Argentina

Hvordan inngå ekteskap?

For å inngå ekteskap i Argentina må begge parter være over 18 år gamle. En mindreårig som ikke har fylt 16 år, kan imidlertid inngå ekteskap etter rettslig dispensasjon. En mindreårig som har fylt 16 år, kan inngå ekteskap med tillatelse fra sine verger. I mangel av en slik tillatelse kan vedkommende gifte seg etter en rettslig dispensasjon.

Vigselen foretas på kontoret til det folkeregisteret som ligger nærmest adressen til en av ektefellene i henhold til nasjonalt identitetskort, identitetskort eller velgerbok. Dersom vigselen foretas offentlig av offentlig funksjonær ved folkeregisteret kreves det 2 vitner. Dersom vigselen finner sted utenfor kontoret, skal det være 4 vitner.

De som ønsker å gifte seg må levere en søknad til den offentlige registerføreren ved Folkeregisteret på bostedet til en av partene. Søknaden må leveres innenfor en periode som er innenfor to måneder pluss inneværende måned og minst 15 dager på forhånd. Søknaden kan leveres av en av partene alene.

Søknaden om vigsel skal inneholde:

 • Opplysninger om brudefolkene
 • Opplysninger om foreldrene
 • Opplysninger om de obligatoriske vitnene
 • Opplysninger om ikke-obligatoriske vitner
 • Opplysninger om autorisert translatør eller tolk med anerkjent kompetanse (for brudefolk som ikke snakker spansk)
 • Erklæring om partene har vært gift tidligere og dokumentasjon som bekrefter sivilstatus
 • Dokumentasjon som skal vedlegges søknaden:
 • En eller begge brudefolkene må fremlegge nasjonalt identitetsdokument der vedkommendes adresse fremgår.
 • Hvis de er skilt, fremlegges original vigselsattest som er oppdatert med opplysninger om skilsmissen.
 • Hvis de er enke/enkemann, fremlegges oppdatert vigselsattest og dødsattest i original.

Dersom det finnes registrert samboerskap mellom noen av brudefolkene [og andre], må vedkommende fremlegge en bekreftelse på at dette er oppløst.

Dersom en av brudefolkene er utlending, fremlegges gyldig pass og bostedsattest fra politiet.

Det skal i tillegg gjennomføres førekteskapelige analyser ved et offentlig eller privat sykehus. Resultatene av disse analysene er bare gyldige i en uke, og kan følgelig ikke utføres før syv dager før vielsen.

Søknadsskjemaet, de medisinske attestene og dokumentasjonen som er nødvendig for vigselen og utstedelse av vigselsattesten må leveres til folkeregisteret 3 dager før vielsen.

Vilkår for å inngå ekteskap

Likekjønnede ekteskap er tillatt i Argentina. Det stilles de samme krav ved inngåelse av ekteskapet som til personer av motsatt kjønn.

Bigami er ikke tillatt i Argentina.

I Argentina finnes det ingen måte å kontrollere for bigami på, siden sivilstand bare dokumenteres av vitnene som bekrefter brudefolkenes identitet og deres evne til å inngå ekteskap (det vil si om de er juridisk i stand til å gifte seg eller om det er noe til hinder for det).

For bigami gjelder sivillovbokens artikkel 1316, som fastslår at dersom det har forekommet bigami, og kvinnen i det andre ekteskapet har handlet i god tro, har den legitime hustruen rett til halvparten av felleseiet som er ervervet frem til ekteskapet ble oppløst.

Den andre hustruen kan søke regress mot bigamistens andel av felleseiet og mot de eiendelene han innførte iløpet av det legitime ekteskapet, for det felleseiet som ville ha tilfalt henne dersom ekteskapet hadde vært legitimt.

For den selvstyrte byen Buenos Aires gjelder det egne regler.

Hvordan oppløse ekteskap?

Oppløsning av ekteskap i Argentina finner sted ved

 • den ene ektefellens død
 • rettskraftig dom om at en ektefelle er savnet og antas å være død
 • rettslig avsagt skilsmisse

Skilsmisser i Argentina er en rettslig prosess.

Skilsmissen erklæres rettslig på anmodning fra en eller begge ektefellene. Alle krav om skilsmisse må være vedlagt et forslag som regulerer virkningene av skilsmissen. Hvis dette er utelatt, kan ikke skilsmissekravet behandles. Dersom skilsmissen kreves av bare en av ektefellene, kan den andre ektefellen komme med et annet forslag til regulering av virkningene av skilsmissen.

Forslagene skal vurderes av dommeren, som også på eget initiativ kan innlemme andre elementer som anses relevante. Ektefellene innkalles deretter til et møte. Uenigheter om avtalen har ikke betydning for om skilsmisse kan gis. Tidligere var det nødvendig å påberope seg en årsak til skilsmissen, dette kravet er nå fjernet fra loven.

Dommeren som behandler skilsmissen utsteder en skilsmissedom.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

I Argentina finnes det ikke et samlet nasjonalt folkeregister som attesterer personers sivilstand. Folkeregisteret (Registro Civil y Capacidad de las Personas) i hver provins har «lokal» karakter. Dette vil si at det ikke finnes en nasjonal database hverken over ekteskap eller skilsmisser. Dersom det da kreves en bekreftelse på sivilstand og egnethet for personer i en provins, utstedes denne av den lokale myndigheten (folkeregisteret i den aktuelle provinsen) og må først gå gjennom Innenriksdepartementet og deretter bli påført apostille ved Utenriksdepartementet i Argentina eller eventuelt av Byskriverkollegiet (Colegio de Escribanos) i provinsen. På denne måten vil attesten være gyldig for bruk i utlandet.

Ambassaden kan ikke utstede ekteskapsattester.

Bekreftelse av dokumenter

Utenriksdepartementet i Argentina legaliserer dokumenter som skal til utlandet.

Argentina har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Barbados

Hvordan inngå ekteskap?

Det er adgang til å inngå både religiøse og sivile ekteskap i Barbados. De som ønsker å gifte seg religiøst kan gjøre dette i kirke, moske eller synagoge. De som ønsker å gifte seg sivilt, kan oppsøke en sorenskriver (magistrate) eller dommer.

Begge partene i paret som ønsker å gifte seg må søke om ekteskapsattest (marriage licence). Søknaden fremmes for Innenriksdepartementet (the Ministry for home affairs). Ekteskapsattesten er gyldig i tre måneder.

Følgende dokumenter må fremlegges ved søknad om ekteskapsattest:

 • Partene må legge frem fødselsattest
 • Utenlandske borgere må fremlegge pass
 • Dersom en av partene er enke eller enkemann, må original vigselsattest og dødsattest fremlegges.
 • Dersom noen av partene er skilt, må en original Decree aboslute eller endelig dom fremlegges. Verifiserte kopier kan også godkjennes. Disse må være godkjent av notarius publicus.
 • Et signert brev fra den som skal utføre vielsen (marriage officer) eller et offisielt notat fra sorenskriveren (magistrate) som stadfester hans eller hennes intensjon om å utføre en bryllupseremoni mellom partene.

I tillegg må personer som har ervervet statsborgerskap ved fødsel eller registrering, innvandrings status eller permanent opphold, fremlegge originale dokumenter utstedt av Immigrasjonsdepartementet (the Immigration Departement of Barbados). De kan også legge frem et pass hvor relevant informasjon er påført med stempel.

Utlendinger som har fått innvilget arbeidstillatelser må fremlegge et pass hvor arbeidstillatelsen fremgår, eventuelt annet dokument ustedet av Immigrasjonsdepartementet som bekrefter at arbeidstillatelse er innvilget.

Alle dokumenter som ikke er på engelsk, må oversettes og oversettelsen må være verifisert av notarius publicus. Dokumentene blir imidlertid godkjent hvis navnene i passet og fødselsattesten samsvarer.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Man må være 18 år for å inngå ekteskap i Barbados.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er ikke tillatt

Kravet om at partene må være 18 år, kan justeres. Det er mulig å gifte seg når man har fylt 16 år. Da må det foreligger samtykke fra en av foreldrene dersom disse lever sammen. Dersom foreldrene er skilt eller ikke bor sammen er det den som har omsorgen for barnet som kan gi samtykke. I tilfellene hvor det er delt omsorg, kan begge foreldrene gi slikt samtykke. I tilfeller hvor foreldrene er fratatt foreldreansvaret, kan den som er gitt omsorgen av retten, gi samtykke. Dersom en av foreldrene er døde, kan den gjenlevende gi samtykke. Hvis en verge har blitt utnevnt av en avdøde forelderen, kan også denne gi samtykke. I tilfeller hvor foreldrene er døde, eller ikke er tilregnelige mentalt, og de har fått utnevnt en verge, som har oppdratt barnet, kan vergen gi slikt samtykke. En verge som har oppdratt barnet de siste tre årene før ekteskapsinngåelsen, kan også gi slikt samtykke. En domstol kan også gi slikt samtykke.

Etter at ekteskapet er inngått utstedes vigselsattest (marriage certificate). Dokumentet utstedes av Registry of Barbados. En kopi av dokumentet kan fås ved å henvende seg til the registration department.

Hvordan oppløse ekteskap?

Slik vi forstår på informasjonen vi har fått fra ambassaden, kan Registry of Barbados utstede en affidavit som viser at partene er separert.

Slik vi forstår informasjonen vi har fått fra den norske ambassaden i Barbados oppløses ekteskap ved dom. Dokumentasjon på at ekteskapet er oppløst utstedes av registry of Barbados.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det er ikke mulig å få utstedt en ekteskapsattest ved inngåelse av ekteskap i utlandet. Det er imidlertid mulig å få utstedt en attest hvor det fremgår at det ikke er registrert noe inngått ekteskap på personen. Dette dokumentet utestedes av Registry of Barbados.

Landets ambassade i Norge kan heller ikke utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Barbados har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Ordliste

Sorenskriver – magistrate

Ekteskapsattest – marriage licence

Innenriksdepartementet – the Ministry for home affairs

Person som har tillatelse til å utføre vielser – marriage officer

Immigrasjonsdepartementet – the immigration departement of Barbados

Vigselsattest – marriage certificate

Offisielt register som blant annet usteder vigselsattest, affidavit på at partene er separert, dokumentasjon på skilsmisse, dokument som bekrefter at det ikke er registrert noe inngått ekteskap på en person – Registry of Barbados

 

Bolivia

Hvordan inngå ekteskap?

Bolivianske borgere må fremlegge følgende dokumentasjon for å inngå ekteskap:

 • Identitetskort utstedt av tjenesten for personlig identifikasjon (Servicio General de Identificación Personal, SEGIP)
 • Identitetskort for to vitner. Vitnene kan ikke være i slekt med partene
 • Skjemaet «Lysing av ekteskap» (Edicto matrimonial)
 • Erklæring for inngåelse av ekteskap. Erklæringen må avgis personlig
 • Sivilstandsattest utstedt av folkeregistertjenesten i La Paz

Utenlandske borgere som ønsker å gifte seg i Bolivia må fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Fødselsattest som er legalisert og oversatt
 • Bevis for sivilstand, legalisert
 • Visum for bestemt formål
 • Pass i original og bekreftet kopi

De påkrevde dokumentene må leveres til det lokale folkeregisteret. Folkeregisteret vil deretter offentliggjøre lysningen av ekteskapet. Femten dager etter lysningen kan partene inngå ekteskapet. Folkeregisteret oppgir sted, dato og klokkeslett for vigselseremonien etter anmodning fra partene.

Et ekteskap anses gyldig inngått når vigselsattest og familiebok er utstedt av folkeregistertjenesten. Dette utstedes umiddelbart etter at vigselsprotokollene er undertegnet og den borgerlige seremonien er gjennomført.

Ekteskap kan inngås ved fullmektig dersom fullmaktsgiveren bor i utlandet. Det må da foreligge en særlig fullmakt som er bekreftet av notarius publicus eller annen kompetent myndighet. Fullmakten må eksplisitt angi hvilken person fullmaktsgiver ønsker å bli viet til. For at ekteskapet skal være gyldig, må den andre parten være tilstede under vielsen.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. I unntakstilfeller kan det inngås ekteskap eller samboerskap etter fylte 16 år. Det kreves da skriftlig tillatelse fra de som utøver foreldremyndigheten ovenfor parten, eventuelt fra verge eller barnevernet. Muntlig tillatelse som gis i nærvær av folkeregisterets tjenesteperson ved vigselen, eller ved registrering av samboerskap, er også gyldig. Dersom parten ikke får tillatelse til å inngå ekteskap fra foreldrene, kan parten søke om tillatelse til å gifte seg fra en offentlig familiedommer.

Bigami er ulovlig og straffbart.

Likekjønnede ekteskap er ikke lovlig.

Hvordan oppløse ekteskap?

Den parten som begjærer samboerskapet oppløst eller skilsmisse må fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Fotokopi av identitetskort
 • Original vigselsattest
 • Hvis det er barn i ekteskapet, original fødselsattest for hvert barn

I Bolivia kan skilsmisse oppnås på to ulike måter:

Når partene er enige om å skilles eller oppløse samboerskapet, kan dette gjøres hos en notarius publicus (Notaría de Fe Pública). Saken behandles ved notarius publicus i det distriktet partenes siste felles adresse ligger. Partene må undertegne en avtalte som regulerer skilsmissen. Så snart partene har oppfylt forpliktelsene i denne avtalen utsteder notarius publicus en bekreftelse på skilsmisse/opphør av samboerskap som registreres i folkeregisteret.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få denne typen skilsmisse:

 • Begge partene ønsker skilsmisse
 • Partene har ingen barn i ekteskapet som er under 25 år
 • Det finnes ikke registreringspliktig felleseie
 • Begge partene frafaller krav om familiebidrag fra den andre

Dersom partene ikke er enige om å skilles, må den parten som ønsker skilsmisse reise sak for kompetent rettsinstans, som er en offentlig familiedommer. Innen tre måneder etter at saken er reist, innkaller domstolen partene til et rettsmøte for å avgjøre saken. Dersom kravet om skilsmisse/opphør av samboerskap fastholdes av parten som reiste sak, avsier retten en dom hvor ekteskapet/samboerskapet erklæres oppløst. Dersom det er aktuelt vil eventuell avtale som regulerer opphøret av ekteskapet godkjennes av domstolen, forutsatt at avtalen er i samsvar med lovens bestemmelser.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Myndighetene i Bolivia utsteder ekteskapsattest (Certificado de Estado Civil) til bolivianske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av folkeregisteret (Servicio de Registro Civico). Bolivias ambassader kan også verifisere ekteskapskravene.

Bekreftelse av dokumenter

Bolivia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest – Certificado de matrimonio

Ekteskapsattest – Certificado de Estado Civil

Familiebok – Libreta de familia

Folkeregister - Servicio de registro civico (SERECI)
Fylkeskontoret – Gobernacion

Utenriksdepartementet – Ministerio de relaciones exteriores

 

Brasil

Hvordan inngå ekteskap?

I Brasil inngås ekteskap hos en notarius publicus i et såkalt Cartório – et kontor som har en offentlig tillatelse til å registrere fødsler, ekteskap, skilsmisser osv. De utsteder en vigselsattest  (Certidão de Casamento).

For å kunne gifte seg må partene legge frem:

 • Fødselsattest
 • ID-kort
 • CPF-nummer – det nummeret som brukes for å betale skatt.
 • Dokument som viser hvor de bor.
 • Skjema underskrevet av de forlovede, som viser om de vil ha felleseie eller særeieetter inngått ekteskap.
 • Skjema underskrevet av de forlovede, som sier at de har til hensikt å gifte seg og ber om at dette blir publisert. Dersom en av de forlovede er fra en annen by eller delstat må det sendes en forespørsel dit.
 • Underskrevet skjema av to vitner som også må legge frem ID, som kjenner de forlovede og går gode for at det ikke er noe til hinder for at de kan gifte seg.

Det tar ca. to uker å få en bekreftelse på at man kan gifte seg. Dokumentet man får kalles Habilitação para casamento - tilsvarende en prøvingsattest. Denne er gyldig i tre måneder. Prøvingsattesten utstedes av et lokalt notarius publicus-kontor, som tar kontakt med "Cartórios» der personene som vil gifte seg er registrert.

