Afghanistan

Hvordan inngå ekteskap?

Selv om Afghansk sivil artikkel 61, lov krever at en formell/juridisk prosess følges ved inngåelse av ekteskap, inngås de fleste ekteskap uformelt uten at en domstol oppsøkes. De som ønsker en formell inngåelse av ekteskapet kan oppsøke en lokal domstol. De må da ha med vitner som kan vitne om at ekteskapet mellom partene kan inngås lovlig. Det hender også at en religiøs leder med formell autoritet blir invitert til bryllupseremonien. Den religiøse lederen leser da ekteskapsinngåelse. Etter at ekteskapet er inngått vitner den religiøse lederen om at ekteskapet er inngått med et formelt brev.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Afghanistan følger sharia-lov. Dette innebærer at jenter /kvinner og gutter / menn, kan gifte seg så snart de har blitt modne. Det finnes altså ikke noen fastsattaldersgrense for å inngå ekteskap i Afghanistan
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt

Afghansk sivil lov krever at det utstedes en vigselsattest (marriage certificate) etter at et ekteskap er inngått, jfr artikkel 61. Etter at ekteskapet er inngått utstedes e vigselsattest av en lokal domstol. I noen tilfeller er det Høyesteretten som utsteder vigselsattesten. Afghanske ambassader og konsulater kan også utstede vigselsattester.

Det er igjen viktig å merke seg at mange afghanere gifter seg uten å involvere offentlige myndigheter og uten å få utstedt vigselsattest. Mange søker bare om å få utstedt vigselsattest hvis de trenger dette i juridiske eller andre sammenhenger.

Se mer informasjon fra Landinfo:

Temanotat Ekteskap Afghanistan 2019

Hvordan oppløse ekteskap?

Etter at et par er lovlig og endelig skilt utstedes et skilsmissebevis (Talaq nama / talaq khat eller divorce certificate)

Myndigheten som oppløser ekteskapet og utsteder skilsmissebevis er en lokal domstol eller høyesterett. Betegnelsen på den lokale myndigheten som oppløser og usteder skilsmissebeviset er Makhama.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Når ekteskap skal inngås i utlandet er det Supreme Court som utsteder et sertifikat om at kravene for å kunne inngå ekteskap er oppfylt.

Afghanske ambassader og konsulater kan også utstede attester som bekrefter at partene er ugift.

Bekreftelse av dokumenter

Afghanistan har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen).

Om legalisering av dokumenter opplyser den norske ambassade i Kabul følgende:

 • Vigselsattesten legaliseres av en lokal domstol, høyesterett eller en ambassade eller et konsulat.
 • Skilsmissebeviset legaliseres av Stara Mahkama, Mahkama, Safarat and Qunsulgairee.
 • Ved utstedelse av ekteskapsattest påfører det afghanske utenriksdepartementet et verifiserings-stempel på dokumentet når ekteskapsattesten er utstedt i utlandet.
 • Ekteskapsattester legaliseres ellers ved en lokal domstol, Høyesterett eller ved en ambassade eller et konsulat.

I Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre id-dokumenter fra Landinfo.no (20. oktober 2016), fremgår det om legaliseringsprosessen for tazkeraer (det afghanske id-kortet):

«Legaliseringen går via tre ministerier: først til Innenriksministeriet (MoI), Central Census Independent Organization, som har registreringsbøker for utstedte tazkeraer, deretter til Justisministeriet og til slutt til utenriksdepartementet. Ifølge Ahmad Khalid Akbar mottar ambassaden i Oslo ukentlige oversikter over legaliserte tazkeraer fra afghansk UD (samtale september 2016). Afghansk UD har et eget register for legaliseringer, som inneholder opplysninger om registreringsnummer og dato for legaliseringen. Oversatte tazkeraer som er legalisert, registreres i en søkbar database. Norske myndigheter kan verifisere dokumenter gjennom registeret, ifølge konsulatseksjonen i afghansk UD (MFA, møte i Kabul, september 2015). Det er også mulig å sjekke om en tazkera er registrert i de manuelle arkivene ved PRD i Kabul eller lokalt.»

Det fremgår av Skattedirektoratets Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, 12. desember 2007, gitt med hjemmel i folkeregistreringsforskriften § 1-2 litra b, at når vigsel eller skilsmisse er gjennomført i Afghanistan, «har attestene liten eller ingen troverdighet da de ofte er falske. At attester forfalskes eller kan kjøpes, medfører at attester fra disse landene ikke har noen bevisverdi.»

Ordliste

Vigselsbevis – marriage certificate

Skilsmissebevis – talaq nama / talaq khat

Den lokale myndigheten som oppløser ekteskapet og utsteder skilsmissebevis – Makhama

Aserbadsjan

Hvordan inngå ekteskap?

Partene søker om prøving av ekteskapsvilkårene hos en av tre instanser:

Det statlige sivilstatusregisteret - (civil status state registry department - Vətəndaşların Vəziyyəti Aktların Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsi (VVADQ))

Baku statlige vigselslokale - (Bakı Nikah Evi eller Baku Marriage Hall)

ASAN – Azerbaijan Service Assessment Network

Følgende dokumenter må legges frem for prøvingsinstansen:

 • Skriftlig søknad fra paret som ønsker å inngå ekteskap
 • Identifikasjonspapirer
 • Bekreftelse på betalt gebyr
 • Skilsmisseattest – dersom partene tidligere har vært gift

Dersom en av søkerne er utledninger eller statsløse, må legalisert dokument som bekrefter deres sivile status legges frem.

Helsesertifikat som oppsummerer resultat av en obligatorisk helsesjekk. Dette ble innført ved en lovendring 17. oktober 2014, som hadde virkning fra 1. juli 2015.

Under ekteskapsinngåelsen kreves det at to vitner er til stede.

Det statlige sivilstatusregisteret i det administrative distriktet eller regionen hvor søkeren er bostedsregistrert, registrerer det inngåtte ekteskapet og utsteder vigselsattesten (Nikah haqqında şəhadətnamə). Det statlige sivilstatusregisteret finnes i hver region og i tillegg i alle av Bakus administrative enheter, og hører organisatorisk under Justisdepartementet.

Ekteskapsattesten og stemplene på denne, vil reflektere det administrative distriktet eller regionen som utstedte vigselsattesten.

Gjennomføring av vigsel

Det finnes et statlig vigselslokale i Baku som har samme status som det statlige sivilstatusregisteret og har samme myndighet som det statlige sivilstatusregisteret når det gjelder inngåelse av ekteskap. Det vil i de tilfellene hvor ekteskap er inngått der, fremkomme på vigselsattesten at den er utstedt ved Baku statlige vigselslokale.

ASAN (Azerbaijan Service Assessment Network) kan være en tjenesteyter i prosessen med å inngå ekteskapet, men har ikke myndighet til å få ekteskapet anerkjent. Man kan oppsøke ASAN i stedet for det statlige sivilstatusregisteret for å få bistand ti å utføre tjenester i forbindelse med inngåelse av ekteskap. Partene kan der skrive og signere en formell erklæring om at de ønsker å inngå ekteskap, i tillegg til at de også kan utføre den obligatoriske helsesjekken i de samme lokalene.

Etter at alle dokumenter for å inngå ekteskap er godkjent, kan også den formelle vielsen/ekteskapsinngåelsen gjennomføres hos ASAN med en representant fra det statlige sivilstatusregisteret til stede. I ASANs kontorer finnes det representanter fra det statlige sivilstatusregisteret som jevnlig tar seg av dette. Deretter utstedes vigselsattesten fra det statlige sivilstatusregisteret.

Vilkår for å inngå ekteskap

Vilkårene for inngåelse av ekteskap er regulert i paragraf 13.3 i Familieloven (Family Code)

Aldersgrenser for å inngå ekteskap er 18 år, men den kan etter søknad reduseres med maksimum 1 år i særegne tilfeller. Søknaden fremmes for det statlige sivilstatusregisteret i det administrative distriktet eller regionen hvor søkeren er bostedsregistrert. Dette unntaket har hjemmel i Familielovens § 10.2.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt

Bigami er ikke tillatt

Mer informasjon fra Landinfo.no:

Aserbajdsjan: Ekteskap og skilsmisse

Aserbajdsjan: Ekteskap – former og tradisjoner

Temanotat Aserbajdsjan: Reise-, ID- og sivilstatusdokumenter

Hvordan oppløse ekteskap?

Bestemmelsene om opphør av ekteskap er regulert i Family Code av 1999 paragraf 14-24

Ektefellene søker om skilsmisse og avhengig av den konkrete situasjonen til partene, kan de få saken behandlet ved en av to forskjellige instanser, det statlige sivilstatusregisteret eller en lokal administrativ domstol.

Det statlige sivilstatusregisteret

Forutsetningen for at søknaden om skilsmisse skal kunne behandles i det statlige sivilstatusregisteret, er at begge partene samtykker til at ekteskapet skal oppløses og partene ikke har barn under 18 år (§ 17.1), dersom en av partene ved rettsavgjørelse er anerkjent som savnet (§ 17.2.1), dersom en av partene etter domsavsigelse er anerkjent som uegnet til å fortsette ekteskapet (§17.2.2), eller dersom en av partene er ilagt fengselsstraff på minimum tre år (§17.2.3).

Skilsmissen er bindende når det statlige sivilstatusregisteret har registrert skilsmissen og utstedt skilsmisseattesten.

Lokal administrativ domstol

I alle andre situasjoner enn de ovennevnte, må søknaden om skilsmisse behandles i en lokal administrativ domstol (for eksempel der partene har felles barn under 18 år, dersom en av partene ikke samtykker, eller dersom partene har eiendom som skal fordeles). Registrering av skilsmisse via beslutning fra lokal administrativ domstol får bindende virkning fra datoen domstolen fastsetter i den endelige rettshøringen. Domstolen avsier dom, men utsteder ikke selve skilsmisseattesten. Domstolen er forpliktet til å sende en kopi av rettskjennelsen til det statlige sivilstatusregisteret senest tre dager etter domsavsigelsen. Skilsmissen blir registrert i det statlige sivilstatusregisteret som utsteder skilsmisseattesten.

Det er viktig å påpeke at domsavgjørelsen om opphør av ekteskap ikke kan ankes – beslutningen er derfor rettskraftig den aktuelle datoen fastsatt av domstolen.

Dersom partene har barn under ett år, eller kvinnen i ekteskapet er gravid, vil ikke skilsmisse bli innvilget på forespørsel kun fra ektemannen (§15).

Aserbajdsjan opererer ikke med begrepet separert på tilsvarende måte som i Norge. Man er altså enten gift eller skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det eneste dokumentet som utstedes av landets myndigheter vedrørende sivilstatus er et offisielt dokument fra det statlige sivilstatusregisteret. Det utstedes ikke prøvingsattest.

Landets ambassader i utlandet kan ikke prøve ekteskapsvilkårene eller utstede offisielle dokumenter tilknyttet sivilstatus for aserbajdsjanske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Aserbajdsjan har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest: Nikah haqqında şəhadətnamə

Det statlige sivilstatusregisteret: Civil status state registry department – Vətəndaşların Vəziyyəti Aktların Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsi (VVADQ)

De offisielle statlige vigselslokaler: (navn på by +) şəhər Nikah Evi

Lokal adiministrativ domstol: Rayon Məhkəməsi

Skilsmisseattest: Nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə

Bangladesh

Hvordan inngå ekteskap?

Det er ingen felles familielovgivning i Bangladesh, så det er religiøse lover som regulerer familieretten. Det er stor forskjell på prosessen for inngåelse av ekteskap mellom religionene. Ca. 90 prosent av befolkningen er muslimer, så det er den muslimske prosedyren som er mest vanlig.

Det er en egen sivil ekteskapslov (The Special Marriage Act 1872). Å inngå borgerlig ekteskap er for øvrig svært uvanlig, da en samtidig frasier seg religiøs tilhørighet.

Muslimsk vielse

Muslimer følger Muslim Family Law Ordinance av 1961.

Et muslimsk ekteskap blir formalisert gjennom en konktrakt/vigselsattest, kalt Nikah Nama. I denne kontrakten fremgår det hvilke vilkår som må være tilstede for å inngå et muslimsk ekteskap, og i tillegg er det noen vilkår som settes av familiene. Det gjøres ingen formell prøving av ekteskapsvilkårene i forkant av ekteskapsinngåelsen. Familien har ansvaret for at partene er kvalifiserte i henhold til vilkårene for å inngå ekteskap.

Det må foreligge samtykke fra partene før ekteskapet kan inngås. Det gjøres først ved et formelt forslag eller tilbud om ekteskap (ijab), og senere ved aksept (qabul). En førstegangsbrud er gjerne representert av en mannlig verge (ukil) ved ekteskapsinngåelsen.

Bruden har rett til medgift (mahr), som er ment som en sikkerhet for henne i tilfelle ekteskapet oppløses eller ektemannen dør. Dersom dette skulle skje, vil bruden få utbetalt medgiften.

Det må være minst to vitner til stede når ekteskapet inngås.

Partene undertegner en ektskapskontrakt i nærvær av en imam eller en respektert eldre.

Etter ekteskapsinngåelsen må ekteskapet registreres hos en ekteskapsregistrator (the Nikah Registrar/Kazi Office), som er en offentlig tjenestemann, for at det skal være gyldig. .

Hinduistisk vielse

Det gjøres ingen prøving av ekteskapsvilkårene i forkant av ekteskapsinngåelsen.

En hinduistisk vielse følger hinduistiske familieregler/religion som er et sakrament og ikke en kontrakt. Den hinduistiske presten (Purohit) leder vielsen som foregår på et hinduistisk bønnested (Mondir) eller et annet sted hvor det er tilrettelagt for vielse. Vielsen fullføres ved at brudeparet går syv runder rundt et bål.

Det utstedes ingen dokumenter ved en hinduistisk ekteskapsinngåelse. Det er mulig å få en vigselsattest fra tinghuset.

Kristen vielse

Partene må på forhånd ha oppgitt navn, adresse, fars navn, o.l. opplysninger som erklærer at de er kvalifiserte til å inngå ekteskap. Opplysningene gis skriftlig til kirken. Presten eller en annen tjenestemann undertegner dette.

En kristen vielse gjøres i henhold til the Christian Marriage Act of 1872. Vanligvis vil en prest foreta vielsen med minst to vitner til stede.

Etter ekteskapsinngåelse, utsteder presten eller kirken en vigselsattest – Marriage Certificate.

Felles for de tre måtene å inngå ekteskap er:

 • Aldersgrense for menn er 21 år
 • Aldersgrense for kvinner er 18 år
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig
 • Bigami er lovlig.

Registrering av ekteskap

Ekteskap registreres ikke i et sentralt offentlig register. Hver religion har imidlertid sitt eget register;

Muslimske ekteskap blir registrert hos Kazi Office.

Hinduistiske ekteskap krever ikke en registrering. Etter implementeringen av the Hindu Marriage Registration Act i 2012, (som også gjelder for buddhister, brahmoner, jainister og sikher), er det valgfritt om man vil registrere ekteskapet i et hinduistisk register. I City Corporation area er det utnevnt en eller flere, (men maks tre) som kan registrere hinduistiske ekteskap. I mindre befolkede områder, er det utnevnt èn som kan registrere ekteskapene i hver Upazila (sub-distrikt).

Kristne ekteskap blir registrert ved at kirken, der vielsen ble utført, beholder en kopi av vigselsattesten.

Dersom det ikke har vært mulig å få tak i en vigselsattest for partene, er det mulig å få en affidavit ved å gå til domstolene.

Hvordan oppløse ekteskap?

Muslimsk skilsmisse

I henhold til muslimsk rett, er man enten gift eller skilt – det er ingen juridisk form for separasjon.

Det er tre former for muslimsk skilsmisse:

 • Talaq (og talaq-e-tafweez)
 • Mubara't
 • Khula

Det mest vanlige er talaq – en ensidig rett til skilsmisse uten å måtte vise til en årsak. Mannen har en ubetinget rett til å oppløse ekteskapet gjennnom Talaq. Retten til å søke om skilsmisse kan delegeres til konen (talaq-e-tafweez), ved at det spesifiseres i Nikha Nama. Det er mest vanlig å gi denne retten ved inngåelse av ekteskapet, men det kan også gis senere.

Søknaden sendes til Kazi Office. Kazi Office sender ut en melding om dette til ektefellen og til kommunen (det lokale Union Parishad office).

Formannen i Union Parishad er da forpliktet til å sette sammen et råd som skal forsøke å forsone partene (Iddat). Hvis forsøkene på å forsone paret ikke har lykkes etter tre måneder, vil skilsmissen gjøres gyldig ved at den blir registrert hos Kazi Office. Hvis konen er gravid når det er søkt om skilsmisse, vil ikke skilsmissen bli gyldig før hun har født.

Det kan utstedes en skilsmisseattest (Talaq Nama). Dokumentet må legaliseres av Utenriksdepartementet etter at det har blitt stemplet av Notarius Publicus. Det fremgår ikke i ekteskapsattesten at den er endelig og med bindende virkning.

Et muslimsk ekteskap kan også oppløses når begge parter er enige om å skilles (mubara't), eller ved at en kvinne, som ikke har blitt gitt retten til talaq, tar initiativ til skilmisse og ektemannen sier seg enig (khula).

Et muslimsk ekteskap kan også oppløses ved en rettslig kjennelse ved at saken bringes inn for en familiedomstol.

Kvinnen kan få ekteskapet oppløst ved dom dersom

 • mannen har vært fraværende i fire år, og det er ukjent hvor han befinner seg
 • mannen har ikke forsørget henne i en periode på to år
 • mannen har tatt en ekstra kone
 • mannen er dømt til syv års fengsel eller mer
 • mannen har i en periode på tre år ikke oppfylt sine ekteskapelige forpliktelser
 • mannen var impotent da ekteskapet ble inngått og fortsetter å være det
 • mannen har vært sinnslidende i to år, eller lider av spedalskhet eller en smittsom venerisk sykdom
 • hun, etter å ha blitt giftet bort av sin far eller andre foresatte før fylte 18 år, avviste/nektet å oppfylle (repudiate) ekteskapet før fylte nitten år

Hinduistisk skilsmisse

Hinduismen anerkjenner ikke skilsmisse. Hinduistiske kvinner kan imidlertid i noen tilfeller bli separert fra mannen gjennom en rettslig kjennelse.

Kristen og borgerlig skilsmisse

Begjæring om skilsmisse skal behandles i rettssystemet, og kan oppnås etter skilsmisseloven (Divorce Act av 1869).

I henhold til skilsmisseloven for kristne og borgerlige ekteskap kan en mann skille seg fra sin kone hvis hun er utro. En kvinne derimot kan kun skille seg fra en utro ektemann dersom det foreligger ett eller flere «tilleggsmomenter», som blant annet konvertering til en annen religion, bigami, incest, voldtekt, sodomi, eller umenneskelig atferd.

Landinfo har skrevet en artikkel om skilsmisse i Bangladesh i november 2015.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

The District Deputy Commisioners office kan prøve ekteskapsvilkårene og utstede dokumentasjon som kan benyttes når personer inngår ekteskap i utlandet. De kan utstede et Unmarried certificate eller Single Status Certificate. Utenriksdepartementet (Ministry of Foreign Affairs) legaliserer dokumentet etter at det har blitt stemplet av Notarius Publicus.

Bangladesh sin ambassade i Stockholm kan prøve ekteskapsvilkårene ved å videreformidle søknaden til rette instans i Bangladesh.

Bekreftelse av dokumenter

Bangladesh har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske dokumenter («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Vigselsattest for muslimer - Nikha Nama

Tilbud om ekteskap - Ijab

Aksept - Qabul

Mannlig verge for førstegangsbrud som er til stede ved ekteskapsinngåelse - Ukil

Medgift for bruden - Mahr

Muslimsk kontor med ekteskapsregister, som utsteder vigselsattest og skilsmisseattest – Nikah Registrar - Kazi office

Søknad om skilsmisse for menn – Talaq

Søknad om skilsmisse for kvinner – Talaq-e-tafweez

Kommune/lokal instans - Union Parishad office – Upajilla office

Råd som skal forsøke å forsone parter som ønsker skilsmisse - Iddat

Skilsmisseattest - Talaq nama

Skilsmisse ved enighet – Mubara't

Skilsmisse ved initiativ fra kvinnen - Khula

Vigselsattest for kristne - Marriage Certificate

Hinduistisk prest - The Purohit

Hinduistisk bønnested - Mondir

Ekteskapsattest til bruk i utlandet - Unmarried certificate eller Single Status Certificate

Instans som utsteder ekteskapsattest til bruk i utlandet - The District Deputy Commisioners´s office – Jela Proshashok Karjaloy

De forente arabiske emirater

Hvordan inngå ekteskap?

For å gifte seg i De forente arabiske emirater (UAE), må mannen være muslim. Det har ingen betydning hvilken religion kvinnen tilhører.

Under vielsen må begge parter være til stede, sammen med deres verger og to muslimske vitner.

Muslimske kvinner må få samtykke fra far, onkel eller bror for å få gifte seg.
Dersom utlendinger skal inngå ekteskap i UAE, så må en av partene ha et gyldig oppholdsvisum. Den andre parten må igjennom en legeundersøkelse før ekteskapet kan inngås. Utlendinger må fremlegge fødselsattest, sivilstandsattest, pass og passfoto, samt et fotografi av den kommende ektefellen. Sivilstandsattesten må være godkjent av

Utenriksdepartementet i det landet parten kommer fra, eller av dette landets ambassade eller konsulat. Man må også fremlegge en helseerklæring. To vitner må være tilstede under vielsen.

Utlendinger kan gifte seg der de ønsker; i et tempel, en kirke, på deres lands ambassade eller konsulat i UAE. Vielsen kan også finne sted i privat bolig.
En utenlandsk mann som skal gifte seg med en kvinne fra UAE, må fremlegge en vandelsattest fra politiet.

Utenlandske kvinner som har blitt statsborger i De forente arabiske emirater ved å gifte seg med en UAE-statsborger, har ikke lov til å gifte seg med en utlending i UAE.

Vilkår for å inngå ekteskap i UAE:

 • Partene må være 18 år. Domstolen (the Chief Justice of Personal Status Court) kan imidlertid tillate ekteskap mellom parter hvor en eller begge er under 18 år.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er tillatt.

Etter vigselen utstedes vigselsattest av en sharia-domstol. Dokumentet legaliseres deretter av Justisdepartementet.

Hvordan oppløse ekteskap?

Muslimer

Hvis parten ønsker skilsmisse, så må parten registrere saken hos the Moral and Family Guidance Section of the Court. Det vil bli gjort forsøk på mekling mellom partene. Saken blir sendt videre til retten dersom partene fortsatt ønsker skilsmisse, eller dersom bare én av partene ønsker å fortsette ekteskapet.

Ikke-muslimer og utlendinger

De kan søke om skilsmisse enten i hjemlandet eller i UAE.

Ikke-muslimer som inngikk ekteskap i UAE, kan i prinsippet skilles i UAE etter sitt eget lands lover, men dersom dette landets lover ikke sammenfaller med sharia-lovene, så vil sharia antagelig gå foran. Tilsvarende, så vil det å gå til en domstol i UAE for å få skilsmisse, kunne komplisere skilsmissen ettersom domstolen vil fastsette slike ting som barnebidrag, foreldreansvar og skifte etter sharia-lover også for utlendinger.

Etter skilsmissen utstedes skilsmisseattest av en sharia-domstol. Dokumentet legaliseres deretter av Justisdepartementet.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke ekteskapsattest eller affidavit for UAE-statsborgere til ekteskapsinngåelse i utlandet.

Bekreftelse av dokumenter

UAE har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 om opphevelse av kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Legalisering av dokumenter må gjøres av UAEs utenriksmyndigheter.

Ordliste

Vigselsattest for muslimer - Nikha Nama

Tilbud om ekteskap - Ijab

Aksept - Qabul

Mannlig verge for førstegangsbrud som er til stede ved ekteskapsinngåelse - Ukil

Medgift for bruden - Mahr

Muslimsk kontor med ekteskapsregister, som utsteder vigselsattest og skilsmisseattest – Nikah Registrar - Kazi office

Søknad om skilsmisse for menn – Talaq

Søknad om skilsmisse for kvinner – Talaq-e-tafweez

Kommune/lokal instans - Union Parishad office – Upajilla office

Råd som skal forsøke å forsone parter som ønsker skilsmisse - Iddat

Skilsmisseattest - Talaq nama

Skilsmisse ved enighet – Mubara't

Skilsmisse ved initiativ fra kvinnen - Khula

Vigselsattest for kristne - Marriage Certificate

Hinduistisk prest - The Purohit

Hinduistisk bønnested - Mondir

Ekteskapsattest til bruk i utlandet - Unmarried certificate eller Single Status Certificate

Instans som utsteder ekteskapsattest til bruk i utlandet - The District Deputy Commisioners´s office – Jela Proshashok Karjaloy

Filippinene

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap, utsteder Philippine Statistics Authority en ekteskapsattest. I tillegg utstedes en Marriage license av det lokale civil registrar's office.

Før en filippiner og en nordmann kan inngå ekteskap, må nordmannen fremlegge en ekteskapsattest fra norske skattemyndigheter. Attesten må påføres apostille. Etter at attesten er legalisert, må partene søke Philippine Statistics Authority om marriage license senest to uker før ekteskapsinngåelsen.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden om marriage license:

 • Fødselsattest eller dåpsattest
 • Residence Certificates
 • Parental Advise (hvis parten(e) er mellom 21 og 25 år)
 • Parental Consent (hvis parten(e) er mellom 18 og 21 år)
 • Dokumentasjon på gjennomført familierådgivning
 • Skilsmisseattest eller annulleringsattest (dersom aktuelt)
 • Dødsattest (dersom enke/enkemann)
 • Barangay certificate
 • Legal capacity to marry utstedt av ambassaden (for utlendinger)
 • Kopi av pass
 • Sivilstandsattest utstedt av Philippine Statistics Authority for begge parter

Ved kirkelig ekteskapsinngåelse, foreligger det ytterligere krav til fremleggelse av dokumentasjon.

Marriage licence er et krav for inngåelse både av sivile og kristne ekteskap på Filippinene. Lisens kreves ikke i de tilfellene der partene har levd sammen som ektefeller i minst fem år og det ikke foreligger rettslige hindre for at partene kan inngå ekteskap.

En dommer, prest eller andre personer med vigselsmyndighet må gjennomføre seremonien. Ekteskapet anses inngått når partene signerer Marriage certificate. Partene tar så dokumentet med seg til det lokale Philippine Civil Registrar for å registrere ekteskapet. Ekteskap må registreres i the Marriage Registry innen 15 dager etter inngåelsen, dersom det foreligger Marriage licence, og innen 30 dager hvis det ikke forelå krav om Marriage licence

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Filippinsk lov forbyr ekteskap for personer under 18 år.
 • Likekjønnet ekteskap er ikke aktuelt på Filippinene.
 • Bigami er straffbart.

Vigselsattest (Certificate of Marriage) utstedes av Philippine Statistics Authority

Hvordan oppløse ekteskap?

Hvordan oppløses ekteskap på Filippinene?

Det er Philippine Regional Trial Court som utsteder rettsavgjørelser og endelig sertifikat for oppløst ekteskap og separasjon.

Et ekteskap kan oppløses på følgende fire måter på Filippinene:

 • Absolute Nullity of Marriage
 • Annullering av ekteskap
 • Legal Separation
 • Skilsmisse

Absolute Nullity of Marriage

Dette gjelder de tilfellene der ekteskapet er å anse som ugyldig helt fra inngåelsen. I slike tilfeller sender parten som ønsker Absolute Nullity of Marriage, en Petition for the Declaration of Absolute Nullity of Marriage. Et ekteskap som av retten erklæres som ugyldig, anses aldri å ha funnet sted. En part kan søke ekteskapet ugyldiggjort også etter fem-års fristen som er angitt i punkt II). Dette fordi forhold som gjør et ekteskap ugyldig, ikke kan godkjennes i etterkant.

Følgende forhold kan påberopes som grunnlag for ugyldig ekteskap:

 • En eller begge parter var under 18 år da ekteskapet ble inngått
 • Partene ble viet av en person uten vigselsmyndighet
 • Det foreligger ingen marriage licence
 • Bigami eller polygami
 • Den ene parten har oppgitt feil identitet
 • Det påfølgende ekteskapet er ugyldig (The subsequent marriage is void)
 • Psykisk lidelse/utviklingshemming (psychological incapacity)

Umiddelbart etter rettens avgjørelse om absolute nullity, må avgjørelsen registreres hos the Local Civil Registrar hvor ekteskapet ble registrert, the Civil Registry der the Family Court holder til og hos the Philippine Statistics Authorithy (PSA).

Annullering av ekteskap

I disse tilfellene er det snakk om et i utgangspunktet gyldig ekteskap, som erklæres annullert. Ekteskapet anses etter annulleringen fortsatt å ha funnet sted, i motsetning til ekteskap beskrevet i punkt I).

Følgende forhold kan påberopes som grunnlag for annullering av ekteskap:

 • Mangel på samtykke fra foreldre (hvis en av partene er mellom 18 og 21 år)
 • Psykisk lidelse/utviklingshemming (psychological incapacity)
 • Bedrageri
 • Samtykke til ekteskap er fremkalt ved tvang, trusler eller utilbørlig påvirkning
 • Impotens/manglende fysisk evne til å fullbyrde ekteskapet
 • Alvorlig seksuelt overførbar sykdom

Annullering kan påberopes innenfor fem år beregnet fra enten

 • oppdagelsen av bedrageri,
 • tidspunktet da utøvelsen av tvang, trusler eller utilbørlig påvirkning stoppet, eller
 • ekteskapsinngåelsen (ved impotens eller seksuelt overførbar sykdom).

Prosessen med å påberope annullering beskrives i det følgende:

 • Kontakte advokat
 • Skrive en detaljert erklæring om partenes ekteskap og historie, fra partene møttes og frem til forholdet tok slutt. Parten skal fokusere på forhold ved den andre parten som medførte at forholdet tok slutt.
 • Psykisk evaluering av partene. I de fleste tilfeller ønsker ikke den andre parten å delta, og evalueringen foretas ut fra vitneobservasjoner og uttalelser fra nærstående personer.
 • Sende inn søknaden om annullering.

Saksbehandlingstiden for en ubestridt annulleringssak er mellom seks måneder og ett år, avhengig av hvor mye Regional Trial Court har å gjøre, vitnenes tilgjengelighet og andre temaer som spørsmål om foreldreansvar og eiendomsrett.

Etter at retten har fattet avgjørelse om annullering, sendes kopi av avgjørelsen til the Office of the Solicitior General, the local civil registrar og partene. Etter 15 dager anses avgjørelsen endelig, og a Certificate of Finality utstedes av retten. Sertifikatet festes på baksiden av marriage contract hos the local civil registrar, og blir til slutt godkjent av PSA, som utsteder Certificate of No Marriage.

Etter at ekteskapet er annullert, kan partene inngå nye ekteskap.

Legal Separation

Dette er en resolusjon som gir ektefellene rett til å leve separat. Gjennom denne resolusjonen, oppløses det økonomiske fellesskapet mellom ektefellene, men de anses fortsatt som ektefeller. De kan derfor ikke inngå nytt ekteskap.

Følgende forhold kan påberopes som grunnlag for legal separation:

 • Gjentatt fysisk vold eller sterkt fornærmende oppførsel mot ektefellen, felles barn eller barn av ektefellen.
 • Fysisk vold eller moralsk press for å tvinge ektefellen til å endre politisk eller religiøs tilhørighet.
 • Forsøk på å få ektefellen, felles barn eller ektefellens barn til å drive med prostitusjon.
 • Rettskraftig dom på fengsel i mer enn seks år, uavhengig av eventuell benådning.
 • Rusmisbruk eller jevnlig alkoholbruk (habitual alcoholism).
 • Ektefellen er lesbisk eller homofil.
 • Bigami. Ektefellen har inngått et nytt ekteskap enten på Filippinene eller i utlandet.
 • Utroskap eller perversjon
 • Drapsforsøk
 • At ektefellen har blitt forlatt av den andre i mer enn ett år uten forsvarlig grunn.

Fristen for å søke separasjon er fem år regnet fra tidspunktet da årsaken til separasjonen oppstod. Søkeren må dokumentere påstandene i søknaden. Søknaden sendes til Familiy Court, som behandler saken etter seks måneder. Dette for å gi partene en mulighet til å komme til enighet og finne tilbake til hverandre.

Ikke alle søknader innvilges. Dette henger delvis sammen med manglende bevis for påstandene. I tillegg nektes legal separation der

 • fornærmede har tolerert fornærmelsene eller handlingene som er oppgitt som grunnlag for separasjonen, eller
 • fornærmede har samtykket til lovbruddet eller handlingen som er oppgitt som grunnlag for separasjonen, eller
 • partene har konspirert om fornærmelsene eller handlingene som er oppgitt som grunnlag for separasjonen, eller
 • begge partenes handlinger har gitt grunnlag for separasjon, eller
 • det foreligger en sammensvergelse mellom partene om å få tak i decree of legal separation, eller
 • foreldelse

Innvilger retten separasjon, utsteder den a Decree of Legal Separation. Før utstedelsen må imidlertid følgende gjøres:

Registrering av dommen i Civil Registry der ekteskapet ble inngått og der den aktuelle Family Court er lokalisert.

Registrering av den godkjente søknaden og delingen av partenes eiendom i Register of Deeds.

Den registrerte Decree of Legal Separation er den beste dokumentasjonen for at partene er separerte, og skal fungere som en beskjed til tredjeparter vedrørende mannens og kvinnens eiendeler.

Rettsvirkningene av legal separation er at ektefellene tillates å leve separat, samtidig som de fortsatt er gift. Det økonomiske fellesskapet mellom partene opphører. Foreldreretten til felles barn tilfaller den uskyldige parten. Den skyldige parten kan ved testament fratas arverett etter fornærmede.

Skilsmisse

Skilsmisse mellom to muslimske filippinere tillates i visse tilfeller, eller der mannen er muslim og ekteskapet er inngått i henhold til muslimsk lovgivning.

Ut over det som er nevnt ovenfor, tillater ikke filippinsk lov skilsmisse. Et ekteskap mellom to filippinere kan heller ikke oppløses ved skilsmisse i utlandet. Ekteskap mellom en filippiner og en utlending kan i visse tilfeller oppløses ved skilsmisse.

Dersom en utenlandsk ektefelle søker om skilsmisse fra en filippiner i utlandet, vil skilsmissen kunne bli godkjent på Filippinene. Dersom skilsmissen tillater den utenlandske tidligere ektefellen å inngå ekteskap på nytt, vil også filippineren ha rett til å inngå nytt ekteskap. Dette gjelder kun så lenge den utenlandske skilsmissen er anerkjent av en filippinsk domstol.

Er det derimot den filippinske ektefellen som søker om skilsmisse fra sin utenlandske ektefelle, vil skilsmissen ikke bli anerkjent på Filippinene. Inngår filippineren nytt ekteskap på Filippinene, vil det regnes som bigami.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Certificate of No Impediment to Marriage utstedes av the Philippine Statistics Authority. Dokumentet må påføres apostille for å bli anerkjent i Norge

Den filippinske ambassaden i Norge kan ikke utstede slike dokumenter, ettersom de kun forholder seg til dokumenter som legges frem for dem.

Bekreftelse av dokumenter

Filippinene har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Indonesia

Hvordan inngå ekteskap?

Indonesisk lov stiller som krav for at et ekteskap skal være juridisk gyldig, at det er inngått i tråd med religionen til mannen og konen. Derfor vil prosessen for hvordan et ekteskap inngås på gyldig vis og vilkårene for å kunne inngå ekteskapet, variere ut fra hvilken religion paret som gifter seg har.

Indonesiske myndigheter godkjenner kun fem religioner: Islam, Kristendom (katolsk og protestant), Hinduisme, Buddhisme og Konfusianisme.

Noen av kravene for hvordan man kan inngå ekteskap i Indonesia, kan variere avhengig av hvor i landet man ønsker å gifte seg.

Alle som skal gifte seg i Indonesia må legge frem følgende dokumenter:

 • Gyldig pass for utenlandske borgere
 • Gyldig visum for oppholdet i Indonesia for utenlandske borgere
 • Nasjonalt id-kort for indonesiske borgere (Kartu tanda penduduk)
 • Legalisert kopi av fødselsattest for utenlandske borgere
 • Bekreftelse på sivilstatus. For utenlandske borgere er dette ekteskapsattest. Denne må være legalisert av Utenriksdepartementet og den indonesiske ambassaden i Oslo. For indonesiske borgere fremgår sivilstatus på id-kortet
 • Hvis paret er kristne og medlem av en kirke, må de ha et brev fra sin kirke som informerer om at de ønsker å inngå ekteskap
 • Alle som ikke er muslimer må legge frem et foreløpig bindende tilsagn om å gifte seg (Notice of intention to marry) ti dager før ekteskapet skal inngås.

To vitner må være til stede under ekteskapsseremonien. Vitnene må legge frem kopi av sine id-kort eller pass hvis de er utenlandske borgere. Vitnene må være over 18 år.

Ekteskap skal normalt først inngås i en kirke eller et tempel. Etter seremonien må alle ekteskap som ikke er islamske, registreres hos Folke- og sivilstandsregisteret (Civil registry eller Dinas Kependudukan eller Cantor catatan sipil) innen 14 dager etter ekteskapsinngåelsen. Dette er en forutsetning for at ekteskapet skal være gyldig inngått.

Foreløpig bindende tilsagn om å gifte seg

Hvis de som skal gifte seg ikke er muslimer, må paret legge frem et foreløpig bindende tilsagn om å gifte seg (Notice of intention to marry) ti dager før ekteskapet skal inngås. Kravet om at dette må legges frem ti dager før, kan fravikes for turister som kommer til Indonesia for å gifte seg. Dette brevet skal legges frem for Folke- og sivilstandsregisteret.

