Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Dette kan være alt fra hverdagsproblemer til samlivsbrudd og omsorgsovertakelser. I familievernet arbeider det blant annet familieterapeuter, psykologer og sosionomer.

Tilbudet er frivillig og gratis.

På bufdir.no/familie finner du en oversikt over alle familievernkontorene i landet. Du kan selv ta kontakt og be om time.

Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp både barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse. Noen foreldre synes det er utfordrende å samarbeide med og motta hjelp fra barnevernet i en slik situasjon, samtidig som de opplever et stort behov for hjelp og støtte. Derfor har familievernet fått et særskilt ansvar til å gi et tilbud til foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barnet sitt.

Hva slags hjelp kan du få på familievernkontoret?

Bearbeide følelser 

Å bli fratatt omsorgen for barnet sitt, er en av de største krisene foreldre kan oppleve. Også foreldre som er enige i at barnevernet skal overta omsorgen, kan ha behov for hjelp og støtte. Kanskje opplever du situasjonen som svært kaotisk og uoversiktlig, og sitter med mange spørsmål du ikke har fått svar på. Det er vanlig å kjenne på følelser som fortvilelse, savn, sinne, sorg, skyld og maktesløshet. Noen kan også føle lettelse, og kanskje få dårlig samvittighet for at de føler seg lettet.

Det er ofte god støtte i det å dele følelser og erfaringer med noen som er vant til å snakke med mennesker som har opplevd lignende situasjoner. Familievernkontoret kan hjelpe deg med å håndtere den nye livssituasjonen, uansett om omsorgsovertakelsen er vurdert å være kortvarig eller langvarig. Du vil få støtte på dine egne premisser, og hjelp til å se fremover.

Råd og veiledning

Mange foreldre er usikre på hvordan de kan være foreldre når barna ikke bor hos dem. På
familievernkontoret kan du få hjelp til å se hvilke behov barnet ditt har, slik at samværet blir best mulig for dere begge. Du vil bli bedre forberedt på situasjoner som kan oppstå, og på hvordan du kan håndtere disse. Du kan også få hjelp til å bygge opp et konstruktivt samarbeid rundt barnet ditt.

Gruppetilbud

Noen familievernkontor tilbyr samtalegrupper og kurs for foreldre som er fratatt omsorgen. For mange oppleves det godt å møte andre foreldre i samme situasjon, som de kan dele erfaringer med.

Hva er det familievernet ikke kan gjøre?

  • Familievernet skal ikke vurdere foreldres omsorgskompetanse.
  • Familievernet kan ikke endre vedtaket om omsorgsovertakelse.
  • Familievernet kan ikke endre samværsordningen eller øke mengden samvær

Er det viktig for barna at du tar imot hjelp?

De fleste barn tenker mye på foreldrene når de bor på institusjon eller hos en fosterfamilie. Hvis de opplever at foreldrene har det tungt, kan de bli bekymret.

Bekymringen kan gjøre det vanskelig å slappe av i lek, eller å konsentrere seg på skolen. Det kan være trygt for barnet å vite at andre voksne hjelper deg.

Taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt

De som jobber i familievernet har taushetsplikt, og skal i utgangspunktet ikke fortelle noe videre. Dersom de blir alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon, har de imidlertid plikt til å melde fra om dette til barnevernet.

Barnevernet har rett til å hente inn opplysninger fra familievernet, men det skal i hovedsak skje i samarbeid med foreldrene. Ansatte i familievernet kan også bli innkalt som vitner i fylkesnemnda eller tingretten, og har da plikt til å svare på spørsmål.

Hvordan kan du komme i kontakt med et familievernkontor?

bufdir.no/familie finner du en oversikt over alle familievernkontorene i landet. Du kan selv ta kontakt og be om time.

Barneverntjenesten kan også bestille time for deg, hvis du foretrekker det. Da må du fylle ut et samtykkeskjema, der du sier det er greit at barneverntjenesten tar kontakt med Familievernet for deg. Dette skjemaet fyller du ut hos barneverntjenesten.

Det er fritt valg av familievernkontor. Det betyr at du kan velge å bruke et annet familievernkontor enn det som ligger nærmest hjemstedet ditt. Hvis du får store reiseutgifter ved å oppsøke et familievernkontor, kan du ta kontakt med saksbehandleren din i barneverntjenesten for å høre om det er mulig å få dekket kostnadene.