Sommerjobbprosjektet

Oslo kommune Bydel Sagene ved Ungdomstiltakene, Torshovdalen aktivitetshus

Formål

Med tilbudet ønsker man å gi ungdom arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og erfaring fra jobbsøkerprosessen. Deltagerne får en personlig attest ved avslutning av prosjektet.

Arbeidsplassen skal være en inkluderende møteplass for ungdom. Ungdommene skal også få kunnskap om samarbeid på arbeidsplassen.

Deltagelse skal oppleves som et meningsfylt bidrag til bydelen. Tilbudet skal være en arena der ungdommene kan medvirke til utbedring av eget nærmiljø gjennom oppussing av områder som ungdommene selv bruker. Ungdommene skal også arrangere aktiviteter for barn og eldre i bydelen.

Aktivitet/ innhold

Alle søkere må levere en formell søknad og CV. Deretter blir aktuelle kandidater innkalt til gruppeintervju. Videre blir aktuelle kandidater innkalt til enkeltintervju. Jobbsøkerprosessen vektlegges i stor grad, med fokus på å gi hensiktsmessige tilbakemeldinger til alle søkere. Ungdommene som ansettes som assistenter deles inn i tre grupper. Det ansettes også aktivitetsledere og disse får ansvar for å lede en gruppe hver, sammen med prosjektleder. Tilbudet går over fire uker i løpet av sommerferien. I den første uken vektlegges lagbygging og samarbeidsøvelser, med mål om å skape en trygg gruppe som danner et godt grunnlag for samarbeid og et positivt arbeidsmiljø. I tillegg vektlegges det tydelig formidling av forventninger til deltagerne. Regler for skriving av timelister og utbetaling av lønn, blir grundig gjennomgått.

Deretter roterer gruppene mellom ulike stasjoner med ulike arbeidsoppgaver. En stasjon innebærer arbeid i bydelens uteområder, der arbeidsoppgavene består i alt fra søppelplukking, gressklipping til maling og fjerning av tagging. En annen stasjon innebærer oppussing og vedlikehold av kommunale bygg, skoler og barnehager. En tredje stasjon skal planlegge og gjennomføre aktiviteter for bydelens beboere, for eksempel ulike arrangementer, leker, konkurranser og kulturelle innslag.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet retter seg mot 25 ungdommer og de ansettes som assistenter. I tillegg ansettes tre unge voksne i alderen 18-25 år som aktivitetsledere. Det formidles informasjon om tilbudet til samarbeidspartnere som skolene i bydelen, NAV, barneverntjenesten og andre relevante instanser. Gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike instanser som jobber med ungdom og deres familier, får man et godt grunnlag for å nå målgruppen, og de ungdommene som trenger det mest. I tillegg henges det opp informasjonsskriv på skolene, og rundt de kommunale gårdene i bydelen.

Samarbeid

Sommerjobbtilbudet får tildelt oppdrag fra ulike tjenester i bydelen, som Bomiljøtjenesten, Kultur- og nærmiljøenheten, Sagenehjemmet, Familiens hus og ungdomstiltakene. Internt i Ungdomstiltakene har man et godt samarbeid mellom de ulike tilbudene, samarbeidet handler både om utvelgelse av kandidater, og å finne arbeidsoppgaver til ungdommene.

Utfordringer/ suksesskriterier

Tilbudet gir ungdom en mulighet til å prestere på nye arenaer. Ungdommene får sin første arbeidserfaring, sin første attest, sin første referanse og veiledning videre. Ungdommene utfører arbeid som de er stolte av og som er med på å styrke tilhørighet til nærmiljøet.

Tilbudet har fokus på å ansette ulike typer ungdommer da man ønsker at arbeidsplassen skal være en inkluderende arena, hvor man ikke kun får erfaring med arbeidslivet, men også lærer å jobbe med ulike typer mennesker. Ungdommen får erfaring i å samarbeide med andre med ulik sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Det har derfor vært spesielt viktig å ha fokus på lagbygging i starten av prosjektet med ulike samarbeidsøvelser.

Oppdragsgivere får klar beskjed om at de må ha oppgaver for ungdommene uansett vær. Dette blir imidlertid ikke alltid tatt hensyn til av alle oppdragsgiverne, og kan føre til utfordringer for prosjektlederen, som må finne nye arbeidsoppgaver på kort varsel når det var dårlig vær og arbeidet består av utearbeid som f.eks. maling. Det anbefales derfor å ha planlagt noe ekstraarbeid som kan utføres innendørs ved dårlig vær.