Seremonien kan gjøres på «cartório», i kirken eller et annet offentlig sted, men det er«cartório» som utsteder vigselsattesten.

Vilkår for å inngå giftemål

 • For å gifte seg uten foreldrenes samtykke må man være over 18 år. De som er mellom 16 og 17 år må ha foreldrenes samtykke. Er man under 16 år kan man bare gifte seg etter domsavsigelse.
 • Likekjønnede har siden 2013 rett til å inngå ekteskap i Brasil. Dette foregår på samme måte i et "cartório".
 • Bigami er forbudt i Brasil og straffes med to til seks år i fengsel.
 • Vigselsattesten – Certidão de Casamento - må legaliseres hos det brasilianske utenriksdepartementet og av den norske ambassaden/ generalkonsulatet for å være gyldig i Norge.
Hvordan oppløse ekteskap?

I Brasil kan ekteskapet oppløses på to måter:

 • a) Hos en notarius publicus i et «Cartório», dette er kun mulig dersom ektefellene er enige om å skilles og de ikke har barn under 18 år. Det er et krav at det er en advokat til stede, men det kan være den samme advokaten for begge to. Begge ektefellene og advokaten må underskrive dokumentet som så sendes til det «cartório» der ekteskapet ble inngått. Det blir så utstedt en ny vigselsattest, med et tillegg der det står at ekteskapet ble oppløst.
 • b) I retten- dersom ektefellene ikke er enige eller har mindreårige barn må ekteskapet oppløses i retten. Også her vil det bli sendt et dokument til det «cartório» der ekteskapet i sin tid ble inngått og det blir utstedt en ny vigselsattest med tillegg der det står at ekteskapet nå er oppløst.

Fra 2010 er det ikke lenger nødvendig å ta ut separasjon før man skiller seg i Brasil.

Vigselsattesten med et tillegg som viser at ekteskapet er oppløst – Certidão de Casamento com averbação do divorcio må legaliseres av det brasilianske utenriksdepartementet og den norske ambassaden/ generalkonsulatet for å være gyldig i Norge.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Brasilianske myndigheter utsteder ikke ekteskapsattest.

For brasilianere som skal gifte seg i utlandet kan man be om:

 • a) En ny fødselsattest – på den kan man se om personen er eller har vært gift.
 • b) Certidão de Estado Civil- en attest på sivilstand. Denne utstedes av et notarius Publicus kontor –«cartório». Det er ikke alle «cartórios» som utsteder dette dokumentet.
 • c) Declaração de Estado Civil – en erklæring underskrevet av to vitner som sier at personen som skal gifte seg ikke er gift, registrert hos Notarius Publicus. Dette er det dokumentet som vanligvis legges frem.

Brasils ambassade i Norge kan utstede en erklæring på at det ikke er noe til hinder for at parten kan gifte seg. Utstedelse av en slik erklæring forutsetter at parten har lagt frem for ambassaden tilstrekkelig dokumentasjon på sivilstand.

Bekreftelse av dokumenter

Brasil har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Bekreftelse på at man har tillatelse til å gifte seg: «Habilitação para casamento» (tilsvarende prøvingsattest)

Vigselsattest: Certidão de Casamento

Skilsmisseattest: Certidão de Casamento com averbação do divorcio (vigselsattest med et tillegg om at partene er skilt)

Sivilstandsattest: Certidão de Estado Civil

Erklæring fra to vitner som sier at personen som skal gifte seg ikke er gift, registrert hos notarius publicus: Declaração de Estado Civil

Chile

Hvordan inngå ekteskap?

Dommere, utnevnte funksjonærer fra folkeregisteret (Registro Civil) eller ordførere utfører sivile vigsler.

For å inngå ekteskap må partene fremlegge fødselsattest og gyldig ID kort for folkeregisteret. To vitner må være tilstede under vigselen, og de må også fremvise gyldig ID kort samt plettfri vandelsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap i Chile

 • Begge parter må ha fylt 18 år
 • Det kan gjøres unntak for personer ned til 16 år dersom foreldrene gir samtykke
 • Likekjønnet ekteskap er ulovlig. Registrering som Union Civil (Partnerskap) som utføres av Folkeregisteret, omfatter også likekjønnede par.
 • Bigami er ulovlig

Folkeregisteret utsteder en ekteskaps-/familiebok (Libreta de matrimonio) og vigselsattest (Certificado de matrimonio)

Hvordan oppløse ekteskap?

En familiedomstol gir separasjon og skilsmisse ved dom (Sentencia del Juez de familia).

Det kan innvilges skilsmisse i to tilfeller:

 • 1. Ved opphør av felles samliv - dersom partene er enige om at de ønsker skilsmisse, og har levd atskilt i 1 år. Hvis kun den ene parten ønsker skilsmisse, må partene ha levd atskilt i minst 3 år.
 • 2. Ved oppførsel som ikke kan aksepteres i et ekteskap og gjør det umulig å fortsette et samliv – eksempler er grov fysisk eller psykisk vold mot ektefelle eller barn, at man gjentatte ganger har forlatt felles hjem, utroskap, homoseksualitet, alkohol- eller stoffmisbruk.

Dokumentasjon på at partene er skilt utføres ved at Folkeregisteret setter en påskrift på vigselsattesten slik at det blir en skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Notarius Publicus kan utstede en sivilstandsattest (Declaración de Soltería eller Certificado de Soltería), altså en affidavit. For å få en slik attest, må man møte med to myndige vitner hos Notarius Publicus.

Den chilenske ambassaden i Norge kan utstede en affidavit.

Bekreftelse av dokumenter

Chile har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Folkeregisteret – Registro Civil

Familiebok – Libreta de matrimonio

Vigselsattest – Certificado de matrimonio

Dom fra familiedomstolen – Sentencia del Juez de familia

Sivilstandsattest – Declaración de Soltería eller Certificado de Soltería

Colombia

Hvordan inngå ekteskap?

Et ekteskap anses gyldig inngått først når vigselsattest er utstedt av et notarius publicus- kontor. Dersom man har hatt en religiøs vielse, er ikke denne å anse som juridisk bindende før ekteskapet er registrert ved et notarius publicus-kontor. Det finnes mange notarius publicus-kontorer i landet, og hvert kontor har derfor et eget nummer, og i tillegg oppgis det i hvilken by kontoret ligger.

For å kunne inngå ekteskap må begge parter bevise at de er ugift. Ved registrering av ekteskapet blir partene spurt om det er noe til hinder for å inngå ekteskap. Svarer partene nei, regnes dette som en utenomrettslig erklæring tatt under ed om at de er ugift.

En colombiansk borger må i tillegg fremlegge:

 • Fødselsattest
 • Gyldig ID kort (fordi tidligere ekteskap, skilsmisse eller andre endringer i sivilstand i utgangspunktet skal føres på fødselsattesten)

En utenlandsk borger som ønsker å gifte seg i Colombia må fremlegge følgende:

 • Gyldig pass
 • Fødselsattest
 • Ekteskapsattest fra sitt hjemland

Fødselsattesten og ekteskapsattesten må være legalisert, og kan ikke være eldre enn tre måneder. Videre må dokumentene være oversatt av en offisiell oversetter i Colombia. Den norske ambassaden i Colombia opplyser at de har opplevd tilfeller hvor et notarius publicus-kontor ikke har godtatt dokumenter oversatt av en offisiell oversetter i Norge.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for ekteskap er 18 år. Mindreårige kan inngå ekteskap med fullmakt fra foreldre. Det er ingen nedre aldersgrense i Colombia, men dette vil generelt gjelde ungdommer mellom 15-17 år gammel.
 • Bigami er hverken forbudt eller straffbart i landet. Ekteskap nummer to vil bli annullert dersom det oppdages. Dette vil ikke oppdages automatisk.
 • Likekjønnede ekteskap er gyldig i Colombia siden 28.04.2016. Lovverket og diverse skjemaer er imidlertid ikke oppdatert per i dag, slik at det er de samme attester som utstedes for alle typer ekteskap.
Hvordan oppløse ekteskap?

