Barnebidrag, barnetrygd og andre stønader

Foreldre har et felles ansvar for å forsørge barna sine. Avtalen om fast bosted og samvær kan ha betydning for fordelingen av det økonomiske ansvaret. 

Avtalen har betydning for

  • barnebidrag (foreldrenes private økonomi)
  • barnetrygd, stønad til enslige forsørgere, skattefordeler (ytelser fra det offentlige)

Barnebidrag

Foreldre kan enten inngå privat avtale om barnebidrag eller søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Reglene om barnebidrag gjelder både ved delt fast bosted og ved fast bosted og samvær.

Mer informasjon om beregning og fastsettelse av barnebidrag i NAVs bidragsveileder

Barnetrygd

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til å forsørge barn.

Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og ved fast bosted og samvær. Dette må dere søke om hos NAV.

Mer informasjon om barnetrygd på nav.no

Stønad til enslige forsørgere

Stønad til enslig mor eller far skal sikre inntekt for deg som har aleneomsorg for barn og bidra til at du kan forsørge deg selv ved eget arbeid.

For at du skal ha rett til denne type stønad, må flere vilkår være oppfylt.

Du finner mer informasjon om støtteordninger for enslige foreldre på nav.no.

TIPS

Veiledning hos NAV

Du kan få informasjon og veiledning om barnebidrag, barnetrygd og andre stønader på nav.no eller ved ditt lokale NAV-kontor.

Særfradrag i inntekt

Foreldre som mottar utvidet barnetrygd fra NAV, har krav på særfradrag i inntekten når skatten beregnes. Dette gjelder både ved delt fast bosted og ved fast bosted og samvær.

NAV gir opplysninger til Skatteetaten over hvem som mottar utvidet barnetrygd, og fradraget blir gitt automatisk.

Mer om særfradrag for enslige forsørgere på skatteetaten.no

Reisekostnader ved samvær

Dere har full avtalefrihet som betyr at dere kan avtale den fordelingen av reisekostnader som dere mener er best egnet i deres konkrete situasjon. Dersom dere ikke blir enige, står det i barneloven at reisekostnadene skal fordeles forholdsmessig etter størrelsen på inntektene deres.

Mer om reisekostnader ved samvær på regjeringen.no