Hvordan inngå ekteskap?

Det er mulig å inngå både borgerlig og religiøs vigsel i Canada.

  • Religiøs vielse: Vielsen utføres av en offentlig autorisert representant fra trossamfunnet
  • Borgerlig vielse: Vielsen utføres av en dommer eller autorisert saksbehandler ved kommunen

Før partene kan inngå ekteskap må de søke om en prøvingsattest. Attesten er gyldig i tre måneder etter utstedelse. Alternativt kan man få en Banns form fra kirken.

Ekteskapet anses gyldig når provinsen hvor ekteskapet ble inngått har utstedt en vigselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for ekteskap er 18 år. Personer mellom 16-18 år kan inngå ekteskap med skriftlig fullmakt fra begge foreldre.

Bigami er forbudt og straffbart.

Likekjønnede ekteskap er tillatt i Canada.

Hvordan oppløse ekteskap?

Følgende kriterier må være oppfylt for å oppnå skilsmisse:

  • Partene er gift etter canadisk rett, eller har fått sitt utenlandske ekteskap anerkjent i Canada
  • En eller begge av partene har levd i den aktuelle provinsen/territoriet hele det siste året før skilsmisse søkes
  • Ekteskapet «has broken down». Dette kriteriet anses oppfylt dersom en av følgende kriterier er oppfylt: partene har vært utro, det har vært fysisk/psykisk mishandling eller dersom partene har levd fra hverandre i minst ett år

Hvordan søke skilsmisse?

Søknaden om skilsmisse sendes til tingretten. Skilsmissen er endelig når det foreligger en skilsmisseattest, Certificate of Divorce, fra domstolen.

Det finnes ingen formell separasjon i Canada. Partene anses separert fra den dagen de flytter fra hverandre. Ektefellene kan likevel inngå en skriftlig avtale om separasjon. En slik privat avtale mellom partene er bindende. Avtalen kan også inkludere foreldreansvar, samværsrett osv. Avtalen vil bli en del av vurderingen retten foretar ved behandlingen av skilsmissesøknaden.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Canadiske myndigheter utsteder ikke ekteskapsattest for canadiske borgere som ønsker å gifte seg i utlandet.

Den canadiske ambassaden har følgelig heller ikke adgang til å utstede slik attest.

Bekreftelse av dokumenter

Canada har ikke ratifisert Haag-konvensjonen om opphevelse av kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Dokumenter som skal brukes utenfor Canada må legaliseres av det canadiske utenriksdepartementet.

Ordliste

Prøvingsattest - Marriage license/Banns form

Vigselsattest - Marriage certificate

Skilsmisseattes t- Divorce certificate issued by the Court

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i utlandet - Statement in lieu of certification of non-impediment to marriage abroad

Utenriksdepartementet - Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (Global Affairs Canada)