer om foreldreansvar på Regjeringen.no

Mer om foreldreansvar i Barnelovens §30

Hvem har foreldreansvar?

Dere kan enten ha foreldreansvar sammen (felles foreldreansvar), eller så kan en av dere ha foreldreansvaret alene.

Har dere felles foreldreansvar må dere være enige i (og i noen tilfeller gi skriftlig samtykke til) viktige beslutninger som tas for barnet. Lag en foreldresamarbeidsavtale

Å ha foreldreansvar alene betyr at en av dere må ta viktige beslutninger for barnet på egen hånd.

Reglene for hvem som har foreldreansvar er avhengig av når barnet er født:  

 • Dersom barnet deres er født før 1. januar 2020 har dere felles foreldreansvar hvis dere er eller har vært gift. Dere har også felles foreldreansvar dersom dere var samboere ved fødselen, og barnet deres er født mellom 1. januar 2006 og 1. januar 2020. I andre tilfeller har mor foreldreansvaret alene, dersom dere ikke har avtalt noe annet.
 • Er barnet deres født fra og med 1. januar 2020, har dere felles foreldreansvar uavhengig av om dere er gift, samboere eller bor hver for dere.

Dersom dere bor hver for dere ved fødselen, får mor likevel foreldreansvaret alene hvis hun innen ett år fra farskap ble fastsatt, sender melding til Folkeregisteret om at hun ønsker foreldreansvar alene. Far kan innen samme frist melde fra til Folkeregisteret dersom han ikke ønsker foreldreansvar. Dersom mor har sendt melding til Folkeregisteret, kan far bringe saken inn for domstolen for avgjørelse hvis han ønsker foreldreansvar. For å bringe saken inn for domstolen må far legge frem gyldig meklingsattest. Les mer om mekling og meklingsattest

Regjeringen.no kan du også finne informasjon om foreldreansvar for barn født fra og med 1. januar 2020.

Hvordan lage en avtale om foreldreansvar?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar. Foreldre som har hatt felles foreldreansvar før de går fra hverandre, fortsetter ofte å ha det etter et samlivsbrudd. Men det kan inngås avtale om at kun den ene av dere skal ha foreldreansvar hvis det vurderes best for barnet.

Foreldre som ikke har hatt felles foreldreansvar tidligere, kan inngå avtale om felles foreldreansvar hvis det vurderes best for barnet.    

For at en avtale om foreldreansvar skal være gyldig må den være skriftlig, signert av begge foreldrene, og registrert i Folkeregisteret.

Sammen med avtalen skal det sendes kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder navn, fødselsdato, underskrift og bilde. 

Lag og registrer en avtale om foreldreansvar på Skatteetaten.no

Når foreldre ikke blir enige om foreldreansvar, kan en domstol avgjøre spørsmålet om foreldreansvar ut fra en vurdering av barnets beste. Foreldrene har i utgangspunktet plikt til å gjennomføre mekling før saken kan bringes inn for domstolen. For at domstolen skal ta saken til behandling må foreldrene legge frem gyldig meklingsattest. 

Fast bosted og delt fast bosted

Hva innebærer fast bosted?

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Dere kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos en av dere. Delt fast bosted krever at dere samarbeider godt.

Hvis barnet har fast bosted hos deg, kan du ta avgjørelser om barnets dagligliv, som valg knyttet til

 • barnehage
 • SFO
 • fritidsaktiviteter
 • flytting innenlands

Har barnet fast bosted hos en av dere, har hun eller han vanligvis samvær med den andre. Dagligdagse, praktiske spørsmål bestemmer den av dere som barnet er hos til enhver tid, uavhengig av hvem barnet har fast bosted hos. Dette gjelder for eksempel:

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Mer om fast bosted i Barnelovens §§ 36 og 37

Delt fast bosted

Delt fast bosted betyr at barnet har fast bosted hos dere begge. Det er imidlertid ikke automatisk en 50/50-deling av tid.

Den viktigste forskjellen mellom delt fast bosted og fast bosted hos én forelder og samvær med den andre, er hvilke avgjørelser dere må ta sammen - ikke hvor mye tid barnet er hos hver av dere.

Delt fast bosted hos dere begge innebærer at dere er likestilte når det gjelder de beslutninger som tas på vegne av barnet/barna deres. Dette betyr at dere begge må være enige og samtykke til beslutninger som hvor barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo.