I Colombia kan skilsmisse oppnås på to forskjellige måter. Dersom partene er enige, kan man søke om skilsmisse ved et notarius publicus-kontor. Dette vil i så fall være en kort og enkel prosess. Partene vil da få en note om skilsmisse på vigselsattesten.

Dersom partene ikke er enige om skilsmissen, må de søke om skilsmisse ved en domstol. Endelig skilsmisse vil da følge av domstolens avgjørelse.

Det er ikke et krav om forutgående separasjon.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke ekteskapsattester som kan vise hvorvidt en colombiansk borger er gift eller ugift i hjemlandet.

I utgangspunktet skal alle ekteskap, skilsmisser eller andre endringer på sivilstanden registreres på personens fødselsattest. Dette blir imidlertid ikke alltid gjennomført i praksis.

Det er derfor vanlig at det i stedet utstedes en Certificado de Solteria, en egenerklæring avgitt under ed hos et notarius publicus-kontor på at man er ugift. Her kan det være ulik praksis ved de forskjellige kontorene. Det kan for eksempel kreves at attesten bekreftes av to vitner. Dette er likevel ikke et krav for attestens gyldighet.

Den colombianske ambassaden i Norge kan ikke prøve ekteskapsvilkårene. Ambassaden kan imidlertid utstede en attest som stadfester at det ikke utstedes ekteskapsattest i Colombia, samt at vedkommende har erklært ovenfor ambassaden at personen er ugift.

Bekreftelse av dokumenter

Colombia har ratifisert Haag-konvensjonen om opphevelse av kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det har videre vært mulig å utføre apostille-legaliseringer via internett siden 10.08.2012. Ved bruk av apostille-nummeret og utstedelsesdatoen kan legaliseringen kontrolleres på det colombianske Utenriksdepartementets nettside.

Ordliste

Notarius publicus - Notaria Publica

Vigselsattest - Registro Civil de Matrimonio

Kontor for legalisering ved det colombianske Utenriksdepartementet - Oficina de Legalizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores

Domstol - Juzgado Civil de Familia

Note om skilsmisse på vigselsattesten - Anotacion (NOTAS) en el Registro Civil de Matrimonio

Skilsmissedom ved uenighet om skilsmisse - Sentencia de un Juzgado

Utenomrettslig egenerklæring avgitt under ed - Declaracion extrajudicial Certificado de Solteria

Costa Rica

Hvordan inngå ekteskap?

For å inngå ekteskap må partene møte for en dommer, ordfører, guvernør eller en Notarius Publicus (NP). Her må de bekrefte muntlig eller skriftlig at de ønsker å inngå ekteskap og opplyse navn, alder, yrke, fødested, og deres domisil de siste tre månedene, samt foreldrenes navn og nasjonalitet.

To egnede vitner må være tilstede. De må erklære under ed at det ikke er noe til hinder for at partene inngår ekteskap, samt at partene har rettslig handleevne. En utenlandsk borger må fremlegge dokumentasjon på at han fyller vilkårene. Det må også fremlegges en erklæring på når eventuelt forrige ekteskap ble oppløst.

Vilkår for å inngå ekteskap i Costa Rica

 • Begge parter må ha fylt 18 år
 • Likekjønnet ekteskap er ulovlig
 • Bigami er ulovlig

Etter at partene har fremlagt den nødvendige dokumentasjonen og gjennomført vielsen, blir vielsen offentlig kunngjort og ekteskapet registrert i sivilregisteret (the Civil Registry) i Costa Rica. Sivilregisteret er en offentlig etat som er underlagt Supreme Electoral Tribunal. Sivilregisteret utsteder vigselsattest.

Det kan inngås både sivile og katolske ekteskap i Costa Rica. Katolikkene tilpasser seg i stor grad de sivile reglene pga. at katolsk inngåtte ekteskap også må fylle de samme vilkårene for å bli registrert i sivilregisteret.

Hvordan oppløse ekteskap?

Partene må henvende seg til en familie-dommer hvis de ønsker skilsmisse. Dommeren vil avgjøre om de kan få skilsmisse. Skilsmissen vil bli registrert i sivilregisteret.

Hvis partene er enige om at de ønsker skilsmisse, så kan de gå direkte til en Notarius Publicus for å inngå en skilsmisseavtale. Partene må være enige om en avtale omsorgen og økonomisk underhold for felles barn, og deling av boet og evt. pensjon for å kunne signere avtalen. NP vil underrette familiedomstolen om avtalen. NP vil sørge for at skilsmissen blir registrert i sivilregisteret.

Partene kan få utstedt en skilsmissebevilling fra sivilregisteret. Domsavgjørelsen eller den offentlige skilsmisseavtalen fra NP kan også brukes som dokumentasjon på at ekteskapet er opphørt.

Partene kan også få en separasjonsbevilling fra domstolen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ambassaden til Costa Rica kan bekrefte opplysninger om partenes sivile status på bakgrunn av oppføringen i sivilregisteret.

Bekreftelse av dokumenter

Sivilregisteret legaliserer dokumentene de utsteder. Signaturen kan formaliseres av Justisdepartementet.

Costa Rica har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Ordliste

Vigselsattest – Certificate of Marriage

Sivilregisteret – the Civil Registry

Den dominikanske republikk

Hvordan inngå ekteskap?

Det er adgang til å inngå sivile ekteskap og religiøse ekteskap i Den dominikanske republikk. Den vanligste religiøse vigselen er romersk katolsk, men også ekteskap i andre religiøse kirkesamfunn enn romersk katolsk er tillatt. Ved de sivile ekteskapene må ektefellene selv registrere ekteskapet hos offentlige myndigheter, mens i de religiøse vielsene er det kirken som har ansvaret for å registrere ekteskapet.

Minstealderen for å inngå ekteskap er 16 år for menn og 15 år for kvinner.

Følgende dokumenter må fremlegges ved inngåelse av ekteskap i Den dominikanske republikk:

Dominikanske borgere:

 • Fotokopi av partenes (brudefolkenes) identitetskort
 • Partenes fødselsattester i original
 • Hvis felles barn, kopi av fødselsattestene til barna

Hvis partene har vært gift tidligere leveres skilsmisse/ dødsattest i original. En skilt kvinne kan ikke gifte seg på nytt før hun har vært skilt i minimum ti måneder. Det kan søkes om unntak fra denne fristen til tingretten (førsteinstans) avdeling for familiesaker.

Utenlandske borgere:

 • Pass med fotokopi av hovedsiden og de siste innreisene i landet
 • Erklæring om ugift sivilstand fra advokat eller Notarius Publicus i landet, og den må være legalisert av Riksadvokatens kontor (Procuraduria). Hvis erklæringen medbringes fra vedkommendes hjemland må den ha apostillestempel fra opprinnelseslandet. Og dersom den er på et annet språk enn spansk må den oversettes av en rettstolk og legaliseres av Riksadvokaten.
 • Fødselsattest med apostillestempel fra opprinnelseslandet. Og dersom den er på et annet språk enn spansk må den oversettes av en rettstolk og legaliseres av Riksadvokaten.

Hvis parten har vært gift tidligere må vedkommende fremlegge skilsmisse/ dødsattest med apotillestempel. Denne må oversettes av en rettstolk og legaliseres av Riksadvokaten dersom den er på et annet språk enn spansk.

To uker før dato for vigsel må man møte for å fremlegge dokumenter og reservere tid for vielsen. Man må også møte personlig for å betale for vigselen, som skal skje med kontanter. Dersom en av ektefellene ikke snakker eller forstå spansk er det obligatorisk at det må opprettes en rettstolk for å oversette seremonien.

Når det er inngått et gyldig ekteskap utstedes det en vigselsattest. Denne legaliseres av Den sentrale valgkommisjonen (Junta Central Electoral)

 • Det er ikke adgang til å inngå likekjønnet ekteskap i Den dominikanske republikk.
 • Bigami er ikke tillatt.
Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse skal reises av domstolen i første instans i det rettsdistriktet hvor saksøkte bor dersom saksøkte har kjent adresse i landet. Hvis saksøkte har ukjent adresse skal saken reises for domstolen hvor saksøker bor. Saksøker skal sørge for at saksøkte blir innkalt og møter til lukket høring.

