På ein ungdomskonferanse blir alle ungdommar i kommunen inviterte (eventuelt som representantar for skolar, organisasjonar og råd) til å foreslå, diskutere, å gi innspel på aktuelle saker.

Ungdommane på konferansen kan seie noko om kva dei ønsker at ungdomsrådet skal jobbe med det kommande året. Det finst mange ulike metodar for å gjennomføre ein ungdomskonferanse. Her er nokre eksempel:

Kafédialog

Kafédialog er ein idémyldringsmetode der målet er å få mange innspel på bordet på kort tid. Ein setter opp bord med kvart temaet sitt, f.eks. eit helsebord, eit utdanningsbord og eit miljøbord. Ein voksar er vert på kvart bord, og deltakarane kan velje kva bord dei vil sitte ved.

Bordet må vere dekt med papirduk eller noko anna ein kan skrive på så alle idéar kan noterast undervegs. Så startar kafédialogen. Den har berre to reglar:

  • Det er ikkje lov å komme med kritikk til hverandres idéar og innspel.
  • Alle idéar skal skrivast ned. Under diskusjonen held ein seg til temaet.

Målet er å komme med forslag til saker som høyrer inn under temaet. Ein kan gjennomføre ei avstemming for å prioritere nokre forslag som ungdomsråd skal jobbe vidare med.

Påverknadstorg

På et påvirkningstorg kan man foreslå saker, jobbe sammen for å spisse og jobbe videre med sakene, og til slutt gjennomføre en avstemming. De sakene som får flest stemmer blir sakene ungdomsrådet skal jobbe videre med.

Timen til klassen

Timen til klassen kan arrangerast som ei førebuing til påverknadstorget. De sender eit opplegg ut til skolane, som skal gjennomførast i kvar enkelt klasse. Målet er at klassen skal komme fram til saker som ungdomsrådet kan jobbe med. Førebu spørsmål som kan diskuterast eller jobbast med individuelt. Spørsmåla kan gjerne handle om opplevinga til ungdommen av kvardagen sin i kommunen.

Publisert 09. juli 2019
Oppdatert 05. januar 2021