Tiltak 23: Dialog med frivillige organisasjoner om foreldrestøtte

Tiltak

Frivillig sektor er en viktig merverdi i det foreldrestøttende arbeidet. Det er viktig at frivillig og offentlig sektor har nær kjennskap til hverandres tjenester og utveksler gode erfaringer. Det finnes gode eksempler på frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og praktisk hjelp til familier som er i en vanskelig livssituasjon.

Bufdir skal etablere et forum for dialog med frivillige aktører som driver foreldrestøttearbeid. Direktoratet får også i oppgave å vurdere hvordan foreldrestøttende tilbud i regi av frivillige organisasjoner kan videreutvikles til å omfatte flere målgrupper og spres til større deler av landet

Status

Påbegynt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet