Om veilederen

Når foreldre skal til mekling, har barn en lovfestet rett til å få informasjon og til å uttale seg om forhold som vedrører dem.  I denne tredelte veilederen får du konkrete råd om hvordan du som mekler kan ivareta denne retten.

​​​​​​​​​​​​​​I Opptrappingsplanen for samtaler med barn i mekling står det:

«Det er et overordnet mål at samtaler med og inkludering av barn når foreldre går fra hverandre blir en hovedregel og ikke et unntak.  Familievernet skal tilrettelegge for at barn blir inkludert og får et tilrettelagt og forsvarlig tilbud.» 

Det er allerede mye kompetanse på, erfaring med og engasjement for å samtale med barn i familievernet. Mange benytter Barn i mekling (BIM) eller Asker og Bærum-modellen, som begge er gode modeller for samtaler med barn i mekling. Denne veilederen er ikke ment som en tredje modell, men kan bidra til refleksjon og utvikling av den enkelte meklers praksis. Den gir konkrete råd om hvordan du kan forberede, gjennomføre og følge opp samtalen med barn i mekling, med særlig vekt på hvordan meklingen kan tilpasses de ulike familiene.​​

Sammendrag

Veilederen kan kort oppsummeres i fem punkter. Disse sammenfaller med de fem trinnene i "Modell for barns deltakelse" (Strandbu, 2011). De fem trinnene kan brukes som en sjekkliste for hvordan du kan legge til rette for barns deltakelse i mekling.

  1. Barn og foreldre trenger tilstrekkelig informasjon om hva formålet med barnesamtalen er.
  2. Barn trenger hjelp til meningsdanning, det vil si at mekler kan bidra til at barnet forstår sin egen situasjon og får støtte til å klargjøre egne meninger.arnet må få anledning til å formidle egne meninger til foreldrene.
  3. Mekleren bør drøfte med foreldrene hvordan de kan forstå og ta hensyn til barnets meninger, samt hvordan de kan informere barnet om deres beslutninger.
  4. Mekleren bør tilby barn og foreldre oppfølging og evalueringssamtaler ved behov. ​

Veilederen gir konkrete råd om hvordan meklere kan utvikle egen praksis og håndtere ulike dilemmaer og spørsmål i møte med foreldre og barn. Det finnes få forskningsresultater på samtaler med barn i en norsk meklingskontekst, selv om det er noen studier på gang. 

Den viktigste kilden til kunnskap og anbefalinger formidlet i veilederen er erfaringer med samtaler med barn og foreldre i familievernet. Innholdet er basert på innsikt og forståelse medlemmene av spisskompetansemiljøet har tilegnet seg gjennom egen praksis som meklere og terapeuter, deltakelse på kurs og konferanser, faglitteratur (word, 23 kB)  og drøftinger internt i teamet og med eksterne fagpersoner. ​

​Tekstene er i hovedsak utarbeidet av Jartrud S. FrafjordMarianne S. EriksenKirsti L. Sylvanes og Elisabeth G. Borch​ har også vært med på skrivingen. Alle tekstene er gjennomgått og kvalitetssikret av spisskompetansemiljøet for samtaler med barn. 

Av fagpersoner utenfor spisskompetansemiljøet har følgende bidratt med innspill og kvalitetssikring:

Vil du vite mer om veilederen, inkludert det faglige grunnlaget og prosessen bak, kan du ta kontakt med Jartrud S. Frafjord​.