Albania

Hvordan inngå ekteskap?

Partene som ønsker å gifte seg må møte ved sivilstandskontoret i den kommunen de ønsker å inngå ekteskapet. Sivilstandskontoret er en del av rådhuset i kommunen.

Partene må fremlegge følgende dokumenter for sivilstandskontoret:

 • Erklæring om at det ikke foreligger hindringer for inngåelse av ekteskapet
 • Dokumentasjon på identitet eller ID-kort
 • Fødselsattest utstedt for ekteskapsinngåelse. Fødselsattesten kan ikke være eldre enn tre måneder
 • Dokumentasjon på identitet for de to vitnene som skal være til stede ved ekteskapsinngåelsen
 • Skilsmisseattest, hvis en av partene har vært gift før

Utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Albania må i tillegg legge frem:

 • Oppholdstillatelse
 • Fødselsattest, som må være oversatt og legalisert
 • Ekteskapsattest fra hjemlandets myndigheter
 • Pass eller kopi av pass

Etter at partene har uttrykt ønsket om å inngå ekteskap og nødvendig dokumentasjon er lagt frem, vil sivilstandskontoret utlyse den fremtidige ekteskapsinngåelsen. Opplysninger om partene og stedet hvor vielsen vil finne sted blir slått opp på steder valgt av den aktuelle kommunen. Den offentlige utlysningen må vare i elleve dager før ekteskapsinngåelsen kan finne sted.

Både sivile vigsler og religiøse vigsler er godkjent i Albania. Partene kan alternativt gjennomføre en sivil vigsel og ha en religiøs seremoni i tillegg.

Sivile vigsler utføres av en representant fra sivilstandskontoret i kommunen. Partenes rettigheter og plikter i ekteskapet blir lest opp og partene erklærer at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Partene blir deretter erklært som gift. Vigselsattesten blir deretter signert av partene, vigsler og vitnene og blir registret i sivilstandsregisteret etter en til to dager. Ekteskapet må være registrert i sivilstandsregisteret for å være gyldig.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne inngå ekteskap:

 • Begge parter må være fylt 18 år.
  • Hvis en person yngre enn år ønsker å gifte seg, må det foreligge særlige grunner som tilsier at parten kan gifte seg. Tillatelse gis av domstolen i distriktet ekteskapet skal inngås.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.

Partene må ikke være i nær slekt. Partene kan ikke være i slekt i rett opp eller nedstigende linje. Ekteskap mellom søsken og søskenbarn, onkel og niese eller tante og nevø er heller ikke tillatt. Tidligere svigerforeldre og svigerbarn eller steforeldre og stebarn kan heller ikke inngå ekteskap. Domstolen kan dersom særlige grunner foreligger tillate ekteskap mellom fetter og kusine

Hvordan oppløse ekteskap?

Søknad om skilsmisse i Albania avgjøres av domstolen.

Partene kan få innvilget skilsmisse på tre grunnlag:

 • På bakgrunn av gjensidig samtykke
 • Som følge av at partene har levd atskilt
 • Etter ønske fra en av partene med bakgrunn i forhold ved den andre ektefellen.

Dersom partene er enige om å skilles må de søke om skilsmisse til domstolen. Partene må legge ved en avtale om oppgjøret etter skilsmissen.

Avtalen må inneholde følgende avklaringer:

 • Omsorg og samvær med partenes felles mindreårige barn
 • Økonomisk underhold for barn og deres utdanning
 • Underholdsbidrag fra den ene parten til den andre hvis det er nødvendig

Avtalen kan også inneholde en fordeling av partenes eiendeler, hvis det er mulig på tidspunktet. Domstolen godkjenner avtalen om oppgjøret i skilsmissedommen.

Domstolen tar i mot forklaring fra begge partene både sammen og hver for seg. Domstolen innvilger skilsmisse så lenge retten er trygg på at det er et selvstendig ønske fra begge parter å skille seg.

Hver av partene kan kreve skilsmisse ved domstolen hvis de har levd atskilt i tre år. Parten som søker om skilsmisse må samtidig fremme et krav om underholdsbidrag for felles mindreårige barn og eventuelt seg selv. Den andre parten har rett til å fremme sitt eget forslag eller krav for underholdsbidrag. Domstolen avgjør hvilken løsning som skal fastsettes mellom partene og innvilger skilsmisse.

Hver av partene kan kreve skilsmisse når det ikke lenger er mulig for partene å leve sammen og ekteskapet har mistet sin betydning for en eller begge av partene. Bakgrunnen for en slik skilsmisse kan være påstand om kontinuerlig krangling, mishandling, utroskap, alvorlige fornærmelser, lengre fengselsstraff, psykisk lidelse som ikke kan kureres eller gjentatte brudd på ekteskapelige forpliktelser.

Begge ektefellene må avgi forklaring for domstolen før domstolen kan innvilge skilsmisse. Dersom parten som ikke søker om skilsmisse ikke møter for domstolen, kan domstolen avgjøre saken uten denne partens forklaring.

Skilsmissen er gyldig fra den dagen domstolens avgjørelse er rettskraftig. Skilsmissedommen blir registrert i sivilstandsregisteret. Både utskrift fra sivilstandsregisteret og skilsmissedommen dokumenterer at partene er skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Sivilstandskontoret kan utstede ekteskapsattest til albanske borgere som ønsker å gifte seg i Norge.

Albanias har ambassade i Stockholm, men ambassaden kan ikke prøve ekteskapsvilkårene.

Bekreftelse av dokumenter

Albania har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Ordliste

Sivilstandskontoret – Zyra e Gjendjes Civile

Armenia

Hvordan inngå ekteskap?

Ifølge den armenske familieloven godkjennes kun ekteskap som er inngått på registerkontoret (Civil Status Acts Registration Agency). Ekteskap inngås ved personlig oppmøte på registerkontoret.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Ekteskap inngås av fri vilje, og partene må bekrefte at de ønsker å inngå ekteskap.
 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 17 år for kvinner og 18 år for menn.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Armenia.
 • Bigami er forbudt i Armenia.

Det er forbudt å inngå ekteskap med nære slektninger (foreldre, barn, besteforeldre, barnebarn, søsken, halvsøsken, søskenbarn, nieser/nevøer og tanter/onkler). Forbudet gjelder også inngåelse av ekteskap med adoptivforeldre og adoptivforeldrenes nære slektninger.

Ekteskap kan ikke inngås dersom den ene parten er fratatt rettslig handleevne.

Etter at ekteskap er inngått utsteder registerkontoret vigselsattest til partene.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses på det lokale registerkontoret eller i domstolen.

Ekteskapet kan oppløses på det lokale registerkontoret dersom partene er enige om at saken skal behandles av registerkontoret. Saken kan også behandles av registerkontoret ved søknad fra kun en av ektefellene dersom domstolen har erklært den andre ektefellen for savnet, den andre ektefellen er fratatt rettslig handleevne, eller når den andre ektefellen er dømt til fengsel i minst tre år.

Ekteskapet oppløses ved behandling i domstolen dersom

 • en av partene ikke ønsker skilsmisse
 • en av partene ikke møter opp på registerkontoret for behandling av skilsmissesaken
 • partene er enige om skilsmisse men ønsker at saken skal behandles i domstolen

Dersom partene er enige om skilsmisse er saksbehandlingstiden i domstolen ca. én måned. I saker der kun en av partene har søkt om, og ønsker skilsmisse har domstolen mulighet til å utsette behandlingen av saken i tre måneder for å gi partene en mulighet til å finne tilbake til hverandre. Dersom en av partene fremdeles ønsker skilsmisse etter tre måneder oppløser domstolen ekteskapet.

Partene forhandler om deling av felleseie, barnebidrag, underholdsbidrag og avtale om foreldreansvar i domstolen. Dersom partene ikke blir enige om deling av felleseie, fastsettelse av bidrag og avtale om foreldreansvar avgjør domstolen disse spørsmålene.

Registerkontoret utsteder skilsmisseattest som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning samme dag som skilsmissen er ført inn i registeret. Dersom skilsmissesaken er behandlet i domstolen er ekteskapet oppløst med bindende virkning når domstolens avgjørelse er rettskraftig. Domstolen skal informere registerkontoret om sin avgjørelse innen tre dager etter at avgjørelsen er rettskraftig.

I Armenia er det også mulig å få oppløst ekteskap på bakgrunn av ugyldighet dersom

 • en av partene var under den lovlige aldersgrensen da ekteskapet ble inngått
 • en av partene ikke ønsket å inngå ekteskap
 • en av ektefellene ikke visste at ekteskapet var arrangert
 • den ene parten holdt tilbake opplysninger om seksuelt overførbare sykdommer eller rusmisbruk ved ekteskapsinngåelsen

Oppløsning av ekteskap på bakgrunn av ugyldighet behandles i domstolen.

Partene kan ikke inngå nytt ekteskap før det er utstedt skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Informasjon foreligger foreløpig ikke.

Bekreftelse av dokumenter

Armenia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Ordliste foreligger foreløpig ikke.

Belgia

Hvordan inngå ekteskap?

I Belgia inngår partene ekteskap ved borgerlig vigsel. Vielsen gjennomføres av ordfører eller rådmann i kommunens rådhus. Ekteskapsinngåelsen registreres i det kommunale folkeregisteret og i nasjonalregisteret. Ektefellene får utstedt en vigselsattest etter vielsen.

For å gifte seg i Belgia, må minst en av partene være belgisk eller ha vært bosatt i Belgia i minst tre måneder.

Prosessen ved inngåelse av ekteskap

 • Partene må senest 14 dager før vielsen levere en erklæring til folkeregisteret om at de ønsker å inngå ekteskap.
 • Personer som er registrert i folkeregisteret eller utlendingsregisteret må samtidig levere kopi av fødselsattester og ID.
 • De som ikke er registrert, må i tillegg vedlegge dokumentasjon på statsborgerskap, sivilstand og oppholdstillatelse.
 • Partenes ønske om å inngå ekteskap blir offentlig utlyst.
 • Ekteskapet må inngås innen seks måneder etter erklæringen til folkeregisteret.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. En ungdomsdomstol kan i unntakstilfeller gi tillatelse til yngre personer til å inngå ekteskap.

Likekjønnede par kan inngå ekteskap i Belgia.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap i Belgia oppløses av lokale familiedomstoler. Hvis partene er enige om å skilles, og er enige om en avtale for fordeling av eiendeler og omsorgen for eventuelle barn, blir de skilt ved «gjensidig samtykke». Partene må møte for domstolen, men domstolen krever i slike tilfeller ingen begrunnelse eller annen dokumentasjon.

Er partene uenige, kan én eller begge søke om skilsmisse på grunnlag av «uopprettelig uoverensstemmelse». En eller begge partene må da legge frem bevis for at det er umulig å fortsette ekteskapet. Tilstrekkelig bevis kan være at partene har levd atskilt. Hvis partene er enige om å skilles, men ikke enige i vilkårene i avtalen om eiendeler eller felles barn, er det tilstrekkelig med seks måneders atskillelse.

Er det kun en av partene som ønsker skilsmisse, må atskillelsen ha vart i ett år. Andre bevis for at det er umulig for en av partene å fortsette ekteskapet kan være dokumentert utroskap, vold mellom partene eller barnemishandling.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Belgia utsteder ekteskapsattest til belgiske borgere. Det er folkeregisteret i den kommunen parten er registrert bosatt som utsteder dette. Den belgiske ambassaden i Oslo kan også utstede prøvingsattest til belgiske statsborgere som skal gifte seg i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Belgia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Det kommunale folkeregisteret - Register van de burgerlijke stand - Registre de l'état civil

Vigselsattest - Huwelijkakte/Huweljiksboekje - L'acte de mariage/ Le livret de mariage

Rådhus – Stadhuis - Mairie

Ungdomsdomstol – Jeudgrechtbank - Le Tribunal de la jeunesse

Gjensidig samtykke - Onderlinge toestemming - Consentement mutuel

Uopprettelig uoverensstemmelse - onherstelbare ontwrichting - désunion irrémédiable

Familiedomstolen - Familierechtbank - Tribunal de la famille

Skilsmisseattest – Echtscheidingsakte - L'acte de divorce

Prøvingsattest - Bewijs van ongehuwde staat - Certificat de célibat/ Certificat de non empêchement à mariage

Bosnia

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap inngås ved at partene møter foran en registrar i kommunen (kantonen) sammen med to vitner. Etter at partene har gjennomført borgerlig vigsel, kan de velge å gifte seg religiøst i tillegg.

Før ekteskapsinngåelsen må partene sende søknad til registraren i den kommunen de ønsker å gifte seg i. Ved søknad må partene fremlegge fødselsattester og bekreftelse på statsborgerskap. Kommunene prøver ekteskapsvilkårene og utsteder sivilstandsattest.

Vilkår for inngåelse av ekteskap

Ekteskap kan ikke inngås med en person som ikke har fylt 18 år. Retten kan i visse tilfeller gi tillatelse for inngåelse av ekteskap for personer under 18 dersom personen er fysisk og mentalt i stand til å gjennomføre de rettigheter og plikter som følger av ekteskap.

 • Bigami er ikke tillatt.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke lovlig.

Vigselsattest utstedes av kommunen etter at vigsel er gjennomført.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er to måter å oppløse ekteskap på.

 1. Ekteskap oppløses av regionale domstoler i landet. En av partene kan kreve skilsmisse eller partene kan sammen bestemme at de ønsker å skille seg. I dommen avgjøres også foreldreretten for felles barn og størrelsen på eventuelle barnebidrag. Domsavsigelsen er dokumentasjon på at skilsmissen er gjennomført. Skilsmissen blir i tillegg ført inn i sivilstandsregisteret i kommunen.
 2. Dersom partene har felles barn, eller venter barn, plikter de å søke om mekling før skilsmisseprosessen starter.  Mekling gjennomføres i bostedskommunen. 
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Bosnia-Hercegovina utsteder ekteskapsattest til bosniske borgere. Det er fødselsregisteret i bostedskommunen som utsteder dokumentet.

Bosnisk utenriksstasjon kan ikke utstede ekteskapsattest på vegne av bosniske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Bosnia & Hercegovina har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste
 • Vigselsattest - Vjencani list
 • Sivilstandsattest - Uvjerenje oslobodnom bracnom stanju
 • Regional domstol - Nadlezni sud
 • Fødselsregisteret i bostedskommune - Maticni ured u opcini prebivalista
 • Ekteskapsattest - Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za zasnivanje braka sa stranim drzavljaninom

Bulgaria

Hvordan inngå ekteskap?

Det er bare sivile ekteskap som er gyldige i Bulgaria. Partene må møte samtidig for en offentlig registerfører og erklærer at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Partene velger fritt kommunen hvor de skal gifte seg. Ekteskapet inngås på offentlig sted som bestemmes av kommunens borgermester. Det er også tillatt at det blir inngått på et annet sted, etter offentlig registerførers skjønn, dersom det foreligger gyldige grunner.

Hver av partene som vil gifte seg må fremlegge for offentlig registerfører følgende dokumenter:

 • en erklæring om at det ikke foreligger hindringer for ekteskapet
 • en legeerklæring om at vedkommende ikke lider av noen av sykdommene som kan medføre at personen ikke kan inngå ekteskap
 • eventuelt en erklæring om at vedkommende er informert om sykdommene til den andre part

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne inngå ekteskap:

 • Begge parter må være fylt 18 år. Hvis en person som er mellom 16 -18 år ønsker å gifte seg, må det foreligge viktige grunner som tilsier at parten kan gifte seg. Tillatelse gis av distriktsdommeren i distriktet personen er bosatt.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Personer som lider av en sykdom som utgjør en alvorlig trussel mot livet eller helsen til avkom eller den andre ektefellen, kan ikke inngå ekteskap uten at den andre ektefellen er kjent med sykdommen.
 • Partene må ikke være i nær slekt. Partene kan ikke være i slekt i rett opp eller nedstigende linje, og ekteskap mellom søsken og søskenbarn er heller ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.
 • Personer som er plassert på forvaringsinstitusjon eller lider av psykisk lidelse eller sinnsforvirring som kan danne grunnlag for plassering i forvaringsinstitusjon kan ikke inngå ekteskap.

Ifølge den bulgarske familieloven, skal partene som inngår ekteskap, dersom de har valgt en konkret formuesordning, også fremlegge en felles signert og notarialbekreftet erklæring om den valgte ordningen. Hvis det inngås ektepakt, innleverer de et notarialt bevis på ektepaktens dato og registreringsnummer, samt notarens registreringsnummer iht. notarkammerets register og aktivitetsområde.

Det skal bemerkes ved utferdigelse av protokollen for inngått sivilt ekteskap, om hver av partene vil beholde eget etternavn eller bytte til ektefellens etternavn, eller eventuelt legge til ektefellens etternavn til eget etternavn.

Etter selve vigselen blir en vigselsattest utstedt, samt utdrag fra protokoll for inngått sivilt ekteskap, fullstendig utskrift og rett kopi.

Myndigheten som utsteder disse dokumentene er offentlig registerfører i kommunaladministrasjonen.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Bulgaria avgjøres av distriktsdomstolen. Partene kan få innvilget skilsmisse på to grunnlag, på bakgrunn av gjensidig samtykke eller som følge av ekteskapsforstyrrelser.

I det første tilfelle vil retten, etter kategorisk og ufravikelig gjensidig samtykke til skilsmisse fra ektefellene, tillate skilsmisse uten å kontrollere deres motiver for oppløsning av ekteskapet. Ved skilsmisse fremlegger ektefellene, etter gjensidig samtykke, en avtale som gjelder barnas oppholdssted, utøvelsen av foreldrenes rettigheter, samt deres personlige forhold, dessuten barnebidrag, bruken av familieboligen, underholdningsbidrag til ektefellen og bruk av etternavn.

I det andre tilfellet kan hver av ektefellene kreve skilsmisse når ekteskapet er dypt og uopprettelig ødelagt. Retten gjennomfører mekling eller andre midler for frivillig konfliktløsning. Med avgjørelsen om å tillate skilsmisse tar retten også stilling til spørsmålet om skylden for forstyrrelsen av ekteskapet, dersom én av ektefellene har bedt om det. Til enhver tid under sakens forløp kan ektefellene fremlegge for retten en avtale om alle eller noen av skilsmissens konsekvenser, som retten godkjenner under visse forhold.

Distriktsdomstolens avgjørelser i skilsmissesaker regnes som vedtak. Skilsmissevedtaket trer i kraft, selv ved anke over skyldspørsmålet. Beslutningen om å tillate skilsmisse ved gjensidig samtykke er ikke underlagt klage.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Offentlig kommunal tjenestemann kan prøve ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattest til bulgarske statsborgere. Ved søknaden om ekteskapsattest skal det vedlegges et offisielt dokument, som klargjør den utenlandske borgerens navn, fødselsdato, kjønn og sivilstand.

Den bulgarske ambassaden i Norge kan utstede ekteskapsattest på grunnlag av det nasjonale elektroniske registeret for offentlige dokumenter om sivilstatus.

Bekreftelse av dokumenter

Bekreftelse av dokumenter

Bulgaria har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Ordliste

Ordliste foreligger foreløpig ikke.

Danmark

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap inngås ved borgerlig eller kirkelig vigsel. Borgerlig vigsel utføres av borgermester eller annen person som borgermester har gitt myndighet. Kirkelig vigsel inkluderer vielser både i folkekirken og anerkjente trossamfunn. Vielsen utføres av prest i kirken eller anerkjent trossamfunn. Etter vigsel mottar paret vigselsattest.

I forkant av ekteskapsinngåelse, må partene fylle ut en ekteskapserklæring. Erklæringen blir sendt til kommunen som undersøker om vilkårene for ekteskapsinngåelse er oppfylt. Kommunen utsteder deretter en prøvingsattest. Har partene vært gift tidligere må det legges fram skilsmissebevilling og/eller skifteattest. Kravene til dokumentasjon avhenger blant annet av statsborgerskap og hvor og når parten er født.

Dersom en av partene er utenlandsk og ikke-nordisk statsborger, må den legge ved pass, arbeid- eller oppholdstillatelse, EU-oppholdsbevis, visum eller innreisestempel. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å levere en erklæring om kjennskap til reglene om familiegjenforening fra utlendingsloven. Partene må legge fram prøvingsattesten før gjennomføring av vigsel.

Vilkår for inngåelse av ekteskap

 • Den danske ekteskapsloven gjelder også for likekjønnede ekteskap.
 • Personer under 18 år, som ikke tidligere har vært gift, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra foreldre og kommune.
 • Personer under vergemål må ha godkjenning fra verge.
 • Bigami er ikke tillatt. 
Hvordan oppløse ekteskap?

Partene kan få innvilget direkte skilsmisse, uten først å ha vært separert, dersom de er enige om å skilles. Dersom de ikke er enige, kan partene først skilles etter å ha vært separert i seks måneder. Separasjonens virkninger bortfaller dersom partene gjenopptar eller fortsetter samlivet i separasjonstiden.

En part har i enkelte tilfeller rett til direkte skilsmisse uten først å ha vært separert, hvis

 • partene har bodd adskilt i to år på grunn av uoverensstemmelser.
 • den andre parten har vært utro.
 • den andre parten har utøvd vold eller utført seksuelt overgrep mot ektefellen eller noen i dennes familie.
 • den andre parten er gift med noen andre (bigami).
 • den andre parten har bortført felles barn til utlandet.

Separasjon og skilsmisse blir gitt ved bevilling eller dom. Søknad om separasjon eller skilsmisse skal sendes til Statsforvaltningen. 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Danske myndigheter utsteder to ulike dokumenter til bruk ved vigsler i utlandet for danske borgere. Ved vigsler i Norden blir det utstedt prøvingsattest, ved vigsler i øvrige land blir det utstedt ekteskapsattest. Det er kommunen ved vielseskontoret som prøver ekteskapsvilkårene og utsteder aktuell attest.

Dansk utenriksstasjon kan ikke utstede prøvelsesattester eller ekteskapsattester på vegne av danske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Danmark har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste
 • Vigselsattest – Vielsesattest
 • Ekteskapsattest – Ægteskabsattest/prøvelsesattest
 • Separasjonsbevilling – Separationsbevilling
 • Prøvingsattest - Prøvelsesattest

Estland

Hvordan inngå ekteskap?

I Estland kan partene inngå ekteskap ved den lokale vigselsmyndigheten, i kirken eller hos notarius publicus. Ekteskapet registreres i det lokale folkeregisteret. Vigselsattest utstedes av vigselsmyndigheten eller folkeregisteret. Dokumentet kan også utstedes på engelsk.

Partene må levere inn følgende dokumenter før inngåelse av ekteskap, en til tre måneder før ønsket dato for vigselsseremonien:

 • Felles viljeserklæring om at man ønsker å inngå ekteskap
 • ID-dokumenter
 • Fødselsattest (hvis den ikke finnes i det estiske folkeregisteret)
 • Skilsmisseerklæring (hvis en av partene har vært gift tidligere - eventuelt dokumentasjon på at tidligere partner er død eller dom på at tidligere ekteskap er annullert)
 • Prøvingsattest fra partens land (hvis en av partene er utenlandsk)
 • Dokumentasjon på at statlig avgift er betalt

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Domstolen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til personer mellom 15 og 17 år til å inngå ekteskap.

Likekjønnede par kan inngå ekteskap i Estland. Likekjønnede par kan også inngå partnerskap.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses ved at partene sender inn felles søknad om skilsmisse til vigselsmyndigheten eller til notarius publicus. Dersom partene er uenige, behandles skilsmissen i domstolen.

Vigselsmyndigheten, fylkeskommunen og notarius publicus utsteder skilsmisseattest. Skilsmisseattesten inneholder en utskrift fra folkeregisteret. Hvis man er skilt ved dom, følger utskriften fra folkeregisteret med dommen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Estland utsteder ekteskapsattest til estiske borgere. Parten kan søke vigselsmyndigheten, fylkeskommunen eller den estiske ambassaden i Norge om prøvingsattest. Det er også mulig å søke elektronisk.

I tillegg til prøvingsattest kan den estiske ambassaden utstede vigselsattest og skilsmisseattest.

Bekreftelse av dokumenter

Estland har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsmyndighet  - Perekonnaseisuamet

Notarius Publicus - Notar

Vigselsattest - Abielutunnistus

Skilsmisseattest - Abielulahutuse tõend ehk väljavõte rahvastikuregistri andmetest

Prøvingsattest - Abieluvõime tõend

 

Finland

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskap inngås må partene gjennom en prøving av ekteskapsvilkårene hos sin lokale folkeregistermyndighet (magistraten eller kirken i Finland). Prøvingen avklarer hvorvidt det foreligger hinder for vigsel. Dersom det ikke foreligger hinder for inngåelse av ekteskap, kan både kirken eller magistraten utstede prøvingsattest.

Borgerlig vigsel i Finland kan gjennomføres av lagmannen, tingsdomaren, tingsfiskalen eller tingsnotarien ved tingsrätten. I magistraten kan vigsel gjennomføres av magistratens sjef, häradsskrivaren eller notarius publicus.

Vigsel i kirken, både i Den evangelisk-lutherske- og ortodokse kirken gjennomføres av presten. Også personer fra registrerte trossamfunn kan gjennomføre vigsel. Magistraten holder oversikt over personer med vigselrett.

Vigselsattest viser at gyldig ekteskap er inngått i Finland. Etter inngåelse av ekteskap utstedes det en vigselsattest av Magistraten, tingretten eller kirken i Finland. Sivilstand kan også bevises med attest fra Magistraten (utdrag ur befolkningsdatasystemet).

ViIkår for å inngå ekteskap

 • Finland er aldersgrensen for ekteskap 18 år. Justisministeriet kan under særskilte omstendigheter gjøre unntak.
 • Den som allerede er gift eller i registrert samboerskap kan ikke inngå nytt ekteskap.
 • Likekjønnet ekteskap er lovlig i Finland.
Hvordan oppløse ekteskap?

I Finland oppløses ekteskapet ved dom i tingretten. Det kreves ingen begrunnelse fra partene for at ekteskapet kan oppløses. Det er mulig å få skilsmisse etter separasjon, eller umiddelbart, hvis partene kan dokumentere å ha bodd fra hverandre uten avbrudd de siste to årene. Den pålagte betenkningstiden ved separasjon er på seks måneder.

Betenkningstiden løper fra den dato felles søknad innleveres til tingretten. Dersom søknaden leveres inn av den ene parten, løper betenkningstiden fra den dato den andre parten er forkynt søknaden. Tingretten er ansvarlig for forkynnelsen. Etter separasjon kan begjæring om skilsmisse framlegges tidligst seks måneder og senest ett år etter betenkningstidens begynnelse.

Det er tingretten som er ansvarlig for forkynnelsen av skilsmissedommen. Registreringsmyndighet er magistraten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

I Finland utsteder registreringsmyndigheten (magistraten og kirken i Finland) ekteskapsattest til finske borgere på seks forskjellige språk. Dokumentets utseende kan variere noe, avhengig av språk. Ekteskapsattesten er gyldig i fire måneder og kan også bestilles fra utlandet.

Finsk utenriksstasjon kan ikke utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Landet har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Norsk- svensk-finsk

Prøving av ekteskapsvilkårene - hindersprövning - avioliiton esteiden tutkinta

Prøvingsattest - hindersprövning - esteettömyystodistus

Vigselsattest - äktenskapsintyg - vihkitodistus

Folkeregister - Magistraten - Maistraatti

Tingrett - Tingsrätt - Käräjäoikeus

Vigsler - vigselförrättare - vihkijä

Folkeregisterattest - utdrag ur befolkningsdatasystemet - väestörekisteriote

Skilsmisse - äktenskapsskillnad - avioero

Frankrike

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap i Frankrike inngås borgerlig. Vielsen finner sted på rådhuset i en kommune partene har tilknytning til. Vielsen utføres av ordfører eller ordføreres representant. Ektefellene må begge være tilstede, sammen med to til fire vitner. Vielsen utføres på fransk, men det er mulig å ha tolk til stede.

Partene må før vielsen søke om å få inngå ekteskap ved det aktuelle rådhuset. Kommunen har ansvar for å prøve ekteskapsvilkårene. Følgende dokumenter må fremlegges med søknad om ekteskapsinngåelse:

 • Identitetsdokumenter, f.eks pass
 • Fødselsattest - kan ikke være eldre enn tre måneder hvis dokumentet er utstedt i Frankrike. Kan ikke være eldre enn seks måneder hvis dokumentet er utstedt i utlandet.
 • Bostedsbevis
 • Informasjon om vitnene: Navn, fødselsdato, yrke, bosted og kopi av ID
 • Ekteskapskontrakt godkjent av notar, hvis partene har inngått en slik avtale

Følgende dokumenter må i tillegg fremlegges dersom en eller begge partene er utenlandske statsborgere:

 • Dokumentasjon på nasjonalitet
 • Ekteskapsattest
 • Dokumentasjon på at ekteskapet vil bli anerkjent i partenes hjemland

En ansatt i kommunen foretar en høring av ektefellene før vielsen. Høringen av partene skjer samtidig, men kommunen kan også be om å få snakke med partene hver for seg. Dersom en av partene bor i utlandet, kan høringen bli utført av ansatte ved franske ambassader og konsulat.

Før ekteskap kan inngås må det først tinglyses i 10 dager. Tinglysingen skjer ved et oppslag på rådhuset i kommunene partene har sin tilhørighet og på rådhuset i kommunen vielsen skal finne sted.

Etter vielsen utstedes et familiebevis til partene. Partene kan etter noen dager få utstedt en vigselsattest fra rådhuset.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. I unntakstilfeller kan personer under 18 år inngå ekteskap. Det forutsetter en godkjennelse av statsadvokaten.

Likekjønnede par kan inngå ekteskap i Frankrike. Er en av partene statsborger i Algerie, Bosnia-Herzegovina, Kambodsja, Kosovo, Laos, Marokko, Montenegro, Polen, Serbia, Slovenia eller Tunisia, kan de ikke inngå likekjønnet ekteskap i Frankrike.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Både separasjon og skilsmisse gjennomføres i det franske rettssystemet. For å søke om separasjon må en eller begge partene sende en henvendelse til domstolen for familiesaker ved den lokale herreds- eller byrett. Partene må ha bistand av advokat i prosessen. Partene kan få separasjon på følgende grunnlag:

 • Separasjon ved gjensidig samtykke
 • Separasjon ved enighet om årsaken til ekteskapsbruddet, men ikke enighet om fordeling av eiendeler eller felles barn
 • Separasjon som følge av uredelighet
 • Separasjon som følge av samlivsbrudd

Ved en separasjon er partene fortsatt gift, men bor ikke lenger sammen. Separasjon medfører som regel en fordeling av eiendeler. Dommeren vil i en separasjonssak også avgjøre hvem som har krav på felles bolig og hvem som får ansvaret for felles barn. Plikten til å gi økonomisk støtte til en ektefelle som har behov for det vil vedvare når partene er separert. Partene beholder også arverettigheter i tiden de er separert.

Det er ikke et vilkår at partene har vært separert for å kunne få skilsmisse. To års separasjon kan derimot danne grunnlag for skilsmisse.

Det må søkes om skilsmisse til domstolen for familiesaker ved den lokale herreds- eller byrett. Prosessen forutsetter at partene har advokat. Partene kan få skilsmisse på følgende grunnlag:

 • Skilsmisse ved gjensidig samtykke – når partene er enige om å skilles og er enige om fordelingen av eiendeler, foreldrerett og bidrag. Skilsmissen må ikke begrunnes.
 • Skilsmisse ved enighet om årsaken til ekteskapsbruddet – når partene er enige om å skilles, men ikke enige om konsekvensene av skilsmissen, slik som eiendeler foreldrerett eller bidrag.
 • Skilsmisse som følge av uredelighet – når en av partene har begått alvorlige eller gjentatte brudd på de forpliktelser som følger av ekteskapet, og dette har ført til et utålelig samliv. Parten som ber om skilsmisse må legge frem begrunnelsen for ønsket om skilsmisse, og må kunne bevise forholdene motparten anklages for. Dersom det legges til grunn at en av partene har opptrådt uredelig i skilsmissedommen, kan den parten dømmes til å betale erstatning til den andre parten.
 • Skilsmisse som følge av samlivsbrudd – når en av partene mener at mener det foreligger et uopprettelig samlivsbrudd. Samlivet mellom partene må ha opphørt og de må ha bodd hver for seg i minst to år. Skilsmisse etter samlivsbrudd forutsetter ikke forutgående separasjonsdom.
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Frankrike utsteder ekteskapsattest til franske borgere. Det er rådhusets folkeregistreringskontor som prøver og utsteder ekteskapsattesten.

Den franske ambassaden kan prøve ekteskapsvilkårene dersom franske borgere ønsker å inngå ekteskap i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Frankrike har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Ordliste

Bostedsbevis – Justificatifs de Domicile

Fødselsattest – Extrait d'Acte de Naissance

Rådhuset - Mairie

Ekteskapskontrakt – Contrat de Mariage/ Certificat du Notaire

Ekteskapsattest – Certificat de Capacité Matrimoniale

Dokumentasjon på at ekteskapet vil bli anerkjent i partenes hjemland – Certificat de Coutume

Lokal statsadvokat – Procureur de la République

Familiebevis – Livret de Familie

Vigselssattest – Copie intégrale d´acte de mariage

Byrettsdommer for familiesaker – Le juge aux affaires familiales

Lokal Høyesterett – Tribunal de grande instance

Skilsmissedom – Jugement du Divorce

Rådhusets folkeregistreringskontor – Bureau d´Etat Civil

Georgia

Hvordan inngå ekteskap?

 

Partene søker om inngåelse av ekteskap og legger frem følgende dokumenter:

 • Id-dokumenter
 • Bekreftelse på at eventuelt tidligere ekteskap er oppløst
 • Dersom søknaden fremmes av en annen part enn den som skal gifte seg må fullmakt legges ved, samt id-dokumenter til den som innehar fullmakten.
 • Dersom en av partene som skal gifte seg er under 18 år, må det legges ved en rettskraftig dom som godkjenner at partene kan gifte seg, i tillegg til godkjenning fra foreldrene eller relevant omsorgsperson.

Lovene som regulerer inngåelse av ekteskap i Georgia er The civil code of Georgia, Law of Georgia about civil acts og Decree of Minister of Justice, Rules of civil acts registration.

Ekteskap kan enten inngås i de ulike lokale avdelingene tilknyttet Kontoret for statlige tjenester som formelt er tilknyttet Justisdepartementet (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო eller Public service development agency). Ekteskapet kan også inngås i Public Halls i tillegg til ulike Wedding houses som finnes i Tiblisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Sighnaghi, Akhaltsikhe og Mtskheta. Etter forespørsel, kan et ekteskap også inngås i en ekstern bygning eller utendørs.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Partene må være 18 år
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er ikke tillatt

Aldersgrensen på 18 år, kan reduseres med ett år dersom det foreligger en rettskjennelse på at personen er gitt tillatelse til å gifte seg før fylte 18 år.

Etter at ekteskapet er inngått, utsteder juridiske avdeling på Kontoret for statlige tjenester vigselsattest (ქორწინების მოწმობა).

Hvordan oppløse ekteskap?

Partene eller deres fullmektiger søker om skilsmisse på Kontoret for statlige tjenester, hvis de er enige om å søke om skilsmisse. Hvis en av partene har blitt dømt til fengselsstraff på minst tre år, kan det også søkes om skilsmisse. I tillegg kan det søkes om skilsmisse hvis det finnes en rettsavgjørelse som stadfester at en av partene er savnet.

Hvis partene i fellesskap har søkt om skilsmisse, blir dette registrert av Kontoret for statlige tjenester i løpet av seks dager. Deretter kan skilsmisseattesten (განქორწინებისმოწმობა) utstedes.

Hvis partene ikke er enige om skilsmisse, må saken behandles av lokal domstol (eks fra Tiblisi city court: თბილისის საქალაქო სასამართლო). Etter at domstolen har avsagt en dom om skilsmisse, utsteder Kontoret for statlige tjenester skilsmisseattest til paret.

Skilsmissen har juridisk bindende virkning.

Det finnes ikke regler om separasjon i Georgia. Man er dermed enten gift eller skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Georgia utsteder prøvingsattest /ekteskapsattest (Certificate of no impediment to marriage eller ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ). Dokumentet utstedes av Kontoret for statlige tjenester. Georgiske ambassader kan også utstede prøvingsattest/ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Georgia har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Mer informasjon om Georgia
Ordliste

Juridiske avdeling på Kontoret for statlige tjenester som formelt er tilknyttet Justisdepartementet – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო eller Public service development agency

Vigselsattest – ქორწინების მოწმობა

Skilsmisseattest – განქორწინებისმოწმობა

Lokal domstol som behandler søknad om skilsmisse – eks fra Tiblisi city court: თბილისის საქალაქო სასამართლო

Prøvingsattest /ekteskapsattest – Certificate of no impediment to marriage eller ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ

Hellas

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap i Hellas kan inngås borgerlig eller religiøst. Partene må før ekteskapsinngåelsen søke om tillatelse til å inngå ekteskap. Tillatelsen utstedes av kommunen normalt innen åtte dager etter mottatt søknad, og er gyldig i seks måneder. Med søknaden om å inngå ekteskap må partene legge frem følgende:

 • Fødselsattest
 • Pass
 • Prøvingsattest
 • Greske borgere må i tillegge legge frem et familiedokument

Dokumenter som ikke er greske må oversettes til gresk og påføres apostille. Oversettelsen av utenlandske dokumenter må utføres av statsautorisert oversetter eller Gresk UD.

For greske borgere utstedes prøvingsattest av det lokale folkeregisterkontoret.

Hvis partene skal inngå et religiøst ekteskap, skal dokumentene gis til presten eller den religiøse lederen som skal vie partene. Vedkommende søker myndighetene om tillatelse til å inngå ekteskap på vegne av partene.

Ved borgerlig ekteskap må partene levere den nødvendige dokumentasjonen til kommunen de er tilknyttet. Før tillatelsen til å inngå ekteskap kan utstedes, må partene søke leder av kommunen hvor ekteskapet skal inngås, for å få satt en ekteskapsdato. Parten kan velge fritt hvilken kommune de ønsker å gifte seg i.

Ved borgerlig vielse må det være to vitner til stede, som må legitimere seg med pass.

Ekteskapet må registreres ved det lokale folkeregisterkontoret tilhørende kommunen vielsen fant sted i, innen 40 dager. Dette gjelder for både borgerlige og religiøse vielser. Uten slik registrering har ekteskapet ingen juridisk gyldighet. Partene vil få utstedt en vigselsattest innen tre dager etter at ekteskapet ble registrert.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Personer mellom 16 og 18 år kan inngå ekteskap dersom det foreligger en dom som gir partene rett til dette.

Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap i Hellas. Likekjønnede par har, som heterofile par, mulighet til å inngå registrert partnerskap.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap, enten religiøst eller borgerlig, oppløses ved rettskraftig dom. Skilsmissedommen kan fremlegges det lokale folkeregisterkontoret, som utsteder bevis på skilsmisse ved å tilføye domsavgjørelsen på vigselsattesten.

Skilsmisse innvilges ved tre tilfeller:

 • Uenighet om ekteskapet - En ektefelle kan søke skilsmisse ved bigami, utroskap eller dersom ekteskapet er avbrutt på annen måte.
 • Fravær - Dersom en av ektefellene er kjent forsvunnet av en rettskraftig dom, kan den andre ektefellen søke skilsmisse.
 • Enighet - Retten innvilger skilsmisse kun dersom ektefellene har vært gift i mer enn seks måneder. Begge parter, samt deres advokater, må signere en felles erklæring. Dersom ektefellene har felles, mindreårige barn skal erklæringen inneholde en avtale om barnefordeling.

Partnerskap oppløses ved at:

 • Partene signerer avtale om opphør av partnerskap for en notarius publicus.
 • En av partene utsteder en erklæring til en notarius publicus om at partnerskapet ønskes avsluttet. Parten må legge frem en bekreftelse på at den andre part ikke på tre måneder har svart på invitasjon om sammen å søke opphør av partnerskapet.
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Hellas utsteder ekteskapsattest til greske borgere. Det er folkeregisterkontoret som prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattesten.

Greske ambassader kan ikke prøve ekteskapsvilkårene.

Bekreftelse av dokumenter

Hellas har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Ordliste

Familiedokument - Pistopitiko ikogeniakis katastasis

Prøvingsattest - Veveosi peri mi kolimatos gamou

Det lokale folkeregisterkontoret - Liksiarchio

Vigselssattest - Liksiarchiki praksi gamou

Skilsmissedom - Apofasi lisis gamou

Hviterussland

Hvordan inngå ekteskap?

Før inngåelse av ekteskap må partene levere en søknad om ekteskapsinngåelse ved et lokalt statlig registerkontor (State Registration Service). Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

 • Pass. Passet brukes som dokumentasjon på at partene ikke er gift fra før
 • Eventuelt skilsmisseattest

Etter at søknaden er sendt inn avtaler partene dato for ekteskapsinngåelse på registerkontoret. Ekteskap kan inngås tidligst 15 dager etter at søknaden er mottatt av registerkontoret, og ikke senere enn tre måneder etter at søknaden er mottatt.

Etter at ekteskapet er registrert blir partenes pass stemplet av registerkontoret. Vigselsattest blir utstedt av Justisdepartementet.

Utenlandske borgere som ønsker å inngå ekteskap i Hviterussland må legge fram følgende dokumentasjon:

 • Notarialbekreftet oversettelse og kopi av pass
 • Dokumentasjon på at parten har lovlig opphold i Hviterussland; for eksempel oppholdstillatelse, visum, innreisestempel i pass
 • Ekteskapsattest fra hjemlandet som viser at det ikke er noe til hinder for at parten kan inngå ekteskap. Ekteskapsattesten må være påført apostille

Registerkontoret stempler ikke passene til utenlandske borgere som inngår ekteskap i Hviterussland.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å kunne inngå ekteskap i Hviterussland er 18 år. Dersom partene venter barn, eller dersom det foreligger andre særlige grunner, kan partens foreldre samtykke til at den mindreårige inngår ekteskap. Registerkontoret kan da gi dispensasjon fra aldersgrensen. Dispensasjon kan gis til personer som har fylt 15 år.

Likekjønnede ekteskap er forbudt i Hviterussland.

Bigami er forbudt i Hviterussland.

Hvordan oppløse ekteskap?
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge
Bekreftelse av dokumenter
Ordliste

Statlig registerkontor - органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

Vigselsattest - свидетельство о браке

Justisdepartementet - Министерство Юстиций Республики Беларусь

Skilsmisse attest - Свидетельство о расторжении брака

Notarius publicus – нотариус

Ekteskapsattest - Справка об отсутствии препятствий для вступления в брак

Deler av informasjonen er hentet fra Landinfo sitt temanotat Hviterussland: Reise-, ID- og sivilstatusdokumenter fra 26. april 2012.

Irland

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap i Irland kan gjennomføres ved borgerlig, religiøs eller annen sekulær vigsel. Før partene kan inngå borgerlig ekteskap må de møte personlig ved det lokale folkeregisteret for å erklære at de ønsker å inngå ekteskap. Ved religiøs eller annen sekulær vigsel må partene møte for det aktuelle tros- eller livssynssamfunnet for å avgi erklæringen. Partene må avgi erklæringen minst tre måneder før vielsen skal utføres.

Hvis det ikke er noe til hinder for at partene kan inngå ekteskap, skal den som foretar registreringen av partenes erklæring utstede en prøvingsattest. Prøvingsattesten skal før vielsen oversendes til vigsler. Etter vielsen skal attesten underskrives av vigsler, partene og to vitner. Den delen av prøvingsattesten som er underskrevet vil utgjøre partenes vigselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Domstolen kan gi tillatelse til personer under 18 år til å inngå ekteskap. Domstolen kan gi tillatelse dersom det er i partenes beste interesse å inngå ekteskap, og det er gode grunner for søknaden om unntak fra alderskravet.

Det er videre et vilkår for å inngå ekteskap at man har den mentale forutsetningen til å forstå hva et ekteskap er. Partene kan ikke ha et nært slektskap.

Likekjønnede par kan inngå ekteskap i Irland.

Begge parter må være ugift, eller tidligere ekteskap eller partnerskap må være avsluttet ved skilsmisse, død eller annullert av myndighetene. Partenes partnerskap avsluttes automatisk hvis de gifter seg. Bigami er ikke tillatt og er straffbart.

Er noen av ovennevnte vilkår ikke oppfylt ved ekteskapsinngåelsen er ekteskapet ugyldig.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Irland utføres av domstolen. Partene må på forhånd være separert. Separasjonsbevilling kan enten utstedes av domstolen eller partene kan inngå en avtale om separasjon. En slik avtale forutsetter at parten benytter advokat.

Domstolen kan ved spesielle tilfeller avgjøre at ekteskapet er en nullitet, og oppløse ekteskapet uten foregående separasjon.

Øvrige vilkår for at skilsmisse skal kunne innvilges er:

 • Partene har bodd fra hverandre i en eller flere perioder, i tilsammen fire år av de fem siste årene.
 • Det er ingen rimelige utsikter til at partene kan gjenforenes.
 • Det skal være gjort eller vil bli gjort rimelige avtaler for partene og deres barn i forbindelse oppløsningen av ekteskapet.
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det irske utenriksministerium utsteder ekteskapsattest til irske borgere.

Den irske ambassaden i Norge kan utstede ekteskapsattest til irske statsborgere bosatt i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Irland har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Prøvingsattest og vigselsattest - Marriage Registration Form (MRF)

Folkeregisteret – Registry Office

Avtale om separasjon – Deed of Separation

Skilsmisseattest – Divorce Decree Papers

Domstol som innvilger skilsmisse/tingrett – Circut court office

Ekteskapsattest – Certificate de Coutume/ Certificate of Freedom to Marry/ Nulla Osta

Island

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap på Island skal det utføres en prøving av ekteskapsvilkårene. Sysselmenn, prester og ledere for andre registrerte trossamfunn har autorisasjon til å prøve ekteskapsvilkårene. Hvis den ene eller begge parter som ønsker å inngå ekteskap er registrert bosatt utenlands, er det kun sysselmannen som har lov til å prøve ekteskapsvilkårene.

Ved prøving av ekteskapsvilkårene skal de som ønsker å inngå ekteskap fylle ut et skjema for inngåelse av ekteskap og oppnevne to forlovere som forsikrer og undertegner at ekteskapet er ikke i strid med loven.

I tillegg til skjemaet fra partene skal følgende dokumenter fremvises:

 • Fødselsattest utstedt av folkeregisteret
 • Legitimasjon
 • Attest fra folkeregisteret om sivilstand, eller tilsvarende attest fra en utenlandsk myndighet
 • Dokumentasjon på at tidligere ekteskap er opphevet

Etter at ekteskapet er inngått utsteder folkeregisteret en vigselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Innenriksdepartementet kan gi tillatelse til personer under 18 år til å inngå ekteskap, dersom det foreligger samtykke fra de som har foreldremyndighet.

Likekjønnede par kan inngå ekteskap på Island.

Personer som har vært gift kan ikke gifte seg igjen før privat skifte er gjennomført eller offentlig skifte er påbegynt. Bigami er ikke tillatt.

Søsken og slektninger i rett opp- eller nedstigende linje kan ikke inngå ekteskap. Adoptivforeldre og adoptivbarn kan ikke inngå ekteskap hvis ikke adopsjonen er ugyldiggjort.

Hvordan oppløse ekteskap?

Sysselmannen kan innvilge søknad om skilsmisse hvis begge parter er enige. Hvis partene ikke er enige, er det kun domstolen som kan gi partene skilsmisse.

Som hovedregel må partene være separert før skilsmisse kan innvilges. Ved noen tilfeller kan skilsmisse likevel innvilges uten foregående separasjon, f.eks. på grunn av utroskap, langvarig adskillelse, uenigheter eller overgrep mot ektefelle eller barn.

Ektepar som har barn under 18 år må gjennomføre en samtale med prest, leder av et trossamfunn eller sysselmann før skilsmisse kan innvilges. I tillegg må spørsmål om foreldremyndighet, samværsrett, barnebidrag og pensjonsordninger/livrenter avklares før ekteskapet kan oppløses.

Folkeregisteret kan utstede dokumentasjon på separasjon og på at skilsmisse er gjennomført.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Island utsteder ekteskapsattest til islandske borgere. Det er sysselmannen som prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattesten.

Islandske ambassader kan ikke prøve ekteskapsvilkårene.

Bekreftelse av dokumenter

Island har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Sysselmann - Sýslumaður

Skjema for inngåelse av ekteskap/ekteskapsrapport – hjónavígsluskýrslu

Folkeregisteret – Þjóðskrá Íslands

Vigselsattest – Hjónavígsluvottorð

Pensjonsordning/livrente – Lífeyrisgreiðslur

Separasjonsbevilling - Leyfisbréf til skilnaðar að borði og sæng

Skilsmisseattest - Leyfisbréf til lögskilnaðar

Ekteskapsattest/prøvingsattest – Könnunarvottorð

Italia

Hvordan inngå ekteskap?

I Italia kan partene inngå borgerlig vigsel eller religiøs vigsel. Borgerlig vigsel gjennomføres av ordfører eller registrar i kommunens rådhus. Kommunen utsteder vigselsattest.

Partene må før vielsen, sammen med to vitner, møte hos registrar i den kommunen vielsen skal være og erklære at de ønsker å inngå ekteskap. Partene må levere fødselsattest og attest med opplysninger om bosted, statsborgerskap og sivil status til den aktuelle kommunen. Partene må også betale en avgift. Erklæringen om ekteskapsinngåelsen utlyses offentlig i kommunen åtte dager før vielsen.

Hvis en av partene ikke er bosatt i Italia, kreves det en ekteskapsattest fra partens hjemland.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. En ungdomsdomstol kan i unntakstilfeller gi tillatelse til å inngå ekteskap fra fylte 16 år.

Likekjønnede par kan inngå partnerskap i Italia.

Bigami er ikke tillat i Italia.

Hvordan oppløse ekteskap?

Hvis partene er enige om skilsmissen, kan de skilles etter seks måneders separasjonstid. Hvis partene er uenige, kreves minst tolv måneders separasjonstid før skilsmissen blir rettskraftig. Begge varianter gjennomføres av domstolene. Skilsmissedom blir sendt til folkeregisteret i den kommunen der ekteskapet er registrert. Det lokale folkeregisteret kan utstede skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Den italienske ambassaden i Oslo kan utstede ekteskapssattest til italienske statsborgere som er fast bosatt i Norge. Italienere som ikke er fast bosatt i Norge, kan få ekteskapsattest av sin bostedskommune i Italia.

Bekreftelse av dokumenter

Italia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Fødselsattest - Atto di nascita

Attest om bosted, statsborgerskap og sivil status - Certificato contestuale

Ekteskapsattest – Nulla Osta

Vigselsattest – Certificato di matrimonio (atto di matrimonio)

Ungdomsdomstol - Tribunale dei Minorenni

Skilsmisse ved enighet - Divorzio breve

Lokalt folkeregister - Registro dello stato civile

Skilsmissedom - Sentenza di divorzio

Kroatia

Hvordan inngå ekteskap?

Partene som skal inngå ekteskap må på forhånd fremlegge fødselsattest, prøvingsattest og nasjonalt ID-kort for vigselsmyndigheten. Det er det lokale folkeregisteret som utsteder fødselsattest og prøvingsattest.

Ekteskap kan inngås borgerlig eller av registrerte trossamfunn med vigselsrett. Gyldig ekteskap inngås ved at begge parter møter for en vigsler, sammen med to vitner. Partene må erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Etter selve vigselen blir ekteskapet registrert og en vigselsattest utstedt.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne inngå ekteskap:

 • Begge parter må være fylt 18 år. Hvis en person som er mellom 16 -18 år ønsker å gifte seg, må tillatelse gis av en domstol. Domstolen vurderer om vedkommende har fysisk og mental modenhet til å inngå ekteskapet.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • En ekteskapsinngåelse må være frivillig fra begge parter.
 • Partene må ikke være i nær slekt. Partene kan ikke være i slekt i rett opp eller nedstigende linje, og ekteskap mellom søskenbarn er heller ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.
 • Personer som har sterk nedsatt mental og kognitiv kapasitet står ikke fritt til å inngå ekteskap. Slike tilfeller krever samtykke fra verge.
Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Kroatia gjennomføres i domstolen. For at partene skal få innvilget skilsmisse må ett av følgende vilkår være oppfylt:

 • Partene er enig om å skilles. Skilsmisse innvilges da av den lokale domstolen hvor partene sist hadde felles bostedsadresse.
 • Samlivet har vært brutt i ett år. Et krav om skilsmisse gjennomføres da i lagmannsretten.
 • Det legges til grunn at ekteskapet har blitt alvorlig og varig forstyrret. Et krav om skilsmisse gjennomføres da i lagmannsretten.

Hvis partene har felles barn under 18 år, må partene møte til rådgivning på sosialkontoret for å forhandle om en mulig forening.

Når ekteskapet er opphevet, sender domstolen en skriftlig redegjørelse til partene med kopi til folkeregisteret. Folkeregisteret kan deretter utstede et nytt utdrag fra folkeregisteret der det fremgår at vedkommende er skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det lokale folkeregisteret, der vedkommende ble registrert ved fødselen, prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattest til kroatiske statsborgere.

Den kroatiske ambassaden i Norge kan ikke utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Kroatia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest - Vjenčani list/ Izvadak iz matice vjenčanih.

Vigselsmyndigheten – Matičar

Det lokale folkeregisteret - Matični ured

Ekteskapsattest/prøvingsattest - Potvrda o slobodnom bračnom stanju

Lokal domstol/tingretten - Opcinski sud

Utdrag fra folkeregisteret/fødselsattest - Rodni list

Kypros

Hvordan inngå ekteskap?

Partene som skal inngå ekteskap må på forhånd fremlegge fødselsattest, prøvingsattest og nasjonalt ID-kort for vigselsmyndigheten. Det er det lokale folkeregisteret som utsteder fødselsattest og prøvingsattest.

Ekteskap kan inngås borgerlig eller av registrerte trossamfunn med vigselsrett. Gyldig ekteskap inngås ved at begge parter møter for en vigsler, sammen med to vitner. Partene må erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Etter selve vigselen blir ekteskapet registrert og en vigselsattest utstedt.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne inngå ekteskap:

 • Begge parter må være fylt 18 år. Hvis en person som er mellom 16 -18 år ønsker å gifte seg, må tillatelse gis av en domstol. Domstolen vurderer om vedkommende har fysisk og mental modenhet til å inngå ekteskapet.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • En ekteskapsinngåelse må være frivillig fra begge parter.
 • Partene må ikke være i nær slekt. Partene kan ikke være i slekt i rett opp eller nedstigende linje, og ekteskap mellom søskenbarn er heller ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.
 • Personer som har sterk nedsatt mental og kognitiv kapasitet står ikke fritt til å inngå ekteskap. Slike tilfeller krever samtykke fra verge.
Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap, enten religiøst eller borgerlig, oppløses ved rettskraftig dom.

Begge parter, samt deres advokater, må signere en felles erklæring ved søknad om skilsmisse til domstolen. Ved religiøse ekteskap må det i forkant sendes en melding til biskopen i distriktet der søkeren bor. Søknad om skilsmisse kan fremsettes tidligst tre måneder etter at melding er sendt til biskopen.

Det er egne prosedyrer for avgjørelse av fordeling av eiendom og ansvar for mindreårige barn. Det blir ikke tatt stilling til disse temaene i skilsmissedommen, og det må fremmes separate søknader for avklaring av fordelingen av eiendom og ansvar for mindreårige barn.

Skilsmissedommen kan fremlegges folkeregisteret, som deretter kan utstede bevis på skilsmisse.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Kypros utsteder ekteskapsattest til kypriotiske borgere. Det er folkeregisteret som prøver og utsteder ekteskapsattesten.

Kypriotiske ambassader kan ikke prøve ekteskapsvilkårene for ekteskap i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Kypros har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Prøvingsattest – Certificate of No Impediment

Fødselsattest – Liksiarchiki praksi genniseos

Folkeregisteret - Liksiarchio

Vigselssattest - Pistopitiko gamou

Domstol som avgjør i skilsmissesaker – Oikogeniako Dikastirio

Latvia

Hvordan inngå ekteskap?

I Latvia kan ekteskap inngås ved religiøs vigsel eller ved borgerlig vigsel. Borgerlig vigsel utføres ved folkeregisteret eller et annet sted godkjent av folkeregisteret. Borgerlig vigsel kan også utføres på Latvias ambassader. Det skal være to vitner, som er over 18 år, tilstede under vielsen.

Før vielsen må partene sende inn følgende:

 • Søknad om inngåelse av ekteskap til folkeregisteret. Ekteskapssøknaden må være signert av begge partene.
 • Har en av partene vært gift tidligere må parten legge frem skilsmisseattest, tidligere ektefelles dødsattest eller en rettsavgjørelse som viser at tidligere ekteskap er oppløst eller kjent ugyldig.
 • Pass eller ID-kort.

Partene kan ikke gifte seg før det har gått én måned, og ikke senere enn seks måneder etter at ekteskapssøknaden er behandlet. Hvis parten ønsker å gifte seg ved et annet folkeregister enn der de sendte inn søknaden eller ved en religiøs seremoni, utsteder folkeregisteret som behandlet ekteskapssøknaden en attest som viser at partene kan inngå ekteskap.

Er en av partene utenlandsk statsborger må parten fremlegge en ekteskapsattest. Utenlandske statsborgere har rett til å oppholde seg i Latvia for å inngå ekteskap.

Etter vielsen er gjennomført utsteder folkeregisterets vigsler eller presten en vigselsattest til partene.

Vilkår for å inngå ekteskap

For å kunne inngå ekteskap må begge partene være fylt 18 år. Det er mulig for personer under 18 år å inngå ekteskap, men dette forutsetter at den andre parten er over 18 år, og at det foreligger en godkjennelse fra foreldre, verge eller en domstol.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Latvia.

Bigami er ikke tillatt i Latvia.

Ekteskap mellom foreldre og barn, søsken, halv-søsken, adoptivbarn og adoptivforeldre og mellom verge og personen under vergemål er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Latvia gjennomføres av domstolen eller av notarius publicus. Ekteskapet kan kun oppløses hvis ekteskapet vurderes å ha brutt sammen. Ekteskapet blir ansett som å ha brutt sammen ved følgende tilfeller:

 • Partene er enige om å oppløse ekteskapet. Skilsmissen kan da utføres av notarius publicus.
 • En av partene bor sammen med en annen som parten har fått et barn med eller venter barn med.
 • Partene har levd adskilt i tre år, og en av partene konstaterer at samlivet ikke vil bli gjenopptatt. Partene kan leve adskilt innenfor samme bolig.
 • Det vil være uutholdelig byrdefullt for den ene parten å fortsette ekteskapet på grunn av forhold ved den andre parten.

Skilsmissen er endelig fra den dagen notarius publicus erklærer ekteskapet for oppløst eller fra domstolens rettsavgjørelse er rettskraftig. Partene får hvert sitt eksemplar av avgjørelsen.

Skilsmissen blir registrert i folkeregisteret som kan utstede skilsmisseattest etter ønske fra partene.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Latvia utsteder ikke ekteskapsattest. Direktoratet for statsborgerskap og migrasjon kan utstede en sivilstandsattest for latviske statsborgere som skal gifte seg i utlandet. Latvias ambassade i Norge kan også utstede sivilstandsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Latvia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest – Laulibas aplieciba

Folkeregisteret – Dzimtsarakstu nodala

Domstol – Tiesa

Skilsmisseattest – Laulibas skirsanas aplieciba/ Izzina par laulibas skirsanu

Notarius publicus – Zverinats notars

Domsslutning – Tiesas spreidums

Sivilstandsattest – Izzina par civilstavokli

Direktoratet for statsborgerskap og migrasjon – Pilsonibas un Migracijas lietu parvalde

Litauen

Hvordan inngå ekteskap?

I Litauen kan partene inngå borgerlig eller religiøs vigsel.

Ved borgerlig vigsel må partene personlig møte opp hos det lokale folkeregisteret og levere inn søknad om ekteskap. Som hovedregel har hver kommune sitt eget lokale folkeregister. Ønsket om å inngå ekteskap tinglyses av det lokale folkeregisteret, som regel på kommunens nettsider. Seremonien kan finne sted i rådhuset eller et annet godkjent lokale. Det må være to vitner til stede ved ekteskapsinngåelsen. Ekteskapet registreres i det lokale folkeregisteret.

Det er per i dag elleve trossamfunn som er gitt vigselsrett i Litauen. Religiøse ekteskap må i forkant være godkjent av det lokale folkeregisteret. Melding om utført vigsel kan sendes inn til det lokale folkeregisteret av trossamfunnet eller partene. Det religiøse ekteskapet blir først gyldig når det er registrert i folkeregisteret.

Det er det lokale folkeregisteret som utsteder vigselsattest og utskrift av sivilstandsregistrering.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Domstolen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til personer som er fylt 16 år til å inngå ekteskap. Er den ene parten gravid kan domstolen gi godkjennelse til personer også under 16 år.

Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap i Litauen.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses av domstolen. Det kan innvilges skilsmisse på tre ulike grunnlag. Grunnlagene for skilsmisse er enighet mellom partene, ønske fra en av partene eller kritikkverdige forhold ved en av partene.

Hvis partene er enige om skilsmisse må følgende vilkår være oppfylt: ekteskapet må ha vart i minst ett år, partene må ha inngått en avtale om fordelingen av eiendeler og begge partene må ha juridisk handleevne.

For å få innvilget skilsmisse på bakgrunn av søknad fra en av partene må ett av følgende vilkår være oppfylt:

 • Partene må ha vært registrert som separert i minst ett år. (Det må søkes om separasjon til domstolen, som avgjør om partene kan separeres. Avgjørelsen blir ikke registrert i folkeregisteret. En av partene eller begge partene sammen kan søke om separasjon.)
 • En av partene har ikke lenger rettslig handleevne.
 • Det foreligger dom på at en av partene befinner seg på ukjent sted.
 • En av partene soner en fengselsstraff på lengre enn ett år for en ikke forsettlig forbrytelse.

Skilsmisse ved kritikkverdige forhold ved en av partene kan oppnås ved for eksempel utroskap, voldelig opptreden, domfellelse for en forsettlig forbrytelse eller dersom en av partene forlater familien og unnlater å gi familien økonomisk støtte i over ett år.

Skilsmissen er gyldig når rettskraftig dom foreligger. Domstolen informerer det lokale folkeregisteret, som registrerer skilsmissen og utsteder skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Litauen utsteder ekteskapsattest til litauiske borgere. Parten kan søke folkeregisteret eller den litauiske ambassaden i Norge om ekteskapsattest.

I tillegg til ekteskapsattest kan den litauiske ambassaden utstede en bekreftelse på sivilstand.

Bekreftelse av dokumenter

Litauen har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Lokalt folkeregister – Civilinės Metrikacijos Skyrius

Vigselsattest – Santuokos liudijimas

Ekteskapsattest - Pažyma apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems tuoktis užsienyje

Skilsmisseattest - Ištuokos liudijimas

Luxembourg

Hvordan inngå ekteskap?

I Luxembourg inngås ekteskap ved borgerlig vigsel. Religiøse seremonier vil ikke medføre at et gyldig ekteskap er inngått, og må eventuelt avholdes etter at det er gjennomført borgerlig vigsel. Det kreves ingen vitner ved ekteskapsinngåelsen i Luxembourg.

Vielsen utføres i rådhuset av en ansatt ved det lokale folkeregisteret. Etter vielse utsteder vigsler en vigselsattest til partene.

Før vielsen må minst en av partene møte opp personlig på rådhuset, og fylle ut skjema for inngåelse av ekteskap. Rådhuset er også den lokale kommuneadministrasjonen.

Partene må i tillegg legge frem følgende:

 • Pass eller ID-kort
 • Kopi av fullstendig fødselsattest. Attesten kan ikke være eldre enn seks måneder.
 • Bostedsbevis utstedt av folkeregisteret
 • Sivilstandsattest utstedt av rådhuset. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
 • Fødselsattest for eventuelle felles barn.
 • Attestert kopi av skilsmisseattest hvis en av partene er tidligere gift.
 • Eventuelt dokumentasjon på at tidligere ektefelle er død.

Dokumentene må oversettes hvis de ikke er på engelsk, fransk eller tysk.

Etter at det lokale folkeregisteret har mottatt alle nødvendige dokumenter, vil det bli gitt en dato for ekteskapsinngåelsen. Den kommende ekteskapsinngåelsen blir forkynt ved et oppslag i det aktuelle rådhuset. Oppslaget skal henge i rådhuset i ti dager. Hører parten til to ulike regioner, henges det oppslag i begge aktuelle rådhus. Partene kan tidligst gifte seg elleve dager etter forkynnelsen og må gifte seg innen ett år etter forkynnelsen.

Vilkår for å inngå ekteskap

For å kunne inngå ekteskap må begge parter være minst 18 år. Det er mulig for personer under 18 år å inngå ekteskap, men dette forutsetter godkjennelse fra foreldre og en ungdomsdomstol.

Likekjønnede ekteskap er tillatt i Luxembourg.

Bigami er ikke tillatt i Luxembourg.

Partene kan få utstedt attestert kopi av vigselsattest for å dokumentere at gyldig ekteskap er inngått. Partene må søke rådhuset hvor ekteskapet ble inngått om attesten, og det er det lokale folkeregisteret som attesterer og utsteder attesten. Det lokale folkeregisteret kan også påføre apostille.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Luxembourg gjennomføres av domstolen. Partene har også mulighet til å bli separert. Ved separasjon oppløses ikke ekteskapet, men partenes eiendeler fordeles. Separasjonen utføres også av domstolen.

Partene kan enten få skilsmisse på bakgrunn av felles enighet eller ved særlige grunner.

Skilsmisse ved felles enighet forutsetter at partene inngår en avtale om fordeling av eiendeler, foreldrerett og underholdsbidrag. Har partene felles fast eiendom må det inngås egen avtale om fordelingen av eiendommen og eventuell gjeld tilknyttet eiendommen. De to avtalene må legges fram for domstolen, som etter to høringer med tre måneders mellomrom, erklærer partene som skilt. Denne prosessen kan partene gjennomføre uten advokat.

Partene kan få skilsmisse ved særlige grunner ved følgende tilfeller:

 • Partene har levd adskilt i tre år og det er grunn til å tro at bruddet ikke kan rettes opp.
 • Partene har levd adskilt i fem år på grunn av den ene partens psykiske lidelse, og det er ikke grunn til å tro at tilstanden bedres.
 • En av partene har utøvd vold.
 • En av partene har utvist moralsk grusomhet/ondskap.

Denne prosessen forutsetter at partene har advokat. Krav om skilsmisse fremmes for domstolen i det området partene sist hadde felles bolig. Skilsmissen er rettskraftig etter 40 dager, hvis ingen av partene har anket domstolens avgjørelse.

Skilsmissen registreres av folkeregisteret når avgjørelsen er rettskraftig. Det blir gjort en anmerkning av dato for når dommen ble rettskraftig på den opprinnelige vigselsattesten og partenes fødselsattest. En attestert kopi av ett av disse dokumentene vil være dokumentasjon på at partene er skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Luxembourg utsteder ekteskapsattest til luxembourgske statsborgere som skal gifte seg i utlandet. Det er det lokale folkeregisteret hvor parten sist var bosatt som prøver og utsteder ekteskapsattesten.

Dersom en av partene er luxembourgsk statsborger, men aldri har vært bosatt i Luxembourg, blir ekteskapsattesten utstedt av folkeregisteret i Luxembourg by.

Luxemborgs diplomatiske representasjon i utlandet kan ikke prøve ekteskapsvilkårene eller utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Luxembourg har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Folkeregisteret – Office de l'Etat Civil

Ansatt i folkeregisteret som utfører vielsen – Officier de l'Etat Civil

Rådhus – Mairie ou Commune

Vigselsattest – Extraits d'actes de mariage

Attestert kopi av vigselsattest - Copie integrale de l'acte de mariage

Prøvingsattest/Sivilstansattest – Certificat de capacité matrimoniale

Bostedsbevis – Certificat de residence

Fødselsattest – Acte de naissance intégral

Ungdomsdomstol – Juge du Tribunal des Tutelles pour Mineurs

Domstol som avgjør separasjon/skilsmisse i første instans – Tribunal d'arrondissement siegeant en matière de divorce

Domstol som avgjør separasjon/skilsmisse i tilfelle anke – Cour Superieure de Justice

Ekteskapsattest – Certificat de Capacite Matrimoniale

Malta

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskapskontoret regulerer alle ekteskap som inngås på Malta, både religiøse og borgerlige. Partene må tidligst tre måneder, og senest to måneder, før ekteskapsinngåelsen søke ekteskapskontoret om å få inngå ekteskap. Partene må fremlegge fødselsattest, identitetskort og kopi av identitetskort til partenes vitner ved vielsen. Partene må i tillegg opplyse om hvem som skal utføre vielsen, hvor vielsen skal være og hvilket etternavn bruden vil benytte etter vielsen.

Borgerlig vigsel gjennomføres ved ekteskapskontoret eller på et sted godkjent av ekteskapskontoret.

Folkeregisteret på Malta utsteder vigselsattest.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 16 år. Er én eller begge partene mellom 16 og 18 år, må brudeparets foreldre samtykke til ekteskapet.

Likekjønnede par kan inngå partnerskap på Malta. Likekjønnede ekteskap utført i andre land anerkjennes i Malta med lik status som partnerskap.

Bigami er ikke tillatt på Malta.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse ble tillatt på Malta så sent som i 2011. Partene kan bli formelt separert ved å inngå en kontrakt som legaliseres av notarius publicus, eller ved en rettskjennelse. En eller begge av partene kan etter fire år søke domstolen om skilsmisse ved å fremvise kontrakten eller kjennelsen.

Er partene ikke formelt separert, vil partene som ønsker skilsmisse bli henvist til mekling. Partene må ha levd atskilt i minst fire år før en av dem kan begjære skilsmisse. Det er et vilkår for å få skilsmisse at domstolen er overbevist om at sannsynligheten for forsoning er liten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Folkeregisteret utsteder ekteskapsattest til maltesiske borgere som skal inngå ekteskap i utlandet.

Bekreftelse av dokumenter

Malta har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Folkeregisteret – The Public Registry

Vigselsattest – Marriage Certificate

Ekteskapskontoret – The Marriage Registry

Partnerskap – Civil Union

Domstol som innvilger skilsmisse – Civil Court

Ekteskapsattest - Free Status certificate

Skilsmissedom - Judgement/decree of divorce

Makedonia

Hvordan inngå ekteskap?

Det er kun borgerlige vielser inngått etter reglene i familieloven som regnes som juridisk gyldige ekteskap i Makedonia. Det er likevel en del borgere i Makedonia som inngår religiøse ekteskap, i tillegg til det borgerlige ekteskapet.

Før inngåelse av ekteskap må partene sende inn søknad til et lokalt folkeregisterkontor. Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

 • Kopi av ID-kort
 • Fødselsattest. Utstedes av Justisdepartementet i Skopje.
 • Sivilstandsattest. Utstedes av Justisdepartementet i Skopje.

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

Aldersgrensen for å kunne inngå ekteskap i Makedonia er 18 år. I enkelte tilfeller kan domstolen gi tillatelse til at personer som har fylt 16 år inngår ekteskap. Vilkåret for slik tillatelse er at vedkommende er tilstrekkelig fysisk og mentalt moden til å inngå ekteskap. I disse sakene innhenter domstolen uttalelse fra senteret for sosiale tjenester og fra helsefaglig sakkyndig.

 • Likekjønnede ekteskap er forbudt.
 • Bigami er forbudt i Makedonia.
 • Begge partene må være mentalt friske for å kunne inngå ekteskap.
 • Ekteskap mellom personer i nær slekt er forbudt.
 • Ekteskapet må være inngått av fri vilje.

Ekteskapet inngås på folkeregisterkontoret. Ekteskapsinngåelsen skal rapporteres til det sentrale ekteskapsregisteret innen 15 dager etter at ekteskapet er inngått. Etter at ekteskap er inngått utsteder folkeregisterkontoret ekteskapsattest.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses ved behandling i tingretten. Domstolen behandler sak om skilsmisse på grunnlag av partenes gjensidige samtykke til skilsmisse eller ved søknad om skilsmisse fra den ene parten, samt i de tilfellene partene i praksis har vært separert/levd atskilt i over ett år.

Dersom partene ikke blir enige om avtale om foreldreansvar avgjør domstolen hvem som skal ha foreldreansvar og den daglige omsorgen for barna.

Ekteskapet er oppløst når skilsmissedommen er rettskraftig.

Ekteskap kan kjennes ugyldig av domstolen dersom

 • det er inngått i strid med lovens vilkår
 • en av partene har holdt tilbake vesentlige opplysninger ved inngåelsen av ekteskapet
 • den ene parten har lurt den andre slik at ekteskapet ble inngått på uriktige premisser
 • den ene parten har blitt truet eller tvunget til å inngå ekteskap
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Makedonske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt ekteskapsattest (Single Status Certificate) ved å henvende seg til administrasjonen i den kommunen de ble født.

Bekreftelse av dokumenter

Makedonia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Folkeregisteret – The Public Registry

Vigselsattest – Marriage Certificate

Ekteskapskontoret – The Marriage Registry

Partnerskap – Civil Union

Domstol som innvilger skilsmisse – Civil Court

Ekteskapsattest - Free Status certificate

Skilsmissedom - Judgement/decree of divorce

Moldova

Hvordan inngå ekteskap?

Inngåelse av ekteskap i Moldova skjer hos Statens registreringskontor for sivilstatus (SSC) der en eller begge partene er bosatt, eller der deres foreldre er bosatt. I byer der SSC ikke har kontor, inngås ekteskap på rådhuset. Ekteskap kan også inngås på Moldovas ambassader og konsulat, dersom ambassaden/konsulatet har godkjenning for å foreta vielser.

Før ekteskap kan inngås må partene sende inn en skriftlig erklæring/søknad om inngåelse av ekteskap til SSC. Erklæringen kan ikke sendes inn via en representant/fullmektig eller via et annet registreringskontor. Partenes uttrykte ønske om, og samtykke til, å inngå ekteskap, samt deres bekreftelse på at det ikke er noe til hinder for at de kan inngå ekteskap, skal fremgå av erklæringen.

Partene må også sende inn følgende dokumentasjon:

 • Legitimasjon
 • Fødselsattest
 • Eventuelt skilsmisseattest eller dødsattest for tidligere ektefelle

Utenlandske borgere må i tillegg sende inn følgende dokumentasjon:

 • Kopi av pass
 • Attest som bekrefter partens sivilstatus
 • Ekteskapsattest utstedt av sitt hjemlands myndigheter. Dersom dokumentasjon ikke kan utstedes må dette bekreftes av rett myndighet i partens hjemland.

Ekteskap kan inngås tidligst en måned etter at erklæring om inngåelse av ekteskap er levert til SSC. Ekteskap må inngås senest to måneder etter at dato for vielsen er fastsatt. Ekteskap kan likevel inngås før det har gått en måned etter at søknad om inngåelse av ekteskap ble levert, dersom det foreligger gode grunner (solid reasons) til dette.

Det finnes også en unntaksregel om at ekteskap kan inngås samme dag som søknaden er levert, dersom det for eksempel er fare for liv, partene venter barn sammen, eller at partene har et felles barn under ett år. Årsaken til at ekteskapet ønskes inngått samme dag som søknaden er levert må dokumenteres med legeattest eller med barnets fødselsattest.

Ekteskapet inngås ved at partene møter hos SSC, og personlig og samtidig erklærer at de ønsker å inngå ekteskap.

Etter at ekteskap er inngått får partene utstedt en vigselsattest. Vigselsattesten blir signert og stemplet av tjenestemannen som har foretatt vielsen. Vigselsattesten utstedes på standardskjema.

Vilkår for å inngå ekteskap i Moldova

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år, men personer som har fylt 16 år kan inngå ekteskap dersom de får tillatelse fra lokale myndigheter og det foreligger særlige grunner. Det er SSC som kan gi en slik tillatelse. (Informasjon om aldersgrense er hentet fra Landinfos publikasjon om ekteskapsinngåelse i Moldova: http://www.landinfo.no/asset/2297/1/2297_1.pdf)

Partene kan ikke være i direkte familie med hverandre; ekteskap mellom barn og forelder, adoptivbarn og adoptivforelder, barn og besteforelder, oldeforelder eller tippoldeforelder er forbudt. Ekteskap mellom søsken, eller mellom halvsøsken, er også forbudt. Ekteskap mellom barn og verge er ikke tillatt så lenge vergeforholdet består.

Personer som ikke har (rettslig) handleevne kan ikke inngå ekteskap.

Bigami er forbudt i Moldova.

Ekteskap mellom personer av samme kjønn er ikke tillatt i Moldova.

Dersom begge partene er dømt til fengselsstraff kan de ikke inngå ekteskap i den perioden begge soner straffen.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses av SSC, domstolen eller av moldovske utenriksstasjoner som er gitt myndighet til å oppløse ekteskap.

Hovedregelen for at ekteskapet skal kunne oppløses av SSC er at partene må være enige om skilsmisse.

I tillegg stilles det følgende vilkår:

 • Partene har ikke felles mindreårige barn.
 • Partene er enige om deling av felleseie, utdannelse og omsorg for felles barn, eller om underholdsbidrag for ektefelle som ikke kan jobbe.
 • Det er obligatorisk at begge ektefellene deltar i behandlingen av skilsmissesaken hos SSC.

SSC kan også i visse tilfeller oppløse ekteskapet etter ensidig begjæring fra en av ektefellene. Vilkåret er da at det finnes hjemmel i lov for å oppløse ekteskapet. Hjemmel i lov finnes hvis

 • den andre ektefellen er fratatt rettslig handleevne / umyndiggjort (incapable)
 • den andre ektefellen har blitt erklært savnet/forsvunnet
 • den andre ektefellen er dømt til fengsel i minst tre år

Oppløsning av ekteskapet kan i disse tilfellene skje dersom den parten som er dømt til fengsel samtykker, eller ikke uttrykker uenighet i at ekteskapet oppløses, og i tilfeller der vergen til ektefellen som er umyndiggjort samtykker eller ikke uttrykker uenighet i at ekteskapet oppløses.

Ekteskap oppløses i domstolen i følgende tilfeller:

 • Der partene har felles mindreårige barn
 • Der den ene parten nekter å møte hos SSC ved behandling av skilsmissesaken
 • I saker der den ene ektefellen ikke samtykker til skilsmisse

Skilsmisse gis i tilfeller der retten vurderer at det er umulig for partene å fortsette å bo sammen og være en familie.

Etter at ekteskapet er oppløst utsteder SSC eller utenriksstasjonen en skilsmisseattest.

Registrering av skilsmisse er obligatorisk i Moldova. Dette gjelder selv om det er domstolen som har oppløst ekteskapet.

Ved administrativ behandling hos SSC er det den datoen da skilsmissesaken ble ferdig behandlet hos SSC som angir når ekteskapet ble oppløst.

Ved domstolsbehandling av en skilsmissesak er det den datoen da domstolen avsa endelig dom i saken som angir når ekteskapet ble oppløst. Dette gjelder uavhengig av registreringsdatoen på skilsmisseattesten som senere blir utstedt av det SSC.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Borgere av Moldova som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt en attest som viser sivilstatus og ekteskapsattest av SSC.

Attesten som viser sivilstatus er gyldig i tre måneder fra utstedelse. Ekteskapsattesten bekrefter at det etter de lover som gjelder i Moldova ikke er noe til hinder for at borgeren kan inngå ekteskap.

Bekreftelse av dokumenter

Moldova har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Folkeregisteret – The Public Registry

Vigselsattest – Marriage Certificate

Ekteskapskontoret – The Marriage Registry

Partnerskap – Civil Union

Domstol som innvilger skilsmisse – Civil Court

Ekteskapsattest - Free Status certificate

Skilsmissedom - Judgement/decree of divorce

Monaco

Hvordan inngå ekteskap?

Det kan bare inngås sivile ekteskap i Monaco. Det er et vilkår at en av partene har oppholdt seg lovlig i Monaco i minst en måned før vielsen.

Før vielsen må partene søke om å få inngå ekteskap. Søknaden leveres til siviletaten ved rådhuset i Monaco senest en måned før vielsen. Siviletaten har ansvaret for å prøve ekteskapsvilkårene.

Partenes ønske om å inngå ekteskap tinglyses av rådhuset. Informasjon om det forestående ekteskapet blir slått opp på døren til rådhuset. Det må gå ti dager, som inkluderer to søndager, fra den offentlige utlysningen til vielsen kan finne sted.

Følgende dokumenter må fremlegges ved søknad om ekteskapsinngåelse:

 • Fødselsattest, ikke eldre enn tre måneder
 • Bostedsbevis
 • Skilsmisseattest eller dødsattest for tidligere ektefelle, hvis en av partene har vært gift tidligere
 • Hvis parten er under 18 år må han/hun legge frem en erklæring fra en av foreldrene, hvis foreldrene ikke skal være tilstede ved vielsen. Forelderen må erklære at de godkjenner ekteskapet. Erklæringen må være godkjent av en notar. Hvis begge foreldrene er døde, må det legges frem dødsattest.
 • Dokument som viser at det ikke er noe til hinder for at partene kan inngå ekteskap
 • Dokumentasjon på at ekteskapet har vært tinglyst
 • Ekteskapskontrakt godkjent av notar, hvis partene har inngått en slik avtale

Alle dokumenter må være utstedt på fransk eller oversatt av godkjent translatør. Dokumenter utstedt av utenlandske myndigheter må legaliseres.

Vielsen finner sted i rådhuset. Det må være to vitner til stede ved vielsen. Når vielsen er gjennomført overrekker vier partene en vigsel- og familiebok. Siviletaten utsteder vigselsattest etter at vielsen er gjennomført og registrert hos siviletaten.

Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap i Monaco.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Monaco gjennomføres av domstolen. Monegaskiske myndigheter utsteder en skilsmisseattest når skilsmissedommen er rettskraftig og registrert.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Siviletaten utsteder ekteskapsattest til monegaskiske borgere som vil gifte seg i utlandet.

Den franske ambassaden i Oslo kan ikke prøve ekteskapsvilkårene dersom monegaskiske borgere ønsker å inngå ekteskap i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Monaco har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Siviletaten – Service de l'Etat Civil

Bostedsbevis – Certificat de Residence

Fødselsattest – Acte de Naissance Integral

Rådhuset – La Mairie

Ekteskapskontrakt – Contrat de Mariage/ Certificat du Notaire

Ekteskapsattest – Certificat de Capacité Matrimoniale

Skilsmisseattest – Certificat de transciption du divorce

Vigsel og familiebok – Livret de familie

Vigselsattest - Copie intégrale d'acte de mariage

Montenegro

Hvordan inngå ekteskap?

Før inngåelse av ekteskap må partene sende inn søknad til folkeregisterkontoret (Office of the Civil Registry) i den kommunen de ønsker å gifte seg. Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

 • Kopi av ID-kort
 • Fødselsattest, utstedt av Innenriksdepartementet i Podgorica
 • Sivilstandsattest, utstedt av Innenriksdepartementet i Podgorica

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for å kunne inngå ekteskap i Montenegro er 18 år. Domstolen kan gi tillatelse til at personer som har fylt 16 år kan inngå ekteskap.
 • Likekjønnede ekteskap er forbudt i Montenegro.
 • Bigami er forbudt i Montenegro.
 • Ekteskapet må være inngått av fri vilje.
 • En part som på grunn av mental sykdom eller av andre grunner ikke kan uttrykke sin mening kan ikke inngå ekteskap.
 • Ekteskap mellom nære slektninger er ikke tillatt i Montenegro.

Etter at ekteskap er inngått utsteder folkeregisterkontoret vigselsattest.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses ved behandling i tingretten.

Begge ektefellene kan begjære skilsmisse dersom forholdet mellom ektefellene varig har brutt sammen, eller ikke kan fortsette av andre grunner. Partene kan også begjære skilsmisse basert på enighet. Når det søkes om skilsmisse basert på enighet må partene levere en skriftlig avtale om utøvelse av foreldreansvar for felles barn og fordeling av felleseie.

Ekteskapet er oppløst når skilsmissedommen er rettskraftig.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Montenegrinske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt ekteskapsattest (single status certificate) ved å henvende seg til folkeregisterkontoret i den kommunen de ble født.

Bekreftelse av dokumenter

Montenegro har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Innenriksdepartementet i Podgorica - Ministarstvo unutrasnjih poslova Podgorica

Vigselsattest - Izvod iz maticne knjige vencanih

Tingretten – Osnovni

Endelig skilsmissedom - Pravosnazna presuda o razvodu braka

Nederland

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap må de sende inn en melding om planlagt ekteskap. Meldingen fylles ut av begge partene og leveres til folkeregisteret i vigselskommunen. Meldingen må sendes inn senest to uker før vigselen.

I tillegg må følgende dokumenter fremlegges:

 • Hvis begge parter er registrert bosatt i Nederland og fødselsattesten er registrert i folkeregisteret, trenger partene kun å legge frem gyldig legitimasjon.
 • Hvis en av partenes fødselsattest ikke er registrert, må parten legge frem en fødselsattest fra fødestedet med opplysninger om foreldrene. Attesten må være oversatt til nederlandsk og påført legalisering eller apostille.
 • Dersom en av partenes tidligere ekteskap ikke er registrert i folkeregisteret, må det legges frem vigselsattest og skilsmisseattest fra det tidligere ekteskapet.
 • Dersom en av partene er bosatt i utlandet må parten legge frem bevis på bosted, statsborgerskap og sivil status. Dokumentene må være utstedt av landet der vedkommende er bosatt, være oversatt til nederlandsk og være påført legalisering eller apostille.

Vilkår for inngå ekteskap

For å kunne inngå ekteskap må begge parter være fylt 18 år. Det finnes ingen unntak fra denne bestemmelsen. Hvis en mindreårig gifter seg i utlandet, godkjenner ikke myndighetene ekteskapet før begge partene er fylt 18 år.

Hvis en av partene er satt under vergemål, trengs tillatelse fra vergen eller en domstol.

Foreldre og barn, besteforeldre og barnebarn og søstre og brødre har ikke lov til å inngå ekteskap med hverandre.

Likekjønnede ekteskap er tillatt i Nederland. Det er mulig å inngå partnerskap i Nederland uavhengig av partenes kjønn.

Bigami er ikke tillatt i Nederland.

Partene kan få utstedt utskrift av vigselsattest eller en vigselsbok for å dokumentere at gyldig ekteskap er inngått.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er mulig å få skilsmisse i Nederland både ved forutgående separasjon og uten. Partene må ha bistand fra advokat i prosessen og det er advokaten som sender begjæring til domstolen, både ved separasjon og skilsmisse.

Under en separasjon lever partene adskilt, men rettighetene og pliktene som følger av ekteskapet gjelder fortsatt. En separasjon blir ikke endelig før kjennelsen har blitt registrert i ekteskapsregisteret. Dette registeret føres av domstolsadministrasjonen.

En skilsmisse er ikke endelig før skilsmissekjennelsen er registrert i folkeregisteret. Det gjelder også for en oppløsning av ekteskapet etter separasjon. Kjennelsen fra domstolen må registreres innen 6 måneder, noe partenes advokat tar seg av. Etter at kjennelsen er registrert, føres det inn som en tilleggsmelding på vigselsattesten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nederland utsteder ekteskapsattest til nederlandske statsborgere som skal gifte seg i utlandet. Det er den kommunen parten var sist bosatt i som prøver og utsteder ekteskapsattesten.

Dersom en av partene er nederlandsk statsborger, men aldri har vært bosatt i Nederland, blir ekteskapsattesten utstedt fra folkeregisteret til ambassaden i Nederland for landet der ekteskapet skal inngås. Nederlands ambassade i Norge kan ikke prøve ekteskapsvilkårene eller utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Nederland har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Melding om planlagt ekteskap – Melding voorgenomen huwelijk

Folkeregisteret – Basisregistratie personen

Vigselsattest – Uitreksel van huwelijksakte

Vigselsbok – Trouwboekje

Separasjon – Schielding van tafel en bed

Tilleggsmelding om skilsmisse – Latere vermelding

Det konsulære tjenestesenteret – Consulair Dienstencentrum

Ekteskapsattest – Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Polen

Hvordan inngå ekteskap?

I Polen kan man velge mellom sivilt og religiøst ekteskap, inngått for eksempel i den katolske eller den ortodokse kirken.

Sivilt ekteskap må inngås i vielseskontoret/registreringskontoret (Urzad Stanu Cywilnego, USC).

Følgende dokumenter må fremlegges:

 • Fødselsattest
 • Prøvingsattest som bekrefter at det ikke er noe til hinder for at partene inngår ekteskap etter polsk lov
 • ID-kort

Ved ekteskap inngått i kirken må følgende dokumenter fremlegges:

 • Dåpsattest og konfirmasjonsattest
 • Prøvingsattest fra USC som bekrefter at det ikke er noe til hinder for å inngå ekteskap etter polsk lov
 • ID-kort

Etter at ekteskap er inngått i kirken er det prestens plikt å informere USC som utsteder vigselsattest.

Majoriteten av kirkelige ekteskap i Polen inngås i den katolske kirke.

Felles vilkår for inngåelse av ekteskap i Polen

 • Aldersgrensen for å kunne inngå ekteskap er 18 år. Dersom det foreligger en viktig begrunnelse, kan verneretten gi en kvinne lov til å gifte seg etter fylte 16 år. Ifølge rettspraksis anses vilkårene som oftest oppfylt dersom kvinnen er gravid.
 • Bigami er forbudt i Polen.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Polen.
 • Polsk lov tillater ekteskap ved fullmakt/stedfortrederekteskap.

Utenlandske borgere som ønsker å gifte seg i Polen må legge frem:

 • Dokumentasjon på identitet, f.eks. pass.
 • Dokumentasjon som viser at tidligere ekteskap er oppløst.
 • Ekteskapsattest som viser at det ikke er noe til hinder for at personen kan inngå ekteskap etter hjemlandets regler.
 • Dersom det er svært vanskelig eller umulig å få utstedt ekteskapsattest i partens hjemland, kan en polsk domstol gi fritak fra plikten til å legge fram ekteskapsattest.

Ekteskap kan inngås tidligst en måned etter at alle dokumentene er sendt inn til USC. Direktøren for USC kan tillate at ekteskap inngås tidligere dersom viktige hensyn taler for det, for eksempel hvis livet til en av partene er truet.

Konflikt mellom utenlandsk lov og grunnprinsippene i den polske loven kan være til hinder for inngåelse av ekteskap i Polen. For eksempel kan ikke en person fra et land som tillater bigami eller ekteskap med en kvinne under 16 år gifte seg med sin andre ektefelle, eller med en mindreårig jente i Polen.

Instansen som utsteder vigselsattest

Det er kun USC som registrerer at ekteskap er inngått og utsteder vigselsattest som viser at gyldig ekteskap er inngått. En vigselsattest er gyldig i seks måneder fra den dato den er utskrevet. USC finnes i alle kommuner.

Hvordan oppløse ekteskap?

Separasjon. Det kreves ikke separasjon for å kunne skille seg i Polen, men domstolen kan fastsette formell separasjon. Ved juridisk separasjon opphører felleseie mellom ektefellene, men separasjonen gir ikke rett til å inngå nytt ekteskap.

Skilsmisse

Skilsmisse oppnås ved rettsavgjørelse ved en polsk domstol. Søknad om skilsmisse behandles i en domstol i det fylket partene hadde siste felles bosted. Hvis begge partene er flyttet fra det fylket de sist bodde sammen, behandles søknaden i det fylket hvor saksøkte bor.

Vedlegg til søknad om skilsmisse:

 • Utskrift av ekteskapsvedtak
 • Utskrift av fødselsattest for mindreårige barn
 • Inntektsbekreftelse

Forutsetningen for å få innvilget en søknad om skilsmisse er permanent og fullstendig sammenbrudd av ekteskapet. Skilsmisse innvilges ved dom, og rettsavgjørelsen er dokumentet som bekrefter at ekteskapet er oppløst. Ved oppløsning av ekteskapet opphører partenes felleseie, og retten må avgjøre hvem som skal ha foreldreansvar for mindreårige barn.

Etter den polske familie- og vergeloven kan skilsmisse ikke innvilges der dette står i motstrid til barnets beste, prinsipper om sosiale forhold, der den «skyldige» part alene ber om skilsmisse uten at den andre parten samtykker, og i tilfeller der samtykke er i strid med prinsipper om sosiale hensyn. Domstolen undersøker på eget initiativ om vilkårene i loven er oppfylt.

Ekteskap oppløses også ved den ene ektefellens dødsfall, og kan også oppløses ved omstøtelse når ekteskapet har blitt inngått til tross for en ekteskapshindring.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Polske borgere som ønsker å inngå ekteskap i et annet land får utstedt et dokument fra USC som bekrefter at de ifølge polsk lov har rett til å inngå ekteskap. Dette dokumentet kan utstedes av et hvilket som helst USC-kontor i Polen.

Polske borgere som oppholder seg i utlandet kan få utstedt dokumentet hos den polske ambassaden/konsulatet i det landet de oppholder seg i. Borgeren kan få all nødvendig dokumentasjon, og kan betale kostnaden for å få dokumentet, uten å måtte reise til Polen.

Dokumentet er gyldig i seks måneder fra utstedelsesdatoen.

Bekreftelse av dokumenter

Polen har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vielseskontoret/registreringskontoret – Urzad Stanu Cywilnego (USC)

Vigselsattest – Akt Malzenstwa

Kommune – Urzad Gminy

Utskrift av ekteskapsvedtak – Odpis aktu malzenstwa

Utskrift av fødselsattest for barn – Odpis aktu urodzenia dzieci

Familie- og vergeloven – Kodeks rodzinny i opiekunczy

Domstol – Sad

Områdedomstol – Okregowy

Lagmannsrett/ankedomstol – Apelacyjny

Høyesterett – Najwyzszy

Rettskraftig separasjonsdom – Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej orzekajacy separacje

Rettskraftig skilsmissedom – Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej orzekajacy prawomocny wyrok rozwodowy

Dommerkjennelse – Postanowienie Sadu

Portugal

Hvordan inngå ekteskap?

Det er tre ulike typer av ekteskap i Portugal, avhengig av om partene har avtale om felles- eller særeie. Hvilken type ekteskap det er snakk om fremgår av vigselsattesten. En persons ekteskaps- og skilsmissehistorie fremkommer av personens fødselsattest.

Ved inngåelse av ekteskap i Portugal utstedes en vigselsattest av den offentlige instansen Registo Civil. Registo Civil er en underinstans av Instituto dos Registos e do Notariado, som igjen ligger under Ministério de Justíca. Det finnes ikke et sentralt folkeregister eller sivilregister i Portugal, men lokale sivilregisterkontorer.

Vilkår for å inngå ekteskap i Portugal

Etter portugisisk rett er det ikke mulig å inngå ekteskap dersom man er dement, eller dersom man har en psykisk lidelse som tilsier at man ikke har kompetanse til å inngå ekteskap.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Personer over 16 år kan inngå ekteskap, dersom de har foreldrenes samtykke til dette.

Likekjønnede ekteskap er tillatt i Portugal.

Bigami er forbudt. Ekteskap kan heller ikke inngås dersom tidligere ekteskap ikke er oppløst. Dette gjelder selv om ekteskapet er inngått i utlandet, men ikke er registrert i Portugal.

Personer som er i nær familie kan ikke inngå ekteskap. Man kan ikke gifte seg med en man nedstammer fra i direkte linje (foreldre eller besteforeldre), og det er heller ikke tillatt å gifte seg med søsken, eller onkler/tanter, og nieser/nevøer. Etter portugisisk rett kan man heller ikke gifte seg med sin tidligere ektefelles foreldre eller besteforeldre, eller med personer man har et dypt tillitsforhold til som foresatt, verge, eller som lovpålagt administrator av den andre partens eiendeler.

Etter portugisisk rett kan man ikke inngå ekteskap dersom man er dømt for mord på den andre partens tidligere ektefelle. Det samme gjelder dersom man åpent planlegger mord, eller er mistenkt for mordforsøk mot ektefellen, eller tidligere ektefelle, til den man ønsker å gifte seg med.

I Portugal er det regler om tidsfrist/karenstid mellom oppløsning av ekteskap før man kan inngå nytt ekteskap. Tidsfristen er 180 dager for menn, og 300 dager for kvinner.

Ekteskap kan likevel inngås i visse tilfeller der de ovennevnte vilkår er brutt. Det er sivilregisterkontoret som gir dispensasjon. Eksempler på vilkår man kan få dispensasjon fra er kravet om godkjennelse fra foreldre når man er over 16 år og under 18 år, eller i tilfeller der man er i en familierelasjon som nevnt ovenfor med den man ønsker å gifte seg med.

Prosessen ved inngåelse av ekteskap

Inngåelse av ekteskap er en offentlig prosess som hvem som helst kan protestere på. Søknad om inngåelse av ekteskap kan tidligst fremsettes seks måneder før ekteskapet skal inngås. Partene må møte personlig ved et sivilregisterkontor for å starte prosessen med prøving av ekteskapsvilkårene. Det er også mulig å gi fullmakt til andre personer som kan starte prosessen på vegne av en selv.

For portugisiske borgere kreves det at man fremlegger portugisisk ID-kort, eller pass.

Utenlandske borgere må fremlegge pass, oppholdstillatelse dersom de er bosatt i Portugal, fødselsattest der foreldrenes navn fremgår, prøvingsattest/ekteskapsattest som ikke er eldre enn seks måneder, og avtale om særeie eller fordeling av eiendom, formue o.l., dersom partene ønsker en slik avtale. Alle dokumenter må være oversatt til portugisisk.

Hvordan oppløse ekteskap?

Dersom partene er enige kan de søke om separasjon eller skilsmisse ved personlig oppmøte på et folkeregisterkontor. Det er ikke krav om at man søker om separasjon i forkant av en skilsmisse.

Partene kan søke om «separasjon ved enighet» når de begge er enige om å ikke lenger bo sammen. Partene fordeler da eiendeler, og blir enige om samvær med felles barn, men kan når som helst flytte sammen igjen, eller søke om skilsmisse.

Når partene søker om «skilsmisse ved enighet» stilles det ingen krav til begrunnelse for ekteskapsbruddet.

Dersom en av partene ikke ønsker å oppløse ekteskapet må den andre parten søke om skilsmisse eller separasjon ved en lokal domstol. Partene kan også søke om skilsmisse eller separasjon ved en lokal domstol dersom de ikke blir enige om fordeling av eiendeler, samvær med barn eller lignende.

Prosessen ved oppløsning av ekteskapet

Ved søknad om skilsmisse eller separasjon må partene legge frem en liste over felles eiendeler. I tillegg til dette må de fremlegge avtale eller dom om samværsrett og samværsfordeling dersom partene har felles mindreårige barn, avtale om eventuelle bidrag, avtale om hvem som får beholde partenes felles bolig, og offentlig attest på før-ekteskapelige avtaler, dersom dette eksisterer.

Etter å ha mottatt søknad om skilsmisse blir partene kalt inn til et møte/konferanse med en fagperson fra sivilregisterkontoret. Dersom partene har felles barn må avtale om samvær sendes til Ministério Público som vurderer om avtalen er til barnets beste, og innen 30 dager godkjenner eller avviser den.

I møtet med sivilregisterkontoret informeres det om mulighet for ekteskapsmegling. Dersom partene ikke ønsker megling, men fortsatt ønsker å skilles, går man så i samme møte gjennom skilsmissesøknaden og alle dokumentene sammen med fagpersonen. Fagpersonen inviterer til endring av avtalene dersom han/hun ser at disse ikke er til begge partenes, eller eventuelt til barnas beste. Dersom søknaden om skilsmisse godkjennes blir skilsmissen erklært muntlig av fagpersonen på slutten av møtet. Skilsmissen er rettskraftig med øyeblikkelig virkning, med mindre partene ber om en angreperiode. I et slikt tilfelle vil skilsmissen først bli rettskraftig ved utgangen av angreperioden.

I Portugal utstedes det ikke skilsmisseattest, men man får en kopi av møtereferatet fra skilsmissemøtet med fagpersonen i sivilregisteret.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Portugal utsteder ekteskapsattest til borgere som ønsker å gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av det lokale sivilregisterkontoret. Portugals ambassade i Oslo kan også utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Portugal har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen). Apostille utstedes av Procuradoria-Geral da República.

Ordliste

Ekteskapsattest – Certificado de capacidade matrimonial

Vigselsattest – Certidao de Casamento

Sivilregisteret (Folkeregisteret) – Conservatória do Registo Civil

Instituttet for registre og notarialforretninger – Instituto dos Registos e do Notariado

Justisdepartementet – Ministério de Justíca

Ekteskap med felleseie etter ekteskap – Comunhao de adquiridos

Ekteskap med felleseie på alle eiendeler – Comunhao geral

Ekteskap med særeie – Separacao de bens

Portugisisk ID-kort – Cartao de Cidadao

Fødselsattest – Certidao de Nascimento

Skilsmisse ved enighet – Divórcio por mútuo consentimento

Separasjon ved enighet – A separacao de pessoas e bens por mútuo consentimento

Lokal domstol – Tribunal

Møtereferat fra skilsmissemøtet – Acta de conferencia

Romania

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap inngås mellom en mann og en kvinne på bakgrunn av deres personlige og frie samtykke. Ekteskap inngås på rådhuset.

Før inngåelse av ekteskap blir partenes sivilstatus bekreftet på bakgrunn av registreringen i sivilstatusregisteret, og med attester utstedt på bakgrunn av registreringen i sivilstatusregisteret.

Vilkår for å inngå ekteskap i Romania:

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Romania er 18 år. Dersom det foreligger berettigede grunner kan personer som har fylt 16 år inngå ekteskap. I disse tilfellene må det foreligge en medisinsk uttalelse, parten må ha samtykke fra sine foreldre eller verge og fra vergemålsdomstolen (Court of Guardianship) der parten er bosatt. Dersom en av foreldrene nekter å gi samtykke, skal domstolen avgjøre spørsmålet, og ved vurderingen legge vekt på hva som er til barnets beste. Dersom en av barnets foreldre ikke har samtykkekompetanse, eller har gått bort, er det tilstrekkelig med samtykke fra den andre forelderen. Dersom kun den ene forelderen har foreldrerett, er det tilstrekkelig med samtykke fra denne forelderen.
 • Ekteskap mellom slektninger i en rett linje er forbudt i Romania. Det samme er ekteskap med slektninger i sidestilt linje opp til fjerde ledd. Dersom det foreligger særlige grunner kan retten likevel gi tillatelse til at slektninger i sidestilt linje i fjerde ledd inngår ekteskap, men partene må da ha legeattest som er utstedt til behandlingen av saken. De samme reglene gjelder også for adoptivbarn og biologiske slektninger, og mellom adoptivbarn og de som har blitt slektninger ved adopsjon. Ekteskap mellom mindreårig og verge er heller ikke tillatt.
 • Det er forbudt å inngå ekteskap med personer som har nedsatt psykisk funksjonsevne og personer som er psykisk syke (mentally alienated), og som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke er i stand til å forstå de sosiale og rettslige konsekvensene utøvelse av sivile rettigheter og plikter kan medføre.
 • Bigami er forbudt i Romania.
 • Ekteskap mellom to personer av samme kjønn er forbudt i Romania. Ekteskap eller partnerskap mellom to personer av samme kjønn som er inngått i utlandet blir ikke anerkjent i Romania.

Vigselsattester kan utstedes til partene eller deres fullmektig på bakgrunn av registrering i ekteskapsregisteret.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses ved rettslig behandling, ved administrativ behandling eller ved behandling hos notarius publicus.

Ekteskap kan oppløses når:

 • Begge ektefellene fremmer begjæring om skilsmisse. En av ektefellene kan også alene fremme begjæring om skilsmisse, men den andre ektefellen må da samtykke i skilsmisse.
 • Forholdet mellom ektefellene ikke lenger er mulig på grunn av en sann og rettferdig årsak.
 • Ektefellene har levd atskilt i minst to år.
 • Den ene ektefellens helsetilstand gjør en fortsettelse av ekteskapet umulig.

Skilsmisse ved rettslig behandling når partene er enige om skilsmisse:

 • Skilsmisse kan gis uavhengig av hvor lenge ekteskapet har vart, og uavhengig av om partene har mindreårige barn.
 • Søknad om skilsmisse kan behandles i domstolen selv om en av ektefellene er fratatt rettslig handleevne.
 • Retten har mulighet til å undersøke om samtykke til skilsmisse er gitt av begge partenes frie vilje, og at de ikke har blitt utsatt for tvang eller utilbørlig press.
 • Ekteskapet regnes som oppløst fra den datoen rettens avgjørelse ble endelig. Dersom den ene parten dør under behandlingen av saken, og partens arvinger trer inn i saken regnes ekteskapet som oppløst fra den datoen parten gikk bort.

Skilsmisse ved administrativ behandling/behandling hos notarius publicus:

 • Dersom partene er enige i skilsmisse, og ikke har felles mindreårige barn, kan registraren eller notarius publicus på det sted ekteskapet ble inngått, eller på partenes siste felles bosted, godkjenne (certify) skilsmissen. Registraren/notarius publicus utsteder skilsmisseattest.
 • Dersom lovens vilkår for å oppløse ekteskapet ved administrativ behandling ikke er oppfylt, skal registraren/notarius publicus avvise søknaden. Denne avgjørelsen kan ikke påklages, men partene kan sende søknad om skilsmisse til domstolen. Domstolen vil da behandle saken enten på bakgrunn av at begge ektefellene samtykker til skilsmisse, eller basert på andre rettslige grunnlag.
 • I tilfeller der søknaden har blitt avvist av registraren/notarius publicus kan ensidig søknad om skilsmisse oversendes til domstolen.
 • Ekteskapet regnes som oppløst fra den dagen skilsmisseattest blir utstedt.

Hvis søknad om skilsmisse behandles av registraren på det stedet der ekteskapet ble inngått, vil registraren oppdatere vigselsattesten med en påtegnelse om at ekteskapet er oppløst. I tilfeller der søknad om skilsmisse ble behandlet der partene hadde sitt siste felles bosted, vil registraren sende kopi av skilsmisseattesten til rådhuset der ekteskapet ble inngått, slik at vigselsattesten kan oppdateres.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det lokale sivilstatuskontoret kan utstede en attest til rumenske borgere som viser deres sivilstatus. Attesten er basert på eksisterende registrering i sivilstatusregisteret og fødselsattest.

Ambassaden i Oslo kan også utstede en sivilstatusattest til rumenske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Romania har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Russland

Hvordan inngå ekteskap?

Russland anerkjenner kun ekteskap som er inngått på offentlige kontorer som registrerer fødsler, dødsfall og vielser, ZAGS (tilsvarer det norske folkeregisteret).

Ekteskap inngås ved at partene møter personlig på et ZAGS-kontor. Ekteskap kan tidligst inngås én måned etter at søknad om inngåelse av ekteskap er registrert hos ZAGS. Kortere ventetid er likevel mulig dersom det foreligger en spesiell grunn, slik som graviditet, fødsel, livsfare etc.

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Russland er 18 år. Personer som har fylt 16 år kan søke om tillatelse til å inngå ekteskap dersom det foreligger en særskilt grunn. Tillatelse gis av lokale selvstyremyndigheter der partene bor.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er forbudt i Russland.
 • Ekteskap mellom personer i nær familie er ikke tillatt i Russland.

Etter at ekteskap er inngått utsteder ZAGS vigselsattest på papir. Vigselsattesten har vannmerke, og er påført kontorets stempel og lederens underskrift. Følgende informasjon står på vigselsattesten:

 • Partenes fulle navn
 • Fødselsdato og fødested
 • Partenes nasjonalitet
 • Når og hvor ekteskapet er blitt registrert
 • Hvilket nummer i registeret saken er tildelt (nummeret inneholder både tall og bokstaver)
 • Hvilke etternavn partene fikk tildelt etter vigselen
Hvordan oppløse ekteskap?

Ifølge den russiske familieloven oppløses ekteskap ved den ene ektefellens død, eller ved at den ene eller begge ektefellene leverer søknad om skilsmisse. Dersom en av ektefellene er fratatt rettslig handleevne (legally incapable), kan vergen levere søknad om skilsmisse.

Mannen kan ikke søke om skilsmisse når kvinnen er gravid og/eller partene har felles barn under ett år.

Skilsmisse ved ZAGS

Dersom ektefellene ikke har felles barn, og er enige om at de vil skille seg, oppløses ekteskapet ved et ZAGS-kontor (tilsvarer det norske folkeregisteret). Ekteskapet kan også oppløses på ZAGS dersom en av ektefellene er fratatt rettslig handleevne, er dømt til fengsel i mer enn tre år eller er sporløst forsvunnet.

Dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning utstedes av ZAGS 30 dager etter at søknad om oppløsning av ekteskapet er levert.

Skilsmisse i domstolen

Ifølge den russiske familieloven må partene skille seg i retten dersom de har felles barn under 18 år, eller dersom en av ektefellene er uenig i søknaden om oppløsning av ekteskapet.

Retten kan utsette den rettslige oppløsningen av ekteskapet, men ikke lenger enn tre måneder etter at søknad om oppløsning av ekteskap er mottatt. Retten kan ikke oppløse et ekteskap tidligere enn en måned etter at søknad om oppløsning av ekteskap er mottatt. Dette gjelder også når alle dokumenter som viser at partene er enige om hvem barnet skal bo sammen med, og fordeling av felleseie, foreligger.

All forhandling om skifte av felleseie og spørsmål om foreldreansvar og daglig omsorg for felles barn skjer i retten. Dette gjelder selv om bekreftelse på at ekteskapet er oppløst er utstedt av ZAGS.

ZAGS utsteder et dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning samme dag som skilsmissen føres inn i registeret. Når ekteskapet er oppløst i retten, trer beslutningen i kraft samme dag som den er vedtatt i retten. Retten skal informere ZAGS om vedtak om oppløsning av ekteskap innen tre dager etter at beslutningen er vedtatt. Etter at ZAGS har fått en bekreftelse fra retten, kan de utstede et dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning.

De fraskilte ektefellene kan ikke inngå nytt ekteskap før de har fått dette dokumentet av ZAGS.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Russiske borgere som ønsker å gifte seg i utlandet kan få utstedt ekteskapsattest av ZAGS (tilsvarer det norske folkeregisteret).

Russiske borgere kan også få utstedt ekteskapsattest fra russiske ambassader.

Bekreftelse av dokumenter

Russland har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering, (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Registerkontoret (folkeregisteret) - ЗАГС

Vigselsattest - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

Skilsmisseattest - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

Sivilstandsattest/ekteskapsattest - Справка о семейном положении

Notarius publicus – Нотариус

Justisdepartementet - Министерство Юстиции

Serbia

Hvordan inngå ekteskap?

Serbia anerkjenner kun ekteskap som er inngått borgerlig. Religiøse ledere har ikke vigselsmyndighet i Serbia. Partene kan inngå religiøst ekteskap/velsignelse, men det er kun borgerlige ekteskap som har rettslig betydning.

Søknad om inngåelse av ekteskap leveres hos det lokale folkeregisterkontoret i den kommunen partene ønsker å inngå ekteskap. Ekteskapet inngås på folkeregisterkontoret to til tre dager etter at all dokumentasjon er levert til kontoret.

Før inngåelse av ekteskap må partene sende inn søknad som inneholder følgende dokumentasjon:

 • Kopi av ID-kort
 • Fødselsattest som ikke er eldre enn seks måneder. Utstedes av kommunen
 • Bevis på statsborgerskap. Utstedes av Innenriksdepartementet
 • Eventuelt dokumentasjon på at tidligere ekteskap er oppløst: dødsattest for tidligere ektefelle eller skilsmisseattest

Dokumentasjon på at partene har betalt et administrativt gebyr, eller dokumentasjon på at de har midler til å kunne betale gebyret. Hvor stort gebyret er, avhenger av om partene gifter seg i kommunens lokale eller om vigsleren kommer til det lokalet partene har valgt.

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. Domstolen kan gi tillatelse til at en person som har fylt 16 år kan inngå ekteskap, dersom vedkommende har barn, eller vurderes å være fysisk og mentalt moden nok til selv å kunne ivareta egne interesser og rettigheter i ekteskapet.

 • Ekteskap mellom to personer av samme kjønn er ikke tillatt i Serbia.
 • Bigami er forbudt i Serbia.
 • Ekteskap mellom personer i nær familie er ikke tillatt i Serbia.
 • Ekteskapet må være inngått av fri vilje, og partene må avgi en uttalelse om vilje til å inngå ekteskap for vigselsmyndigheten.
 • Partene må være mentalt friske.

Unntaksvis kan det gis tillatelse til at kun den ene parten er tilstede ved inngåelsen av ekteskapet, dersom det finnes særlig gode grunner for det.

Etter at ekteskap er inngått utsteder folkeregisterkontoret vigselsattest.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses ved behandling i tingretten. Ekteskapet er oppløst når skilsmissedommen er rettskraftig.

Partene innvilges skilsmisse dersom de fremlegger en skriftlig skilsmisseavtale om foreldreansvar til felles barn og fordeling av felleseie. Hver av partene kan også kreve skilsmisse dersom samlivet har brutt sammen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Serbiske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt ekteskapsattest (Single Status Certificate) ved å henvende seg til administrasjonen i den kommunen de ble født.

Bekreftelse av dokumenter
Ordliste

Kommune – Opstina

Vigselsattest - Izvod iz maticne knjige vencanih

Tingretten – Osnovni

Skilsmissedom - Presuda o razvodu braka

Ekteskapsattest – Uverenje o slobodnom bracnom stanju

Deler av informasjonen er hentet fra Landinfo sitt temanotat Serbia: Ekteskapsinngåelse fra 1. september 2011.

Slovakia

Hvordan inngå ekteskap?
 • Ekteskap kan kun inngås mellom en mann og en kvinne på bakgrunn av deres frie og frivillige avgjørelse. Ekteskap inngås på registerkontoret, eller i en kirke som har vigselsrett.

Før ekteskap kan inngås må følgende dokumentasjon sendes inn til registerkontoret:

 • Fødselsattest
 • Dokumentasjon på statsborgerskap
 • Dokumentasjon som viser adresse og at borgeren er bosatt i Slovakia (permanent residence)
 • Eventuell skilsmissedom/skilsmisseattest
 • Eventuell dødsattest for avdød ektefelle
 • Dokumentasjon på personnummer (slovenske borgere får dette ved fødselen)
 • Dokumentasjon på identitet, for eksempel ID-kort eller pass
 • Dokumentasjonen må sendes inn til registerkontoret minst syv dager før ekteskapet skal inngås

Utenlandske borgere må i tillegg legge fram:

 • Dokumentasjon på oppholdstillatelse/bosted (proof of residence).
 • Ekteskapsattest som ikke er eldre enn seks måneder.

Utenlandske borgere som ønsker å gifte seg i Slovakia må legge fram ovennevnte dokumentasjon for registerkontoret minst 14 dager før ekteskapet skal inngås. Dokumentasjonen må være oversatt til slovakisk av offisiell oversetter godkjent av det slovakiske justisdepartementet.

I tillegg til de ovennevnte dokumentene må partene fylle ut et offisielt søknadsskjema for vielsen. Hvis det foreligger alvorlige hindringer kan det godtas at kun en av partene fyller ut søknadsskjemaet.

Dersom ekteskapet skal inngås i en kirke/trossamfunn godkjenner registerkontoret søknadsskjemaet. Partene må deretter levere det godkjente søknadsskjemaet til kirkens administrasjonskontor.

En skriftlig melding (memorandum) skrives før ekteskapsinngåelsen, og denne må inneholde følgende:

 • Fullt navn og fødselsnummer til partene
 • Partenes underskrift
 • Fullt navn og fødselsnummer til partenes forlovere
 • Forlovernes underskrift
 • Vigslerens og registrarens fulle navn og underskrift dersom ekteskapet inngås på registerkontoret
 • Vigslerens og sekretærens fulle navn og underskrift dersom ekteskapet inngås i kirken
 • Partenes avtalte etternavn etter at ekteskapet er inngått
 • Eventuelt oversetterens fulle navn og underskrift
 • Det offisielle stempelet til registerkontoret/kirken ekteskapet ble inngått i

Vilkår for å inngå ekteskap:

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Personer som har fylt 16 år kan inngå ekteskap med samtykke fra domstolen.
 • Personer som er fratatt sin rettslige handleevne, eller som har begrenset rettslig handleevne, må også ha samtykke fra domstolen for å kunne inngå ekteskap.
 • Ekteskap eller partnerskap mellom personer av samme kjønn er forbudt i Slovakia.
 • Bigami er forbudt i Slovakia.

Dersom ekteskapet er inngått i Slovakia utsteder registerkontoret vigselsattesten. Dersom ekteskapet er inngått i utlandet og en av partene er slovakisk borger registreres ekteskapet på registerkontoret i det slovakiske innenriksdepartementet.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er domstolen som behandler saker om skilsmisse, på bakgrunn av søknad fra en av eller begge partene. Skilsmisse innvilges dersom forholdet mellom partene er brutt sammen slik at det ikke lenger kan forventes at partene skal leve sammen.

Dom på skilsmisse avsies når saken er ferdig behandlet i retten.

Domstolen kan etter søknad fra en av ektefellene også avsi dom om at ekteskapet er ugyldig.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Slovakiske myndigheter utsteder ikke ekteskapsattest eller sivilstandsattest. Slovakiske statsborgere kan erklære foran en notarius publicus at man er ugift. Det utstedes et dokument basert på erklæringen som valideres av notarius publicus (affidavit).

I tillegg kan følgende underlagsdokumenter utstedes, om nødvendig, for å dokumentere rett identitet og støtte opp om at parten er ugift:

 • Fødselsattest
 • Bekreftelse på adresse
 • Bekreftelse på statsborgerskap
 • ID-kort

Dokumentene påføres apostille av registerkontoret dersom de skal fremlegges for utenlandske myndigheter.

Bekreftelse av dokumenter

Slovakia har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest - Sobášny list

Spania

Hvordan inngå ekteskap?

Vilkår for å kunne inngå ekteskap:

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 16 år dersom vedkommende er selvstendig/rettslig myndig fra sine foreldre.

Likekjønnede ekteskap ble tillatt i 2005.

Bigami er ikke tillatt.

Følgende dokumentasjon må fremlegges av spanske borgere:

 • Fødselsattest utstedt av lokalt spansk folkeregister, som korresponderer med stedet der vedkommende er født. Attesten kan ikke være eldre enn seks måneder
 • Pass eller spansk ID-kort
 • Bostedsattest for de siste to årene. Attesten utstedes av kommunen og har kun tre måneders gyldighet
 • Dersom parten er skilt; utskrift fra det folkeregister hvor ekteskapet ble innskrevet med notat i venstre marg om at ekteskapet er avsluttet
 • Dersom parten er enke/enkemann; dødsattest og familiebok

Følgende dokumentasjon må fremlegges av utenlandske borgere:

 • Internasjonal flerspråklig fødselsattest
 • Pass
 • Prøvingsattest eller sivilstandsattest (i de tilfellene hvor partens hjemland ikke utsteder prøvingsattest)
 • Dersom parten er skilt må han/hun fremlegge flerspråklig vigselsattest med påtegning om skilsmisse, eller domsavsigelse på skilsmisse. Attester etter artikkel 39 i Reglement 2201/2003 for europeiske domsavsigelser utstedt etter 01.03.2001 godtas også.
 • Enke/enkemann må legge fram flerspråklig vigselsattest for første ekteskap og flerspråklig dødsattest for avdød ektefelle.

Alle dokumenter som ikke kan utstedes på flerspråklig attest må oversettes av statsautorisert oversetter. I tillegg må attesten være legalisert med apostille, eller gjennom utenriksdepartementet og den spanske ambassaden i det landet det gjelder.

Borgerlige/sivile ekteskap registreres direkte i folkeregisteret, uavhengig av om partene ble viet av en dommer, ordfører eller representant for folkeregisteret.

I tillegg til brudeparet må også to vitner signere ekteskapsdokumentene.

Etter at ekteskapet er inngått og registrert i folkeregisteret blir det utstedt en vigselsattest, samt at det utstedes en familiebok. Familieboken viser blant annet sivilstatus. Det er eiers eget ansvar å oppdatere familieboken. Det er derfor mulig å oppnå skilsmisse uten å oppdatere boken, og dermed fortsatt fremstå som gift.

Kirkelig ekteskapsinngåelse

Når det gjelder ekteskap som inngås i den katolske kirke, vil brudeparet signere ekteskapsdokumentene på forhånd, og vanligvis vil kirken være den som registrerer ekteskapet i folkeregisteret, slik at det får gyldighet på lik linje med ekteskap som er inngått sivilt. Ekteskapet er ikke gyldig før det er registrert i folkeregisteret. Utlysning av ekteskap er fortsatt i bruk.

Hvordan oppløse ekteskap?

Både søknad om separasjon og skilsmisse kan sendes inn enten av begge partene, den ene parten med samtykke fra den andre, eller kun den ene parten. Søknaden sendes til domstolen Juzgado de Primera som behandler sakene.

Det er mulig å søke om separasjon/skilsmisse fra og med tre måneder etter at ekteskapet er inngått. Kun i tilfeller hvor det foreligger fare for liv og helse (for eksempel i situasjoner der den ene parten blir utsatt for vold eller misbruk), er det mulig å søke om oppløsning av ekteskapet dagen etter at det ble inngått.

Partene må representeres av advokat både i separasjons- og skilsmisseprosessen.

Det stilles samme krav, og fremgangsmåten er lik både for separasjon og skilsmisse. Men det er kun skilsmisse som oppløser ekteskapet og fratar partene rettigheter som gifte.

Separasjon og skilsmisse når partene er enige

 • Partene må signere en avtale om foreldreansvar, daglig omsorg, samværsavtale og barnebidrag for felles mindreårige barn.
 • De må også inngå avtale om bruk av familiens hjem, og i noen tilfeller om kompensasjonstillegg til den ene ektefellen.
 • Det er også mulig å avtale andre aspekter som er viktig for familien.
 • Avtalen godkjennes av domstolen.

Separasjon og skilsmisse når partene ikke er enige

 • Dersom partene ikke kommer til enighet er det domstolen som fastsetter foreldreansvar, daglig omsorg for felles mindreårige barn, bruk av familiens hjem og så videre.
 • Barnebidrag kan også fastsettes for myndige barn som bor hjemme.
 • Barnebidraget avhenger av inntekten til den av partene som må betale bidrag og behovet til mottakeren. Beløpet skal dekke mat, klær, utdanning, helseutgifter og andre utgifter som anses nødvendig.
 • Dersom partene ikke har barn, vil domstolen tilkjenne bruk av familiens hjem til den av partene som har størst behov for det.
 • Den av partene som vil stå svakest økonomisk sett kan søke om bidrag, som enten kan være midlertidig eller permanent.

Ekteskapet er oppløst når domstolen av avsagt dom i saken. Skilsmissen registreres i folkeregisteret som et notat i venstre margin på ekteskapsattesten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest til spanske borgere som ønsker å gifte seg i utlandet. Prøvingsattesten utstedes av lokalt folkeregister der vedkommende er bosatt. Parten må som hovedregel fremvise fødselsattest, bostedsattest og sivilstandsattest ved søknad om prøvingsattest.

Spanias ambassade i Norge kan utstede ekteskapssattest (Certificado de Capacidad matrimonial) for spanjoler bosatt i Norge. 

Bekreftelse av dokumenter

Spania har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Prøvingsattest - Capacidad matrimonial

Vigselsattest - Certificado de matrimonio

Familiebok - Libro de familia

Lokalt spansk folkeregister - Registro Civil

Kommune - Ayuntamiento

Bostedsattest - Empadronamiento

Uttrykk som brukes om separasjon og skilsmisse der partene er enige - Mutuo acuerdo

Uttrykk som brukes om separasjon og skilsmisse når partene ikke er enige - Contencioso

Avtalen ektefellene inngår ved skilsmisse om omsorg for felles barn, bruk av familiens hjem m.m. - Convenio regulador

Storbritannia

Hvordan inngå ekteskap?

Informasjonen gjelder England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

Før inngåelse av ekteskap eller partnerskap må partene varsle det lokale registerkontoret om inngåelse av ekteskap. Dette må skje minst 28 dager før inngåelse av ekteskap. I Skottland må varsel gis minst 29 dager i forveien. Partene kan kun varsle aktuelt registerkontor dersom de har vært bosatt i registerkontorets distrikt de siste syv dagene. Partene må også informere registerkontoret om hvor de ønsker å inngå ekteskapet/partnerskapet.

Varselet slås opp offentlig på registerkontoret i 28 (29) dager. Etter dette mottar partene en prøvingsattest (Superintended Registrars Certificate, SRC) fra registerkontoret.

Partene må legge fram følgende dokumentasjon for registerkontoret:

 • Dokumentasjon på navn/identitet, for eksempel pass, fødselsattest eller adopsjonsattest, nasjonalt ID kort, oppholdstillatelse (certificate of registration), vedtak om statsborgerskap, biometrisk oppholdstillatelse eller reisedokument.
 • Dokumentasjon på adresse, for eksempel førerkort, strømregning (som ikke er eldre enn tre måneder), kontoutskrift (som ikke er eldre enn måned), skatteoppgjør fra kommunestyret eller attest på boliglån (ikke eldre enn tolv måneder), eller leieavtale/attest fra utleier.

Etter at ekteskap er inngått mottar partene en vigselsattest fra registerkontoret der ekteskapet ble inngått.

Vilkår for å inngå ekteskap i Storbritannia:

 • Personer som har fylt 16 år kan inngå ekteskap i Storbritannia. I England, Wales og Nord-Irland kreves det samtykke fra foreldre eller verge dersom personen som ønsker å gifte seg er under 18 år.
 • Partene kan ikke være i nær slekt med hverandre.
 • Bigami er forbudt i Storbritannia.

Partnerskapsloven trådte i kraft i desember 2005, og gjelder i hele Storbritannia.

 • I England, Skottland, Wales og Nord-Irland kan personer av samme kjønn inngå partnerskap.

Personer av samme kjønn kan gifte seg i Skottland, Wales og i England (med unntak av i anglikanske kirker i England).

Personer av samme kjønn kan gifte seg i andre trossamfunn (religious buildings) dersom trossamfunnet tillater ekteskap mellom to personer av samme kjønn, og trossamfunnet er registrert for å kunne vie personer av samme kjønn.

I England, Skottland og Wales kan personer av samme kjønn konvertere partnerskap til ekteskap. Partnerskap kan ikke konverteres til ekteskap i Nord-Irland.

Et partnerskap kan konverteres til ekteskap på et folkeregisterkontor, på et lokalt registerkontor, i et trossamfunn eller i et lokale som er godkjent for inngåelse av ekteskap mellom personer av samme kjønn. Dersom partene ønsker det kan de ha en seremoni i forbindelse med konverteringen.

Det er egne regler for Skottland. I Skottland kan et partnerskap konverteres til ekteskap på et registerkontor ved å fylle ut et skjema (completing an administrative form), ved en borgerlig seremoni, eller seremoni i tros- eller livssynssamfunn.

Hvordan oppløse ekteskap?

Oppløsning av ekteskap i England og Wales

I England og Wales er det som hovedregel krav om at man er bosatt (have a permanent home) i landet. Vilkårene for å få skilsmisse er at man har vært gift i minst ett år, og at forholdet mellom partene varig har brutt sammen.

 • Parten må først sende inn søknad om skilsmisse til domstolen, og angi en begrunnelse/årsak til at man ønsker skilsmisse.
 • Parten må deretter søke om et såkalt Decree Nisi.
 • Dersom den andre ektefellen samtykker i søknaden om skilsmisse utstedes et dokument som bekrefter at man kan søke om Decree Nisi.

Dersom den andre ektefellen ikke samtykker i søknaden om skilsmisse kan det likevel søkes om en Decree Nisi, men partene må da møte for domstolen for å diskutere saken, før dommeren avgjør om det skal utstedes en Decree Nisi.

Parten søker deretter om en endelig avgjørelse (Decree Absolute). Den endelige avgjørelsen oppløser ekteskapet. Man må vente minst seks uker fra utstedelsen av en Decree Nisi før man kan søke om en endelig avgjørelse. Partene kan inngå nytt ekteskap når den endelige avgjørelsen er utstedt.

Oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap i Skottland

Det er to typer prosedyrer som kan benyttes for å oppløse et ekteskap og registrert partnerskap i Skottland. Disse kalles ofte for en forenklet- eller gjør det selv søknad, og vanlig eller ikke-forenklet søknad. Både forenklet- og vanlig søknad kan anlegges for Sheriff Court eller Court of Session, men det er forskjellige prosedyrer, skjemaer og gebyrer som blir brukt.

Vilkårene for bruk av den forenklede prosedyren er:

Minst en av partene er bosatt i Skottland.

Ekteskapet/partnerskapet har brutt sammen fordi partene har bodd fra hverandre i ett eller to år. Dersom partene har levd fra hverandre i kun ett år må den andre parten samtykke til søknaden om skilsmisse.

Partene har ikke felles barn under 16 år.

Det er ingen tegn til at den andre parten ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser på grunn av psykisk sykdom, personlighetsforstyrrelser eller lærevansker.

Det er ikke anlagt sak for en domstol som kan resultere i at ekteskapet/partnerskapet blir oppløst.

Den andre parten motsetter seg ikke skilsmisse.

Dersom vilkårene for å benytte den forenklede prosedyren ikke er oppfylt, anbefales det at partene får bistand av advokat til å gjennomføre den vanlige prosedyren, som er mer komplisert.

Oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap i Nord-Irland

Saker om oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap behandles av domstolen. Partene må ha vært gift i to år for å kunne søke om skilsmisse eller oppløsning av partnerskap.Partene kan søke om skilsmisse eller oppløsning av partnerskap uten å la seg bistå av advokat/på egenhånd. Noen saker egner seg imidlertid ikke til behandling ved at parten søker om skilsmisse på egenhånd, og parten blir da anbefalt å la seg bistå av advokat.

Grunnlaget for at man søker om skilsmisse eller oppløsning av partnerskap må angis i søknaden.

Dersom domstolen kommer til at ekteskapet/partnerskapet har brutt sammen, vil dommeren utstede en Decree Nisi.Seks uker etter at det har blitt utstedt en Decree Nisi, kan parten søke om en endelig avgjørelse. Ekteskapet/partnerskapet er oppløst når den endelige avgjørelsen er utstedt.

Oppløsning av partnerskap i England og Wales.

Et partnerskap kan oppløses dersom det har vart i minst ett år. Parten må sende en søknad om oppløsning av partnerskapet til domstolen. I søknaden må det også redegjøres for årsakene til at man ønsker å oppløse partnerskapet. Deretter må parten søke om en betinget ordre (conditional order). Dersom partneren samtykker i søknaden får søkeren utstedt et dokument der det fremgår at det ikke er noe til hinder for at partnerskapet kan oppløses.

Seks uker etter at parten har søkt om betinget ordre kan parten søke om en endelig avgjørelse som rettslig avslutter det registrerte partnerskapet.

Det registrerte partnerskapet kan oppløses uten bruk av advokat dersom:

Partene er enige om grunnlaget/årsakene for å oppløse partnerskapet.

Hvordan de skal fordele felleseie.

Hvem som skal ha omsorgen for (felles) barn.

Barnebidrag.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Britiske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt en prøvingsattest (Superintended Registrars Certificate) fra registerkontoret.

Den britiske ambassaden i Oslo kan utstede en bekreftelse eller affidavit på britiske borgeres sivilstatus.

Bekreftelse av dokumenter

Storbritannia har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Byfogdembete/registerkontor - Registrars Office

Prøvingsattest - Superintended Registrars Certificate

Vigselsattest - Marriage certificate

Partnerskapsattest - Civil Partnership certificate

Tingretten - County Court

Høyesterett - High Court

Endelig avgjørelse / skilsmisseattest - Decree absolute

Sveits

Hvordan inngå ekteskap?

Det lokale sivilkontoret er ansvarlig for den forberedende prosessen for inngåelse av ekteskap i Sveits.

Kravene til dokumenter kan variere fra kanton (delstat) til kanton. Noen enhetlig liste over de ulike kravene finnes ikke. Hver begjæring om inngåelse av ekteskap behandles individuelt, og hvilke dokumenter som kreves i den enkelte sak er basert på en individuell vurdering.

Dokumenter som gjerne kreves:

 • Fødselsattest som ikke er eldre enn seks måneder
 • Bekreftelse av sivilstand som ikke er eldre enn seks måneder
 • For tidligere gifte/partnere kreves det en skillsmisseattest som bekrefter at tidligere ekteskap/partnerskap er lovlig og rettskraftig avsluttet.
 • For enker/enkemenn kreves det dødsattest for tidligere ektefelle/registrert partner.
 • Bekreftelse på nasjonalitet og bosted:

For sveitsiske borgere: ID-kort eller annen legitimasjon og bekreftelse på bostedsadresse.

For utenlandske borgere: legitimasjon, bekreftelse av bostedsadresse, oppholdstillatelse, dokumenter som bekrefter fødested, kjønn, navn, avstamning, sivilstand og nasjonalitet.

For utenlandske forlovede hvor begge har bosted utenfor Sveits kreves en anerkjennelseserklæring for ekteskapet fra begge partenes hjemland eller bostedsland.

For utenlandske forlovede med felles barn kreves fødselsattest og bekreftelse på barnets kjønn, navn og avstamning.

Dokumentene må i utgangspunktet ikke være eldre enn seks måneder, og må være skrevet på et av Sveits offisielle språk: tysk, fransk, italiensk eller retoromansk. Hvis ikke dokumentet er skrevet på et av de offisielle språkene, må bekreftet oversettelse til et av de offisielle språkene vedlegges.

Det er ikke nødvendig å legge frem sivilstandserklæring hvis begge partene og eventuelle barn allerede er registrert i sveitsisk folkeregister.

Vilkår og prosess for å inngå ekteskap

Forutsetninger for å kunne inngå ekteskap i Sveits:

 • Begge parter er minst 18 år og myndige.
 • Ingen av partene er gift eller i et registrert partnerskap.
 • Partene kan ikke være i direkte familie; ekteskap mellom søsken eller halvsøsken, mellom barn og forelder/adoptivforelder og barn og besteforelder er ulovlig.
 • Ekteskap kan ikke inngås utelukkende for å gi oppholdstillatelse til en av partene.

Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap, men de kan inngå registrert partnerskap. Prosessen for dette er tilsvarende den for ekteskap, men med noen små dokumentjusteringer. For registrerte partnerskap må også minst en av partene ha sveitsisk statsborgerskap.

Bigami er ikke tillatt, og er straffbart etter sveitsisk rett.

Gitt at ovennevnte forutsetninger for inngåelse av ekteskap i Sveits er oppfylt, følger en todelt prosess. Dette gjelder både for sivilt og religiøst ekteskap.

Først følger registrering ved det lokale sivilkontoret (tilsvarende fylkesmannen i Norge).

For å registrere seg er følgende påkrevd:

 • Utfylt skjema kalt forberedelse til ekteskap, evt. skjema som kalles søknad om inngåelse av registrert partnerskap. Dokumentet fås ved det lokale sivilkontoret. Dersom begge parter bor i utlandet kan dette skjemaet også innleveres hos en sveitsisk utenriksstasjon.

Etter innlevering av dokumentasjonen i korrekt stand må begge parter møte personlig hos sivilkontoret for å kontrollere og bekrefte at alle nødvendige rettslige kriterier for inngåelse av ekteskap er oppfylt. Dersom begge partene er bosatt i utlandet kan de møte ved en sveitsisk utenriksstasjon.

Hvis ekteskap kan inngås, blir partene tildelt en skriftlig erklæring om dette.

Etter dette gjennomføres selve vigselseremonien. Ekteskapet blir da fullbyrdet og rettskraftig av «Staatskanzlei» (tilsvarende Fylkesmannen). Seremonien kan tidligst gjennomføres ti dager etter at bekreftelse på at ekteskap kan inngås er utstedt fra sivilkontoret, og må senest inngås innen utløpet av tre måneder fra bekreftelsen er utstedt. De videre detaljene blir nærmere regulert av det enkelte kanton.

For religiøse ekteskap må det først foretas en sivilrettslig vigselsseremoni i regi av sivilkontoret («Zivilstandsamt»). Religiøse vigselsseremonier forut for dette er ikke tillatt.

Partene velger fritt i hvilken kanton seremonien skal finne sted. Seremonien er offentlig og må bevitnes av to myndige personer. Partene er selv ansvarlig for å finne vitner.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse kan gis enten ved gjensidig skilsmisse, hvor begge parter er enige, eller ved ensidig skilsmisse.

Gjensidig skilsmisse

Ved gjensidig enighet om skilsmisse må partene sammen utarbeide en avtale om skilsmissens konsekvenser, f.eks. fordeling av formue, løsøre, eventuelt foreldreansvar for barn osv. Denne avtalen vil fungere som et forslag til domstolen. Søknad om skilsmisse må utferdiges skriftlig og innleveres til den ansvarlige domstolen. Avhengig av situasjonen, kan det bli krav om mer dokumentasjon.

Ensidig skilsmisse

Ensidig skilsmissebegjæring kan kun gis dersom partene har bodd atskilt i minst to år.

Unntaksvis kan det begjæres skilsmisse før partene har bod fra hverandre i to år. Det er da et vilkår at fortsettelse av ekteskapet vil være uutholdelig/urimelig for den ene ektefellen, f.eks. i saker hvor det foreligger vold i hjemmet.

For utlendinger kan en ensidig begjæring om skilsmisse kun innleveres til den lokale domstolen hvor vedkommende er bosatt, gitt at vedkommende har vært bosatt i Sveits i minst ett år. Hvis ikke, må begjæringen innleveres der hvor den andre ektefellen er bosatt. For sveitsiske statsborgere som bor i utlandet, er det fødestedet som avgjør hvilke domstol som er kompetent myndighet.

Hvordan domstolsapparatet er organisert kan være forskjellig kantonene imellom. For mer informasjon om et konkret tilfelle, bør derfor den lokale domstolen kontaktes.

Endelig skilsmisse er rettskraftig fra og med den datoen hvor en rettsavgjørelse i saken foreligger. Det er kun domstolen som kan gi partene endelig skilsmisse.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Sivilkontoret utsteder ekteskapsattest for sveitsiske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet.

Sveitsiske utenriksstasjoner kan motta søknad om ekteskapsattest på vegne av det kompetente sivilkontoret. Søknaden må likevel avgjøres av sivilkontoret.

Bekreftelse av dokumenter

Sveits har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Vigselseremoni - Trauung

Vigselsattest – Heiratsurkunde

Registrert partnerskapsattest – Partnerschaftsurkunde

Sivilkontoret (tilsvarende fylkesmannen) - Zivilstandsamt

Instans tilsvarende fylkesmannen som legaliserer vigselsattest - Staatskanzlei

Fødselsattest – Geburtsurkunde

Bekreftelse av sivilstand – Ledigkeitsbescheinigung

ID kort/legitimasjon med bekreftelse av bosted – Aktuelle Wohnsitzbescheinigung

Anerkjennelseserklæring for ekteskapet - Eheanerkennungserklärung des Heimat- oder Wohnsitzstaates

Søknad om skilsmisse - Scheidungsbegehren

Skilsmisse når begge parter er enige - Scheidung auf gemeinsamen Begehren

Ensidig skilsmisse - Scheidung auf einseitiges Begehren

Skilsmisseattest – Scheidungsurteil

Sverige

Hvordan inngå ekteskap?

Partene søker om prøving av ekteskapsvilkårene hos Skatteverket før vigselen. Når prøvingen er ferdig utsteder Skatteverket to sertifikater, hvor ett er en bekreftelse på at prøving av ekteskapsvilkårene er foretatt, og den andre er en vigselsmelding. Begge sertifikatene er gyldige i fire måneder etter utstedelsen, og skal sendes til vigsleren før ekteskap inngås.

Dersom begge partene er folkeregistrert i Sverige, søker de om prøving av ekteskapsvilkårene ved å fylle ut blanketten SKV 7880. Denne undertegnes og sendes til Skatteverket i original.

Dersom partene ikke er folkeregistrert i Sverige, kreves det at de møter opp på Skatteverkets servicekontor, og at de har med gyldig legitimasjon. I tillegg må de ha med en attest på deres sivilstand, som ikke kan være eldre enn fire måneder.

Personer som ikke er folkeregistrert i Sverige, men som er svenske statsborgere, må møte opp på Skatteverkets servicekontor med gyldig legitimasjon. Attest som bekrefter sivilstand må da være utstedt i det landet personen er folkeregistrert i.

Personer som verken er svenske statsborgere, eller folkeregistrert i Sverige, må både ha med ekteskapsattest fra det landet de er folkeregistrert i, og fra det landet de har statsborgerskap i. Heller ingen av disse attestene kan være eldre enn fire måneder. Dersom landet personen bor i utsteder ekteskapssertifikat, kan også dette sendes inn.

For å kunne gifte seg i Sverige må partene både oppfylle vilkårene for å inngå ekteskap i Sverige, og i det landet de bor eller er folkeregistrert i. Skatteverket ber også om at parten legger fram en attest fra det landet parten bor i, eller har statsborgerskap i. Prøvingsattest fra andre nordiske land gjelder i Sverige, så lenge paret består av en mann og en kvinne.

Vilkår for å inngå ekteskap i Sverige

 • Begge parter må være over 18 år
 • Partene kan ikke være i for nær slekt med hverandre
 • Bigami er ikke tillatt i Sverige
 • Ekteskap i Sverige er kjønnsnøytralt

Etter vielsen sender vigsler inn vigselsattest til Skatteverket for registrering i folkeregisteret. I Sverige utstedes ikke internasjonalt ekteskapsbevis som dokumentasjon på at to personer har giftet seg, men partene kan få utskrift av registrerte opplysninger i folkeregisteret.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ektefellene søker om skilsmisse ved tingretten. Dersom begge parter ønsker skilsmisse, og de ikke har felles barn, kan skilsmissen gjennomføres så snart som mulig. Dersom partene har barn sammen, eller dersom en av ektefellene ikke ønsker skilsmisse, blir de pålagt en betenkningstid. Betenkningstiden er på minst seks måneder, og på høyst ett år.

Dersom partene fortsatt ønsker skilsmisse etter seks måneder må dette meddeles tingretten. Hvis partene ikke har foretatt seg noe innen det har gått ett år, og de fremdeles ønsker skilsmisse, må de søke på nytt.

Tingretten oppløser ekteskapet, og legaliserer dokumentet. Deretter sender tingretten melding om at ekteskapet er oppløst til Skatteverket som registrerer skilsmissen i folkeregisteret når den er endelig. Utskrift av registrerte opplysninger i folkeregisteret, eller civilståndsintyget, fungerer som dokumentasjon på at ekteskapet er endelig oppløst. Personbevis (utdrag av opplysninger fra folkeregisteret) for begge partene må ofte oversendes til tingretten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Skatteverket prøver ekteskapsvilkårene for svenske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet, og utsteder en ekteskapsattest.

Den svenske ambassaden i Oslo utsteder ekteskapsattest til svenske borgere som skal gifte seg i et land utenfor Sverige eller Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Sverige har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen). Normalt vil de ikke kreve apostille, eller annen form for attestasjon fra annet nordisk land.

Ordliste

Skatteetaten - Skatteverket

Prøving av ekteskapsvilkårene - Hinderspövning

Sertifikat - Intyg

Tsjekkia

Hvordan inngå ekteskap?

Aldersgrense for å inngå ekteskap er 18 år. Domstolen kan unntaksvis gi tillatelse til at personer som har fylt 16 år gifter seg, dersom det finnes tungtveiende grunner til det.

Registrert partnerskap er tillatt i Tsjekkia. Partene må være over 18 år, og minst en av partene må være tsjekkisk statsborger. Tilsvarende dokumentasjon som ved inngåelse av ekteskap må fremlegges.

Bigami er ikke tillatt.

Dokumentasjon som må fremlegges før ekteskap kan inngås

Før ekteskap inngås må partene fremlegge dokumentasjon for folkeregisterkontoret som viser at de har kompetanse til å inngå ekteskap. Innsendte dokumenter må tilfredsstille krav til offentlige dokumenter. Dersom dokumentene er utstedt av utenlandske myndigheter, må de være legalisert eller påført apostille, med mindre internasjonale avtaler fastsetter noe annet. Dokumentene må også være oversatt til tsjekkisk av offentlig godkjent translatør.

Et spørreskjema for inngåelse av ekteskap må fylles ut av begge partene og sendes inn til folkeregisterkontoret der vielsen skal finne sted. Spørreskjemaet fås på folkeregisterkontoret.

Tsjekkiske borgere må også fremlegge:

 • Fødselsattest
 • Dokumentasjon på at de har tsjekkisk statsborgerskap
 • Utskrift fra «informasjonssystemet for innbyggerregistre» (the Information System of Inhabitant Records) som bekrefter permanent bosted og sivilstatus.
 • Endelig/rettskraftig dom på skilsmisse eller dødsattest for tidligere ektefelle.
 • Offisielt bekreftet utskrift fra registeret for registrerte partnerskap som viser at partnerskapet er oppløst ved dom, eller dødsattest for tidligere partner.

Tsjekkiske borgere trenger ikke å fremlegge den ovennevnte dokumentasjonen dersom folkeregisterkontoret har tilgang til innbyggerregisteret (the Registry of Inhabitants), informasjonssystemet for innbyggerregistre (the Information System of Inhabitant Records) og informasjonssystemet for ID (the Information System of ID's). Dersom borgeren ved å legge frem ID kan dokumentere ovennevnte opplysninger om seg selv trenger han/hun ikke å legge frem annen dokumentasjon.

Tsjekkiske borgere som er bosatt i utlandet, må bevise sin identitet og underbygge opplysninger i spørreskjemaet ved å legge frem dokumentasjon som nevnt ovenfor, eller tilsvarende dokumentasjon.

Utenlandske borgere må også fremlegge:

 • Fødselsattest
 • Dokumentasjon på nasjonalitet.
 • Dokumentasjon på identitet
 • Dokument som viser at personen har kompetanse til å inngå ekteskap (ekteskapsattest) som ikke er eldre enn seks måneder.
 • Dokumentasjon som viser personens sivilstand og bostedsadresse, dersom slik dokumentasjon kan utstedes i det aktuelle landet.
 • Dødsattest for tidligere ektefelle (ikke hvis opplysning om at tidligere ektefelle er død fremgår av ekteskapsattesten).
 • En endelig og rettskraftig dom på at tidligere ekteskap eller tidligere partnerskap er oppløst. Dokumentasjon på at ekteskap eller partnerskap er oppløst må være utstedt av det landet der parten er fast bosatt, dersom det er mulig å få utstedt slik dokumentasjon i det aktuelle landet.
 • Dokumentasjon som bekrefter at ekteskapet vil anses som gyldig, dersom det inngås ved stedfortreder.

Folkeregisterkontoret kan frafalle krav om at dokumentasjon fremlegges, dersom det er en nesten uoverkommelig hindring å innhente dokumentasjonen.

Inngåelse av ekteskap

Både sivil/borgerlig og religiøs vielse er tillatt i Tsjekkia. Ekteskap inngås ved at partene gir en felles erklæring om at de ønsker å inngå ekteskap. Erklæringen gis offentlig under vielsen, der også to vitner skal være tilstede.

Dersom partene ønsker en borgerlig vielse må de kontakte folkeregisterkontoret på det stedet der vielsen skal finne sted. Videre informasjon blir gitt av folkeregisterkontoret.

Dersom partene ønsker en religiøs vielse må de kontakte den som har ansvaret i den aktuelle kirken eller trossamfunnet.

En protokoll for inngåelse av ekteskap skal fylles ut av registraren sammen med den ene eller begge partene, i samsvar med dokumentasjonen som er fremlagt av partene.

Når en av partene ikke snakker tsjekkisk, eller dersom en av partene er døv eller stum, skal en tolk være tilstede under vielsen. Vielsen kan ikke gjennomføres uten at tolken er tilstede. Partene er selv ansvarlig for å finne en tolk, og for å betale kostnadene knyttet til dette. En tolk som ikke er godkjent av Justisdepartementet eller av en regional domstol må avlegge ed for offentlig tjenestemann fra folkeregisterkontoret. Tolken skal signere ekteskapsprotokollen.

Også vitnene som er tilstede under vielsen signerer på ekteskapsprotokollen.

Vigselsattest utstedes av det lokale folkeregisterkontoret. Disse kontorene finnes i kommunene og i byene, og på bydels- og distriktsnivå.

Hvordan oppløse ekteskap?

Retten avgjør om skilsmisse skal innvilges basert på søknad fra en av ektefellene. Under behandlingen av saken vurderer retten om det er grunnlag for skilsmisse, det vil si om ekteskapet har brutt sammen og årsakene til dette.

Et ekteskap anses automatisk for å ha brutt sammen dersom ekteskapet har vart i minst ett år, og partene har bodd atskilt i minst seks måneder. I disse sakene må partene være enige i årsakene til at ekteskapet har brutt sammen, og de må være enige om at de ønsker skilsmisse.

Partene må også fremlegge følgende dokumentasjon for domstolen:

 • Rettskraftig dom om hvem som skal ha daglig omsorg og samværsrett for felles barn
 • Skriftlig avtale med offentlig verifiserte signaturer om skifte av felles bo og underholdsbidrag

Dersom partene har mindreårige barn vil skilsmisse ikke innvilges hvis særlige grunner tilsier at skilsmisse ikke er til barnets beste, for eksempel ved fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.

I tilfeller der den ene parten er ansvarlig for at ekteskapet brøt sammen som følge av manglende oppfølging av «ekteskapelige plikter», og den andre parten ikke er enig i søknaden om skilsmisse, kan retten avvise søknaden. Vilkårene for avvisning er at den parten som ikke er enig i skilsmissesøknaden vil bli alvorlig skadelidende som følge av en skilsmisse, og at ekstraordinære grunner tilsier at ekteskapet bør bestå. Dersom partene har levd atskilt i minst tre år vil retten likevel oppløse et ekteskap som har brutt sammen.

Anke over avgjørelse om å oppløse ekteskapet må leveres innen femten dager etter at parten har mottatt skriftlig kopi av rettens avgjørelse. Hvis retten i ankesaken fatter avgjørelse om at ekteskapet ikke skal oppløses, begynner en ny ankefrist å løpe fra det tidspunkt denne avgjørelsen får rettsvirkninger. En anke anses også for å være rettidig dersom den parten som fremsatte anken har handlet på uriktige instruksjoner fra domstolen. Det er ikke mulig å anke avgjørelser i saker der partene har fått innvilget skilsmisse på bakgrunn av felles søknad om skilsmisse.

Oppløsning av ekteskap kan kun skje etter endelig avgjørelse fra retten.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Folkeregisterkontoret utsteder ekteskapsattest, eller attest som viser at parten oppfyller vilkårene for å inngå partnerskap, til tsjekkiske borgere som ønsker å gifte seg i utlandet.

Den tsjekkiske ambassaden i Oslo kan ikke prøve ekteskapsvilkår, men de kan være behjelpelige med å videreformidle søknad om ekteskapsattest til folkeregisterkontoret.

Bekreftelse av dokumenter

Tsjekkia har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Matricní Úrad – Folkeregisterkontoret

Prøvingsattest ved inngåelse av ekteskap - Vysvedcení O Právní Zpusobilosti K Uzavrení Manzelství

Prøvingsattest ved inngåelse av parnerskap - Vysvedcení O Právní Zpusobilosti Ke Vstupu Do Registrovaného Partnerství

Vigselsattest - Oddací List

Domstol - Soud

Dom - Rozsudek

Utenriksdepartementet - Ministervsto Zahranicních Vécí

Tyskland

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskap inngås må partene legge fram prøvingsattest. Prøvingsattesten utstedes av det lokale sivilregisterkontoret. For personer som har flyttet fra Tyskland, er det deres siste bostedsadresse som avgjør hvilket sivilregisterkontor de skal henvende seg til. Tyske borgere som aldri har bodd i Tyskland skal henvende seg til sivilregisterkontoret i Rückerstrasse 9 i Berlin.

Vilkår for å inngå ekteskap i Tyskland:

 • Aldersgrense for å inngå ekteskap er 18 år.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt, men i noen delstater er det tillatt med likekjønnede partnerskap.
 • Bigami er ikke tillatt i Tyskland.
Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse kan kun innvilges av domstolen. Partene er pliktige til å la seg representere av advokat, og det er advokaten som sender inn søknad om skilsmisse til familieretten.

Følgende opplysninger må oppgis i søknaden om skilsmisse:

 • Når og hvor ekteskapet ble inngått
 • Om partene har felles mindreårige barn
 • Om det er andre familieanliggender, for eksempel tvist om underholdsbidrag hvor det enda ikke er avsagt dom
 • Hvor ektefellene bor og hvor de hadde siste felles bosted

Retten avgjør om vilkårene for å innvilge skilsmisse er oppfylt.

Vilkårene er:

 • Hvis partene er enige om skilsmisse:
 • Partene må ha bodd fra hverandre i ett år.
 • Begge ønsker skilsmisse.
 • Partene har oppnådd enighet om praktiske og økonomiske forhold, for eksempel foreldreansvar, samvær med felles barn, underholdsbidrag, mindreårige barns bosted, osv.

Hvis en av partene ikke ønsker skilsmisse:

 • Partene må ha bodd atskilt i mer enn tre år
 • Den som søker skilsmisse vil skilles
 • Dersom partene har bodd atskilt i mindre enn tre år må årsakene for ønsket om skilsmisse opplyses og bekreftes

Ved søknad om skilsmisse må det innbetales et forskudd på sakskostnader til retten. Deretter kontaktes den andre ektefellen som blir bedt om å uttale seg.

Begge ektefellene mottar deretter et skjema hvor de må oppgi sin økonomiske stilling, inntekter, utgifter og pensjonsrettigheter. Partene må bli enige om barnebidrag og underholdsplikt. I retten må begge ektefellene forklare seg om årsakene til at de ønsker skilsmisse.

Partene må forklare hvorfor det ikke er grunnlag for å leve sammen som ektefeller og bekrefte at skilsmissen er definitiv/ugjenkallelig.

Dersom det er tvist om foreldreansvar for mindreårige barn, blir det tyske Jugendamt innkalt. Barnet kan også bli innkalt, men da uten foreldrenes tilstedeværelse i retten.

Vanligvis blir skilsmissedommen forkynt direkte etter prosessen i rettssalen. Om partene har kommet til enighet er kjennelsen rettskraftig. Når den skriftlige skilsmissedommen er mottatt er saken avsluttet.

Et ekteskap oppløses ved skilsmisse. En annullering er bare mulig i svært få tilfeller, for eksempel hvis den ene parten ikke har opplyst om fengselsstraff, utenomekteskapelige barn, alvorlig sykdom eller bigami.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det lokale sivilregisterkontoret prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattest når tyske borgere ønsker å inngå ekteskap i utlandet.

Verken den tyske ambassaden i Oslo, eller andre tyske ambassader i Norden, kan prøve ekteskapsvilkårene for tyske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Tyskland har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Prøvingsattest - Ehefähigkeitszeugnis

Vigselsattest - Heiratsurkunde

Skilsmisseattest utstedt av Amtsgericht - Scheidungsurteil

Tingretten - Amtsgericht

Sivilregisterkontoret - Standesamt

Ukraina

Hvordan inngå ekteskap?

For å kunne inngå ekteskap må partene levere en søknad om inngåelse av ekteskap hos en lokal statlig registreringstjeneste (State Registration Service of Ukraine, SRS). Deretter må partene og den lokale registreringstjenesten avtale en dato for inngåelse av ekteskap. Ekteskapet må inngås innen tre måneder etter at søknad om ekteskapsinngåelse er levert til SRS.

Ved inngåelse av ekteskap må partene legge frem følgende dokumenter:

 • Pass som dokumentasjon på at parten ikke er gift (sivilstatus fremgår av passet til ukrainske borgere).
 • Dersom parten tidligere har vært gift må det fremlegge skilsmisseattest eller dom på skilsmisse.

Etter at ekteskapet er inngått blir partenes pass stemplet, og de får utstedt en vigselsattest. Vigselsattesten utstedes av det ukrainske justisdepartementet.

Utenlandske borgere som skal inngå ekteskap i Ukraina må fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Attestert oversettelse av, og kopi av passet
 • Dokumentasjon på lovlig opphold i Ukraina, eksempelvis pass, oppholdstillatelse, visum eller innreise stempel til Ukraina i passet.
 • Dersom parten har vært gift tidligere, må parten fremlegge bekreftet kopi av skilsmisseattest/dom eller dødsattest for sin tidligere ektefelle.

Fra og med 25.02.2015 er det ikke lenger påkrevd at utenlandske borgere som ønsker å inngå ekteskap i Ukraina fremlegger ekteskapsattest. Utenlandske borgere må likevel informere om sin sivilstatus i søknadsskjemaet for ekteskapsinngåelse, og bekrefte opplysningen med sin signatur. Ved signering bekrefter parten samtidig at han/hun er kjent med konsekvensene av falsk forklaring.

Dersom dokumentene ikke er utstedt i Ukraina, må de være påført apostille eller legalisert i partens hjemland.

Utenlandske borgeres pass blir ikke stemplet etter inngåelse av ekteskap.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Ukraina er 18 år. Dersom det foreligger særlige grunner, for eksempel graviditet, kan personer som har fylt 16 år få tillatelse fra foreldrene og godkjenning fra domstolen til å inngå ekteskap.

Ekteskap mellom to personer av samme kjønn er ikke tillatt i Ukraina.

Bigami er forbudt i Ukraina.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses på to måter i Ukraina. Enten ved en forenklet prosedyre hos SRC, eller ved domstolsbehandling.

Den forenklete prosedyren kan kun benyttes i de tilfellene partene ikke har felles mindreårige barn, og så fremt de ikke er uenige om fordeling av felleseie. Dersom partene har felles mindreårige barn, eller er uenige om fordeling av felleseie må saken behandles i domstolen.

Behandlingen av en skilsmissesak i SRC eller domstolen kan ta om lag en måned, men prosessen kan bli forlenget på grunn av forhold på partenes side.

Dersom ekteskapet oppløses etter en forenklet prosedyre utsteder SRC en skilsmisseattest, hvor datoen for når ekteskapet ble oppløst fremgår. Dersom ekteskapet er oppløst ved domstolsbehandling fremgår datoen for når ekteskapet er oppløst av dommen. Når parene har mottatt dommen må de søke om å få skilsmissen registrert i SRC.

Passene til ukrainske borgere blir stemplet etter at ekteskapet er oppløst.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ukrainske borgere som ønsker å inngå ekteskap i andre land kan få utstedt en ekteskapsattest. Attesten utstedes av notarius publicus.

Ukrainske utenriksstasjoner kan utstede en bekreftelse (statement) på at det ikke foreligger hindringer for at parten kan inngå ekteskap.

Bekreftelse av dokumenter

Ukraina har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Den statlige registreringstjensten - реєстрація актів цивільного стану – РАЦС

Vigselsattest - свідоцтво про шлюб

Skilsmisseattest - свідоцтво про розірвання шлюбу

Justisdepartementet - Міністерство Юстиції України

Notarius publicus – нотаріус

Ekteskapsattest - Заява про сімейний стан (Афідевіт)

Ungarn

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskap inngås i Ungarn utstedes ingen dokumentasjon på sivilstand til ugifte personer, men notarius publicus (registraren) undersøker opplysninger om sivilstand i den nasjonale databasen.

Personer som er skilt må fremlegge enten dom på skilsmisse, eller en klausul/tillegg til vigselsattest, som utstedes av notarius publicus på det stedet vielsen fant sted. Dette gjelder kun dersom både vigselen og skilsmissen fant sted i Ungarn.

Personer som er enke/enkemann må fremlegge utskrift av den avdøde ektefellens dødsattest fra dødsregisteret.

Prosessen ved inngåelse av ekteskap

Partene må erklære sitt ønske om å inngå ekteskap for registraren på det stedet der ekteskapet skal inngås. Representant eller stedfortreder for partene er ikke tillatt. Dersom en av partene ikke er fast bosatt i Ungarn må hun/han erklære sitt ønske om å inngå ekteskap for kompetent konsulær embetsmann.

Registraren skal registrere partenes ønske om å inngå ekteskap. Før ekteskap kan inngås må partene også erklære at det ikke er noen rettslige hindringer for at de kan inngå ekteskap, og de må bekrefte at lovpålagte vilkår for å inngå ekteskap er oppfylt. Ved inngåelse av ekteskap, kan partene bestemme hvilket etternavn de og deres barn skal ha.

Registraren skal fastsette dato for inngåelse av ekteskap senest 30 dager etter at han/hun har mottatt melding om ønske om å inngå ekteskap. I visse tilfeller kan notarius publicus gi unntak fra denne tidsfristen.

Før vigselen skal partene legge frem bekreftelse på følgende:

 • Identitet
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand
 • Adresse
 • Personnummer og fødselsattest

Ekteskap inngås ved at partene sammen erklærer for registraren at de ønsker å inngå ekteskap. Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling, og to vitner skal være tilstede under ekteskapsinngåelsen.

Ekteskap skal inngås i The Marriage hall. Det kan gis unntak fra dette i spesielle tilfelle, og ekteskap kan da inngås i et annet lokale og utenfor vanlige åpningstider. Tillatelsen gis da av notarius publicus i den aktuelle kommunen.

Etter at ekteskap er inngått, mottar ektefellene en vigselsattest / utskrift fra ekteskapsregisteret. Vigselsattesten utstedes på ungarsk, men det følger også med en engelsk og en fransk versjon.

Vilkår for å inngå ekteskap i Ungarn

 • Partene må være 18 år. Personer mellom 16 og 18 kan søke vergemålsmyndighetene om tillatelse til å inngå ekteskap.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt, men registrert partnerskap er tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt i Ungarn.
Hvordan oppløse ekteskap?

Domstolen kan innvilge skilsmisse etter søknad fra den ene eller begge ektefellene, dersom ekteskapet er fullstendig og ugjenkallelig brutt. For å oppnå skilsmisse må ektefellen anlegge sak om skilsmisse mot den andre ektefellen.

Ektefellen som ønsker skilsmisse må sende inn en søknad til domstolen som inneholder opplysninger om følgende:

 • Hvilken domstol som har kompetanse i saken (ut fra bosted)
 • Partenes navn og adresse
 • Partenes og deres representanters status i skilsmissesaken
 • Hvilket grunnlag for skilsmisse som påberopes, og dokumentasjon som ønskes fremlagt som bevis for grunnlaget
 • Informasjon om ekteskapet, og om partenes felles barn
 • Om nødvendig må også dokumentasjon som kan underbygge ektefellens rett til å søke om skilsmisse fremlegges.
 • Detaljer/informasjon som kan brukes til å fastsette sakens omfang og rettens jurisdiksjon.
 • En eksplisitt anmodning om at retten avsier dom i saken.

I henhold til generelle regler om jurisdiksjon, er det den domstolen saksøktes bosted hører inn under som har jurisdiksjon i skilsmissesaken. Dersom saksøkte ikke er bosatt i Ungarn vil spørsmål om jurisdiksjon fastsettes ut fra saksøktes midlertidige bosted i Ungarn. I tilfeller der saksøktes bosted er ukjent, eller dersom saksøkte er bosatt i utlandet, vil hans eller hennes siste bosted i Ungarn bli vurdert.

Dersom saksøktes bosted ikke kan fastsettes, eller hvis saksøkte ikke har bosted, vil spørsmål om jurisdiksjon avgjøres ut fra saksøkers bosted. I saker der heller ikke saksøkers bosted kan fastsettes, er det the Pest Central District Court som har kompetanse i saken.

Når sak om skilsmisse er brakt inn for en lokal domstol, er det denne domstolen som har kompetanse i eventuelle nye saker som anlegges i forhold til ektefellenes krav knyttet til eiendom.

Domstolen avsier og utsteder den endelige dommen. Dersom ekteskapet ble inngått i Ungarn blir registraren/notarius publicus også informert om skilsmissen av retten, og skilsmissen blir registrert som en klausul/tillegg til den originale vigselsattesten.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ved inngåelse av ekteskap i utlandet utsteder sentralregisteret en ekteskapsattest som viser partens sivilstand. Ekteskapsattest utstedes kun for personer som ikke har vært gift tidligere.

Ungarns ambassade i Norge kan utstede en sivilstandsattest. Attesten fra ambassaden er basert på opplysninger fra The Personal Data and Address Records of Citizens in Hungary (folkeregisteret).

Bekreftelse av dokumenter

Ungarn har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Den nasjonale databasen - Központi Nyilvántartó

Det sentrale kontoret for administrative og elektroniske tjenester (med ansvar for den nasjonale databasen) - Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ekteskapsattest til bruk ved inngåelse av ekteskap i utlandet - Hatósági Bizonyítvány

Sentralregisteret (del av det sentrale kontoret for administrative og elektroniske tjenester) - Központi Okmányiroda

Vigselsattest/utdrag fra ekteskapsregisteret - Házassági Anyakönyvi Kivonat

Utdrag fra ekteskapsregisteret med klausul/tillegg - Záradékolt Házassági Anyakönyvi Kivonat

Dødsattest/utdrag fra dødsregisteret - Halotti Anyakönyvi Kivonat

Notarius publicus - Anyakönyvvezetö – Registrar

Østerrike

Hvordan inngå ekteskap?

For å kunne inngå ekteskap må partene henvende seg til et lokalt sivilkontor (Standesamt). Sivilkontoret prøver ekteskapsvilkårene før ekteskap kan inngås.

Ved prøving av ekteskapsvilkårene må partene møte opp personlig og fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Gyldig førerkort eller pass.
 • Fødselsattest (på tysk eller eventuelt internasjonal utgave som er oversatt til tysk).
 • Bekreftelse på statsborgerskap.
 • Bostedsattest (dersom den østerrikske borgeren er bosatt i utlandet).
 • Dersom det er aktuelt må partene også fremlegge bekreftelse på akademisk grad (på tysk eller internasjonal utgave som er oversatt til tysk).
 • Eventuell vigselsattest for tidligere ekteskap.
 • Eventuell dokumentasjon på at tidligere ekteskap er oppløst ved skilsmisse.
 • Eventuell dødsattest for tidligere ektefelle.
 • Dersom partene har felles barn må de i tillegg legge fram barnets fødselsattest og bostedsattest for barnet.

Det kan søkes om unntak fra regelen om at begge parter må møte opp personlig for å få prøvd ekteskapsvilkårene. Dette gjøres ved å fylle ut aktuelt søknadsskjema og levere det til sivilkontoret.

Utenlandske borgere som skal inngå ekteskap i Østerrike må i tillegg fremlegge:

 • Bostedsattest (på tysk eller internasjonal utgave som er oversatt til tysk).
 • Ekteskapsattest fra eget hjemland (så fremt partens hjemland utsteder ekteskapsattest).

Sivilkontoret kan kreve ytterligere dokumentasjon fra personer av utenlandsk opprinnelse.

Prøvingsattesten er kun gyldig i seks måneder fra den er utstedt. Det vil si at man tidligst kan avtale tidspunkt for vigsel seks måneder før ønsket dato.

Vigselen finner som regel sted på et sivilkontor. Begge partene må være tilstede under vielsen, og bekrefte at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre.

Det finnes sivilkontor i enhver kommune. I Wien finnes det et sivilkontor i hver bydel (Bezirk), samt en overordnet myndighet (MA 26).

I Østerrike kan man kun inngå borgerlig ekteskap. Verken kirken eller andre trossamfunn har vigselsrett.

Vilkår for å kunne inngå ekteskap i Østerrike

Partene må ha fylt 18 år. Personer som har fylt 16 år kan etter samtykke fra domstolen inngå ekteskap dersom den fremtidige ektefellen har fylt 18 år, parten anses som reflektert og voksen nok til å gifte seg, og parten har samtykke fra foreldre/verge.

 • Partene må ha rettslig handleevne.
 • Ekteskap mellom personer av samme kjønn er ikke tillatt i Østerrike.
 • Partnerskap er tillatt mellom to personer av samme kjønn, dersom begge er over 18 år og har rettslig handleevne.
 • Bigami er ikke tillatt i Østerrike.

Etter at ekteskap er inngått får partene utstedt en vigselsattest. Vigselsattesten utstedes av sivilkontoret.

Hvordan oppløse ekteskap?

I Østerrike oppløses ekteskap alltid ved dom. Det er domstolen i distriktet der ektefellene hadde siste felles bosted som skal behandle skilsmissesaken.

Søknad om skilsmisse kan fremmes for domstolen både muntlig og skriftlig. Forutsetningen for å søke om skilsmisse er at begge parter ønsker å skilles, og at de forstår følgene av en skilsmisse.

Partene må også legge fram en avtale som avklarer:

 • Fordelingen av felleseie.
 • Forsørgelsesplikt overfor den andre parten.
 • Foreldreansvar, barnebidrag og samværsrett for felles barn.

Etter at søknaden er sendt inn til domstolen må partene ha et møte med en dommer. Begge partene må stille på møtet med dommeren. Dersom partene har felles mindreårige barn kreves det i tillegg at de gjennomfører en foreldremeklingssamtale.

Etter møtet fatter domstolen vedtak om skilsmisse. Partene har mulighet til å klage / ombestemme seg innen 14 dager etter at vedtaket er fattet. Dersom partene ikke klager innen denne fristen anses skilsmissen som rettskraftig.

Dom ved uenighet i forbindelse med skilsmisse

Dersom partene er uenige om skilsmisse finnes det tre grunnlag å få ekteskapet oppløst på, disse grunnlagene er:

 • Skilsmisse på grunn av gjeld.
 • Skilsmisse på grunn av oppløsning av felles bosted.
 • Skilsmisse av andre grunner.

Søknad om skilsmisse fremmes også i disse sakene muntlig eller skriftlig for domstolen. Det er krav om at søknaden begrunnes, og at parten fremlegger bevis for sine påstander.

I første omgang får partene tilbud om rådgivning/meklingssamtaler ved domstolen. Dersom partene ikke kommer til enighet tas saken opp for retten.

Domstolen fatter deretter et vedtak. Partene kan klage på vedtaket. Klagen må fremsettes innen fire uker etter at vedtaket er fattet. Dersom partene ikke klager på vedtaket innen fire uker anses skilsmissen som rettskraftig.

Spørsmål om deling av felleseie, foreldreansvar for felles barn med mere, må ofte avgjøres i egne rettssaker.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Østerrikske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt en ekteskapsattest av sivilkontoret.

Østerrikes utenriksstasjoner kan ikke prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest til sine borgere. Det er kun sivilkontoret som har myndighet til å prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Østerrike har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Prøvingsattest – Ehefähigkeitszeugnis

Vigselsattest – Heiratsurkunde

Sivilkontor – Standesamt

Distriktsdomstol – Bezirksgericht

Vedtak om skilsmisse - Scheidungsbeschluss