Tiltak 20: Styrke familieperspektivet i alle sektorer

Tiltak

Regjeringen har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et overordnet ansvar for å bidra til at familieperspektivet ivaretas innenfor alle relevante sektorer. Bufdir skal bidra til at alle sektorer er oppmerksomme på foreldrenes betydning for barn, og utvikler tjenestetilbudet slik at foreldres ansvar for barna ivaretas. Direktoratet har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens strategi for foreldrestøtte.

Status

Pågående.

Bufdir har familieperspektivet godt integrert i egen sektor og utøver nå sin pådriverrolle gjennom å fremme familieperspektivet i alt vi gjør. Bufdir har vært i dialog med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Kompetanse Norge med tanke på hvordan de ulike sektorene kan løfte familieperspektivet i deres sektorer. Direktoratene har gjennomgått sine sektorer og rapporterer på dette årlig.

Helsedirektoratet har vurdert at Familieperspektivet er godt integrert i nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- ogskolehelsetjenesten, blant annet gjennom helsestasjonsprogrammet. Helsestasjonsprogrammet Familieperspektivet gjenspeiles i målsetningen for helsestasjonsprogrammet

Utdanningsdirektoratet rapporterer at familieperspektivet står sentralt i regelverket for barnehage og skole. Blant annet fremgår det at barnehage og skole er pålagt å samarbeide med foreldre/foresatte på ulike områder. Utdanningsdirektoratet har også vurdert at familieperspektivet er tatt inn i læreplaner, blant annet i samfunnsfag og KRLE.

Kriminalomsorgsdirektoratet har vurdert familieperspektivet i kriminalomsorgen og har vurdert at det er flere områder som ivaretar familieperspektivet, blant annet gjennom innføring av barneansvarlig ved alle enheter i 2015 og besøksfasiliteter med tanke på barnevennlighet.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 21: Utrede bedre koordinerte tilbud til barn og unge

Tiltak

Regjeringen vil utrede hvordan ulike tjenester til barn og unge kan koordineres bedre, blant annet når det gjelder samordning av individuelle planer innenfor de ulike sektorer.

Status

I rute.

Et ledd i arbeidet med utrede hvordan ulike tjenester til barn og unge kan koordineres bedre og oppnå bedre samarbeid mellom tjenestene er 0-24 samarbeidet. Det overordnede målet er bedre samordning og samarbeid på nasjonalt nivå, for en helhetlig innsats i kommunene for barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier. Det er utarbeidet rapporter om arbeidet både om 0-24 og rapport fra regelverksgruppa «Barns beste» som er oversendt departementene.

Rapporten «Barns beste» en gjennomgang av lovbestemmelser om individuelle planer i ulike lovverk for å sikre at disse fremmer samordning i tjenestene for barns beste, og at utsatte barn og familier ikke skal oppleve ukoordinerte tjenester og flere planer.

Bedre Tverrsektorielt samarbeid (BTS) er en samarbeidsmodell som styrker tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier. Ansvaret ligger hos direktoratene og KS. Prosjektet skal vurdere tiltak for økt samordning, tilgjengelighet og tilpasning av disse virkemidlene i kommunene. Arbeidet er pågående og skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Arbeidet er integrert i Melding St. 6 "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Regjeringen vil foreslå å harmonisere og styrke bestemmelsene om samarbeid for barn og unge i sektorlovene, herunder utrede regelverksendringer for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge.

Ansvarlig: Helsedepartementet

Tiltak 22: Vurdere samarbeid mellom familievernet og kriminalomsorgen

Tiltak

Foreldre som blir fengslet, og deres familier, kan ha behov for ekstra støtte. Det skal vurderes nærmere hvordan et samarbeid mellom kriminalomsorgen og familievernkontorene kan utvikles.

Status

Ikke påbegynt.

Kriminalomsorgsdirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet følger opp i 2020.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet