Foreldre ønsker ofte å skjerme barna, men husk at de også har rett til si sin mening.

Illustrasjonsbilde

Artikkelen er skrevet av Stine Morris Haslund, psykologspesialist ved Familievernkontoret Nedre Romerike.

Barnets mening teller!

Alle barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overstemmelse med deres alder og utvikling. Dette fremgår av Grunnloven §104, Barneloven §31 og Barnekonvensjonen artikkel 12.

I barneloven står det at et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og anledning til å si sin mening før det blir tatt avgjørelser om personlige forhold for barnet, blant annet om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og samvær. Meningen til barnet skal bli vektlagt etter alder og modenhet. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Å bli hørt betyr at barnet skal få si sin mening, noe som forutsetter at barnet blir gitt informasjon om situasjonen. Det er foreldrenes oppgave å ivareta barnets rett til informasjon og til å bli hørt.

Å bli hørt er ikke det samme som at barnet skal bestemme. Det er foreldrene som skal ta beslutningene, men det å lytte til barnets synspunkter og det barnet er opptatt av, vil være viktig informasjon for foreldrene når de skal ta gode beslutninger på vegne av barna.

På samme måte som barna har en rett til å bli hørt, har de også en rett til å la være å uttale seg.

Samlivsbrudd får konsekvenser både for foreldre og barn

Samlivsbrudd er en alvorlig hendelse i barns liv, og har store konsekvenser for både barn og foreldre, og kan føre til mye sorg, sinne og smerte hos barnet. Barn vil håndtere dette ulikt, men alle barn er opptatt av å ta hensyn til foreldrene og bevare forholdet til begge foreldrene. Mange barn er redde for å skuffe eller såre foreldrene, noe som kan medføre at barnet kommer i en lojalitetskonflikt. Slike lojalitetskonflikter kan føre til at barnets stemme stilner, og at de holder sine tanker og følelser for seg selv.

Fordi samlivsbrudd også er en krise og stor omveltning for foreldre, som må takle egne følelsesmessige reaksjoner og usikkerhet knyttet til fremtiden, kan det være vanskelig å se og ta inn over seg barnets perspektiv.

Barn inviteres til samtaler

På Familievernkontoret inviterer vi gjerne barn inn til samtaler i forbindelse med brudd og foreldrekonflikt. Dette forutsetter at begge foreldre samtykker til at vi snakker med barnet, og at barnet selv vil komme. Vår opplevelse er at dette er til stor hjelp for både barna og foreldrene.

Det gir barna en mulighet til å snakke med andre voksne enn foreldrene, og til å få snakket ut om hvordan de har det og hva de er opptatt av uten å være redd for å såre noen. Ved å invitere barna med i samtaler, hjelper vi barna til å formidle hva de er opptatt av og hjelper barn og foreldre til å snakke sammen om temaer de ikke er vant til å snakke om.

Når vi har snakket med barn i forbindelse med brudd og mekling, pleier vi å invitere til en oppfølgingssamtale etter en stund for å høre hvordan det har gått, og hvilke erfaringer som har blitt gjort.

Barn trenger å få vite hva som skjer, bli lyttet til og tatt på alvor. Dette gjør livet mer håndterbart for de, og vi ser at når barn ikke vet hva som skjer eller kan snakke om det som bekymrer dem så blir det vanskelig for dem. Det å bli lyttet til, få snakket, og satt ord på følelser og erfaringer kan gjøre situasjonen lettere å håndtere for barn. Samtidig er som nevnt barns tanker og meninger viktig informasjon til foreldrene for å kunne ta gode beslutninger. Når det gjelder barns alder og samtaler på Familievernkontoret, snakker vi med barn fra 5-6 år og oppover.

Når det gjelder spørsmål om økonomi, bidrag, stønad etc i forbindelse med samlivsbrudd anbefaler vi å ta kontakt med NAV vedr dette, eller se nav.no.