Struktur for gjennomføring

Forløp A- og B- mekling med barn i første time

Inntaksrutiner

Når meklingen bestilles, informerer de kontorfaglige begge foreldre om følgende:

 • barn over 6 år inviteres med til mekling
 • formålet med barns deltakelse
 • begge foreldre må samtykke hvis barnet skal delta
 • foreldrene kan lese mer om barns deltakelse i mekling i det digitale innkallingsbrevet.

Formål med barns deltakelse

 • Barnet får mulighet til å uttale seg før foreldrene tar avgjørelser om personlige forhold som angår det.
 • Legge til rette for at barnets meninger og behov blir tatt hensyn til når foreldre lager en skriftlig avtale.
 • Barnet får informasjon som kan bidra til mer mening og forutsigbarhet i egen livssituasjon.
 • Barnesamtalen kan gi informasjon som utgjør et viktig korrektiv og en veiviser for mekler og foreldrene.
 • Barnesamtalen kan ha en utviklingsstøttende funksjon ved at barnet får mulighet til å sette ord på sine opplevelser knyttet til foreldrenes brudd og konflikt. 

Les mer om formålet med samtale med barn i mekling

Meklers oppgave

 • Bidra til at barnets meninger og behov kommer frem og blir tatt hensyn til når det lages en skriftlig avtale.
 • Bistå foreldrene i vurderingen av hva barnet har behov for av informasjon, og hvordan det kan formidles til dem.
 • Bidra til at foreldrene har fokus på barnet og bistå dem i å forstå barnets behov.
 • Være lydhør for, og forsøke å finne ut av, hva det enkelte barn og den enkelte familie har behov for i meklingen.

Mekler vet ofte ikke om barn er med til den første meklingstimen, men bør forberede seg og legge til rette ut fra at barn kan møte opp sammen med foreldrene.

Ramme

Det bør settes av 1 ½ time til første meklingstime. Dersom barn er med, kan det bli behov for å sette opp en ny avtale med foreldrene for å få ferdig en skriftlig foreldresamarbeidsavtale. I begynnelsen av timen avklares det med foreldrene at ny time tilbys ved behov.

Forbredelse

 • Familiene har ulike utgangspunkt og behov, vil det også være ulikt hvilken samtaleform som passer dem. Før samtalen bør mekler ha en plan for hvordan samtalen skal gjennomføres. Mekler må likevel være lydhør og åpen for tilpasninger til den enkelte familie:
 • Barnet kan snakke alene med mekler, og de blir enig om hva mekler skal si til foreldrene i etterkant.
 • Barnet kan snakke alene med mekler først, før de sammen formidler til foreldrene hva de har snakket om
 • Barnet kan snakke med mekler mens foreldrene er til stede i lytterposisjon. Barnet og foreldre kan være i en dialogisk samtale som mekler leder. ​​​ Når barnet er med til første time kan BIM - modellen (Barn i mekling) benyttes. BIM gir en fast struktur der foreldre og barn er sammen i begynnelsen og slutten av meklingstimen, og barnet får snakke med mekler alene. Noen barn ønsker å ha foreldrene med i samtalen og mekler gjennomfører da barnesamtalen med foreldrene til stede. 

Les mer om valg av samtaleform: Samtale med barnet alene eller sammen med foreldre?

Struktur for meklingstimen

Meklingen inneholder 7 hovedelementer:

 1. Informasjon om mekling
 2. Samtaleform
 3. Samtale med barnet
 4. Tilbakemelding til foreldre etter samtalen med barnet
 5. Avklaring av om det er grunnlag for å starte med foreldresamarbeidsavtalen
 6. Direkte arbeid med foreldresamarbeidsavtalen
 7. Avslutning med hele familien.

1. Informasjon

Familien er samlet ved oppstart av meklingen, uavhengig av valg av samtaleform. Mekler ønsker velkommen og henvender seg først til barna med tilpasset språk.

