Tiltak 20: Styrke familieperspektivet i alle sektorer

Tiltak

Regjeringen har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et overordnet ansvar for å bidra til at familieperspektivet ivaretas innenfor alle relevante sektorer. Bufdir skal bidra til at alle sektorer er oppmerksomme på foreldrenes betydning for barn, og utvikler tjenestetilbudet slik at foreldres ansvar for barna ivaretas. Direktoratet har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens strategi for foreldrestøtte.

Status

Pågående

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Tiltak 21: Utrede bedre koordinerte tilbud til barn og unge

Tiltak

Regjeringen vil utrede hvordan ulike tjenester til barn og unge kan koordineres bedre, blant annet når det gjelder samordning av individuelle planer innenfor de ulike sektorer.

Status

 

Ansvarlig: Helsedepartementet

Tiltak 22: Vurdere samarbeid mellom familievernet og kriminalomsorgen

Tiltak

Foreldre som blir fengslet, og deres familier, kan ha behov for ekstra støtte. Det skal vurderes nærmere hvordan et samarbeid mellom kriminalomsorgen og familievernkontorene kan utvikles.

Status

Ikke påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet