Los på Løkka

I Jobbtilbud

Bydel Grünerløkka - Seksjon for kultur og fritid, Oslo kommune.

Formål

Formålet med tiltaket er å hjelpe ungdom med høy risiko for frafall til å fullføre og bestå videregående skole. Det overordnede formålet skal oppnås gjennom en rekke delmål:

 • Tidlig kartlegging og avdekking av elever med risiko for skolefrafall, og iverksetting av målbare og kunnskapsbaserte tiltak på individnivå som bidrar til å redusere skolefravær, øke trivsel, styrke motivasjon og gi større faglig og sosial mestring i skole.
 • Sikre oppfølging i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole for elever i målgruppen.
 • Gi ungdom i målgruppen en fast kontaktperson som er fleksibel og tilgjengelig på tvers av ulike arenaer, og som bidrar til at ungdom og foresatte opplever reell innflytelse over tilbudet de mottar.
 • Sikre at ungdom med alvorlige eller sammensatte utfordringer knyttet til helse, omsorgssituasjon, rus eller kriminalitet får tilpasset og helhetlig bistand fra aktører i hjelpeapparatet. Losene skal bidra til at ungdommene i større grad benytter seg av hjelpetilbud, og bistå i kontakt med disse.
 • Styrke samarbeidet mellom skole og bydel rundt elever med frafallsrisiko for å yte mer helhetlig, koordinert og langsiktig oppfølging i hjem, skole og på fritiden.
 • Avdekke behov og bidra til å iverksette tiltak på systemnivå som styrker rutiner for avdekking, oppfølging og tverrfaglig samarbeid rundt elever med frafallsrisiko.

Aktivitet/ innhold

I arbeidet på skolen vil losene samarbeide med elevenes kontaktlærer eller sosiallærer om kartlegging av elevens mestringsområder, utfordringer og motivasjon knyttet til skole- og hjemmesituasjon, og inngåelse av avtaler med elev og foresatte om tiltak og oppfølging. Ungdom som mottar oppfølging via en los kan følges opp gjennom ulike tiltak:

 • Faste oppfølgingssamtaler med skole og hjem der en gjennomgår tiltaksplan og vurderer utvikling i forhold til fravær, motivasjon, faglig utvikling, helse og hjemmeforhold.
 • Samtaler med foresatte og veiledning av disse for å støtte opp om og samarbeide med skolen. Tilbud til foresatte om å delta i foreldreveiledningsgrupper (ICDP). Leksehjelp, tilbud om vekking og følge til skolen i perioder.
 • Tilpasset undervisning og tilbud om alternative mestringsarenaer knyttet til læreplanen i samarbeid med skolen.
 • Hjelp til å skaffe deltidsjobb og sommerjobb gjennom bydelens kvalifiseringstilbud eller i ordinært arbeidsliv.
 • Henvisning/melding til hjelpeapparatet ved behov, bistå ungdom på møter og i annen kontakt med hjelpetilbud, bistå foreldre i deres kontakt med hjelpeapparatet dersom dette er hensiktsmessig. Bistå ungdom og foresatte i kontakt med politi ved behov.
 • Hjelp til å skaffe botilbud med eller uten oppfølging for ungdom som av ulike grunner ikke kan bo hjemme.
 • Deltakelse i ferie- og fritidstilbud i bydelen med mulighet til særlig oppfølging, støtte til deltakelse i idrettsaktiviteter og andre organiserte aktiviteter.
 • Tilbud om mentor eller miljøarbeider der det er behov for forsterket innsats i forhold til omsorgsforhold, rusbruk eller kriminalitet.
 • Tilbud om frivillig rusprøvekontrakt og samtaler om rusbruk, tilbud om hasjavvenning ved behov.

