Informasjon som gjelder hele USA

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap i USA må de innhente en Marriage License. Dokumentet fungerer som en tillatelse til å gifte seg, men USA har ikke en felles prøvingsattest på føderalt nivå. Lover og regler for utstedelse av dokumentet varierer fra stat til stat.  

Etter at ekteskapet er inngått utstedes et Marriage Certificate som bekrefter at ekteskapet er rettskraftig. Marriage Certificate utstedes vanligvis av samme kontor som utsteder Marriage License, men vil uansett være tilgjengelig å innhente fra Vital Records Office i den aktuelle staten/fylket (county).  

Likekjønnede ekteskap er nå lovlig i hele USA.  

Bigami er ikke tillatt. 

For mer informasjon om hvem som utsteder vigselsattest, krav om bopel, aldersgrense og mer, gå inn på den aktuelle staten.

Hvordan oppløse ekteskap?

Hver stat i USA har ulike regler og prosedyrer for å gjennomføre en skilsmisse. 

Skilsmissesaker behandles av domstolen på bakgrunn av en søknad fra en av partene. Skilsmissen kan gjennomføres i County Court, Probate Court (skifteretten), Family Court eller District Court i de ulike statene. 

Alle stater har krav om at man må ha vært bosatt i det distriktet man søker om skilsmisse i en viss periode. Noen stater godtar at kun den ene av partene har vært bosatt i distriktet når det søkes om skilsmisse, mens andre krever at begge har bodd i staten. Botiden som kreves varierer fra stat til stat. 

I enkelte tilfeller kan dommeren pålegge partene å gå i mekling over en periode før skilsmisse blir innvilget. 

Det varierer fra stat til stat hvor lang tid det tar fra man har søkt om skilsmisse til domstolen avsier dom. Retten utsteder en «Divorce Decree» (Skilmsisseresolusjon) med detaljer og betingelser som kan variere avhengig av omstendighetene.  

Skilsmissen har bindende virkning når dommen er avsagt. 

Det finnes to ulike grunnlag for å søke om skilsmisse i USA; No fault og fault

Etter en No fault-skilsmisse trenger ikke ekteparet ha en spesiell grunn til å søke skilsmisse, annet enn at de er enige om at ekteskapet ikke fungerer. Mange stater aksepterer fysisk separasjon for en periode som godt nok bevis, og noen aksepterer en enkel uttalelse om det. Dette er den mest vanlige metoden for skilsmisse i USA, og alle stater tillater en form for dette. 

Hvis partene ikke er enige om å skilles brukes ofte fault-skilsmisse. 

For å få innvilget en fault-skilsmisse kreves det at det eksisterer et spesielt grunnlag, som for eksempel mishandling, alkoholisme, kronisk sykdom ol. Den ene parten må bevise at det foreligger forhold som danner grunnlag for en fault skilsmisse, for at det skal kunne gis skilsmisse på dette grunnlag.  

For mer informasjon om krav om bopel, ventetid på utstedelse og grunnlag for No fault-skilsmisser og Fault-skilsmisser, gå inn på den aktuelle staten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Norske myndigheter krever at amerikanske statsborgere som skal gifte seg i Norge presenterer en affidavit i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkårene. Affidaviten til bruk ved ekteskapsinngåelse kan bli utstedt av den amerikanske ambassaden i Norge.  

Alternativt er det mulig for en amerikansk part å få en slik affidavit (Marriage affidavit), ved at vedkommende erklærer at det ikke er noe til hinder for å inngå ekteskap foran en notar i USA. Affidaviten må da påføres et apostillestempel før den sendes til Skatteetaten. 

Bekreftelse på dokumenter

Secretary of State for den enkelte staten kan utstede apostille på dokumenter, og det finner man i hver enkelt delstatshovedstad. 

USA har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter. 

Informasjon om de enkelte statene

Alabama
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Alaska
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Arizona
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Arkansas
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
California
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Colorado
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Connecticut
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Delaware
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Florida
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Georgia
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Hawaii
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Idaho
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Illinois
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Indiana
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Iowa
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Kansas
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Kentucky
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Louisiana
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Maine
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Maryland
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Massachusetts
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Michigan
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Minnesota
Inngåelse av ekteskap
Mississippi
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Missouri
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Montana
Oppløsning av ekteskap
Inngåelse av ekteskap
Nebraska
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Nevada
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
New Hampshire
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
New Jersey
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
New Mexico
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
New York
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
North Carolina
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
North Dakota
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Ohio
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Oklahoma
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Oregon
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Pennsylvania
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Rhode Island
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
South Carolina
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
South Dakota
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Tennessee
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Texas
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Utah
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Vermont
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Virginia
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Washington (delstat)
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Washington (District of Columbia)
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
West Virginia
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Wisconsin
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap
Wyoming
Inngåelse av ekteskap
Oppløsning av ekteskap