Planarbeid i kommunen

Kommunal planlegging er et verktøy for lokal samfunnsutvikling. Forankring av innsats mot fattigdom i barnefamilier i kommunenes planarbeid er viktig for å skape struktur og gi gode rammebetingelser til den kommunale innsatsen.

Riksrevisjonen fant i sin undersøkelse av fattigdom blant barn (2014) at det ikke er noen sammenheng mellom hvor høy andelen barn i lavinntektsfamilier er i en kommune, og hvor mange tiltak kommunen har mot fattigdom blant barn. Kommuner som har omtalt fattigdom blant barn i planverket sitt, har derimot flere tiltak enn andre kommuner.

Det vil si at manglende oppmerksomhet og svak forankring av arbeidet kan være noe av forklaringen på hvorfor noen kommuner har få tiltak rettet mot fattigdom blant barn.

Arbeid mot fattigdom blant barn bør være:

For å sikre administrativ og politisk forankring av kommunens arbeid med barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, er det viktig at tematikken tas inn i kommunens ordinære planarbeid.

Plansystemet omfatter kommunal planstrategi, kommuneplanen, eventuelle kommunedelplaner og temaplaner, samt økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett.

Fattigdomsbekjempelse er ikke et tiltak, men et område som kommunen må ta helhetlig og permanent ansvar for. Det handler om både faglig og politisk vilje til å gå inn i et langsiktig og målrettet arbeid, med vilje til å redusere sosiale ulikheter. Det kan ikke prosjektorganiseres og/eller bero på ekstern finansiering alene.

(Strategisk temaplan 2013-2017 Skien kommune)

www.veiviseren.no

Boligsosialt arbeid har en sentral plass i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Veiviseren.no er en digital veileder som eies og drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, IMDi og Husbanken. På veiviseren.no finner du blant annet informasjon om strategisk arbeid med planlegging, organisering og innovasjon i kommuner.

Veiviseren har inngående beskrivelser av de ulike trinnene i kommunal planlegging som er presentert i denne veilederen. Beskrivelsene av de kommunale prosessene knyttet til en helhetlig boligpolitisk planlegging, er både nyttig og overførbart til kommunens arbeid mot fattigdom i barnefamilier.

Veiviseren har også informasjon om arbeidsprosesser og ulike metoder knyttet til medvirkning, organisering og tverrfaglig samarbeid. Tilsvarende prosesser kan benyttes med fattigdom i barnefamilier som tematikk.