Målgruppe og rekruttering

Los på Løkka skal i hovedsak arbeide inn mot elever med frafallsrisiko i ungdomsskole og videregående skole i alderen 14 til 20 år. Bydelen har valgt å rette hovedfokus mot elever som står i fare for å falle ut av skole. Dette på bakgrunn av at bydelen har gode, lovpålagte hjelpetilbud for unge over 18 som står utenfor skole og arbeid i form av kurs, kvalifiseringstiltak og alternative opplæringsarenaer, mens det i liten grad eksisterer samordnede, tilrettelagte tilbud til elever med frafallsrisiko for å hjelpe de å mestre skolesituasjonen. Ungdom med risiko for frafall vil i tiltaket defineres som elever med lavt karaktersnitt/faglige utfordringer eller høyt fravær, elever med psykisk helseproblematikk, rus- eller kriminalitetsproblemer, og elever med tiltak i barnevernet/utfordringer knyttet til situasjonen i hjemmet.

Samarbeid

Los på Løkka vil etablere en los-funksjon fordelt på to 60 prosent stillinger. Losene vil plasseres sammen med bydelens utekontakttjeneste og være en del av deres team. Tjenesten er samlokalisert med barnevernets ungdomsteam og miljøarbeidertjenesten for ungdom, og vil samarbeide tett med disse. Losene vil også etablere et tett samarbeid med bydelens helsetjenester for ungdom, forebyggende politi, fritidstilbud, kvalifiseringstiltak og andre relevante samarbeidspartnere i og utenfor bydelen. Losene vil delta i faste samarbeidsforum gjennom bydelens Oppfølgingstjeneste og SaLTo-nettverk. Losene skal ha fast tilstedeværelse ved bydelens ungdomsskoler to dager i uka.

Det er alt etablert et tett samarbeid mellom bydelen og Frydenberg ungdomsskole der utekontakt, skolehelsetjeneste og fritidstilbud i bydelen tilbyr elever ved skolen fritids- og idrettsaktiviteter etter skoletid, gruppetilbud i elevmiljøet og individuell oppfølging av elever med utfordringer. Et av satsningsområdene for samarbeidet er forebygging av frafall blant elever.

Utfordringer/suksesskriterier

Utfordringer

 • I henvisningen fremkommer det ikke god nok informasjon om utfordringer hos ungdommen. De ter ofte større utfordringer enn først antatt, både i forhold til omsorg og fysisk- og psykisk helse.
 • Geografisk mobilitet. Det har vært utfordrende når ungdommen flytter til ny bydel og man må avslutte saken. Ikke alle bydeler i Oslo har LOS-tilbud.
 • Noen ungdommer har manglet motivasjon for skolegang.
 • Det har vært ulik ressurskapasitet til oppfølging og samarbeid på skolene. Flere lærere har likevel lagt inn stor innsats, og noen har brukt lunsjpausen sin til møter med los.
 • De fleste av ungdommene har hatt store vansker med matte. Bydelen ser at det er behov for individuelt tilpasset leksehjelp i dette faget.

Suksesskriterier

 • Mulighet til å etablere en god og trygg relasjon til ungdommen har medført godt samarbeid mellom Los og ungdom.
 • Gjennomgang med rådgiver/sosiallærer i løpet av våren om særlig utsatte 10. klasseungdom. Kontaktetablering skjer i løpet av sommeren, og det legges en plan for oppfølging ved skolestart. Losen kan være med på skolen første skoledag, og følge opp til eleven er trygg.
 • Losene har kunnet jobbe fleksibelt og vært tilgjengelig for ungdommene i stor grad
 • Utvikling av  gode skjemaer og klar struktur i oppfølgingsarbeidet
 • Jevnlige samarbeidsmøter med Gateteam/NAV, og skolene
 • Los-deltagere fra NAV har fått ro til å fokusere på å fullføre videregående skole, da NAV-los har hatt det økonomiske ansvaret for deltagerne sine over 18 år
 • Prosjektperioden på tre år har gitt bydelen mulighet til å kunne jobbe langsiktig. God kontinuitet, og har kunnet følge spesielt utsatt ungdom over lengre tid.
 • God tilgang til psykolog som har vært ansatt i Nav og barnevern