Tid:
Høsten 2021
Sted:
Kristiansund
Kursdager:
  • Det vil bli seks opplæringsdager fordelt på tre todagers samlinger
  • Datoer er ikke fastsatt

Familievernkontoret i Kristiansund inviterer til veiledersertifisering i Program for foreldreveiledning/ICDP (minoritets- og standardopplæring) med oppstart høsten 2021. 

Familievernet er gitt i oppdrag fra BLD å gi veilederopplæring til kommunene. De som skal delta på veilederopplæring, må være motivert for opplæringen og arbeidet. Kommuneledelsen må sikre at kandidatene har en stilling som gjør det mulig å bruke opplæringen i arbeidet i kommunene. 

Målgruppe 

Målgruppe for opplæringen er ansatte i kommuner som har foreldreveiledning som en del av sitt arbeid, samt ansatte i barnehager og andre institusjoner som er omsorgsgivere i kraft av sin stilling. Frivillige organisasjoner som tilbyr foreldrestøttende tiltak, kan også søke om få ta del i opplæringen.  

Om opplæringen 

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere og kommuner/enheter som ønsker ICDP-kompetanse må derfor rekruttere minst to veiledere. Kommuner som melder på sine kandidater, forplikter seg til å: 

  • Forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer 
  • Rekruttere foreldre til gruppen 
  • Stille lokaler til disposisjon for foreldregruppen 
  • Frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte 
  • Legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring 
  • Dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte 

For å bli sertifisert som ICDP-veileder må kandidatene i etterkant av opplæringen holde en foreldreveiledningsgruppe sammen med en ICDP-veileder/veilederkandidat, der prinsippene i programmet blir benyttet. Det skal skrive logg fra disse gruppemøtene som godkjennes av ICDP-trenerne. 

Påmelding/spørsmål

Har dere spørsmål om opplæringen, ta kontakt på telefon 466 17 480 eller e-post familievernkontoret.kristiansund@bufetat.no.