Når fristen i innkallingen er utløpt, uavhengig av om saksøkte har møtt frem eller ikke, skal saksøker angi årsaken til søksmålet, fremlegge dokumentasjon som saksøker støtter seg på, få avhørt eventuelle vitner og konkludere med påstanden.

Dommeren skriver protokoll for partenes fremmøte og når høringen er avsluttet sendes denne til påtalemyndigheten slik at påtalemyndigheten kan uttale seg innen en frist på fem dager. Når saken kommer i retur fra påtalemyndigheten skal dommeren avsi dom for om skilsmissekravet tas til følge eller ikke. Dommen avsies offentlig. Dersom partene har felles barn skal dommen også avgjøre spørsmål om omsorgsrett for barna. Hvis partene har inngått avtale om omsorgsretten skal dommeren som utgangspunkt forholde seg til dette.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ekteskapsattest blir utstedt av Den sentrale valgkommisjonen og bekreftet av Notarius Publicus med fem vitner.

Bekreftelse av dokumenter

Den dominikanske republikk  har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Den sentrale valgkommisjonen – Junta Central Electoral

Riksadvokatens kontor - Procuraduria

Hovedstadsdistriktet – Distrito Nacional

Utenriksdepartementet – Cancillería

Familiedomstolen – Tribunal de Familia

Ecuador

Hvordan inngå ekteskap?

For å inngå ekteskap må partene møte hos sivilregisteret (Dirección General de Registro Civil Identifiación y Cedulación). Man må betale en avgift, fremvise identitetspapirer og ha med to vitner.

Dersom en av partene er utenlandsk, må parten fremlegge pass og et oppholds-visa. Det kan være at man ikke får gifte seg med et turist-visum eller et vanlig 90 dagers opphold. Den utenlandske statsborgeren må også fremlegge dokumentasjon fra sivilregisteret i det landet hun eller han kommer fra. Dokumentasjonen må oversettes av godkjent translatør og legaliseres av hjemlandets myndigheter.

Dersom en av partene tidligere har vært gift, må man legge frem skilsmissebevilling. Dersom en av partene har mindreårige barn, må det fremlegges eventuell dokumentasjon på foreldreansvar, og fordeling av samvær og barnas eiendeler.

Vilkår for å inngå ekteskap i Ecuador

 • Begge parter må ha fylt 18 år
 • Likekjønnet ekteskap er ulovlig
 • Bigami er ulovlig

Etter at partene er gift, utstedes det en vigselsattest (Acta de Inscripción de Matrimonio). Sivilregisteret utsteder slik vigselsattest.

Hvordan oppløse ekteskap?

Hvis partene er enige om at de ønsker skilsmisse, så kan de gå til en Notarius Publicus og få skilsmisse i løpet av en uke.

Dersom partene er enige om at de ønsker skilsmisse, men har felles, mindreårige barn og/eller ikke er enige om skifte, må partene gå til familiedomstolen for å få skilsmisse. Partene må representeres av en advokat i retten.

Dersom kun den ene parten ønsker skilsmisse, må han eller hun ta saken til familiedomstolen, og partene må representeres av advokat.

Dersom partene har levd atskilt i mer enn 3 måneder, kan den ene parten søke om skilsmisse med begrunnelse i at han/hun er forlatt. En bekreftelse på at den ene parten har forlatt hjemmet, kan eventuelt skaffes ved å gå til politistasjonen hvor man opplyser om at den andre parten har forlatt hjemmet.

Dokumentasjon på skilsmisse, utstedes av Notarius Publicus eller familiedomstolen, avhengig av hvem som har gitt skilsmissen.

Skilsmissen må registreres i sivilregisteret.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Sivilregisteret kan utstede en Certificate of no impediment (Datos de Filiación). Den inneholder partens navn, fødested og sivilstatus.

Ambassaden til Ecuador kan også utstede en attest med partens navn, fødested og sivilstatus.

Bekreftelse av dokumenter

Ecuador har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Vigselsattest – Acta de Inscripción de Matrimonio

Sivilregisteret – Dirección General de Registro Civil Identifiación y Cedulación

Guatemala

Hvordan inngå ekteskap?

For å kunne inngå ekteskap i Guatemala må følgende dokumenter legges frem:

 • Nasjonalt id-kort (documento personal de indetificatión/DPI)
 • Fødselsattest (Certificado de nacimento)
 • Ekteskapsattest (Constantia de soltería)
 • Legeattest (Certificado médico). Dette er ikke nødvendig hvis paret har barn, men da må det legges frem fødselsattest til barn
 • Skilsmisseattest (Certificado de divorcio) hvis noen av partene er skilt.

Hvis ekteskapet skal inngås religiøst, må partene oppfylle følgende krav/fremlegge følgende dokumenter:

Katolsk ekteskapsinngåelse hvor begge eller en av partene er katolikker

 • Dåpsattest
 • Attest fra første kommunion
 • Attest på at man er konfirmert

Vitner må være til stede under seremonien. Disse kan ikke være i familie med brudeparet

Paret må ha gjennomgått før-ekteskapelig kurs (pre-matrimonial course)

Kristne eller evangeliske ekteskapsinngåelser

 • Paret må ha gjennomgått før-ekteskapelig kurs (pre-matrimonial course)

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Partene må være 18 år gamle. Man kan likevel gifte seg når man er 16 år hvis man får tillatelse fra foreldrene, eller i spesielle tilfeller fra en dommer.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.

Etter at ekteskapet er inngått utstedes vigselsattest (Certificado de matrimonio). Vigselsattesten utstedes av folkeregisteret (Registro nacional de las personas / RENAP).

Ved enkelte anledninger hender det at folkeregisteret skriver ut attester på alminnelig hvitt papir hvis de er tomme for papiret de vanligvis bruker til å utstede attester. Disse attestene er i følge den norske ambassaden i Guatemala også ekte.

Hvordan oppløse ekteskap?

Guatemala har ikke regler om separasjon. Man er altså enten gift, eller skilt.

I Guatemala behandles saker om skilsmisse av familiedomstolen (Juzgado de familia) uavhengig av om det er felles enighet om å få ekteskapet oppløst eller ikke.

Folkeregisteret utsteder skilsmisseattest. Skilsmissen er da endelig og juridisk bindende.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Folkeregisteret usteder ekteskapsattest (Constantia de soltería).

Guatemalas ambassader kan ikke utstede ekteskapsattest. Den eneste måten å få en ekteskapsattest på er ved å henvende seg til folkeregisteret.

Nettsiden til folkeregisteret (på spansk).

Bekreftelse av dokumenter

Dokumenter må legaliseres av Utenriksdepartementet (Ministerio de relaciones exteriores), deretter av ambassaden til landet som skal benytte dokumentet. Oversatte versjoner av dokumentet må legaliseres av Utdanningsdepartementet (Ministerio de educacion), før det legaliseres av Utenriksdepartementet.

Guatemala har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Nasjonalt id-kort – documento personal de indetificatión / DPI

Fødselsattest – Certificado de nacimento

Ektskapsattest – Constantia de Soltería

Legeattest – Certificado médico

Skilsmisseattest – Certificado de divorcio

Før-ekteskapelig kurs – pre-matrimonial course

Vigselsattest – Certificado de matrimonio

Folkeregisteret – Registro nacional de las personas / RENAP

Familiedomstolen – Juzgado de familia

Utenriksdepartementet – Ministerio de relaciones exteriores

Utdanningsdepartementet – Ministerio de educacion

Honduras

Hvordan inngå ekteskap?

Det er bare adgang til å inngå sivilt ekteskap i Honduras. Ved ekteskapsinngåelsen må det være to vitner som ikke er i slekt med partene tilstede, og disse må være fylt 21 år.

For å inngå ekteskap i Honduras må partene være 21 år. Personer mellom 18 og 21 år kan gifte seg med foreldrenes samtykke.

Ved inngåelse av ekteskap i Honduras må man fremlegge følgende dokumenter:

 • original fødselsattest
 • ekteskapsattest
 • pass
 • et dokument som viser at man ikke er nær beslektet med den man skal inngå ekteskap med
 • dokumentasjon på at man har betalt kommunal skatt (400,00 Lempiras)
 • dokumentasjon fra AIDS- test og en nylig utstedt helseattest
 • dokumentasjon fra bøte- og strafferegister.

