Ung Ambassadør

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen

Formål

Målet med Ung Ambassadør er å engasjere ungdom gjennom et alternativt jobbtilbud som vil kunne bidra til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller mellom unge i bydelen. Tilbudet vil gi ungdom et trygt møte med arbeidslivet. I tillegg til å gi ungdommer arbeidserfaring bidrar tiltaket også til å gi bydelens øvrige unge befolkning et økt kultur- og aktivitetstilbud.

Gjennom Ung Ambassadør ønsker man også å skape en arena hvor ung kreativitet kan spire og der ungdom kan få lønn for det de brenner for.

Aktivitet/ innhold

Tilbudet er todelt og består både av helårsengasjement og sommerengasjement.

Helårsengasjement

Ungdommer ansettes og lønnes på timesbasis ut fra kommunens lønnssatser. Ungdommene skal fungere som en ressursgruppe i bydelen. Ambassadørene blir oppfordret til å holde en tett dialog med ungdomsmiljøet og arrangere aktiviteter og arrangement ut fra behov og ønsker fra ungdom i bydelen. Sammen med ansatte i bydelen har ungdommene ansvar for å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og arrangement for barn og unge i bydelen. Ungdommene blir delt inn i grupper på fem, som har ansvaret for en aktivitet sammen. Gruppen møtes månedlig fra oktober til juni. Hver gruppe har ansvar for å arrangere en til to aktiviteter i løpet av en måned med varighet på rundt tre timer per aktivitet. Aktivitetene kan f.eks. være ulike turneringer, konserter, workshops, kafé, kurs o.l.

Alle arrangementene må ha følgende profil:

 • Lav terskel for å delta
 • Gratis
 • I nærmiljøet til barn og unge
 • Rusfritt
 • Åpent og inkluderende.

Ungdommene bidrar også i planleggingen av etablerte og nye arrangement i bydelen.

Sommerengasjement (også kalt Kultursommerjobb)

Ungdommer ansettes og danner en utøvende gruppe som bidrar til kulturelle og kreative innslag i byrommet på sommerhalvåret. Prosjektet gjennomføres mandag til fredag i løpet av tre uker i sommerferien. Ungdommene som blir ansatt, blir fordelt i fire grupper. Hver gruppe får tildelt en profesjonell, kunstnerisk ansvarlig (coach) som følger opp og veileder ungdommene gjennom hele prosjektet. Hver gruppe skal sammen med sin coach lage en forestilling. Forestillingen kan være en konsert, danseopptreden, teaterforestilling, nysirkus-oppsetning eller lignende.

Bydelen har ansvaret for planlegging og koordinering av prosjektet, samt ansettelser og oppfølging av ungdommer og coacher. Ungdommene som søker jobb, må sende inn en et motivasjonsbrev, samt en søknadsvideo som viser hva de ønsker å bidra med. Kriteriet for å få jobb er at man er mellom 13-19 år, har gode kunnskaper innen sitt felt og har mulighet til å jobbe i tre uker. Ungdommene kan søke alene eller som gruppe innen et vidt spekter av kulturuttrykk f. eks. innen dans, musikk, akrobatikk, kunst, teater og lignende.

Målgruppe og rekruttering

Ungdom må selv søke om å delta ved å sende inn søknad og CV. Tilbudet markedsføres på alle ungdoms- og videregående skoler i bydelen, både direkte til elevene, men også til skolens ledelse. Utover dette blir informasjonen om prosjektet markedsført på bydelens facebookside og informasjon gis i aktuelle kanaler som ungdommen benytter seg av, som ungdomsrådet, klubbstyrer, elevråd m.m. Gjennom ansettelsesprosessen er det særlig fokus på å rekruttere ungdom med minoritetsbakgrunn, ungdom fra lavinntektsfamilier og ungdom med funksjonsnedsettelse.

Samarbeid

Bydel St. Hanshaugen leder og koordinerer prosjektet gjennom to egenfinansierte 20 prosent stillinger i tiltaket. Tiltaket skal fremme et bedre og tettere samarbeid mellom bydelens forebyggende og helsefremmende tjenester for barn og unge.

Følgende tjenester er inkludert i tiltaket:

 • Enhet for folkehelse, kultur og fritid
 • Barnevernstjenesten
 • Utekontakten og Los
 • NAV -  Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF)

Eksterne samarbeidspartnere er:

 • Skolene
 • Skattkammeret
 • Kirkens Bymisjon (utlånssentral)
 • Idrettslag i bydelen

Utfordringer/suksesskriterier

Tiltaket annonseres som et tilbud for alle. Søknads- og intervjuprosessen gir likevel rom til å prioritere ungdom som kommer fra lavinntektsfamilier eller som vil ha spesielt utbytte av tilbudet.