Når man legger frem det foreløpig bindende tilsagnet om å gifte seg, må begge parter fremlegge følgende dokumenter i original:

 • Nasjonalt id-kort for indonesiske statsborgere (KTP)
 • Pass for utenlandske statsborgere
 • Legalisert fødselsattest
 • De som er skilt, må legge frem legalisert skilsmisseattest eller dødsattest som bekrefter at tidligere ekteskap er opphørt
 • Fire bilder av begge parter ved siden av hverandre
 • Norske borgere m å legge frem ektesapsattest
 • Indonesiske borgere må legge frem et brev fra ordføreren eller landsbysjefen (Kepala desa eller Lurah). Brevet bekrefter at personen ikke er gift fra før (Surat keterangan belum kawin). Den norske ambassaden i Jakarta antar at ordføreren eller landsbysjefen innhenter disse opplysningene fra Folke- og sivilstandsregisteret.
 • Indonesiske borgere under 21 år, må legge frem samtykke til å inngå ekteskap fra foreldre eller verge.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Partene må ha samme religion
 • Kvinner må være minst 16 år
 • Menn må være minst 18 år
 • For indonesiske borgere må kvinner og menn som er under 21 år, ha samtykke fra foreldre eller verge.
 • Det er mulig å inngå ekteskap ved lavere alder enn disse kravene, men da må både samtykke fra foreldre og en rettslig godkjenning foreligge
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er tillatt for muslimske menn som har fått rettslig godkjenning. De kan ha inntil fire koner.

Selv om det ikke finnes noen offisielle unntak, hender det at nordmenn ikke blir bedt om å legge frem ekteskapsattest før inngåelse av ekteskap i Indonesia.

Etter at ekteskapet er inngått utstedes ekteskapsattest (Akte perkawinan eller Surat nikah) for de som ikke tilhører Islam. Ekteskapsattesten utstedes av Folke- og sivilstandsregisteret.

For de som tilhører Islam utstedes ekteskapsbok (Buku nikah). Dokumentet utstedes av det lokale kontoret for religiøse forhold / det lokale muslimske registeret (Kantor urusan agama også kalt KUA).

Hvordan oppløse ekteskap?

De som ønsker å oppløse ekteskapet i Indonesia, må gjøre dette i en rettslig prosess. Rettsapparatet er inndelt i en religiøs domstol (for muslimer) og en statlig domstol (for ikke-muslimer). Ektepar som ønsker å skille seg, henvender seg til vedkommende rettsinstans.

Ikke-muslimer, søker om skilsmisse hos en distriktsdomstol (Pengadilan negeri). Rettsforhandlingene i distriktsdomstolen / en statlig domstol foregår i tre omganger med en ukes mellomrom. Dersom ingen av partene har innvendinger, tar retten en beslutning i saken. Etter at domstolen har avsagt dom om skilsmisse, utsteder Folke- og sivilstandsregisteret skilsmisseattest (Kutipan akta perceraian eller Akta cerai).

De som tilhører Islam, kan få sitt ekteskap oppløst i en religiøs domstol (Pengadilan agama).

Forhandlingene i den religiøse domstolen har tilsvarende prosedyre som den statlige, men avgjørelsen faller normalt etter seks måneder. Etter at den religiøse domstolen har avsagt dom om skilsmisse utsteder kontoret for religiøse forhold skilsmisseattest (Kutipan akta perceraian eller Akta cerai).

Det finnes ikke regler om separasjon i Indonesia. Man er dermed enten gift, eller skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Indonesia utsteder sivilstandsattest (Surat keterangan eller Letter of reference eller Certification letter). Denne utstedes av Folke- og sivilstandsregisteret, for de som ikke tilhører islam og fra Kontoret for religiøse forhold for de som tilhører islam.

Det finnes ikke et sentralt folkeregister eller et sentralt sivilstandsregister i Indonesia. Indonesias 32 forskjellige provinser har imidlertid hvert sitt folke- og sivilstandsregister. Disse har ofte mangelfulle data. Inngåtte ekteskap blir ikke alltid registrert her, heller ikke fødsler, skilsmisser og død.

87 prosent av Indonesias befolkning er muslimsk. For disse er bildet mer komplisert. Muslimske ekteskap blir alltid registrert i en bys eller distrikts muslimske register, men ikke alltid i provinsens folke- og sivilstandsregister. For muslimer bør det innhentes attester både fra provinsens register og fra det lokale muslimske registeret på at personen ikke er gift.

Den norske ambassaden i Jakarta antar at i den grad den indonesiske ambassaden i Oslo utsteder attester knyttet til sivilstand er dette ikke tilfredsstillende. Det må fremlegges attester fra hjemstedsprovinsens folke- og sivilstandsregister, i tillegg til fra det lokale muslimske register hvis personen er muslim.

Bekreftelse av dokumenter

Indonesia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Dokumenter må legaliseres av følgende instanser og i følgende rekkefølge:

 • Justis- og menneskerettighetsdepartementet (Kementrian hukum dan hak asiasi manusia eller Ministry of law and human rights)
 • Det indonesiske utenriksdepartementet (Kementrian luar negeri)
 • Den norske ambassaden i Jakarta
Ordliste

Nasjonalt id-kort for indonesiske statsborgere – Kartu tanda penduduk også kalt KTP

Folke- og sivilstandsregister – Civil registry eller Dinas Kependudukan eller Kantor catatan sipil

Et foreløpig bindende tilsagn om å gifte seg som må legges frem til ti dager før inngåelse av ekteskap, hvis man ikke er muslim – Notice of intention to marry

Ordføreren – Kepala desa

Landsbysjefen – Lurah

Brev fra ordføreren eller landsbysjefen som bekrefter at personen ikke er gift fra før – Surat keterangan belum kawin

Ekteskapsattest (vigselsattest) for de som ikke tilhører Islam – Akte perkawinan eller Surat nikah

Ekteskapsbok (vigselsattest) for de som tilhører islam – Buku nikah

Kontoret for religiøse forhold/det lokale muslimske registeret – Kantor urusan agama også kalt KUA

Distriktsdomstol som oppløser ekteskap for de som ikke tilhører Islam – Pengadilan negeri

Religiøs domstol som oppløser ekteskap for de som tilhører Islam – Pengadilan agama

Sivilstandsattest – Surat keterangan eller Letter of reference eller Certification letter

Justis- og menneskerettighetsdepartementet – Kementrian hukum dan hak asiasi manusia eller Ministry of law and human rights

Det indonesisk utenriksdepartementet – Kementrian luar negeri

Irak

Hvordan inngå ekteskap?

Det må søkes om tillatelse til å inngå ekteskap. Søknaden legges frem for dommeren. Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Erklæring om identitet, alder og størrelse på brudegaven, samt en stadfestelse av at det ikke foreligger lovlige hindre for ekteskapsinngåelse. Erklæringen skal signeres av paret og bekreftes av ordføreren (mukhtaren) der paret bor eller to velrennomerte personer i lokalmiljøet deres som signerer som vitner
 • Nasjonalt ID kort og statsborgerbevis for begge parter
 • Helseattest fra lege som bekrefter at begge parter er fri for smittsomme og overførbare sykdommer
 • Tillatelse fra verge for de som er under 18 år. Etter samtykke fra verge (som regel far) kan dommeren godkjenne ekteskapet ned til 15 år.

Ekteskapet må registreres i familiedomstolen for å være gyldig/rettskraftig. Ved inngåelsen av ekteskapet må to mannlige vitner være til stede. I følge Iraks personstatuslov av 1959, § 10, 3. ledd, skal innholdet i ekteskapskontrakten undertegnes av paret (eller deres stedfortredere) i en dommers påsyn. Dommeren bekrefter ekteskapsinngåelsen og overrekker paret en gyldig ekteskapskontrakt (akid zawaj).

Kristne gifter seg i kirken og får utstedt vigselsattest der. Denne må tas med til familiedomstolen og registreres der for å være gyldig / rettskraftig.

Inngåtte ekteskap blir registrert i offentlige familieregistre som oppdateres av de lokale folkeregistreringskontorene (Civil staus affairs directorate) også ofte kalt (Civil status department) i det overordnede Nasjonalitetsdirektoratet (General directorate of nationality). Hver familie er registrert enkeltvis. Når et par gifter seg vil det opprettes en ny side i familieregisteret der hans og hennes personalia skrives om. Partene får også nye Nasjonale ID-kort hvor det fremgår at sivilstatusen er endret fra singel til gift. Dette utstedes også av folkeregistreringskontorene.

En kopi av familieregisteret viser en persons familietilhørighet, men er ikke tilstrekkelig for å bevise at man er gift.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Begge parter må være over 18 år. Loven tillater at barn ned til 15 år kan inngå ekteskap dersom samtykke fra verge foreligger. Ambassaden har imidlertid erfart at dommere kan godkjenne ekteskapsinngåelser for barn ned til 13 år.
 • Bigami er tillatt for muslimer i Irak. Muslimske menn kan ha inntil fire koner samtidig.
 • Bigami er imidlertid ikke tillatt i det kurdiske selvstyreområdet i Nord-Irak. Bigami kan likevel også her, unntaksvis godkjennes, i tilfeller der en kvinne ikke får barn. Det kreves i så fall samtykke fra kvinnen. Mannen kan ikke ha flere enn to koner.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Irak.

Stedfortredere er tillatt ved inngåelse av ekteskap i Irak.

Om barneekteskap i Irak

Barneekteskap er utbredt i Irak. Mange av disse ekteskapene inngås utenfor domstolene og er dermed utenomrettslige avtaler. Avtalene mellom familiene kan i utgangspunktet ha kommet i stand med et familieoverhode (sheik) eller religiøs leder (mulla) til stede og blir først registrert hos myndighetene på et senere tidspunkt, enten når personene har nådd lovlig ekteskapsalder eller parets barn kommer i skolealder. Et par vil være ansett som gift (sosialt og kulturelt sett) allerede etter seremonien med familieoverhodet eller den religiøse lederen.

Ekteskap inngått utenfor domstolen

Mange ekteskap registreres ikke i familiedomstolen. Disse ekteskapene er ikke gyldige selv om familiene anser paret som gift sosial og kulturelt sett. Ekteskap må være registrert i familiedomstolen (Makhamat al-akhwal al-shakhsia) for å være juridisk gyldig i Irak. I personstatusloven går det frem at det er ulovlig å inngå utenomrettslige ekteskap i Irak. Strafferammen er ett års fengsel eller bøter. Imidlertid erfarer ambassaden at dette er en «død bestemmelse» som i liten grad – hvis noen – håndheves.

Et ekteskap som i utgangspunktet er inngått utenfor domstolen, kan anerkjennes/ legaliseres av domstolen på et senere tidspunkt. Paret vil da kunne få en attest fra domstolen der dette fremkommer. Dette dokumentet kalles "Legalisering av ekteskap inngått utenfor domstolene». Vilkåret for å legalisere et utenomrettslig ekteskap vil være de samme som ved søknad om inngåelse av ekteskap.

Midlertidige ekteskap

En praksis som er utbredt er såkalte «midlertidige ekteskap». For å kunne ha samvær, kan par bli enige om å inngå en midlertidig forbindelse. En slik utenomrettslig avtale kommer for eksempel i stand med et familieoverhode eller en religiøs leder til stede.

Les mer om ekteskap og dokumenter (Utlendingsforvaltningens landinfo):

Respons Irak: Ugifteattest Landinfo.no  10. januar 2014

Respons Irak: Ervervelse av ID-kort og statsborgerskapsbevis for personer uten irakiske identitetsdokumenter. Landinfo.no 01. april 2014

Respons Irak: Når regnes et inngått ekteskap som gyldig? Landinfo.no 28. mai 2014

Temanotat Irak: Muslimsk ekteskapsinngåelse og skilsmisse. Landinfo.no 12. september 2014

Temanotat Irak: Reisedokumenter og andre identitetsdokumenter. Landinfo.no 15. september 2016

Respons Irak: Innføring av nytt nasjonalt ID-kort og digitalisering av folkeregisteret. Landinfo.no 8. desember 2016

Hvordan oppløse ekteskap?

Både menn og kvinner har rett til å søke om skilsmisse i følge personstatusloven. En mann kan skille seg fra sin kone ved å si at han ønsker skilsmisse. En kvinne må ha en eller flere legitime grunner for å søke om skilsmisse. Dersom en skilsmisse innvilges etter søknad fra kvinnen, risikerer hun å måtte gi fra seg deler av brudegaven. Uten en overenskomst innen egen familie, og helst med mannens familie, er det vanskelig for kvinnen å søke om skilsmisse.

Det er også mulig å få innvilget skilsmisse ved å be om frivillig skilsmisse (khul). Dette er en form for skilsmisse som oftest initieres av kvinner. Hun kan be om skilsmisse i bytte for en økonomisk kompensasjon til mannen.

Mannen eller kvinnen må søke om skilsmisse ved familiedomstolen. En sak om skilsmisse varer fra seks måneder til ett år. Dommeren utsetter avgjørelsen i saken tre-fire ganger med tre måneders mellomrom. Dette kalles for venteperioden (eddah). Hvis domstolen ikke lykkes med å hindre skilsmisse og oppnå forsoning mellom paret, utsteder dommeren skilsmisseattest. En skilsmisse er ikke formelt gyldig i Irak før den er vedtatt ved dom.

Gjenkallelig og ugjenkallelig skilsmisse

Den irakiske personstatusloven skiller mellom gjenkallelig og ugjenkallelig skilsmisse.

En skilsmisse er gjenkallelig i de tilfellene der mannen har fremført ordene: "Jeg skiller meg fra deg" (talaq), en eller to ganger i løpet av venteperioden. Mannen kan i denne perioden velge å gjenoppta ekteskapet fordi en slik skilsmisse kan tilbakekalles.

Absolutt ugjenkallelig skilsmisse forbyr mannen å gifte seg på nytt med sin fraskilte kone. Dette inntreffer etter at mannen har skilt seg fra kona for tredje gang og kvinnens venteperiode etter den tredje skilsmissen har utgått.

Registrering og utstedelse av skilsmissedokumenter

Familiedomstolen oppløser ekteskapet og utsteder skilsmisseattest i form av domstolens kjennelse som bevis på at ekteskapet er oppløst med bindende virkning og at skilsmissen er rettskraftig.

Det vil fremgå av skilsmisseattestens tekst om det er den første, andre eller den tredje og siste skilsmissen. Den tredje skilsmissen er ugjenkallelig.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke prøvingsattest som bevis på at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Det er utskrift av familieboken fra familiedomstolen som viser om en person er gift eller ugift.

Den irakiske ambassaden i Norge kan ikke prøve ekteskapsvilkårene, men kan legalisere irakiske dokumenter.

Bekreftelse av dokumenter

Familiedomstolen godkjenner ekteskapsattester og skilsmisseattester. Irakisk UD legaliserer dokumentet.

Skattedirektoratets har i Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, (12. desember 2007, gitt med hjemmel i folkeregistreringsforskriften § 1-2 litra b), fastslått: "Når vigsel eller skilsmisse er gjennomført i Irak, har attestene liten eller ingen troverdighet, da de ofte er falske. At attester forfalskes eller kan kjøpes, medfører at attester fra disse landene ikke har noen bevisverdi".

Irak har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Ordfører - Mukhtar

Ekteskapskontrakten som utstedes av familiedomstolen – Akid zawaj

De lokale folkeregistreringskontorene – Civil status affairs directorate eller Civil status department.

Nasjonalitetsdirektoratet - General directorate of nationality

Familieoverhode – Sheikh

Religiøs leder – Mulla

Familiedomstolen – Makhamat al-akhwal al-shakhsia

Frivillig skilsmisse som ofte initieres av kvinnen – Khul

Venteperioden før man innvilges skilsmisse – Eddah

Iran

Hvordan inngå ekteskap?

For å inngå ekteskap må partene møte for Notarius Publicus (NP). Her må de fremlegge fødselsattest og ID-kort (shenasname og Karte Melli). Videre må partene fremlegge helseattest på at de ikke har smittsomme sykdommer (blant annet HIV, AIDS og hepatitt).

Er det kvinnens første ekteskap, må hun fremlegge samtykke fra sin far eller bestefar. Får hun ikke slikt samtykke, må hun få domstolens tillatelse til å inngå ekteskap. Det kreves ikke samtykke dersom ingen fra farsslekten er i live, eller dersom hun tidligere har vært gift.

To vitner må være tilstede. De må fremvise ID og signere på at de kjenner partene som skal inngå ekteskap.

Vilkår for å inngå ekteskap i Iran

 • Begge parter må ha fylt 18 år
  • Religiøse ekteskap kan inngås der jenta har fylt ni år og gutten har fylt 15 år. Er jenta under 13 år, må domstolen samtykke. Retten vurderer da om jenta er fysisk i stand til å være seksuelt aktiv. Slikt samtykke gis sjelden. Gutter trenger ikke kjennelse fra domstolen for å inngå ekteskap.
  • Så lenge partene er under 18 år, signerer fedrene ekteskapskontrakten.
 • Krav om Doreed (medgift). Partene avtaler medgiften og nedtegner dette i ekteskapskontrakten
 • Likekjønnet ekteskap er straffbart
 • Bigami er tillatt for menn
  • Menn kan være gift med fire kvinner samtidig. Det eneste vilkåret er at den første ektefellen samtykker.

Etter at partene har fremlagt den nødvendige dokumentasjonen og gjennomført vielsen, utsteder NP vigselsattest. Dette er en liten bok som inneholder blant annet partenes personalia og informasjon om inngåelsen av ekteskapet.

Alle ekteskap registreres hos NP. Registrering har ingen betydning for gyldigheten av ekteskapet, men er nødvendig for at folkeregisteret skal kunne oppdatere shenasname og få beskyttelse under Family Protection Law.

Hvordan oppløse ekteskap?

Partene må henvende seg til Familiedomstolen (Dadgah Khanevadeh) for å fremme begjæring om skilsmisse. Partene må da gjennomføre megling. Megleren kommer med en anbefaling, og domstolen avgjør om skilsmisse skal innvilges eller ikke. Skilsmissen er kun gyldig i tre måneder. Innen disse tre månedene må skilsmissen registreres hos NP for skilsmisser (Daftar-e Talaq) for å være bindende. Dersom partene velger å gjenoppta samlivet eller de ikke lever separert i løpet av de tre første månedene, anses skilsmissen ugyldig.

Etter registreringen av skilsmissen, får partene utstedt et skilsmissesertifikat (Talaq Name), i tillegg til at shenasname oppdateres.

Menn og kvinner har ulike muligheter til å få innvilget skilsmisse. Mannen kan skille seg straks, uansett årsak, mens kvinnen kan kreve skilsmisse dersom mannen ikke oppfyller sine plikter etter ekteskapskontrakten. Ett tilfelle kan være at kvinnen kan bevise at mannen ikke oppfyller sin forsørgerplikt, f.eks. ved at kvinnen ikke får tilstrekkelig mat eller penger. Videre kan hun kreve skilsmisse dersom mannen ikke har samleie med henne, eller at han ikke har betalt medgiften (dersom dette er avtalt i ekteskapskontrakten). Kvinnen kan dessuten kreve skilsmisse dersom hun blir usatt for alvorlig mishandling. Mishandlingen må dokumenteres ved hjelp av vitner eller rettsmedisiner.

Det er to måter å oppløse ekteskapet på, og ovennevnte type skilsmisse kalles ba'en. Denne typen er den mest vanlige, og den anses altså bindende etter at skilsmissen er registrert hos NT for skilsmisser.

