Tiltak 24: Foreldreundersøkelsen

Tiltak

Gjennomføre en befolkningsundersøkelse blant foreldre med vekt på fedre.

Status

Ferdig.

Bufdir har gjennomført en undersøkelse blant foreldre for å kartlegge likheter og forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder deres foreldreskap, omsorgspraksis og vurdering av mors og fars rolle i familien. kartlegge hvilke behov foreldre har for støtte og veiledning, hvor de foretrekker å søke veiledning og hvordan de ønsker å motta den

I tillegg har Bufdir kartlagt hvordan foreldre i dag oppfatter sin rolle og sitt ansvar, og hvilket behov de selv anser å ha for informasjon.

Les befolkningsundersøkelsen blant foreldre.

Tabellvedlegg til undersøkelsen.

Tabellvedlegg - foreldre med innvandrerbakgrunn.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 25: Kartlegge foreldrestøtte i barnehager

Tiltak

Barnehagene er ikke pålagt å gi foreldrestøtte, men det er i praksis en del tilbud som kanaliseres gjennom barnehager. Det finnes imidlertid lite systematisert kunnskap om i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv, på eget initiativ, gir foreldreveiledning.

Det skal derfor kartlegges om og i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv tilbyr foreldreveiledning

Status

 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 26: Kartlegge foreldrestøtte i skoler

Tiltak

Det skal kartlegges i hvilken grad skoler har foreldrestøttende tilbud til foreldre og hva dette omfatter (foreldreskole, informasjonsmøter med særskilt tema eller andre tilbud). Dette vil være et grunnlag for å kunne spre gode erfaringer.

Status

 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 27: Kartlegge foreldrestøtte i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Tiltak

Mandatet til PPT er å hjelpe det enkelte barn i barnehage og skole, og tjenesten tilbyr i ulik grad støtte til, og involvering av, foreldre. Flere PPT tilbyr foreldreveiledning. I hvilken grad og til hvilke grupper slik veiledning tilbys, er imidlertid ikke kartlagt.

Det skal kartlegges i hvilken grad og til hvilke grupper PPT tilbyr foreldreveiledning.

Status

 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 28: Utrede sosial mobilitet – barn i lavinntektsfamilier

Tiltak

Langvarig anstrengt økonomi er en belastning for familiene, noe som over tid også kan både gå utover relasjonen mellom foreldrene, og relasjonen til barna. Regjeringen har lyst ut et forskningsoppdrag som skal kartlegge kunnskap om muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. Foreldrerollen og forhold i familien vil være en del av arbeidet.

Status

Ferdig.

Rapport nr 11/18 Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering, NOVA.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 29: Øke bruk av familieråd i familievernet

Tiltak

Det er gjennomført et prøveprosjekt med økt bruk av familieråd som metode i Familievernet, etter modell fra barnevernet. Familieråd er en metode der familien selv, i en utvidet familiesetting, bestemmer hvilke tiltak som skal settes inn for barnet, og i stor grad utfører dette selv.

Prosjektet har lovende resultater og videre bruk av familieråd som metode skal vurderes.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 30: Videreutvikle spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte

Tiltak

Det ble i 2017 etablert et spisskompetansemiljø for familieverntjenestens tilbud til familier som har behov for veiledning og støtte i sin oppgave som foreldre.

Spisskompetansemiljøet skal utvikle erfaringsbasert kunnskap, samt bidra til å sikre kunnskapsbasert praksisutvikling på feltet. De har også et særskilt ansvar for forvaltningen av International Child Development Programme (ICDP).

Spisskompetansemiljøet skal bistå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i utviklingen av faglige retningslinjer til familievernkontorene, og har et særlig ansvar for den erfaringsbaserte kunnskapen i fagutviklingen.

Status

Løpende.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 31: Heve kompetansen i utrednings- og hjelpetiltaksarbeid i barnevernet

Tiltak

Regjeringen la høsten 2017 frem en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet.
Strategien er en del av barnevernsreformen, og skal gjelde frem til 2024. Strategien inneholder en stor satsing på videre- og etterutdanning for barnevernsansatte. Viktige fagområder er kunnskap om barn med traumer, barns medvirkning og hvordan samarbeide med barn og familier i utrednings- og tiltaksarbeid.

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet skal bidra til økt kompetanse i tjenestene om utrednings- og hjelpetiltaksarbeid og samarbeid med barn og familier. Dette er blant annet hovedtemaet i «Tjenestestøtteprogrammet », som er et opplæringsprogram for barnevernstjenestene. Programmet tilbys av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge, RVTS sør og RBUP Øst og Sør.

Målet er at alle kommuner skal få tilbud om å delta i løpet av strategiperioden. Det etableres også et nytt tilbud om videreutdanning i relasjonskompetanse, med oppstart høsten 2018.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 32: Utvikle nasjonal plan for hjelpetiltak i barnevernet

Tiltak

Mange kommuner uttrykker at barneverntjenesten mangler de hjelpetiltakene som trengs
for å møte behovene til utsatte barn og familier. Foreldrestøtte er en viktig del av barnevernets hjelpetiltaksarbeid.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre retter seg mot foreldrene.
Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilke tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. Slike tiltak kan eksempelvis være foreldreveiledning i gruppe eller individuelt, støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc.

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 33: Øke bruken av ICDP i krisesentre

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal videreføre arbeidet med å spre ICDP på krisesentrene.

Status

Pågående.

Bufdir har tilpasset og prøvd ut foreldreveiledningsprogrammet ICDP på utvalgte krisesentre. En evaluering av tiltaket viser positive resultater. Det er lagd en plan for økt bruk av ICDP ved krisesentrene, og spisskompetansemiljøet forebygging og foreldrestøtte i Bufetat fikk i 2018 ansvar for implementering av planen. RVTS-ene har en viktig rolle når det gjelder informasjon om programmet på regionale samlinger for krisesentrene.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 34: Øke tilbud om “Bryt voldsarven” (ATV)

Tiltak

"Bryt voldsarven" er kurs for vordende foreldre, hvor man lærer metoder for å forebygge vold i nære relasjoner. Kursene retter seg mot voksne som selv har vokst opp med vold i egen barndom, og som er opptatt av at egne barn ikke skal oppleve det samme. Kurset tilbys ved enkelte ATV-sentre.

Departementet vil bidra til at programmet spres og gjøres tilgjengelig for ulike yrkesgrupper.

Status

 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet