Hjelp til deltakelse og dekning av utgifter

Målet med tilbudene som eksemplifiseres her er at de bidrar til at barn og unge inkluderes i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn andre barn. Det kan for eksempel skyldes svak økonomi, liten kjennskap til eller lav tillit til tilbudene. I tilbudene følges barna/ungdommene tett opp og det samarbeides med foresatte. Tilbudene søker å finne gode løsninger sammen med familien, frivilligheten, skolen og kommunen.

I flere kommuner settes det av midler på eget budsjett for å dekke utgifter for barn og unge. Det kan dreie seg om å dekke medlems- og treningsavgifter, og i noen tilfeller også utstyr og reisekostnader.

Viktige forhold for å lykkes med inkludering i selvvalgte fritidstilbud

  • Kartlegg hva barna/ungdommene selv ønsker å delta på og finne passende tilbud.
  • Det er nødvendig med særskilt innsats for å rekruttere barn og ungdom i familier med svak økonomi.
  • Rekruttering kan skje ved informasjon og samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med disse familiene (skoler, barnehager, NAV, barnevern, oppsøkende tjenester, fritidssektoren), og frivillige/private organisasjoner.
  • God oversikt over hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet er viktig.
  • Informasjon, inkludering og samarbeid med foresatte er nødvendig.
  • Det er viktig å være brobygger mellom familien og fritidsaktiviteten.
  • Tett oppfølging i starten og bidra til å finne gode løsninger på utfordringer som kan oppstå.
  • Sørg for transport til aktiviteten hvis det er behov for det.
  • Skaff oversikt over ordninger som finnes for å få dekket kostnader knyttet til aktivitet og utstyr ("utgiftskasse", utlånssentral og NAV).

Eksempler på inkluderingstilbud i kommunal og frivillig regi

Los på Løkka

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka

Inn i aktivitet

Frelsesarmeen i Drammen

Fritid med bistand

Skien kommune

ALLEMED koordinator

Hå kommune

Aktivitetsguide-Oslo

Oslo idrettskrets

Dekning av medlemsutgifter

Flere kommuner