Tiltak 8: Utvikle retningslinjer for det statlige tilbudet til utsatte sped- og småbarn

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal utvikle retningslinjer for det statlige tilbudet til foreldre og barn, i samarbeid med alle berørte parter. Retningslinjene skal foreligge før lovendringen iverksettes. 

Spisskompetansemiljøet (SKM) for Sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt (Region vest) har fått i oppdrag å utarbeide forslag til inntak og eksklusjonskriterier for det spesialiserte hjelpetiltaket familiesentre med sped- og småbarn. Spisskompetansemiljøet skal i 2019 komme med forslag til behandling og utredningsmetoder som skal benyttes på sentrene, og i tillegg se på alternativer for døgnopphold. Dette arbeidet danner grunnlaget for Bufdirs arbeid med å utvikle faglige retningslinjer.

Status

Påbegynt – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 9: Utvide og videreføre «Familie for første gang»

Tiltak

Utprøvingen av «Familie for første gang» (Fase 2) pågår fram til 2021. Følgeevalueringen av programmet skal ferdigstilles i desember 2019

Status

Pågående – i rute.

150 familier er rekruttert til programmet, noe som var målsetningen for utprøvingsfasen. Programmet følgeevalueres og delrapport 2 av 3 ble ferdigstilt i november 2018. Evalueringen dokumenterer kjennetegn ved familiene som rekrutteres og deltakernes erfaringer med programmet, men vil i liten grad si noe om programmets effekt i Norge. Denne evalueringen anses ikke som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne ta stilling til en eventuell nasjonal utrulling av programmet. 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 10: Sikre foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet

Tiltak

Regjeringen har vedtatt at foreldreveiledning skal innføres som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. 

Status

Pågående – i rute.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å komme med forslag til hvordan foreldreveiledning kan bli en obligatorisk del i introduksjonsprogrammet

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 11: Gi bedre støtte til småbarnsfamilier - samarbeid barnehage barnevern

Tiltak

Direktoratene skal utvikle anbefalinger til hvordan barnevernstjenestene og barnehager kan samhandle for å oppdage utsatte barn på et tidlig tidspunkt, og sammen sørge for at foreldre får god veiledning og oppfølging.

Status

Pågående – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Tiltak 12: Hjemmebesøk for gravide i risikogruppen skal vurderes

Tiltak

Helsedirektoratet oppdaterer retningslinjen for svangerskapsomsorgen og skal vurdere om det bør inkluderes en anbefaling om å gjennomføre et hjemmebesøk for gravide i risikogruppen. Det er viktig at et slikt eventuelt hjemmebesøk ikke utfordrer den nødvendige tilliten mellom helsepersonellet og den gravide.

Status


Ansvarlig: Helsedepartementet

Tiltak 13: Foreldres egne oppveksterfaringer med vold i veiledere og retningslinjer

Tiltak

Helsedirektoratet skal ved revidering av relevante veiledere, rundskriv og retningslinjer, vurdere å ta inn om, og eventuelt hvordan, personellet kan tematisere foreldres egne oppveksterfaringer med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Status

AnsvarligHelsedirektoratet

Tiltak 14: Sørge for at Alternativ til vold (ATV) får et familiemandat

Tiltak

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har lang erfaring og høy kompetanse i å behandle voldsutøvere. Det er viktig å se tilbudet til voldsutøvere i sammenheng med tilbudet til voldsutsatte, inkludert barn som eksponeres for vold i familien. I føringene for statstilskuddet til ATV fremgår det at ATV skal yte et behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier (partner og barn). Det er imidlertid fortsatt behov for å styrke kapasiteten ved de fleste ATV-kontorer for å sikre oppfølgingen av et slikt familiemandat.

Tilskuddet til ATV styrkes i 2019, både for å sikre tilstrekkelig bemanning for å følge opp et familiemandat og for å etablere nye tilbud.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak15: Etablere kommunale læringsnettverk

Tiltak

Fylkesmannen får i oppgave å etablere læringsnettverk som omfatter kommunene i fylket, samt forvalte stimuleringsmidler til lokale utviklingsprosjekter som skal gi bedre tjenester og tiltak for barn og familier i barnevernet. Andre tjenester som barnevernet samarbeider med bør tas med i utviklingsarbeidet. Utviklingsprosjekter som omfatter flere kommuner skal prioriteres.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 16: Følge opp foreldre til barn i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner

Tiltak

Foreldre som opplever at barna deres må flytte i fosterhjem eller institusjon skal få bedre oppfølging.

Det er foreslått endringer i barnevernloven for å presisere barnevernstjenestens ansvar for å følge opp foreldre til barn som er i barnevernstiltak utenfor hjemmet. 

Det skal videre utarbeides faglige anbefalinger for hvordan kommunene kan ivareta og følge opp foreldre ved akuttplasseringer av barn.

Status

Pågående.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserte i 2018 en digital veileder for hvordan barnevernet og familievernet kan samarbeide om oppfølgingen av foreldre. Regionene i Bufetat har tatt i bruk nye standarder for opphold i omsorgsinstitusjoner for ungdom, som blant annet vektlegger samarbeid med foreldre.

Det er etablert et spisskompetansemiljø i Stavanger med et nasjonalt ansvar for å sikre at alle familievernkontorer kan yte kunnskapsbaserte tiltak til foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 17: Utarbeide retningslinje for spesialiserte hjelpetiltak i barnevernet

Tiltak 

Det er lovfestet at staten skal ha et tilbud om spesialiserte hjelpetiltak for barn og familier. Dette vil gjelde saker der det er høy risiko for at barn må flytte i fosterhjem eller institusjon.

Bufdir skal utvikle retningslinjer for det statlige tilbudet. Retningslinjene skal foreligge før lovendringen iverksettes.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 18: Videreutvikle foreldreveiledning til bekymrede ungdomsforeldre

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har prøvd ut foreldreveiledningsprogrammet ICDP for foreldre som har en bekymring for sine barn knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Bufdir vil arbeide videre med å øke bruken av den bredere tilnærmingen til ungdomsforeldre.

Status

Pågående.

Oppgaven om å gi tilbud om foreldreveiledning ICDP til ungdomsforeldre er overført til spisskompetansemiljøet forebygging og foreldrestøtte i 2019.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 19: Videreutvikle «Pappa i fengsel»

Tiltak

«Pappa i fengsel» bygger på foreldreveiledningsprogrammet ICDP og er et gruppetilbud til fedre i fengsel. Programmet skal bli vurdert videreutviklet med mål om tilpasning til mødre i fengsel.

Status

Påbegynt.


Ansvarlig: Justisdepartementet