Jobbsmak

Oslo kommune Bydel Bjerke ved Bjerke Uteteam

Formål

Å tilby arbeidserfaring og få ungdom ut i jobb. Gjennom dette tilbudet får ungdommene prøvd seg i arbeidslivet, de får en referanse og noe å ha på CV-en sin.

På denne måten inkluderer man de unge inn i arbeidslivet, styrker selvstendighet og positiv identitet hos ungdommene.

Aktivitet/ innhold

Uteteamet er en oppsøkende tjeneste som tilrettelegger ulike tiltak ut i fra ungdomsmiljøenes behov. De har som mål å styrke positiv utvikling hos den enkelte ungdom og hindre negativ utvikling i ungdomsbefolkningen.

Tilbudet kan deles inn i fire trinn:

Trinn 1: Det arrangeres Jobbsmakerkurs som går over fem ettermiddager. Ledere fra det lokale næringslivet informerer om krav, rettigheter og forventninger på deres arbeidsplass. Ungdomsinformasjonen i Oslo underviser i hvordan man skriver CV og søknad, samt intervjuteknikk. Ungdom som er interessert må søke skriftlig om plass på kurset.

Trinn 2: Dersom kursdeltakeren har møtt opp presist til kurskveldene på jobbsmakerkurset, får vedkommende tilbud om å sende skriftlig jobbsøknad til prosjektet. Deretter blir man innkalt til et jobbintervju av uteteamet.

Uteteamet har utviklet et grundig intervjuskjema hvor arbeidsevne blir kartlagt ved å spørre om helsemessige utfordringer, bo- og livssituasjon og eventuell kontakt med andre instanser i bydelen.

Ut fra intervjuet prøver man å finne et egnet sted for ungdommen. Deretter møter ungdommen til ordinært intervju på en ordinær arbeidsplass. Dette for å kartlegge motivasjonen og oppmøteevne.

Trinn 3: Dersom arbeidsplassen godtar kandidaten etter intervjuet, får ungdommen tilbud om jobb i 50 timer med lønn fra prosjektet. Ungdommen må ordne frikort, fødselsnummer og bankkontonummer, samt sette seg inn i utfylling av timelister.

Uteteamet møter opp på arbeidsplassen første dag med arbeidskontrakt og prater med arbeidsgiver og ungdom. Uteteamet følger opp på arbeidsplassen og veileder kandidaten underveis. Ungdommen må komme til Uteteamet hver måned og levere timelister.

Uteteamet kontakter arbeidsgiver etter ca. halvgått tid. Arbeidsgiver kan kontakte uteteamet til enhver tid.

Trinn 4: Arbeidspraksisen avsluttes fra prosjektets side etter 50 timer. Kandidaten får arbeidsbekreftelse fra arbeidsgiver, og noen får tilbud om ekstrajobb av bedriften i etterkant.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet er for unge mellom 13 og 25 år. Målgruppen er spesielt utsatte grupper som står i fare for å falle ut av ordinær videregående utdanning. Ungdom som anbefales av andre instanser blir prioritert.

Ungdommen rekrutteres gjennom et samarbeid med NAV, barnevernstjenesten, Seksjon fritid i bydelen, videregående skoler, Uteteamet og SaLTo.

Tverrsektorielt samarbeid

Det er etablert tverrfaglige prosjektmøter med ulike tjenester. Det samarbeides tett med lokale næringsdrivende vedrørende arbeidsplasser og oppfølging av ungdommene på arbeidsplassene. Ved behov følges unge som ikke gjennomfører kurs eller arbeidspraksis opp av bydelens øvrige tjenester.

Utfordringer/ suksesskriterier

Kombinasjonen kurs og arbeidspraksis er med på å styrke unges oppvekstsvilkår og deltakerne i Jobbsmak får en rolle og status som arbeidstaker og kursdeltaker. Det stilles krav til ungdommene ved at de må gjennomføre jobbsmakerkurset før de får tilbud om arbeidspraksis, på dette kurset blir de realitetsorientert om hva som kreves av dem i arbeidslivet.

Tilbudet er et skreddersydd tilbud og både ungdommene og arbeidsgivere får oppfølging. Utfordring er å følge opp deltakere som faller ut av tilbudet uten en naturlig grunn som flytting eller at man har funnet jobb selv. Uteteamet tilbyr samtale for å drøfte andre muligheter, men flere svarer ikke på henvendelser.

Det er også utfordringer knyttet til å gi de unge den opplæring og forståelse for viktigheten av å levere timelister, komme presis, gi beskjed om man ikke kommer på jobb m.m.

Andre relevante sider ved tilbudet

Over halvparten av de som gjennomførte kurs og 50 timers arbeidspraksis fikk ekstrajobb i etterkant i 2017. Det er viktig å følge opp ungdommene tett ute i bedriften og ha god kontakt med arbeidsgiver.

Erfaringene fra Uteteamet er at det er spesielt viktig å ha kurs før utplassering i en bedrift, dette for å kartlegge blant annet motivasjon og oppmøteevne.

Siste kurskveld evaluerer kursdeltakerne innholdet i tilbudet og tilbudet justeres ut i fra tilbakemeldinger fra ungdommer.