Barns behov og rettigheter

Barnets beste skal være viktig for det dere blir enige om i foreldresamarbeidsavtalen og andre avtaler dere gjør om barna. Barn har rett til å si sin mening om situasjonen de er i og til å bli hørt av foreldrene sine.

Barna har rett på informasjon, til å si sin mening og til å bli hørt

Når du og partneren din går fra hverandre, er det viktig at dere blir enige om gode ordninger for barna. Det som er best for barna deres, skal alltid veie tyngst når dere gjør avtaler. 

Når foreldre har konflikter eller problemer, får det konsekvenser for barna. De skjønner at noe er galt, selv om de voksne prøver å skjule det.

  • Barn trenger å bli sett og hørt av foreldrene sine.
  • De har behov for å vite hva som skjer.
  • De trenger å snakke om opplevelsene sine

Barn har rett, men ikke en plikt, til å si sin mening. Barn har etter loven rett til å si sin mening fra de er 7 år, men det er ingen nedre aldersgrense. Det betyr at også yngre barn som er i stand til å danne seg egne meninger om det saken gjelder, skal høres av foreldrene sine. Hvis barnet ikke ønsker å uttale seg, er det viktig at dere respekterer dette.

Barna er ekspertene på hvordan det er å være dem. Husk at barnas behov og ønsker kan være annerledes enn det dere tror. Derfor er det viktig at barna får anledning til å si sin mening før dere tar avgjørelser eller endrer en avtale om for eksempel

  • foreldreansvar
  • fast bosted og samvær

Dere skal legge vekt på hva barna mener, men de skal ikke ha ansvaret for å bestemme.

Barns rett til å si sin mening i barneloven § 31 

Barns rett til å gi uttrykk for sin mening i barnekonvensjonen art. 12

Mer om mekling og hvorfor barna bør være med

Hva er barnets beste?

Alle barn er forskjellige. Som foreldre må dere gjøre individuelle vurderinger for hvert enkelt av barna deres for å finne frem til gode løsninger.  Det er viktig at dere blir enige om dette.

Barnas beste ved samlivsbrudd

Lag en foreldresamarbeidsavtale

Foreldrekonflikter skader barna

Konflikter skaper stress mellom dere foreldre, men påvirker også barna. Barn som må leve med at foreldrene har et anstrengt forhold og/eller en fiendtlig holdning overfor hverandre, vil i større grad enn andre barn være på vakt og passe på hvordan foreldrene har det. Det kan gjøre dem utrygge og påvirke utviklingen deres.

Vedvarende konflikter mellom foreldrene kan påføre barn følelsesmessige, atferdsmessige og/eller psykososiale vansker, påvirke livskvaliteten deres og ha konsekvenser for barnas vekst og utvikling.

Se en film for barn om foreldretvister fra Domstoladministrasjonen: Hva skjer når mor og far krangler i retten?

Barn reagerer ulikt på konflikter

Barn er gode til å fange opp følelsene til foreldrene sine. Når foreldrene er i konflikt, påvirker det barna. Ved høyt konfliktnivå vil barna ofte bli involvert i foreldrenes konflikt, enten gjennom å bli direkte involvert av foreldrene, eller ved at de selv involverer seg.

Ulike barn reagerer ulikt på konflikt mellom foreldrene. Kanskje opplever dere at barnet

  • tier og passer på å holde tilbake informasjon som han eller hun tror kan forstyrre balansen mellom seg selv og deg/dere
  • hjelper til med å tilrettelegge mellom dere foreldre
  • velger «å splitte og herske»
  • ikke vil bli blandet inn i konflikten deres og trekker seg unna («distansering»)
  • kun vil forholde seg til en av dere, og ikke ønsker å ha noe med den andre å gjøre

Barnet kan oppleve lojalitetskonflikt

Å bli involvert i foreldrenes konflikt, enten dette skjer bevisst eller ubevisst fra foreldrenes side, kan sette barna i en lojalitetskonflikt. Barn har ofte en sterk rettferdighetssans, og ønsker at begge foreldrene skal ha det bra etter bruddet. Det at barnet kun er «på parti» med den ene, kan handle om lojalitet, og barnet kan ta parti med den «svakeste».

Barnets grunnleggende lojalitet til foreldrene, kan ofte være krefter som virker i motsatt retning av det som er det beste for barnets utvikling. Derfor er det viktig at barn får være barn, og at dere ikke belaster barna med deres egne konflikter og samarbeidsproblemer.

Dere er barnas rollemodeller

Foreldre er viktige modeller for barna når de skal lære seg å løse konflikter. Hvis dere viser liten evne til å løse konflikter, kan også barnet få problemer med å håndtere konfliktløsning. Dette vil kunne prege barnet både sammen med andre barn, og senere i livet når det selv får egne partnere.

Ha fokus på felles foreldreskap

Etter et samlivsbrudd er det viktig for barna at foreldrene gjør det de kan for å få til et så godt samarbeid som mulig. Det betyr ikke at alt må være perfekt, men at dere håndterer uenigheter og konflikter på en voksen måte.

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.

Kurs hos Familievernet: Fortsatt Foreldre

Publisert 22. februar 2018
Oppdatert 21. oktober 2019