Tiltak 1: Videreutvikle Foreldrehverdag.no

Tiltak

Foreldrehverdag.no er en statlig nettressurs som gir råd og veiledning til foreldre om forhold som bidrar til å gi barn gode oppvekstsvilkår.

Bufdir utreder hvordan nettressursen kan bli mer interaktiv, for eksempel gjennom nettbasert kursvirksomhet, nettkurs, chat og podcast og en egen tilpasset spørsmål- og svartjeneste.

Status

Pågående – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 2: Utvikle digital verktøykasse for helsesykepleiere

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet utvikler et digitalt materiell som helsesøstre og annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan bruke for å få foreldre til å reflektere over egen rolle i samspillet med barnet. Digitalt materiell erstatter heftet «Sammen foreldre og barn».

Status

Pågående – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet og Helsedepartementet

Tiltak 3: Øke kunnskap om familievernets tilbud

Tiltak

Bufdir arbeider for å gjøre familievernets tilbud bedre kjent i befolkningen blant annet gjennom en ny kommunikasjonsstrategi for familievernet, «Et synlig familievern» (2018-2022)

Status

Pågående – i rute.

Bufdir/Bufetat gjennomførte en kampanje med en film for å øke oppmerksomheten om familievernet i 2018.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 4: Formidle informasjon til barn og foreldre om overgrep på nett

Tiltak

Ansatte i skole og barnehage er sammen med helsetjenestene, barnevernstjenesten og aktører i frivillig sektor viktige støttespillere for KD både barna og foreldrene. For å sikre at barn håndterer risiko på internett er det viktig at foreldre har kompetanse og informasjon slik at de kan støtte og hjelpe barna sine.

Utdanningsdirektoratet følger opp tiltaket sammen med andre relevante fagdirektorater – jf. tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Status

Pågående – i rute.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 5: Språklig og kulturelt tilpasset foreldrestøttemateriell

Tiltak

Bufdir utvikler foreldrehverdag.no slik at alle foreldre skal ha god tilgang til god rådgivning, hjelp og støtte gjennom et inkluderende språkbruk og som tar hensyn til foreldres ulike kulturbakgrunn.

Status

Påbegynt – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 6: Gi digital fagstøtte til tjenester

Tiltak

Det skal utredes hvordan en nasjonal digital fagstøtte til tjenester best kan organiseres og plasseres. Fagstøtten skal gi oversiktlig og god informasjon om hvilke program det er hensiktsmessig å ta i bruk for å møte foreldre og barns behov og utfordringer. Fagstøtten skal også inkludere kunnskapsbaserte hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste. 

Oslo Economics utreder hensiktsmessig plassering, organisering og finansiering samt analyser samfunnsøkonomisk nytte av en digital fagstøtte. Utredningen vil danne grunnlag for det videre arbeidet

Status

Påbegynt – i rute.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet