Australia

Hvordan inngå ekteskap?

Minst en måned, men ikke mer enn 18 måneder, før et ekteskap skal inngås, må partene levere en Notice of Intended Marriage til autorisert vigsler (marriage celebrant (Commonwealth-registrert) eller minister of religion (recognised)). I denne meldingen må partene oppgi om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylte.

Vilkår for å inngå ekteskap i Australia

Partene må være ugifte

Partene kan ikke være i slekt i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken.

Partene må være minst 18 år, med mindre retten har godkjent ekteskapsinngåelse der den ene parten er mellom 16 og 18 år.

Likekjønnet ekteskap er tillatt.

Bigami er ikke tillatt

Etter at ekteskapet er inngått, utsteder Marriage Celebrant eller Minister of Religion Marriage Certificate og nødvendig dokumentasjon for å få ekteskapet registrert hos Australian Registry of Births, Deaths and Marriages i den aktuelle staten.

Hvordan oppløse ekteskap?

I de fleste tilfeller søker parten(e) om skilsmisse på nett gjennom the Commonwealth Courts Portal. Søknad om skilsmisse kan også sendes på papir til the Family Law Registry i den aktuelle staten.

Før en person kan søke om skilsmisse, må han anse Australia som hjemme og ha tenkt å bo der på ubestemt tid, være australsk statsborger eller bo i Australia og ha gjort det i 12 måneder.

Ektefeller som søker skilsmisse må dokumentere at de har levd adskilt i minst tolv måneder, og at det ikke er noen sannsynlighet for at de fortsetter ekteskapet.

Skilsmissehøringen gjennomføres enten i the Family Court of Australia eller the Federal Circuit Court. Hvilken domstol som behandler skilsmissen, avhenger av kompleksiteten i saken.

Etter at retten har funnet at det foreligger grunnlag for skilsmisse, utstedes Decree Nisi for Dissolution of Marriage. Denne kan oppheves dersom f.eks. partene ikke lenger ønsker å skilles. Decree Nisi blir bindende en måned og en dag etter at den er utstedt, og retten utsteder da Certificate of Divorce.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

The Registry of Births, Deaths and Marriages eller den australske ambassaden i København, kan utstede et Certificate of No Impediment to Marriage. Dette dokumentet bekrefter at det ikke er noen hindringer i loven for at en person kan inngå ekteskap i Norge og at et slikt ekteskap generelt vil bli anerkjent i Australia. Attesten er basert på partens søknad og personens erklæring om at informasjonen er sannferdig og korrekt.

Single Certificate eller No Record of Marriage Certificate utstedes av the Registry of Births, Deaths and Marriages i staten der personen bor. Navnet på dokumentet avhenger av hvilken stat som har utstedt det, men det er ingen materielle forskjeller mellom dokumentene. Dokumentet bekrefter at det i den aktuelle staten ikke er registrert at personen allerede er gift. Er en person registrert som gift i en stat i Australia, vil ikke dette vises i en annen stats register.

Bekreftelse av dokumenter

Apostille påføres av Utenriksdepartementet (Department of Foreign Affairs and Trade). I tillegg kan den australske ambassaden i København påføre apostille.

Australia har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Ordliste foreligger ikke.

Fiji

Hvordan inngå ekteskap?

Før et ekteskap kan inngås, må partene få en marriage licence. Notice of Intention to Marry er en lisens for lokale søkere, som er gyldig i tre måneder fra utstedelsen. Det er the district registrar som utsteder denne lisensen.

Andre søkere må få en Special Licence som er gyldig i 30 dager. Denne lisensen utstedes av Registrar General´s Office (Registry of Births, Deaths and Marriages.) i Suva.

Sammen med søknaden om marriage licence, må partene fremlegge fødselsattest, samt en lovfestet erklæring om at partene er ugifte, signert av en Justice of Peace eller Notary Public. Har en av partene vært gift tidligere, må det legges frem dødsattest eller skilsmisseattest (Decree Nisi).

Utenlandske borgere kan bli bedt om å fremlegge ekteskapsattest (Certificate of Single Status eller Certificate of No Impediment to Marriage). Videre må de fremlegge pass som er gyldig i minst seks måneder.

Vilkår for å inngå ekteskap på Fiji

Aldersgrensen for kvinner er 16 år og 18 år for menn. Er partene under 21 år ved ekteskapsinngåelsen, kreves samtykke fra kvinnens/mannens far.

Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt

Bigami er ikke tillatt

Etter at ekteskapet er inngått, utstedes vigselsattest (Marriage Certificate).

Hvordan oppløse ekteskap?

Før partene kan søke om skilsmisse, må de ha vært separert i 12 måneder, i den forstand at de må ha levd atskilt. Det utstedes ikke dokumentasjon i forbindelse med separasjon.

For å søke om skilsmisse, fyller parten(e) ut Application for Dissolution of Marriage (Divorce) og sender det til nærmeste Court Registry.

Søker en av partene ensidig, må Notice of Application fylles ut og festes på søknaden før den forkynnes for den andre parten, som har 28 dager på å svare (42 dager hvis søknaden må forkynnes et annet sted enn Fiji.)

Dersom vilkårene for skilsmisse er oppfylte, og familiedomstolen (Family Division of the High Court eller Family Division of the Magistrates´ Court) vurderer at partene har kommet frem til en tilfredsstillende løsning når det gjelder omsorgen for felles barn under 18 år, innvilger retten a Conditional Order. I spesielle tilfeller kan retten innvilge Conditional Order, selv om partene ikke har funnet en tilfredsstillende løsning for felles barn under 18 år.

Final Order for Dissolution of Marriage utstedes en måned og en dag etter utstedelsen av Conditional Order.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Registrar- General´s Office kan utstede Single Certificate til borgere av Fiji som ønsker å inngå ekteskap i utlandet.

Ambassaden kan ikke utstede slike dokumenter.

Bekreftelse av dokumenter

The Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation legaliserer ekteskaps- og skilsmissedokumenter.

Fiji har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Decree Nisi- skilsmissedokument