Kartlegging av behov for tiltak i din kommune

Kartlegging av status – hvor står vi i dag - er et viktig første skritt i planlegging av kommunens arbeid for barn og familier som lever i fattigdom. En kartlegging av viktige forhold knyttet til barns oppvekst vil kunne danne et utgangspunkt for diskusjon rundt hvilke tiltak det er behov for lokalt, og gi et grunnlag for å løfte tematikken til politisk ledelse i kommunen. Les mer om kommunal planlegging.

For å nå fram til målgruppen, er det viktig at kommunen har oversikt over hvilke barn som står i risiko for fattigdom og dårlige levekår. En kartlegging vil synliggjøre omfang og vise hvilke utfordringer de har. En kartlegging bør også ta for seg hvilke innsatser som kommunen allerede har for målgruppen.

For å danne et bilde av situasjonen for barn som vokser opp i familier med levekårsutfordringer kan man bruke flere metoder:

Sentrale elementer i kartleggingsarbeidet: