Tiltak 23: Dialog med frivillige organisasjoner om foreldrestøtte

Tiltak

Frivillig sektor er en viktig merverdi i det foreldrestøttende arbeidet. Det er viktig at frivillig og offentlig sektor har nær kjennskap til hverandres tjenester og utveksler gode erfaringer. Det finnes gode eksempler på frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og praktisk hjelp til familier som er i en vanskelig livssituasjon.

Bufdir skal etablere et forum for dialog med frivillige aktører som driver foreldrestøttearbeid. Direktoratet får også i oppgave å vurdere hvordan foreldrestøttende tilbud i regi av frivillige organisasjoner kan videreutvikles til å omfatte flere målgrupper og spres til større deler av landet

Status

I rute.

Mandatet for dialogforum for foreldrestøttende arbeid er ferdigstilt. Forumet har gjennomført tre digitale møter i 2020. Mandatet ble ferdigstilt på det første møtet. På de andre møtene drøftet Bufdir og organisasjonene Covid19 situasjonen, og organisasjonene beskrev hvordan de arbeidet spesifikt med smittevernstiltak, hvordan de før jul kunne opprettholde tilbud til «brukere», foreldre og barn. Alle møtene er avholdt på digitalt, og det er opprettet en egen digital kanal for forumet der deltakerne kan holde kontakten og utveksle erfaringer og informasjon utover møtene.

Forumet består av representanter fra:

  • Frivillige organisasjoner som driver foreldrestøttende arbeid
  • Bufdir
  • Bufetat (ved SKM Foreldrestøtte og forebygging)

Mandat for dialogforum foreldrestøtte.pdf

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet