Knutepunktfunksjonen

Knutepunktfunksjonen er knyttet til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere ordning mot barnefattigdom). I regelverket for ordningen er det et krav om at kommuner som mottar midler skal sørge for å ha en knutepunktfunksjon.

Knutepunktfunksjonen gir gode forutsetninger for å følge opp intensjonen bak Fritidserklæringen. For å lykkes er det både nødvendig med samarbeid mellom kommune og frivillighet, og mellom de ulike kommunale tjenestene.

Knutepunktsfunksjonen skal

  • ha oversikt over og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.
  • samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og dele erfaringer med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
  • være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Det må fremgå av kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta.

Målene er å

  • samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og ungdom i lavinntektsfamilier
  • dele erfaringer.
  • sørge for at det blir enklere for frivillige organisasjoner og andre aktører å vite hvem man skal ta kontakt med i kommunen.

Eksempler

Nedenfor kan du lese om ulike måter å organisere knutepunktfunksjonen på. Eksemplene representerer kommuner av ulik størrelse som har ulik organisering, ulike tjenester er involvert, og samarbeid og involvering av frivillige varierer.