Fritidserklæringen

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

Lokalt samarbeid

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. For å oppnå Fritidserklæringens mål må kommunen arbeide tett med frivillige lag og foreninger.

Ved å opprette lokale fritidserklæringer, kan kommune og frivilligheten formalisere et lokalt samarbeid for å øke deltakelsen blant barn og unge. En lokal fritidserklæring kan bidra til et sterkere fokus og økt engasjement i arbeidet med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

En lokal fritidserklæring kan inngå som del av kommunens frivillighetspolitikk, eller knyttes opp mot andre kommunale prosesser og dokumenter.

For å oppnå målet for Fritidserklæringen er det også nødvendig med et godt samarbeid på tvers av tjenester innad i kommunen, inkludert NAV.

KS har opprettet nettverket Aktiv fritid for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan dele gode erfaringer og sammen utvikle nye måter å sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. KS og Frivillighet Norge arrangerer verksteder og møtesteder for nettverket. Deltakerne vil jobbe fram gode eksempler, verktøy og metoder for sammen å bli enda bedre til å sikre barn og unge mulighet til en aktiv fritid.

En rekke kommuner, idrettslag, fritidsklubber samt frivillige og ideelle organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. En del av arbeidet med Fritidserklæringen går ut på å formidle gode lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide om å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familieøkonomi.

Se eksempler på ulike tilbud.

Relevante tilskuddsordninger:

Les om andre tilskuddsordninger.