Hvorfor et tettere samarbeid med frivillig sektor?

Frivillige organisasjoner har en rekke aktiviteter og nettverk i kommunene, og utfører oppgaver som det offentlige ikke kan levere innenfor flere ulike felt.

Frivilligheten er mer enn bare en leverandør av aktiviteter. Frivillig innsats er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn. Det store mangfoldet av organisasjoner bidrar til samvær og trivsel, fellesskap og stedsidentitet.

Verdien av en aktiv fritid

Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet. Gjennom å delta i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner.

Fritidsarenaene er sentrale for barns utvikling av sosiale ferdigheter, og bidrar til varig tilhørighet og felleskap. Deltakelse i fritidsaktiviteter kan også være med å forberede barn og unge for samfunnsdeltakelse på formelle arenaer senere i livet.

Barrierer for deltakelse

Det er ikke alle barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter, eller som har muligheten til å delta. Barn og ungdom i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre.
Det er flere typer barrierer som hver for seg, eller til sammen, kan føre til at barn ekskluderes fra aktiviteter, og dermed kan få en opplevelse av ikke å høre til. Noen av disse barrierene kan være

  • familiens økonomi
  • svake sosiale nettverk
  • liten kjennskap til tilbudene
  • lite oppfølging fra foreldre
  • transport til og fra aktiviteter
  • lav tillit til tilbudene

Frivillig innsats bidrar til et mer inkluderende samfunn

Frivillige organisasjoner står for mye av arbeidet på barns fritidsarenaer, og deres aktiviteter er sentrale i barn og unges oppvekstmiljø. Det omfatter blant annet sosiale møteplasser, kultur og idrett.

Tett samarbeid med frivillig sektor kan bidra til å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert.

Frivillig innsats styrker lokalsamfunnet og kan bidra til et mer inkluderende samfunn. Det bidrar til et varmere og mer tillitsfullt samfunn, større samfunnsdeltakelse og mer demokrati. Ikke minst skaper frivilligheten liv og røre.

Frivillig innsats forebygger utenforskap, styrker folkehelsen og bidrar til integrering av sårbare grupper.

Flere barn i aktivitet

For at alle barn og unge som ønsker det skal få delta i jevnlige fritidsaktiviteter sammen med andre, kreves det samarbeid. Fritidserklæringen skal bidra til økt fokus og bedre samarbeid for at barn skal ha muligheter til deltakelse uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Ved å opprette lokale fritidserklæringer, kan kommune og frivilligheten formalisere et lokalt samarbeid for å øke deltakelsen blant barn og unge.

Les mer om fritidserklæringen. 

Lokal frivillighetspolitikk

Utvikling av lokal frivillighetspolitikk kan føre til at kommunen tar et større ansvar og legger til rette for at frivilligheten får gode vilkår for å utvikle gode tiltak for ulike målgrupper blant barn og unge. I dag er det kun et fåtall av kommunene som har etablert en frivillighetspolitikk.

Se kart over hvilke kommuner som har utviklet og vedtatt en kommunal frivillighetspolitikk. 

En lokal fritidserklæring kan inngå som del av kommunens frivillighetspolitikk.

Kartlegging av lokale ressurser

Ikke alle kommuner har oversikt over hvilke frivillige ressurser de har i lokalmiljøet. Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten kan resultatet bli et lokalsamfunn med høyere aktivitet, trygghet og bærekraft. 

Gode samarbeidskommuner

Mange kommuner har eksplisitte målsettinger om å være gode samarbeidskommuner.

Bergen kommunes handlingsplan mot fattigdom formulerer det slik:

Bergen skal være en foregangsby for frivilligheten. Frivillige organisasjoner er et verdifullt supplement til offentlige tilbud og bidrar til et mer mangfoldig Bergen. Kommunen vil styrke samarbeidet og stimulere utviklingen i tråd med mål og strategier. 

(Bergen kommune 2016: 10)

I Levanger kommune ser de at samskaping og anerkjennelse av frivillighetens bidrag gir gode resultater. De opplever at når de legger til rette for møteplasser og inviterer frivilligheten til å bidra, er svaret svært ofte positivt.

Kommunen inviterer bredden av frivillige lag og foreninger til å bidra med det de kan (og har lyst til) for å oppnå felles målsettinger. Denne måten å jobbe på har blitt svært godt mottatt av frivilligheten, der deres bidrag blir anerkjent og synliggjort.

Frivilligpolitikken har bidratt til økt bevisstgjøring av frivillighetens rolle i samfunnsutviklingen. Frivilligpolitikken har også bidratt til å konkretisere ansvarsfordelingen og mulighetsrommet i samspillet mellom kommunen og frivillige aktører.

(Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune).

Les mer om hvordan du kan samarbeide med frivillig sektor.

Les om tilskuddsordninger.

 

Frivillig sektor viktig for kommunens inkluderingsarbeid

Over halvparten av barn i lavinntektsfamilier i Norge har innvandrerbakgrunn. Dette gjør at barna har større risiko for å møte barrierer for deltakelse enn andre.

Frivillig sektor kan være en viktig aktør i kommunens integreringsarbeid.

Frivillige organisasjoner bidrar i integreringsarbeidet på flere måter, ved å arrangere inkluderende aktiviteter, men også ved å inkludere barn og foreldre med innvandrerbakgrunn i egne organisasjoner.


Ressurser:

Frivillighet og mangfold - IMDis veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner.

Råd om inkludering fra Frivillighet Norge.

Knekk inkluderingskoden – inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Håndbok for kommunale frivillighetskoordinatorer og andre ansatte med frivillighet og sivilsamfunn som arbeidsoppgave (Center for frivillgt socialt arbeijde, dk).

Potensiale for økt frivillighet

Frivillighet Norges frivillighetsbarometer viser at over halvparten av de som ikke har gjort frivillig arbeid siste året oppgir at de ville bidra dersom de hadde blitt spurt.

Kommuner bør derfor aktivt invitere til deltakelse. Det er viktig at kommunen setter av ressurser til å etablere en langsiktig samskapingsrelasjon med frivilligheten.

Kilder

Frivillighet Norge

IMDI

Bufdir (2017) Barn som lever i fattigdom – Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015-2017.

Publisert 22. mars 2018.
Oppdatert 18. februar 2019.