Utlånssentral

Utlåns- eller utstyrssentraler er et lavterskeltilbud som låner ut utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Utstyrssentraler kan bidra til å dempe konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt ved at barn og ungdom kan låne utstyr. Utstyrssentralene kan organiseres på ulike måter og driftes av både kommuner, lag og foreninger. Noen kommuner har valgt å knytte seg til BUA.

Viktige forhold for å lykkes med utstyrssentral

 • Gratis eller lave kostnader forbundet med utlån av utstyr
 • Sentralen bør være åpen for alle
 • Utstyret bør være av god kvalitet og attraktivt for innbyggerne i kommunen
 • Særskilt innsats for at barn, ungdom og familier med lav inntekt benytter seg av tilbudet
 • Dette kan gjøres ved samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med målgruppen (skoler, barnehager, NAV, barnevern, oppsøkende tjenester, fritidssektoren) og frivillige/private organisasjoner
 • God markedsføring av tilbudet (nettsider, sosiale medier og møtepunkter)
 • Sentral plassering i kommunen og åpningstider kveld/helger
 • Samarbeid mellom kommune og frivillige vedrørende drift av sentralen
 • Sentralen benyttes som et jobbtiltak/en kvalifiserende arena for ungdom
 • Medvirkning fra innbyggerne i kommunen (trekke inn elevråd, ungdomsråd m.m.).
  • Innbyggerne får si sin mening om hva slags utstyr det er behov for og det legges til rette for at de kan være frivillige ved sentralen og bidra med sin kompetanse
 • Etablere gode rutiner for vedlikehold av utstyr
 • Etablere gode rutiner for å ivareta barns sikkerhet og personvern

Bufdirs tilskuddsordning Bufdirs tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier gir støtte til tilbud som bidrar til at flere barn og unge kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter.

Les mer om tilskuddsordningen.

Eksempler fra kommuner som har etablert utlånssentral

BUA Verdal > 

Verdal kommune

TURBO >

Tromsø kommune

Utstyrsbank >

Saltdal kommune

Utstyrssentral >

Frivillighetssentralen i Trøgstad kommune