Tiltak 1: Videreutvikle Foreldrehverdag.no

Tiltak

Foreldrehverdag.no er en statlig nettressurs som gir råd og veiledning til foreldre om forhold som bidrar til å gi barn gode oppvekstsvilkår.

Bufdir utreder hvordan nettressursen kan bli mer interaktiv, for eksempel gjennom nettbasert kursvirksomhet, nettkurs, chat og podcast og en egen tilpasset spørsmål- og svartjeneste.

Status

Pågående – i rute.

I 2019 har foreldrehverdag blitt revidert, videreutviklet og et er produsert nytt innhold. Det er laget system for månedlige rapporter med nøkkeltall om brukerne som brukes som grunnlag for videreutvikling av siden. Behov for foreldreveiledning er kartlagt. Det er er etablert brukerforum blant følgere på Facebook. Foreldrehverdag samarbeider nå med spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og forebygging om tekster og de kvalitetssikrer innhold. Videobasert spørretjeneste er prøvd ut og foreldre kan sende inn spørsmål og en fagperson svarer generelt og anonymt via video. Målet er å bygge opp et arkiv med videoer om de mest vanlige spørsmål foreldre har, som det kan søkes i (FAQ). Alternative spørretjenester blir vurdert. Foreldrehverdag utviklet en digital foreldrestiltest der foreldre svarer på spørsmål og får et resultat.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 2: Utvikle digital verktøykasse for helsesykepleiere

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet utvikler et digitalt materiell som helsesykepleiere og annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan bruke for å få foreldre til å reflektere over egen rolle i samspillet med barnet. Digitalt materiell erstatter heftet «Sammen foreldre og barn».

Status

Ferdig.

Se det ferdige tiltaket.

 

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet

Tiltak 3: Øke kunnskap om familievernets tilbud

Tiltak

Bufdir arbeider for å gjøre familievernets tilbud bedre kjent i befolkningen blant annet gjennom en ny kommunikasjonsstrategi for familievernet, «Et synlig familievern» (2018-2022)

Status

Pågående – i rute.

Bufdir har økt kjennskap og kunnskap til familievernet også i 2019 gjennom målrettede kampanjer mot befolkningen blant annet på Facebook og tettere samarbeid med relevante tjenester og domstolene. En informasjonsfilm om familievernet er spredt i ulike kanaler og vist på fastlegekontorer over hele landet. Arbeidet med å gjøre kjent familievernet bygger på strategien «Et synlig familievern (2018-2022)».

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 4: Formidle informasjon til barn og foreldre om overgrep på nett

Tiltak

Ansatte i skole og barnehage er sammen med helsetjenestene, barnevernstjenesten og aktører i frivillig sektor viktige støttespillere for KD både barna og foreldrene. For å sikre at barn håndterer risiko på internett er det viktig at foreldre har kompetanse og informasjon slik at de kan støtte og hjelpe barna sine.

Utdanningsdirektoratet følger opp tiltaket sammen med andre relevante fagdirektorater – jf. tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Status

Pågående – i rute.

Utdanningsdirektoratet følger opp tiltaket sammen med andre relevante fagdirektorater – jf. tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep. For å sikre at barn håndterer risiko på internett er det viktig at foreldre har kompetanse og informasjon slik at de kan støtte og hjelpe barna sine. Ansatte i skole og barnehage er sammen med helsevesen, barnevern og aktører i frivillig sektor viktige støttespillere for både barna og foreldrene.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet og publisert en veileder om skadelig innhold på nett til barnehager og skoler.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 5: Språklig og kulturelt tilpasset foreldrestøttemateriell

Tiltak

Bufdir utvikler foreldrehverdag.no slik at alle foreldre skal ha god tilgang til god rådgivning, hjelp og støtte gjennom et inkluderende språkbruk og som tar hensyn til foreldres ulike kulturbakgrunn.

Status

Påbegynt – i rute.

Bufdir digitaliserer støttemateriell og reduserer papirutgaver. Bufdir har i 2019 gjennomført en språklig og kulturell tilpasning av støttemateriell på nett med særlig vekt på god informasjon og veiledning, hjelp og støtte gjennom et inkluderende språkbruk og som tar hensyn til foreldres ulike kulturbakgrunn. De mest leste og grunnleggende artiklene er oversatt til engelsk og lagt ut på nettsiden. De fleste filmene er blitt tekstet på engelske og polsk.  Grunnleggende artikler er oversatt til samisk blir lagt ut i 2020. Innsikten fra fokusgrupper med brukerorganisasjoner, kompetansenettverk og somaliske og pakistanske foreldre er brukt som grunnlag for utvikling av en film «Alle er vi like. Alle er vi ulike», som skal spres i nettverk og i sosiale medier. Filmen lanseres i februar 2020.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 6: Gi digital fagstøtte til tjenester

Tiltak

Det skal utredes hvordan en nasjonal digital fagstøtte til tjenester best kan organiseres og plasseres. Fagstøtten skal gi oversiktlig og god informasjon om hvilke program det er hensiktsmessig å ta i bruk for å møte foreldre og barns behov og utfordringer. Fagstøtten skal også inkludere kunnskapsbaserte hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste. 

Oslo Economics utreder hensiktsmessig plassering, organisering og finansiering samt analyser samfunnsøkonomisk nytte av en digital fagstøtte. Utredningen vil danne grunnlag for det videre arbeidet

Status

Påbegynt – i rute.

Bufdir har påbegynt arbeidet med å utvikle en temanettside for at kommunene lettere kan styrke det foreldrestøttende arbeidet. Nettsiden vil ha informasjon om hvordan kommunene kan tilby sin befolkning foreldrestøttende tiltak og veiledning. Nettsiden skal også informere om kunnskapsbaserte hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet