Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernloven gjelder alle barn som oppholder seg i Norge uavhengig av bakgrunn, oppholdsstatus eller statsborgerskap (Lov om barneverntjenester).

Hovedpunkter

53 088

53 088 barn og unge i alderen 0-22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2014.

Fylkesnemnda er et upartisk og uavhengig forvaltningsorgan som avgjør saker om tvang etter barnevernloven.

1 665

Barnevernet overtok omsorgsansvaret for 1 665 barn og unge i alderen 0-17 år i 2014.

Om barnevernet og barnevernloven

Barnevernet i Norge er først og fremst en hjelper for barna og deres familier. 53 150 barn og unge fikk i 2013 hjelp fra barnevernet (SSB). For flertallet av barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Ved utgangen av 2013 mottok 62 % av barna hjelpetiltak i hjemmet og 38 % fikk hjelp utenfor hjemmet. Hjelp i hjemmet er f.eks støttekontakt til barnet, foreldreveiledning og foreldrestøttende tiltak, plass i barnehage, avlastningstiltak, plass i senter for foreldre og barn m.m. Hjelp utenfor hjemmet kan skje både med eller uten foreldrenes samtykke. De fleste barn som ikke kan bo hos sine foreldre bor i fosterhjem og noen bor på institusjon.

Barn og unge med barneverntiltak i eller utenfor hjemmet

Barn og unge 0-17 år med barneverntiltak i eller utenfor hjemmet. Ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå / Barnevern, tabell 09075 og 09050

Barn og unge 0-17 år med barneverntiltak i eller utenfor hjemmet. Ved utgangen av året.

Barn og unge 0-17 år med barneverntiltak i eller utenfor hjemmet. Ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå / Barnevern, tabell 09075 og 09050

For å lage tabellen er det kombinert informasjon fra to ulike tabeller i SSBs barnevernsstatistikk: tabell 09075: Barnevernstiltak, per 31.12, etter tiltak, og tabell 09050:

Barn 0–22 år med barnevernstiltak, per 31.12., etter omsorgs-/hjelpetiltak. Ettersom enheten det telles på i den første tabellen er barnevernstiltak, er det kun mulig å finne antall barn plassert ved utgangen av året, og ikke i løpet av året. Dette er fordi et barn kan ha flere tiltak og flere plasseringer i løpet av året, men det kan kun være plassert ett sted på et gitt tidspunkt.

Ved å kombinere dette med SSBs tall for antall barn med omsorgstiltak kan vi regne ut hvor mange barn som mottok kun hjelpetiltak ved utgangen av året.

Kategoriene i figuren avviker dermed fra SSBs kategorier omsorgstiltak og hjelpetiltak. SSBs definisjon av omsorgstiltak er barn som barnevernet har overtatt omsorgen for gjennom vedtak i fylkesnemnda, mens hjelpetiltak inkluderer alle øvrige tiltak (også barn som er plassert utenfor hjemmet). Tallene for barn plassert utenfor hjemmet som presenteres her, inkluderer både de barna som barnevernet har overtatt omsorgen for, og barn som er plassert utenfor hjemmet, hvor plasseringen er hjemlet som et hjelpetiltak eller som et akuttvedtak. 

Les mer om datagrunnlaget her.

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagdirektorat for barnevernet i Norge. Les mer om barnevernet