For norske borgere som skal gifte seg i Honduras må dokumentene oversettes og påføres apostille. All dokumentasjon skal fremlegges for kommunen 17 dager før vielsen finner sted.

Etter ekteskapsinngåelsen får ektefellene en bekreftelse på ekteskapsinngåelsen (Constancia de Matrimonio) fra kommunen hvor ekteskapet ble inngått. To uker etter ekteskapsinngåelsen kan ektefellene be om en vigselsattest (Acta de Matrimonio). Denne utstedes fra folkeregisteret i Honduras (Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras.)

Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt i Honduras.

Bigami er ikke tillatt og kan straffes med fengsel.

Hvordan oppløse ekteskap?

Spørsmål om skilsmisse skal reises ved familiedomstolen (Juzgado de Familia). Det er en forutsetning at partene er representert med advokat. Hvis skilsmisse blir innvilget, skal ektefellenes advokat umiddelbart melde skilsmissen til folkeregisteret (Registro Nacional de las Personas). Partene mottar skilsmissebevilling (Constancia de Inscripción de Divorcio).

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ekteskapsattest (Certificación de Estado Civil) kan utstedes av folkeregisteret i kommunen hvor ektefellen ble født.

Statsborgere fra Honduras som skal gifte seg i Norge kan ta kontakt med nærmeste konsulat eller ambassade for å få utstedt ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Honduras har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest - Acta de Matrimonio
Ekteskapsattest - Certificación de Estado Civil

Jamaica

Hvordan inngå ekteskap?

Det er adgang til å inngå både religiøse og sivile ekteskap i Jamaica.

Før ekteskapet inngås søker partene om prøving av ekteskapsvilkårene hos Justisdepartementet.

Følgende dokumenter må fremlegges for prøvingsinstansen:

 • Skriftlig søknad (signert av et vitne (familie eller venner) foran en «Justice of the Peace». Vedkommende må være kjent med det forestående ekteskapet).
 • Bekreftelse på betalt gebyr
 • Pass eller førerkort
 • Skilsmissebevis (hvis aktuelt)
 • Dødsattest (hvis aktuelt)
 • Bekreftelse på eventuell navneendring (hvis aktuelt)
 • Fødselsattest

Hvis parten er under 18 år må foreldre/verge signere foran en «Justice of thePeace» som sertifiserer foreldrenes/ vergens erklæring.

Alle dokumenter må presenteres på engelsk. Originaldokumenter på andre språk må oversettes av autorisert oversetter.

(Prøvingsattest utstedes av The Registrar General's Department.)

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er ikke tillatt
 • Personer under 18 år må ha samtykke fra sine foreldre

Etter ekteskapsinngåelsen må ekteskapet registreres hos The Registrar General's departement for å være gyldig. The Registrar General's departement kan utstede vigselsattest til partene.

Hvordan oppløse ekteskap?

Partene må søke om skilsmisse ved å fremme en sak for domstolene.

Først utsteder domstolen et dokument som blir kalt Decree Nisi som innebærer en lovlig separasjon/atskillelse. Deretter vil partene motta et dokument kalt Decree Absolute som innebærer at skilsmissen er endelig og partene står fritt til å gifte seg på nytt.

Det er Høyesterett som er ansvarlig for å oppløse et ekteskap og utstede skilsmissebevilling.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

The Registrar General's departement utsteder ekteskapsattest til jamaicanske statsborgere. Bufdir er ikke kjent med ambassader i Norden som kan prøve ekteskapsvilkårene eller utstede offisielle dokumenter tilknyttet sivilstatus for borgere fra Jamaica.

Bekreftelse av dokumenter

Dokumenter i forbindelse med inngåelse og oppløsning av ekteskap må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Jamaica har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Midlertidig skilmisse – Decree Nisi

Skilsmissebevilling – Decree Absolute

Prøvingsattest – Minister's (Marriage) Licence

Vigselsattest – Marriage Certificate

Utenriksdepartementet – The Ministry of Foreign Affairs and Foreign trade

Mexico

Hvordan inngå ekteskap?

Det er bare sivile ekteskap som anerkjennes i Mexico. Vielsen finner sted ved det lokale sivilregisterkontoret.

Partene må være 18 år for å inngå ekteskap i Mexico. Personer under 18 år trenger tillatelse fra foreldre eller verge. Gutter under 16 år og jenter under 14 år kan ikke under noen omstendighet inngå ekteskap i Mexico.

Likekjønnet ekteskap er gyldig i noen stater i Mexico. Sivilregisterkontoret har informasjon om hvilke stater som tillater likekjønnet ekteskap.

Bigami er ikke tillatt i Mexico.

Når partene har inngått et gyldig ekteskap blir det utstedt en vigselsattest (Acta de matrimonio).

Følgende krav stilles til norske borgere som ønsker å inngå ekteskap i Mexico:

 • Utfylt søknadsskjema fra sivilregisterkontoret
 • Gyldig pass og visum
 • Kopi av fødselsattest med apostille
 • Eventuell skilsmissebevilling og dødsattest hvis parten har vært gift tidligere
 • Helseattest som viser at ingen av partene har smittsomme sykdommer
 • To vitner over 18 år
 • I tillegg må det betales et gebyr. Beløpet kan variere i de ulike statene.

Det er det lokale sivilregisterkontoret (Oficina del Registro Civil) i staten hvor partene giftet seg som utsteder vigselsattest.

Hvordan oppløse ekteskap?

Å oppnå skilsmisse i Mexico er en komplisert prosess og det anbefales at partene får hjelp til prosessen av en skilsmisseadvokat. Skilsmisse gjennomføres av domstolen.

Utenlandske borgere må bo i Mexico i minimum seks måneder før de kan søke om skilsmisse.

Skilsmissebevilling (acta de divorcio) utstedes ved Sivilregisterkontoret i hver av Mexicos 32 stater.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Mexico utsteder ikke ekteskapsattest. Sivilregisterkontoret kan gi opplysninger om mexicanske borgeres sivilstatus.

Bekreftelse av dokumenter

Mexico har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Skilsmissebevilling – Acta de divorcio
Sivilregisterkontoret – Oficina del Registro Civil
Vigselsattest – Acta de matrimonio

Panama

Hvordan inngå ekteskap?

Partene kan gifte seg for en sivil-, eller familiedomstol eller for en Notarius Publicus (NP).

For å inngå ekteskap må partene fremlegge fødselsattest, dokumentasjon på sivilstatus, helseattest og resultater fra diverse helseundersøkelser. To vitner må være tilstede. Det må også fremlegges legitimasjon for begge parter og for vitnene. Hvis partene har barn, må det fremlegges deres fødselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap i Panama

 • Begge parter må ha fylt 18 år
 • Det kan gjøres unntak dersom foreldrene gir samtykke, da kan jenter fylt 14 år gifte seg, og gutter fylt 16 år gifte seg.
 • Likekjønnet ekteskap er ulovlig
 • Bigami er ulovlig

Vigsler utsteder et dokument på inngått ekteskap, men for at det skal bli juridisk bindende må det sendes inn til sivilregisteret (Civil Registry Directorate), som er en del av Valgretten (Tribunal Electoral).

Sivilregisteret kan utstede vigselsattest (Marriage Certificate).

Hvordan oppløse ekteskap?

Familiedomstolene behandler skilsmissesaker. Partene må være representert av advokat i prosessen. Partene kan få skilsmisse dersom begge parter er enige og de har vært gift i minst to år. Det kan også gis skilsmisse etter ønske fra en av partene. Da kreves det at partene ikke vil kunne finne sammen igjen, utroskap, hvis en av partene har forlatt den andre m.m. Dette må bevises for domstolen.

Domstolen utsteder en skilsmissebevilling, som må overleveres til sivilregisteret for at skilsmissen skal bli registrert.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Myndighetene kan utstede en attest om sivilstatus, en «No impediment to Marriage». Ambassaden har også myndighet til å bekrefte en persons sivilstatus.