 • Fortell kort om hva mekling er. Hva har barna fått vite om meklingstimen? Spør foreldrene, med barnet til stede, om de kan si noe om hvorfor de har valgt å ta barnet med til samtale. Foreldre vil da ofte svare noe som gir barnet relasjonell tillatelse til å snakke
 • Gjør det tydelig for barnet hva som er formålet med samtalen, hvor lenge dere skal snakke og hva som vil skje i etterkant.
 • Få frem at det er viktig og vanlig at barn er med til mekling.
 • Opplys om barns lovbestemte rett til å uttale seg. Opplys også om barnets rett til å ikke uttale seg, og at det er helt greit å svare "vet ikke" eller "det har jeg ingen mening om". Det er viktig at barnet vet at retten til å uttale seg ikke er det samme som retten til å bestemme.
 • Be gjerne foreldrene fortelle litt om familiesituasjonen nå, for eksempel om de fortsatt bor sammen eller om foreldrene har flyttet fra hverandre.

2. Samtaleform

 • Avklar samtaleform.Selv om mekler har planlagt en samtaleform vil denne kunne endres ut fra:
  • Hva foreldrene ser som mest hensiktsmessig for sitt barn 
  • Hva barnet uttrykker av forventninger og ønsker før eller i samtalen.
 • Avklar om søsken skal være sammen eller snakke med mekler hver for seg.
 • Beskriv hvordan meklingen skal gjennomføres.

3. Samtalen med barnet

Uavhengig av om foreldre er til stede eller ikke, kan følgende tema være relevante:

 • Hvordan barnet har det i sin hverdag etter samlivsbruddet mellom foreldre.
 • Prøv å få tak i hvordan barnet opplever det som skjer i familien og hva de ønsker fremover. Er det noe barnet lurer på eller bekymrer seg for? Barns reaksjoner og spørsmål rundt hva som vil skje fremover, kan være minst like viktig å få frem som hva de mener om bosted og samvær.
 • Hva er viktig for barnet fremover som kan tas hensyn til i foreldreavtalen?
 • Hvis barnet ikke vil si så mye, bør mekler skifte fokus over på å bruke samtalen til informasjon og normalisering.

Samtale med barnet alene:

 • Noter ned det barnet sier så ordrett som mulig. Ofte kan måten barnet ordlegger seg på, ha betydning for foreldrene. ​
 • Mekler og barnet blir enige om hva som skal formidles til foreldrene. 
 • Ta gjerne utgangspunkt i erfaringer med hva andre barn kan tenke og føle når foreldre har gått fra hverandre.

Les mer om gjennomføring av samtalen med barnet

4. Samtale med foreldre i etterkant

Barn er vanligvis ikke til stede når foreldre utformer foreldreavtalen.

 • Beskriv og oppsummer møtet med barnet.
 • Oppsummer hva barnet har fortalt. Spør om det som har kommet frem er gjenkjennelig for foreldrene.

5. Avklaring av om det er grunnlag or å starte med foreldresamarbeidsavtale

Avklar om det er grunnlag for å starte med foreldresamarbeidsavtalen.

6. Direkte arbeid med foreldresamarbeidsavtalen

Arbeid med foreldresamarbeidsavtalen

7. Avslutte mekling

 • Inviter barnet inn på slutten av timen slik at foreldrene kan si noe om hva som vil skje videre. Hvis foreldrene har laget en avtale formidles innholdet til barnet.
 • Avklar foreldrenes og barnets behov for evaluering / oppfølgningstimer.
 • Gi foreldrene meklingsattest på at de har møtt til obligatorisk mekling.

I A-forløp: Det kan tilbys et evalueringsmøte etter en tid.

I B-forløp: Foreldre og barn kan ha nytte av en meklingsprosess med flere møter og eventuelt evalueringsmøte en tid i etterkant av meklingsprosessen.