Kultur- og ferieaktiviteter for barn og unge

Harstad kommune

Formål

Kultur- og ferieaktiviteter for 400 barn og unge (0-18 år) gjennom sommeren. Minst halvparten av aktivitetene skal fungere som en alternativ mestringsarena der barna får utfordret egne ferdigheter.

Målet er

 • å gi barn i målgruppen positive ferieopplevelser sammen med familie og venner.
 • sosial inkludering.
 • fellesskap og nettverksbygging.
 • synliggjøre aktivitetsmuligheter i nærområdet.
 • å høyne de ansattes fokus på å identifisere barn i målgruppen, noe som kan gi synergieffekter i form av at disse barna blir sett og tettere fulgt opp i etterkant.
 • å bidra til økt integrering for multikulturelle deltakere.
 • å videreutvikle samarbeidet mellom kommunale tjenester overfor barn/ungdom og frivillige krefter.

Aktivitet/ innhold

Det skal gjennomføres tolv aktivitetsturer. De fleste turene inkluderer også flere mindre aktiviteter.

Aktiviteter:

 • Sam lekeland inkl. pizza
 • Olaåsen gård
 • Tur til polarpark
 • Ungdomstur med RIB-båt
 • Grottebadet
 • Grøtavær, Burøya
 • Lofotakvariet
 • Hvalsafari
 • Fisketur med storbåt.

Målgruppe og rekruttering

Den primære målgruppen er barn og unge i alderen 0 -18 år som lever i fattigdom og deres foresatte.

Den sekundære målgruppen er venner som barna reiser på tur sammen med, og som de ellers sammenlikner seg med.

For å nå den primære målgruppen åpner tiltaket for at barn/ungdom melder seg på sammen med en venn. Ved å ta med en venn er det trolig lettere å melde seg på, og en slik praksis kan også hindre stigmatisering.

Barn fra ti år kan reise sammen med en venn, mens barn under ti år må reise sammen med en voksen.

Tilbudet publiseres på e-post til samarbeidspartnere. Prosjektleder reiser ut og presenterer tilbudet til ansatte i aktuelle enheter. Barn og unge i målgruppen rekrutteres gjennom direkte kontakt. Barnevern, NAV, Psykiatritjeneste og Røde kors har bekreftet at de vil bistå i rekrutteringsarbeidet ved å kontakte aktuelle klienter.

Barnehager og skoler/helsesøstre vil bidra til rekrutteringen ved at de gir ut aktivitetsprogram og informerer om tilbudet.

I dette ligger at begrepet fattigdom ikke skal nevnes, fokus skal være på at dette er et attraktivt og gratis tilbud. Noen deltakere rekrutteres direkte og meldes på via barnehage og skole.

Først når for-rekrutteringsfristen er utløpt vil sommerprosjektet bli publisert på kommunens hjemmeside. Da vil erfaringsmessig de fleste plassene være fordelt, og det åpnes opp for andre utenfor målgruppen.

Gjennom hele sommerferien følger prosjektleder opp påmeldte deltakere ved å sende ut SMS i forkant av hver tur, og rekruttere nye deltakere fra venteliste dersom noen frasier seg plassen sin.

Tilbudet retter seg også mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker. Det samarbeides tett med psykiatritjeneste og NAV om å rekruttere deltakere til ferieaktivitetene.

Det vektlegges at aktivitetene skal være tilpasset ulike aldersnivå, og at et par aktiviteter er forbeholdt ungdom.

Tverrsektorielt samarbeid

Psykiatritjeneste, barnevern, Røde kors, NAV ungdomsteam, PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnehager og skoler bidrar i rekrutteringsarbeidet.

Røde kors og NAV vil i tillegg bistå med personale under gjennomføringen av aktivitetsdagene.

Utfordringer/ suksesskriterier

Selve rekrutterings- og påmeldingsprosessen er tidkrevende, men det er en viktig suksessfaktor å legge ned arbeid i å nå målgruppen.

Det er en utfordring at noen deltakere unngår å møte opp uten å gi beskjed. Dette kan løses ved å sende ut påminnelser på sms i forkant, der deltakerne må bekrefte at de vil benytte plassen sin.

Av erfaring har dette positiv effekt, men det er et faktum at flere i målgruppa ofte har tilleggsutfordringer som virker inn på evne til oppmøte.

Det brukes mye tid på etterrekruttering når noen melder forfall.

Det er også noen utfordringer rundt matservering fordi flere har ulike kostønsker. Erfaringsmessig er derfor enkel matservering er det beste.

Andre relevante sider ved tilbudet

Godt tverrfaglig samarbeid, benytter seg av allerede eksisterende tilbud i kommunen.

Gir barna muligheten til å ta med seg en venn/forelder til aktiviteten, noe som gjør det lettere å delta samt at tilbudet blir mer attraktivt.

Tilbudet har blitt evaluert av brukerne ved at de har fylt ut smilefjes-skjema på de fleste turene. Samarbeidspartnere har meldt tilbake om at det har vært et fantastisk tilbud for deltakerne i målgruppa.

Prosjektet er evaluert som en suksess, og har vært omtalt i lokalavisa som en suksesshistorie.