Knutepunktfunksjonen

Knutepunktfunksjonen er knyttet til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere ordning mot barnefattigdom). I regelverket for ordningen er det et krav om at kommuner som mottar midler skal sørge for å ha en knutepunktfunksjon.

Knutepunktfunksjonen gir gode forutsetninger for å følge opp intensjonen bak Fritidserklæringen. For å lykkes er det både nødvendig med samarbeid mellom kommune og frivillighet, og mellom de ulike kommunale tjenestene.

Knutepunktsfunksjonen skal

  • ha oversikt over og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.
  • samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og dele erfaringer med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
  • være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Det må fremgå av kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta.

Målene er å

  • samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og ungdom i lavinntektsfamilier
  • dele erfaringer.
  • sørge for at det blir enklere for frivillige organisasjoner og andre aktører å vite hvem man skal ta kontakt med i kommunen.

Eksempler

Nedenfor kan du lese om ulike måter å organisere knutepunktfunksjonen på. Eksemplene representerer kommuner av ulik størrelse som har ulik organisering, ulike tjenester er involvert, og samarbeid og involvering av frivillige varierer.

Publisert 24. september 2018.
Oppdatert 23. november 2018.