Bekreftelse av dokumenter

Panama har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest –Marriage Certificate

Sivilregisteret - The Civil Registry Directorate

Valgretten – Tribunal Electoral

Paraguay

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskapsinngåelsen må partene, i tillegg til søknaden om å få inngå ekteskap og egenerklæringen, vedlegge følgende dokumenter:

 • Original og bekreftet kopi av identitetspapirer, som f.eks. pass, for partene som skal inngå ekteskap, partenes foreldre og fire offisielle vitner
 • Original og bekreftet kopi av endelig skilsmissedom, eller vigselsattest der skilsmissen er anmerket, dersom en/begge parter har vært gift tidligere
 • Original dødsattest for eventuell tidligere ektefelle, dersom en/begge parter er enke/enkemann
 • Original fødselsattest for partenes eventuelle felles barn.
 • Foreldrenes samtykke dersom en/begge parter er mindreårige
 • Original og bekreftet kopi av attest som viser at partene har rett til å inngå ekteskap. Er attesten utstedt av utenlandske myndigheter, må den være legalisert og oversatt til spansk.
 • Eventuelle rettslige dokumenter, attester og andre administrative dokumenter fra for eksempel utenlandske domstoler. Disse må bekreftes og legaliseres, og eventuelt oversettes til spansk

Vilkår for å inngå ekteskap i Paraguay

 • Partene må ha fylt 16 år, men frem til de fyller 18 år, må de ha samtykke fra foreldrene, vergen eller eventuelt barne- og ungdomsdomstolen.
 • Likekjønnet ekteskap eksisterer ikke i paraguayansk lovgivning
 • Bigami er straffbart

I Paraguay er det Civil Registry Official som utsteder vigselsattest og familiebok etter ekteskapsinngåelsen.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er Judge of First Instance on the Civil and Commercial som har kompetanse til å behandle skilsmissesaker.

Etter at skilsmissen er avgjort, utsteder retten endelig avgjørelse (Sentencia Definitiva).

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Paraguayanske myndigheter utsteder ikke attester i forbindelse med inngåelse av ekteskap i utlandet, men General Directorate of the Civil Registry kan kontaktes i den forbindelse.

Ambassaden kan ikke bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylte.

Bekreftelse av dokumenter

Paraguay har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Peru

Hvordan inngå ekteskap?

Inngåelse av ekteskap koordineres med kommunen (la Municipal Distrital) hvor en av partene er bosatt.

For å inngå ekteskap må partene fremlegge fødselsattest (Partida de Nacimiento), gyldig ID kort, sivilstandsattest (Constancia Negativa de Instripción de Matrimonio, Certificado de solteria, divorcio, viudez), samt en helseattest (Certificado de salud).

Utenlandske borgere må fremlegge fødselsattest, sivilstandsattest, pass eller et oppholdskort (Carnet de Residencia) og legeattest (Certificado Medico). Alle utenlandske dokumenter må være apostillestemplet og oversatt til spansk.

Kommunen må gjennomgå og godkjenne dokumentene, og fastsetter dato for inngåelse av ekteskap.

Vilkår for å inngå ekteskap i Peru

 • Begge parter må ha fylt 18 år
 • Det kan gjøres unntak for mindreårige som kan fremvise en dispensasjon fra Familiedomstolen (Juzgado de Familia)
 • Likekjønnet ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er ulovlig

Det peruanske folkeregisteret (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) utsteder vigselsattest (Acta de matrimonio).

Hvordan oppløse ekteskap?

Partene kan søke om separasjon etter minst 2 års ekteskap ved å fremlegge søknad om alminnelig separasjon (Solicitud de Separacion Convencional), kopi av begge ektefellers ID-kort, kopi av vigselsattest og en erklæring om siste felles bopelsadresse. Eventuelt må man også fremlegge en erklæring om mindreårige barn og voksne handikappede barn, samt skjøte over felles eiendom.

Skilsmisse vil oppnås etterfølgende ved dom fra Familiedomstolen. Skilsmissen påskrives vigselsattesten. Dette tilsvarer en skilsmisseattest (Divorcio Ulterior).

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det peruanske folkeregisteret RENIEC kan utstede en sivilstandsattest (Certificado de Soltería). Perus konsulat i Skandinavia kan ikke utstede sivilstandsattest. Sivilstandsattest utstedt av det peruanske folkeregisteret må påføres apostille av Perus utenriksdepartement for å benyttes i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Peru har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Kommunen – la Municipal Distrital

Fødselsattest – Partida de Nacimiento

Sivilstandsattest – Constancia Negativa de Instripcion de Matrimonio, Certificado de Solteria, divorcio, viudez

Helseattest – Certificado de salud

Oppholdskort – Carnet de Residencia

Legeattest – Certificado Medico

Familiedomstolen – Juzgado de Familia

Folkeregisteret – Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC)

Vigselsattest – Acta de matrimonio

Separasjonsattest – Separacion Convencional

Skilsmisseattest – Divorcio Ulterior

Utenriksdepartementet – Ministerio de Relaciones Exteriores

Trinidad og Tobago

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap, må de møte personlig ved et lokalt folkeregister eller en godkjent vigsler (prestene er som oftest godkjent som vigsler). Hvis du som utenlandsk statsborger ønsker å gifte deg, må du ta kontakt med the Registrar General for å få tillatelse til å gifte deg i landet.

Partene må avtale et møtetidspunkt og man må vite hvor man ønsker å inngå ekteskap (om det er på et offentlig kontor, i en kirke eller et annet sted). Partene må fremlegge identitetspapirer (Nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass). Videre må partene fremlegge noe som beviser partenes adresse. Partene får utstedt en ekteskapsattest av det lokale folkeregisteret eller vigsleren, og de kan gifte seg tidligst syv dager etter møtet og senest etter ett år.

Man kan både gifte seg sivilt og religiøst (Hindu, Muslimsk og Orisa).

Sivile ekteskap må utføres av vigsler, Warden eller the Registrar General. Kristne vielser foretatt i en kirke, anses som et sivilt ekteskap – forutsatt at presten er godkjent som vigsler.

Muslimske ekteskap og ekteskap etter Orisa må utføres av godkjent vigsler.

Vilkår for å inngå ekteskap i ToT

 • Begge parter må ha fylt 18 år
  • Det kan gjøres unntak for religiøse ekteskap; I muslimske ekteskap er minimumsalder 12 år for jenter og 16 år for gutter, mens i hinduistiske ekteskap er minimumsalder 16 år
 • Likekjønnet ekteskap er straffbart
 • Bigami er straffbart

Det lokale folkeregisteret eller vigsler fyller ut en vigselsattest og sender den til the Registrar of Marriages for at ekteskapet skal bli registrert. Partene kan få utstedt vigselsattest fra the Registrar of Marriages. Dette kontoret, Registrar of Marriages, er lokalisert i Justisdepartementet.

Hvordan oppløse ekteskap?

Søknad om skilsmisse må sendes til domstolen – enten til Familiedomstolen i Port-of-Spain eller the High Court i San Fernando og Tobago.

Vedlagt søknaden må det være en sertifisert kopi av vigselsattesten, og hvis du har felles barn under 18 år må det vedlegges en avtale om hvordan barnet vil bli tatt vare på etter skilsmissen.

Partene må ha vært gift i ett år før man kan søke om skilsmisse, men det finnes unntak fra denne regelen. Partene må ha permanent bosted i ToT, eller ha bodd i ToT i minst ett år før de kan søke om skilsmisse.

For at domstolen skal kunne gi skilsmisse, må det bevises at ekteskapet er ødelagt og ikke lar seg reparere. Det må bevises gjennom minst en av disse fem forholdene:

 • Utroskap
 • En oppførsel fra en av partene som gjør at det ikke er rimelig å forvente at partene bor sammen
 • En av partene har forlatt den andre parten i minst to år
 • Partene har levd atskilt i minst to år og er enige om at de ønsker skilsmisse
 • Partene har levd atskilt i minst fem år. Det er ikke nødvendig med enighet i dette tilfellet.

Dersom domstolen finner grunn til å gi skilsmisse, så vil det skje i to etapper. Først vil domstolen gi en decree nisi, og seks uker senere kan man søke om å få en decree absolute – da er ekteskapet endelig oppløst.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Registrar Generals Office kan utstede Certificate of No Impediment for bruk i et annet land.