Den andre type skilsmisse kalles rahji Denne typen skilsmisse er ikke umiddelbart bindende. Partene kan bestemme seg for å fortsette ekteskapet også etter at registreringen har funnet sted, men partene må avgjøre dette innen tre måneder etter registreringen. Skilsmissen er altså oppnådd med bindende virkning først tre måneder etter at den har blitt registrert.

Hvilken type skilsmisse det er snakk om, vil være oppført i skilsmissesertifikatet.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Den iranske ambassaden i Oslo kan vie iranske statsborgere. I forbindelse med en slik vielse prøver ambassaden ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsbevis. Ekteskapsbeviset vil ha samme rettslige gyldighet som shenasname.

Iranske statsborgere som ønsker å gifte seg etter norsk rett må legge frem shenasname utstedet av NP. Dokumentet må oversettes og sertifiseres av Iranske myndigheter.

Bekreftelse av dokumenter

Dokumentasjonen på sivilstand regnes som gyldig når den er utstedt av NP. Skal dokumentet benyttes i utlandet, må det oversettes. Oversettelsen av dokumentet må sertifiseres av justisministeriet, hvis stempel igjen sertifiseres av iransk UD. UD verifiserer ikke opplysningene i dokumentet, men bekrefter at rette vedkommende i NP har signert dokumentet.

Iran har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Ekteskapskontrakt – Aghdnameh/daftarche

Fødselsattest/ID-bok – Shenasname

Familiedomstolen – Dadgah Khanevadeh

NP for skilsmisser – Daftar-e Talaq

Skilsmissesertifikat – Talaq Name

Israel

Hvordan inngå ekteskap?

Det er ikke mulig å gifte seg borgerlig i Israel. Det foretas kun religiøse vigsler, etter parets religiøse tilknytning. Partene må ha samme religiøse tilknytning, evt. konvertere.

Før vigsel krever de religiøse myndighetene bevis på sivilstand. Bekreftelse på sivilstand (Transcript of population register) utstedes av folkeregisteret som ligger under Ministry of the Interior. Dokumentet inneholder personlig informasjon, religionstilhørighet og sivilstand. De religiøse myndighetene, Rabbinical Courts, Sharia Courts og Ecclesiastial Courts utfører vielser, mens den offisielle vigselsattesten blir utstedt av National Authority for Religious Services.

Den norske ambassaden opplyser at de har sett vigselsattester utstedt fra kirker i Israel, men viser til at dersom disse ikke er utstedt av National Authority for Religous Services (eller tidl. navn på samme kontor) er ikke disse offisielle, og kan ikke bli påført apostille av Ministry of foreign affairs.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap i Israel er 18 år (frem til 4.11.2013 var aldersgrensen 17 år).

Man kan be om en rettsbeslutning for å få tillatelse til å gifte seg før (også før fylte 16 år) dersom retten finner at dette er til partenes beste. Rettens vurdering gis i samarbeid med sosialarbeider.

Det kan ikke inngås likekjønnede ekteskap i Israel. Likekjønnede ekteskap inngått i utlandet godkjennes av Ministry of the Interior og ekteskapet kan registreres i folkeregisteret hvis det er lagt frem vigselsattest påført apostille.

Bigami er ikke tillatt, men det finnes polygami i beduinsamfunnene.

Borgere av Israel er ved lov forpliktet til å oppdatere sivilstand (og annen data) i folkeregisteret.

Les mer informasjon fra Utlendingsforvaltningens landinfo:

Israel: Folkeregistrering og utstedelse av ID- og reisedokumenter - Landinfo - 28. februar 2012

Hvordan oppløse ekteskap?

I Israel er det National Authority for Religious Services som utsteder skilsmissebevillinger.

Om man har giftet seg borgerlig i utlandet, og ønsker å skille seg, er det Høyesterett som videredelegerer skilsmissebehandlingen til den religiøse retten som er relevant for paret (kristen, muslimsk, jødisk).

I Israel er ikke separasjon et juridisk begrep med samme rettslig konsekvenser som i Norge. Man kan være legally separated by court's decision, men det gir ikke ubetinget rett til skilsmisse etter en viss tid. I mange tilfeller tar en skilsmisse lang tid, og kan minne om en langstrakt forhandlingsrunde. I visse tilfeller f.eks. hvor mannen har forsvunnet eller nekter å godta kvinnens ønske om skilsmisse, finnes det ingen rettslig løsning eller alternativ til skilsmisse gitt av religiøs domstol.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke ekteskapsattester i Israel. Ministry of Interior utsteder en sivilstandsattest (transcript of population register) hvor personlig informasjon, religionstilhørighet og sivilstand er oppført.

Det er kun de lokale Ministry of the Interior som kan utstede slike sivilstandsattester.

Den norske ambassaden krever apostillestempel på attesten og opplyser om at attesten kun har en gyldighet på tre måneder. Ambassaden oversetter attesten til engelsk og bekrefter rett kopi. På denne måten får de forsikret seg om at partene har de riktige dokumentene for bruk i Norge og at israelsk UD har påført apostille på dokumentet.

Bekreftelse av dokumenter

Israel har ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Ministry of foreign affairs påfører apostille på dokumentene.

Ambassaden informerer alltid om at apostille må være påført alle dokumenter som skal brukes i Norge. Dette for å forsikre seg om at dokumentene allerede er verifisert av israelske myndigheter. Ambassaden vil være behjelpelig med å verifisere dokumenter eller bistå med assistanse i den enkelte sak.

Ordliste

Sivilstandsattest - Transcript of Population Register - Tamtzit Mirsham Uchlusin (tidl. Tamtzit Rishum Mimersham Ha'ucklusin)

Vigselsattest - Teudat Nisuin

Lokal instans som utsteder vigselsattester: National Authority for Religious Services (tidl. The Office for Religious Services, tidl. Ministry of Religious Affairs)

Lokal instans som oppløser ekteskap: Rabbinical Courts, Sharia Courts og Ecclesiastial Courts

Lokal instans som utsteder skilsmisseattester: National Authority for Religious Services

Dokument som viser at ektefeller er separert med bindende virkning: Eksisterer ikke i Israel

Skilsmisseattest - Teudat Girushin

Rettsbeslutning - Psak Din

Japan

Hvordan inngå ekteskap?

Partene møter opp hos bydelskontoret (Yakusho), og fremlegger følgende skjemaer:

 • Rapport om ekteskap (Konintodoke)
 • Utskrift av familieregisteret (Koseki tohon)

Utenlandske borgere må i tillegg levere:

 • Sertifisering av oppfylte krav for å inngå ekteskap/ekteskapsattest  (Koninyoken gubishomeisho)
 • Dersom det blir forespurt, må de også levere inn en oversatt versjon av ekteskapsattesten
 • Identitetsdokumenter som viser nasjonalitet, for eksempel pass

Brudeparet trenger ikke begge å være til stede under innleveringen av dokumentene. Et av brudefolkene alene, evt. en tredjeperson, kan i stedet levere inn dokumentene. Det må da legges frem fullmakt fra de av partene som ikke er til stede når dokumentene blir levert inn.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Menn må være minst 18 år
 • Kvinner må være minst 16 år
 • De som er under 20 år, må ha samtykke fra sine foreldre
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er ikke tillatt

Når rapporten om ekteskap er akseptert av det lokale bydelskontoret, blir ekteskapsinngåelsen ansett som gyldig. Da kan bydelskontoret utstede enten

 • bekreftelse på akseptert rapport om ekteskap  (Konin todoke juri shomeisho), eller
 • utskrift av familieregisteret  (Koseki tohon)

Utskriften fra familieregisteret utstedes nesten alltid når dokumentet skal brukes i Japan. I familieregisteret er informasjon om alle medlemmer av en familie registrert. Informasjonen som er registrert der er opplysninger om fødsel, ekteskap, skilsmisser, dødsfall, navnebytte og adopsjon m.m. Begge dokumentene som kan utstedes i forbindelse med inngått ekteskap signeres av lederen i bydelskontoret.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes tre forskjellige måter å få innvilget skilsmisse i Japan.

 • Skilsmisse etter enighet mellom partene: Etter å ha blitt enige om skilsmisse, signerer begge partene rapport om skilsmisse (Rikontodoke), og sender denne inn til bydelskontoret. Partene innvilges skilsmisse når bydelskontoret aksepterer rapporten om skilsmisse.
 • Skilsmisse etter megling: Begge partene er enige i at de ønsker skilsmisse, men kommer ikke til enighet om økonomiske forhold eller spørsmål knyttet til foreldreskap. Det blir da sendt en forespørsel om megling til familieretten. Hvis begge partene er enige om resultatet i meglingen, får de innvilget skilsmisse samme dagen som de kommer til enighet. Partene må da sende en rapport om skilsmisse til bydelskontoret med henvisning til meglingen.
 • Skilsmisse etter avgjørelse i retten: Når bare en av partene ønsker skilsmisse eller når partene ikke klarer å komme til enighet etter megling, blir en sak om skilsmisse bragt inn for en domstol. Domstolen kan da avsi en avgjørelse med detaljer for skilsmissen. I disse tilfellene blir datoen for skilsmissen fastsatt i domstolens avgjørelse. Partene må i disse tilfellene, sende rapport om skilsmisse til bydelskontoret innen ti dager, med henvisning til domstolens avgjørelse.

Når skilsmissen innvilges, utsteder bydelskontoret en bekreftelse på akseptert rapport om skilsmisse (Rikon todoke juri shomeisho), eller en utskrift av familieregisteret som dokumentasjon på skilsmissen. Skilsmissen er endelig og bindende.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Både bydelskontoret og regionalt kontor for juridiske saker (Houmukyoku), kan prøve ekteskapsvilkårene for japanske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet og utsteder ekteskapsattest (Konin Yoken Gubi Shoumeisho).

