Sammen om de unge!

Gjerdrum kommune

Formål

Overordnet målsetning med tilbudet er å forebygge de negative konsekvensene av fattigdom og å bistå barn og unge som befinner seg i en sårbar situasjon.

Målet er å bidra til at alle jevnlig skal få oppleve mestring og fellesskap på minst én fritidsarena, uavhengig av bakgrunn og økonomi.

Aktivitet/ innhold

Vinter-, sommer- og høstferie skal målgruppen tilbys gratisaktiviteter tre til fem dager.

Alle i målgruppa skal i tillegg få tilbud om minst én gratis ferieaktivitet i året utover organiserte ferieaktiviteter for alle.

To overnattingsturer og fire dagsutflukter skal også gjennomføres.

Ferie- og helgetilbud

Alle tilbudene i ferier og helger er helt gratis og deltakere tilbys i tillegg bistand til å kjøpe inn eller låne nødvendige klær og utstyr de har behov for.

Ungdommer inviteres med som medhjelpere.

Overnattingsturer i høst- og vinterferie

Høstferien: tur til Liomseter i Gausdal, 15 deltagere.

Vinterferie: Planlagt tredagers tur til Trysil, 25 deltagere.

Dagsturer i sommerferien, minimum fire turer hver sommer

Turer til ulike severdigheter og aktivitetsparker. Åpent både for familier og barn/ungdom som vil være med alene. 20-50 plasser per tur.

Billetter, transport, invitasjoner til lokale kultur- og idrettsarrangement

Dele ut gratisbilletter til konsert- og kulturarrangement via NAV, flyktningtjenesten, barnevern, helse og så videre. Bistå med transport til aktiviteter og arrangement

Aktivitetsukene: Jeg fant, jeg fant

Sommer (én uke), høst- og vinterferie (tre dager) kl 9-15, samt noen kveldsaktiviteter.

Aktiviteter som er i nærheten av hverandre samles for felles lunsj, aktiviteter som er ute i skogen eller på arenaer rundt i bygda får tilkjørt lunsj hver dag.

Aktivitetene i løpet av ukene er svært allsidige, som for eksempel skitur, pilking, slalåm, skøyter, skogstur, ridetur, fotball, musikk, håndarbeidsverksted, skatekurs, matgruppe, dans/drama, filmkveld, golf, mekkeklubb og så videre.

Noen av kursene går hele uka, andre varer to dager, da er det åpent for å melde seg på flere kurs. Målgruppen vil ved behov tilbys gratis utstyr til å kunne være med på aktiviteten.

Fadderordning

Ungdom (cirka 15-21 år) rekrutteres og læres opp i hvordan de kan bistå et barn/annen ungdom på fritiden ved å være en aktivitetsvenn.

Fadderens oppgaver består blant annet i å følge på trening/aktivitet, sørge for riktig utstyr, god dialog med foreldre, trenere/instruktører og bidra positivt inn i miljøet.

Ved et økt behov vil det være eldre ungdom/voksne som blir faddere. Alle faddere får tett oppfølging av koordinator og treffes jevnlig for erfaringsutveksling og oppfølging.

Samtaletilbud

Planlagt å utvide tilbud til Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum (RBU) og kommunen til også å omfatte samtale/coaching av ungdommer. Tenkt som et supplerende tilbud til det ungdommene kan få via helsevesen, skole og foreldre.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer, barn og unge med innvandrerbakgrunn, barn og ungdom med foreldre hvor det er rus og/eller psykiske problemer.

Aktivitetsukene skal være et lavtelskertilbud som inkluderer alle barn og ungdom i kommunen. Ferieturer og helgeutflukter retter seg både mot familier, men også barn og unge som kan reise alene, i hovedsak fra målgruppa.

Fadderordningen og samtaletilbudet er verktøy for å støtte opp om barn og unge for å styrke mulighetene til deltagelse i fellesskapet.

Rekruttering

Rekruttering av målgruppen vil skje på ulike måter. Den viktigste ressursen er lærere i skole og barnehage, ansatte i NAV, psykisk helse, helsestasjon og flyktningtjeneste, frivillige på leksehjelp og kvinnenettverk som er tett på barn og unge i hverdagen.

I begynnelsen av hvert skoleår drar Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum (RBU) og kommunen rundt for å informere om tilbudet og aktivitetene til alle enheter og ansatte.

De ulike nettverkene der enheter som jobber med barn og ungdom treffes er også viktige arenaer for rekruttering.

Som for eksempel SLT-nettverk: barnevern, helsestasjon, psykisk helse, ungdomsskolen, fritidstjenesten/SLT-koordinator møtes jevnlig med hensikt å jobbe forebyggende med rus og kriminalitet, og vil når påmeldingen åpner informere og diskutere strategier for rekruttering.

Tverrfaglige samarbeidsmøter: I regi av skolene med deltagelse fra barnevern, helsestasjon, fritidstjenesten og psykisk helse, vil tilbudene vil være en del av mulighetene vi har å tilby til de barn og ungdom som tas opp i møtene.

Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum (RBU): Kontaktnettverk mellom RBU og de instansene som formidler behov fra familier som trenger bistand. Nettverket består av kommunen v/ NAV, barnevern, PPT, flyktningkonsulenten, frivillighetssentralen med flere og Gjerdrum idrettslag.

Aktivitetsukene Jeg fant, jeg fant formidles via flyers, da tilbudet gjelder den generelle befolkningen av barn og ungdom, samt synliggjøring på sosiale medier, i skolen, på fritidsklubben og så videre.

Flyktningkonsulenten er en viktig aktør i kontakten ut mot flyktningene, bosetting og barn/ungdom med innvandrerbakgrunn.

Før påmeldingen til aktiviteter åpnes samles aktuelle enheter (flyktningtjenesten, barnevern, NAV, helsestasjon) og holder av plasser på populære aktiviteter eller behov som meldes inn. Dette for å sikre at så mange som mulig av barna i målgruppa får plass på ønsket aktivitet.

Tverrsektorielt samarbeid

Hovedsamarbeidet er mellom koordinator for tilbudene (ved Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum, RBU) og barne- og ungdomskoordinator i kommunen.

I tillegg er flere aktører involvert i gjennomføringen av tilbudene; MOT, YouMe, Gjerdrum idrettslag v/skiklubben, fotballklubben, håndballklubben, taekwondoklubben, ridesenteret, skisenteret, frivilligsentralen, kulturskolen, fritidsklubben, golfsenteret og så videre.

Utfordringer/ suksesskriterier

Utfordringer:

  • Å få nok tid og folk til å få i gang tilbud, nok tid til å jobbe med samarbeid, ansvarliggjøring og synliggjøring av tilbudet for alle som jobber med barn og unge.
  • Rekruttere deltagere på en hensynsfull og god måte
  • Å nå ut til de som virkelig trenger det – få alle som jobber i enhetene skole, barnevern, PPT etc. til å bistå i påmelding og oppfølging.

Suksesskriterier:

  • Videreutvikling og utbygging av allerede gode og etablerte tilbud som er kjent for store og små.
  • Godt og tett samarbeid mellom frivilligheten, privat sektor og kommune.
  • At lag, foreninger, frivillighet bidrar.
  • Involvere og bruke ungdom til ledere og medhjelpere.
  • Økt oppmerksomhet hos enhetene rundt tilbudet.

Andre relevante sider ved tilbudet

Spesielt interessant i dette tilbudet er det omfattende samarbeidet på tvers av ulike organisasjoner/seksjoner.

Kommunen har godt og omfattende system for å fange opp de som har behov for tilbudet.