Utprøving av fritidskortordning

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal kunne gjelde barn i målgruppen i hele landet. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av Fritidserklæringen.

Pilotkommuner

En pilotordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en nasjonal fritidskortordning.

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Det forventes at kommunen gjør et arbeid for å finne frem til gode løsninger for hvordan midlene til fritidskort forvaltes.

Utprøving av digitale løsninger

En del av dette vil være å teste alternativer for utbetaling/digitale løsninger og hvordan man sørger for at midlene utelukkende går til deltakeravgifter for aktivitet. Bufdir har igangsatt en utredning av digitale løsninger som skal gi anbefalinger om digitale veivalg for fritidskortet.

Frivilligheten og andre aktører har også en sentral rolle

Frivilligheten har en sentral rolle for at målsetningen med Fritidskortordningen skal kunne nås, og pilotkommunene må legge til rette for et godt samarbeid med frivilligheten lokalt.

I tillegg ber vi kommunene om å tilrettelegge for at flere aktører, som lokalt næringsliv, sosiale entreprenører med flere skal kunne bidra med midler for å øke deltakelse blant barn og unge.

Det er viktig at barn og ungdom involveres tidlig i utviklingsarbeidet. Kommunene skal derfor sørge for ungdomsmedvirkning lokalt, og for medvirkning fra frivilligheten.

Pilotkommuner 2019

Vadsø og Arendal er valgt til å delta i piloteringen og har fått tildelt midler til utprøving av fritidskortordningen. Kommunene har fått tildelt kr. 1000 per barn for å dekke barns deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter andre halvår 2019.

Pilotkommuner 2020

I løpet av høsten 2019 planlegger Bufdir å lyse ut midler til pilot med fritidskort 2020- 2021.

  • I forslag til statsbudsjett 2020 er det satt av 60 millioner kroner til dette.
  • Midlene vil bli lyst ut med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Antallet kommuner som vil kunne delta i piloten avhenger av endelig bevilgning over statsbudsjettet.
  • Pilotkommunene får tildelt et visst beløp (ikke fastsatt ennå) per barn i alderen 6-18 år.
  • Vedtak om hvilke kommuner som får delta blir derfor fattet først etter endelig budsjettvedtak og antatt ferdigstillelse av saksbehandling i januar/februar 2020.
  • Innretningen på forsøkene som startes opp i 2020 er ikke endelig avklart.

Hvem kan søke?

Alle kommuner og bydeler i Oslo kan søke om å delta i piloten.

Forskning og utredning i tilknytning til fritidskortet og pilotene

Bufdir vil legg ut relevante utredninger, analyser og forskning etter hvert som det foreligger.

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en nasjonal kartlegging av fritidskortordninger. 

Publisert 08. november 2019.
Oppdatert 11. november 2019.