For at delt fast bosted skal være til barnets beste, må dere som foreldre kunne samarbeide og bli enige om større avgjørelser som gjelder barnets dagligliv.

Fast bosted hos én forelder og samvær med den andre

Barnet har rett til å være sammen med begge foreldrene sine, selv om dere ikke lenger bor sammen. Har barnet fast bosted hos en av dere, har hun eller han vanligvis samvær med den andre. Omfanget av samværet avhenger av hva som er best for barnet.

Den som barnet har fast bosted hos, vil ha det endelige ordet hvis dere er uenige om for eksempel hvor barnet skal gå i barnehage eller hvor i landet barnet skal bo. Hvis den som har barnet boende fast hos seg skal flytte, skal den andre forelderen varsles 3 måneder før flyttingen.

Den som har samvær, kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet.

Mer om fast bosted hos en forelder i Barneloven §§ 42 

Mer om fast bosted hos en forelder i Barneloven §§ 43

Hvor mye skal barnet bo hos hver av dere?

Når dere har blitt enige om barnet deres skal ha fast bosted hos en av dere eller hos begge, må dere bli enige om hvor mye hun eller han skal bo hos hver av dere.

Det er viktig å ta hensyn til hva som er det beste for barnet når dere skal bestemme omfanget av tidsfordelingen.

Sentrale vurderingstemaer er:  

 • barnets tilknytning til foreldrene
 • hvor gammelt barnet er
 • barnets egne ønsker
 • behovet for best mulig samlet foreldrekontakt
 • reiseavstand
 • i hvilken grad barnet er knyttet til nærmiljøet
 • hensynet til barnet ellers

Folkeregistrert adresse (bostedsadresse)

Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse hos en av dere. Adressen vil kun ha en praktisk betydning når det gjelder

 • hvilken skolekrets barnet tilhører
 • hvor barnet mottar post og informasjon fra offentlige myndigheter

Flytting

Har barnet delt fast bosted hos dere begge, må dere sammen ta avgjørelser om flytting. Har barnet fast bosted hos én av dere og én av dere skal flytte, skal den andre forelderen varsles senest 3 måneder før flytting.

Hvis dere ikke er enige om flyttingen må dere begjære mekling på et familievernkontor.

Hvis du skal flytte og barnet er folkeregistrert hos deg, reguleres dette av barnelovens § 42a.

Bidrag og ytelser / Økonomisk og ansvar

Foreldre har et felles ansvar for å forsørge sine barn. Avtalen om fast bosted og samvær har betydning for hvordan det økonomiske ansvaret for barna fordeles når dere ikke lenger bor sammen. Avtalen vil ha betydning for:

 • barnebidrag (foreldrenes private økonomi)
 • barnetrygd, stønad til enslige forsørgere, skattefordeler (ytelser fra det offentlige)

Barnebidrag

Foreldre kan enten inngå privat avtale om barnebidrag eller søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Reglene om barnebidrag gjelder både ved delt fast bosted og fast bosted og samvær.

For mer informasjon om beregning og fastsettelse av barnebidrag, se NAVs bidragsveileder 

Barnetrygd

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn.

Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og fast bosted og samvær. Dette må dere søke om.

Mer informasjon om barnetrygd på NAV.no

Stønad til enslige forsørgere

Det er flere offentlige ytelser som er aktuelle hvis du er enslig mor eller far. Stønaden skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode.

For at du skal ha rett til denne stønadstypen må flere vilkår være oppfylt .

For nærmere informasjon om hvem som kan søke, og hvilke vilkår som gjelder for å ha rett til stønadene, se informasjon om stønader for enslig mor eller far på NAV.no.

Særfradrag i inntekt

Foreldre som mottar utvidet barnetrygd fra NAV (gjelder både ved delt fast bosted og fast bosted og samvær), har krav på særfradrag i inntekt ved beregning av skatt.

NAV gir opplysninger til Skatteetaten over hvem som mottar utvidet barnetrygd, og fradraget blir gitt automatisk.

Mer om særfradrag for enslige forsørgere på Skatteetaten.no

Vi anbefaler at du setter deg inn i reglene om økonomi. Du kan få informasjon og veiledning på NAV.no eller ditt lokale NAV-kontor.

Publisert 22. februar 2018
Oppdatert 08. juni 2020