Certificate of No Impediment kan også utstedes av ambassaden i London. Dokumentet opplyser om vedkommende sin identitet, nåværende bosted og sivilstand.

Bekreftelse av dokumenter

ToT har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest – Marriage Certificate

Godkjent vigsler – Marriage Officer

Lokalt folkeregister – Civil Registry Office

Uruguay

Hvordan inngå ekteskap?

Det er Direcciòn General del Registro de Estado Civil eller Juzgado de Paz som behandler søknader om registrering av ekteskap. Saksbehandlingen kan ta minst tre måneder.

Før ekteskapsinngåelsen må partene fremlegge følgende dokumenter:

 • Fotokopi av nasjonale identitetspapirer, eventuelt pass eller kort for oppholdstillatelse, for partene som skal inngå ekteskap og fire offisielle vitner
 • Fødselsattest
 • Skilsmissedom, eller vigselsattest der skilsmissen er anmerket, dersom en/begge parter er skilt i Uruguay
 • Original dødsattest for eventuell tidligere ektefelle, dersom en/begge parter er enke/enkemann. Partene kan også bli bedt om å fremlegge vigselsattest fra det tidligere ekteskapet
 • Familiebok dersom partene har felles barn
 • Foreldrenes samtykke dersom en/begge parter er under 18 år
 • Er en av partene utenlandsk, må det fremlegges dokumentasjon som er legalisert og oversatt til spansk av autorisert translatør
 • Eventuell legalisert skilsmissedokumentasjon fra utlandet

Samme dag som registreringen hos folkeregisteret, må partene melde seg på for offentliggjøring i lysingsbladet Diario Oficial. Når folkeregisteret har registrert søknaden, får partene enten velge eller tildelt en dato for ekteskapsinngåelse.

Vilkår for å inngå ekteskap i Uruguay

 • Partene må ha fylt 16 år
 • Er partene over 18 år og ugifte, må de møte med fire vitner over 18 år
 • Likekjønnet ekteskap anerkjennes som borgerlig/sivilrettslig ekteskap (Ley de Matrimonio Igualitario- Lov om likeverdig ekteskap fra august 2013)
 • Bigami er straffbart

Direcciòn General del Registro de Estado Civil eller Ministerio de Educacion y Cultura utsteder vigselsattest etter ekteskapsinngåelsen.

Hvordan oppløse ekteskap?

I Uruguay oppløses et ekteskap ved den ene ektefellens død eller ved skilsmisse ved dom.

Skilsmisse kan kreves i følgende tre tilfeller:

1.  På grunn av et årsaksforhold:

 • Utroskap
 • Den ene parten er dømt for drapsforsøk på den andre
 • Grusomhet eller alvorlig krenkelse fra den ene mot den andre
 • Mannens forslag om å prostituere ektefellen
 • Forsøk fra mannens eller kvinnens side på å prostituere sine barn eller stilltiende samtykke til at barna prostituerer seg
 • Stadige krangler mellom partene som gjør samlivet uutholdelig
 • Den ene parten er idømt mer enn ti år i fengsel
 • Den ene ektefellen har forlatt hjemmet frivillig i mer enn tre år
 • Faktisk separasjon i mer enn tre år, uavbrutt og frivillig fra den ene ektefellens side, uansett årsak
 • Den ene parten er erklært umyndig på grunn av permanent eller irreversibel psykisk sykdom

2. Etter felles overenskomst mellom partene

Partene møter for en dommer med et skriv der de redegjør for sitt ønske om å skille seg. Prosessen gjennomføres i tre rettsmøter med en periode på tre måneder mellom hvert. Det kreves ingen vitner, kun at ektefellene fastholder sitt ønske om å skille seg. Unnlater en av ektefellene å møte ved minst ett av rettsmøtene, anses saken som hevet og retten innvilger ikke skilsmisse.

3. Etter hustruens ønske alene

Dette alternativet forutsetter at ekteskapet har vart i to år.

Saksgangen beskrives i det følgende:

 • Kvinnen må først erklære sitt ønske om skilsmisse ved å reise skilsmissesak.
 • Dommeren berammer et rettsmøte for megling mellom ektefellene, og situasjonen for eventuelle felles barns avgjøres. Videre fastsetter dommeren et ektefellebidrag som mannen skal betale kvinnen i påvente av skilsmissedom, og det tas en foreløpig avgjørelse om felleseiet. Møter ikke ektefellen det er reist krav mot, avgjør dommeren de ovennevnte forhold ut fra den tilstedeværendes forklaring og erklærer foreløpig separasjon mellom partene.
 • Innen seks måneder avholdes et nytt rettsmøte der kvinnen møter for å bekrefte at hun fastholder kravet.
 • Et nytt rettsmøte avholdes innen ett år etter forrige rettsmøte, der kvinnen må erklære at hun fastholder sitt ønske om skilsmisse. Dommeren innkaller til et nytt møte for å forsøke å megle mellom partene. Dersom ikke mannen møter, eller partene ikke blir enige under meglingen, avsier dommeren skilsmissedom, uavhengig av mannens ønske.

Unnlater kvinnen å møte på ett av rettsmøtene, anser dommeren henne for å ha avstått fra sitt ønske om skilsmisse.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge
Bekreftelse av dokumenter

Uruguay har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Direktoratet for Folkeregisteret - Direcciòn General del Registro de Estado Civil (DGREC)

Fredsdommer - Juzgado de Paz

Utdannings- og kulturdepartementet - Ministerio de Educacion y Cultura

Venezuela

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskap kan inngås må partene møte på sitt lokale folkeregisterkontor og legge frem følgende dokumenter:

 • Original og fotokopi av partenes legitimasjon
 • Fødselsattest
 • For ungdom, jente over 14 år og gutt over 16 år, kreves godkjennelse fra partens verge
 • Eventuell skilsmissebevilling eller dødsattest fra tidligere ekteskap
 • Fødselsattest for barn som vil bli anerkjent i ekteskapsattesten
 • Fullmakt fra parten hvis vigselen skal gjennomføres med stedfortreder
 • Sponsorloven signert av partene
 • Bekreftelse på at det ikke er noe til hinder for å inngå ekteskap

Når dokumentene er levert blir det fastsatt en dato for vigsel. På vielsesdagen må partene møte ved folkeregisterkontoret sammen med minst to vitner.

En vigsel kan bare foretas av borgermester, en autorisert saksbehandler, sivilregistrator eller en kaptein på et venezuelansk skip. Borgermestre eller sivilregistratorer kan bare foreta vigsler i sin kommune eller sogn.

Vilkår for å inngå ekteskap:

 • Minimumsalderen for å gifte seg i Venezuela er 14 år for kvinner og 16 år for menn.
 • Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er ulovlig og kan straffes med fengsel.
Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Venezuela kan innvilges ved tre ulike tilfeller.

1. Etter at partene har vært separert i mer enn ett år.

Partene må søke om separasjon gjennom advokat og får utstedt en separasjonsbevilling av en dommer. Etter et år kan det søkes om skilsmissebevilling. Det er seks vilkår i sivilloven artikkel 185 som gir grunnlag for skilsmisse.

De eneste godkjente vilkårene for skilsmisse er

 • utroskap
 • frivillig forlatelse av ekteskapet
 • vold og mishandling
 • tvunget ektefelle eller deres barn til prostitusjon
 • fengselsdom
 • alkohol eller narkotikamisbruk
 • psykiske problemer

2. Etter at partene har levd adskilt i mer enn fem år.

Etter samlivsbrudd i minst fem år kan ektefellene gjennom en advokat be en domstol om skilsmisse. Partene må være enige for å oppnå skilsmisse.

3. Krav fremmet av en av partene via advokat til domstolen om skilsmisse.

Skilsmissebevilling blir utstedt av en sivil domstol og dokumenterer at ekteskapet er oppløst.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Informasjon foreligger ikke.

Bekreftelse av dokumenter

Venezuela har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Direktoratet for Folkeregisteret - Direcciòn General del Registro de Estado Civil (DGREC)

Fredsdommer - Juzgado de Paz

Utdannings- og kulturdepartementet - Ministerio de Educacion y Cultura