Tiltak 20: Styrke familieperspektivet i alle sektorer

Tiltak

Regjeringen har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et overordnet ansvar for å bidra til at familieperspektivet ivaretas innenfor alle relevante sektorer. Bufdir skal bidra til at alle sektorer er oppmerksomme på foreldrenes betydning for barn, og utvikler tjenestetilbudet slik at foreldres ansvar for barna ivaretas. Direktoratet har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens strategi for foreldrestøtte.

Status

Pågående.

Bufdir har ikke arbeidet aktivt med tiltaket i 2020, men forsøker til enhver tid å ta med oss perspektivet inn i alt vi gjør.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 21: Utrede bedre koordinerte tilbud til barn og unge

Tiltak

Regjeringen vil utrede hvordan ulike tjenester til barn og unge kan koordineres bedre, blant annet når det gjelder samordning av individuelle planer innenfor de ulike sektorer.

Status

I rute.

0-24-samarbeidet skal bidra til å sikre bedre koordinerte tjenester og en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.

0-24-direktoratene følger opp et felles oppdragsbrev fra sine respektive departementer hvor Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS) dreier seg om å vurdere de pedagogiske virkemidlene knyttet til tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier. Dette er et samarbeid mellom 0-24 direktoratene og KS, for å se på gode tiltak for økt samordning, tilgjengelighet og tilpasning av virkemidlene.

BTS-prosjektet har to leveranser:

  • En rapport som vurderer de pedagogiske virkemidlene på nasjonalt nivå. Rapporten er gjennomført av OsloMet /NIBR og ble ferdigstilt i november 2020.
  • En utredning av pedagogiske virkemidler på regionalt nivå, med fokus på Fylkesmennene, kompetansesentrene (KoRUS, RVTS, RKBU, RBUP), Statped, KS og Sfk. Denne rapporten er gjennomført av prosjektgruppen og utkast til rapport ble levert i oktober 2020 til styringsgruppen i 0-24 samarbeidet og endelig rapport leveres styringsgruppen i januar 2021.

KS læringsnettverk "God samhandling for barn og unge" skal bidra til å understøtte kommunenes arbeid med samarbeid og samordning av aktiviteter og tiltak innrettet mot barn, unge og deres familier. De regionale kunnskap- og kompetansesentrene bidrar med kunnskapsformidling til læringsnettverkene. Arbeidet er integrert i Melding St. 6 "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". Regjeringens forslag til harmonisering og styrking av bestemmelsene om samarbeid for barn og unge i sektorlovene har vært på ekstern høring høsten 2020.

Ansvarlig: Helsedepartementet

Tiltak 22: Vurdere samarbeid mellom familievernet og kriminalomsorgen

Tiltak

Foreldre som blir fengslet, og deres familier, kan ha behov for ekstra støtte. Det skal vurderes nærmere hvordan et samarbeid mellom kriminalomsorgen og familievernkontorene kan utvikles.

Status

I rute.

Kriminalomsorgsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal sammen vurdere om hvordan det kan gis foreldrestøtte til innsatte. Direktoratene har hatt to arbeidsmøter og har utarbeidet et utkast til et grunnlagsdokument om et videre samarbeid om foreldrestøtte i form av programmer og familiesamtaler som skal diskuteres nærmere primo 2021.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet