Barnehage

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen er en viktig arena, der barn skal få utvikle seg i trygge og stimulerende omgivelser, finne venner, leke og lære. Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser.

Et barnehagetilbud av god kvalitet kan bidra til at barn som får lite språkstimulering hjemme, utvikler et godt nok ordforråd og begrepsforståelse før skolestart. Tidlig barnehagestart virker forebyggende og gir lavere sannsynlighet for behov for språktiltak i skolen, spesielt for barn fra familier med lav inntekt og for minoritetsspråklige barn.

De erfaringer barn får i barnehagen, bidrar til å legge grunnlaget for de muligheter de får senere i livet. Det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen alder.

Barnehagedeltakelse

Barnehagedeltakelsen i Norge er høy, men familier med lav inntekt og familier med innvandrerbakgrunn benytter barnehage i mindre grad enn andre. Det er flere grunner til dette. Barrierer for deltakelse i barnehage kan være: økonomi, reisevei, kjennskap til barnehagen som institusjon, språklige utfordringer, søknadsprosedyrer og sosiale og kulturelle normer.

Andre kommunale tjenester kan bidra til å øke barns deltakelse i barnehage. Ansatte på for eksempel helsestasjon og NAV bør spørre foreldre de er i kontakt med, om barna går i barnehage. Det er viktig at andre tjenester er kjent med moderasjonsordninger og verktøy for å øke deltakelsen i barnehage. Mer informasjon om dette nedenfor.

Verktøy for å øke deltakelsen i barnehage

Moderasjonsordninger er viktige virkemidler for å tilrettelegge for økt barnehagebruk og bedre økonomien til utsatte familier. Det finnes flere ordninger for redusert betaling til barnehage, som gratis kjernetid for 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier og nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen. Les mer om de ulike moderasjonsordningene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Mange foreldre i lavinntektsfamilier er ikke kjent med gratis kjernetid-ordningen. Kommunene må informere foreldre om muligheten for å få reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid dersom man har lav inntekt. Informasjon og hjelp til å søke er også viktig.

IMDi har gitt ut en brosjyre med erfaringer fra tidligere utprøving av gratis kjernetid i barnehage til inspirasjon for kommuner i deres arbeid med å legge til rette for økt deltakelse i barnehage. Brosjyren gir informasjon om:

  • Rekruttering av barn til barnehage
  • Kompetanseheving av ansatte
  • Språkarbeid i barnehagen
  • Aktivitetstilbud til foreldre

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet tips om hvordan rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage.

Helhetlig innsats – barnehagen en viktig samarbeidspartner

For at barn og foreldre skal få et helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Viktige samarbeidspartnere er for eksempel skole, PPT, helsetjenester, barnevern og NAV.

Det er viktig at barn og familier med behov for særskilt oppfølging oppdages og hjelpes så tidlig som mulig. Ansatte i barnehager har en viktig rolle i å identifisere barn som trenger særlig oppfølging, og gjenkjenne tegn og signaler på at barnet kan være utsatt for omsorgssvikt.

Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet. Veilederen Til barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barnevernstjenesten beskriver ulike samarbeidsformer og tiltak mellom tjenestene, og gir generelle faglige råd om hvordan barnehagen kan forholde seg til barn og foreldre ved bekymring, og om hvordan barnehagen kan få veiledning og råd hos barneverntjeneste.

Flyktninger og nyankomne barn

Å flytte fra et land til et annet er en stor endring i et menneskes liv. Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. For å ta imot familiene og barna på en inkluderende måte, bør barnehagene ha kunnskap om den situasjonen foreldre og barn befinner seg i.

På nettsidene til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), finner du råd til kommuner og barnehager om hvordan man kan ta imot nyankomne barn og foreldre på en god måte, samt eksempler på rutiner og praksis.

Kilder

Bråten og Sandbæk (2014) Å være seg sitt ansvar bevisst – språktilbud til 3-5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage, Fafo-rapport 2014:23.

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen, Kunnskapsdepartementet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Utdanningsdirektoratet 2017).