Den japanske ambassaden kan utstede ekteskapsattest til japanske borgere som skal gifte seg i et land utenfor Japan. De utsteder ekteskapsattesten basert på dokumenter som allerede er utstedt av bydelskontoret i Japan.

Bekreftelse av dokumenter

Japan har tiltrådt Haagkonvensjonen av 05.10.1961.

Japanske dokumenter legaliseres med apostille ved utenriksdepartementet (Gaimusho)

Ordliste

Bydelskontor/bykontor - Yakusho

Rapport om ekteskap - Konintodoke

Utskrift at familieregisteret - Koseki tohon

Sertifiseringav oppfylte krav for å inngå ekteskap/ekteskapsattest - Koninyoken gubishomeisho

Bekreftelse på akseptert rapport om ekteskap - Konin todoke juri shomeisho

Bekreftelse på akseptert rapport om skilsmisse - Rikon todoke juri shomeisho

Utenriksdepartementet - Gaimusho

Jordan

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap, må følgende dokumenter fremlegges:

Utenlandske statsborgere

 • Rett kopi av pass utstedt av ambassaden. Kopien må oversettes til arabisk av autorisert tolk.
 • Ekteskapsattest/certificate of single status/no impediment to marriage utstedt av det aktuelle lands myndigheter, som er oversatt til arabisk av autorisert tolk og legalisert av landets utenriksdepartement og ambassade.
 • Tillatelse fra Ministry of Interior of Jordan som dokumenterer at de har visum og lovlig opphold i Jordan. For å få dette, må partene først få en signert forespørsel fra domstolen hvor paret planlegger å gifte seg.
 • En blodprøve som viser at partene ikke har tallasemi, som er en genetisk arvelig blodsykdom. Blodprøven må være tatt på et statlig medisinsk senter i Jordan.

Jordanske borgere

 • ID-kort
 • Certificate of single status/no impediment to marriage utstedt av Civil Status and Passport Department.
 • Kopi av the Jordanian family book
 • En blodprøve som viser at partene ikke har tallasemi, som er en genetisk arvelig blodsykdom. Blodprøven må være tatt på et statlig medisinsk senter i Jordan.
 • Partene møter opp hos the Sharia Islamic court og fremlegger de nevnte dokumentene. Domstolen forbereder og utarbeider da ekteskapskontrakten mellom partene.
 • Når ekteskapskontrakten inngås, må to vitner og kvinnens lovlige verge (uavhengig av kvinnens alder), være til stede. Kvinnens verge trenger kun å være til stede ved inngåelsen av hennes første ekteskap.
 • Vitnene må være muslimer og kan bli bedt om å dokumentere det. Vanligvis må vitnene være menn, men ifølge Sharia kan ett mannlig vitne erstattes av to kvinnelig vitner, dersom dommeren tillater det. Vitnene må legge frem kopi av sine ID-kort.
 • En dowry (medgift) må være betalt til kvinnen før partene møter opp i retten. Partene må også ha bestemt hvilken medgift som skal betales til kvinnen hvis ekteskapet oppløses ved skilsmisse eller død.

Partene kan føye til vilkår i ekteskapskontrakten, så lenge de ikke strider mot Sharia. Eksempler på dette kan være:

 • Kvinnens ubetingede rett til skilsmisse
 • Kvinnens rett til å jobbe
 • Kvinnens rett til å fortsette/avslutte studier
 • Kvinnens rett til å reise
 • Mannen får ikke ta flere koner

Etter at ekteskapskontrakten er sluttført, leser dommeren den høyt, før partene erklærer at de inngår ekteskap og signerer kontrakten. Deretter stempler retten den signerte ekteskapskontrakten.

Følgende dokumenter utstedes i forbindelse med ekteskapsinngåelsen, avhengig av partenes religiøse tilknytning:

 • Er minst en av partene muslim, utsteder Sharia Islamic Court en Contract of Marriage og the Civil Status and Passport Department utsteder marriage certificate.
 • Er begge parter kristne, utsteder kirken Contract of Marriage og the Civil Status and Passport Department utsteder marriage certificate.
 • The Civil Status and Passport Department må utstede ny family book innen 90 dager fra ekteskapsinngåelsen.

Vilkår for å inngå ekteskap i Jordan

 • Den offisielle minstealderen for å inngå muslimske ekteskap er 18 år for begge parter. En dommer kan imidlertid tillate at det inngås en ekteskapskontrakt for et fremtidig giftermål mellom parter som har fylt 15 år.
 • Aldersgrensen for å inngå kristne ekteskap er 18 år. Her gjøres det ikke unntak.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Polygami er tillatt for muslimske menn. Muslimske menn kan lovlig inngå ekteskap med inntil fire kvinner samtidig. Den første ektefellen har rett til å bli informert om ektemannens nye ekteskap.
 • Bigami er ikke tillatt for kristne
Hvordan oppløse ekteskap?
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Civil Status and Passport Department prøver ekteskapsvilkårene for jordanske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet, og usteder Certificate of no impediment to marriage/affidavit. Dokumentene verifiseres av the Verification Court at the Supreme Judge Department.

Det utstedes forskjellige typer ekteskapsattester:

 • No impediments certificate utstedes for kvinner som ikke har vært gift tidligere, parter som har vært skilt og menn som har færre en tre ektefeller.
 • Single status certificate utstedes for ugifte menn.
 • Den jordanske ambassaden kan ikke prøve ekteskapsvilkårene.
Bekreftelse av dokumenter

Den norske ambassaden i Jordan kan legalisere et dokument etter at det har blitt legalisert av the Ministry of foreign Affairs and expatriates of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Jordan har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering («Apostillekonvensjonen»).

Ordliste

Foreligger foreløpig ikke.

Kambodsja

Hvordan inngå ekteskap?

Følgende dokumentasjon må fremlegges av utenlandske borgere ved inngåelse av ekteskap i Kambodsja:

 • Søknadsskjema for ekteskap (utstedt at Utenriksdepartementet i Kambodsja)
 • Diplomatisk notat eller brev fra ambassade eller konsulat
 • Bekreftelse på at man ikke er gift (skilsmissebevilling eller dødsattest fra tidligere ektefelle)
 • Politiattest
 • Lønnsslipp og arbeidskontrakt
 • Kopi av pass og visum til Kambodsja
 • Helseattest fra kambodsjanske myndigheter, utstedt av sykehus
 • Bekreftelse på at partene har en lønn på minst 2.500 USD
 • Det er et vilkår at den utenlandske parten er under 50 år
 • Alle dokumenter må være på engelsk eller må oversettes til engelsk av godkjent translatør.

Følgende dokumentasjon må fremlegges av kambodsjanske borgere:

 • Original fødselsattest
 • Familiebok
 • Bekreftelse på at man ikke er gift (skilsmissebevilling eller dødsattest fra tidligere ektefelle)
 • Helseattest

Når en utenlandsk borger skal gifte seg med en kambodsjansk borger må alle dokumenter fremlegges for Utenriksdepartementet (Ministry of Foreign Affairs (MoFA)) i Kambodsja personlig for intervju. Utenriksdepartementet gjennomfører et intervju med partene. Når Utenriksdepartementet samtykker til ekteskapssøknaden sendes søknaden og alle relevante dokumenter til landets innenriksmyndighet (Ministy of Interior (Mol)) for videre behandling. Partene møter personlig med alle relevante dokumenter til nytt intervju. Hvis innenriksmyndighetene godkjenner søknaden sendes dokumentene til kommunen (commune/ province) hvor den kambodsjanske parten er bosatt for å gjennomføre vielsen. Ekteskapet blir registrert i kommunen, som også utsteder vigselsattest. For kambodsjanske parter er prosessen enklere.

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

 • Man må være 18 år gammel for å kunne inngå ekteskap
 • Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap
 • Bigami er ikke tillatt.
 • Vigselsattesten legaliseres av Utenriksdepartementet.

Hvis et ekteskap skal registreres i et annet land må alle dokumenter som skal brukes i anerkjennelsen av ekteskapet være oversatt og legalisert av Utenriksdepartementet i Kambodsja.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse i Kambodsja avgjøres av domstolen. Endelig dom for skilsmisse fra domstolen dokumenterer at ekteskapet er oppløst.

Den endelige skilsmissedommen må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ekteskapsattest blir utstedt av Kambodsjanske lokale myndigheter (commune/ sangkat).

Det er ingen kambodsjanske ambassader fra Kambodsja i de nordiske landene hvor parten kan få utstedt ekteskapsattest.

Ekteskapet må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Bekreftelse av dokumenter

Kambodsja har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Dokumenter i forbindelse med inngåelse og oppløsning av ekteskap må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Ordliste

Vigselsattest – Marriage Certificate

Kommune/ lokalmyndighet – Sangkat/ commune

Kasakhstan

Hvordan inngå ekteskap?

Prosedyren for statlig registrering av ekteskap reguleres av § 27 i lovboken «om ekteskap og familie». I samsvar med § 226 i lovboken gjennomføres statlig registrering av ekteskap av registermyndighetene. Registreringsmyndighetene er lokale utøvende organ som gjennomfører statlig registrering av sivilstandshandlinger.

Erklæring om ekteskap sendes til registreringsmyndigheten en måned før statlig registrering av ekteskapet. Ekteskapet registreres i boken om registreringer av sivil status, signeres av partene og registerfører og stemples med offisielt stempel. Ektefellene får deretter utstedt vigselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap i Kasakhstan er 18 år for begge kjønn. Det kan gis dispensasjon fra 16 års alder, dersom kvinnen er gravid eller har født parets felles barn.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Kasakhstan.

Bigami er ikke tillatt i Kasakhstan.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisser i Kasakhstan skal registreres av registreringsmyndigheten.

Prosedyren for statlig registrering av skilsmisser reguleres av lovboken § 28. I samsvar med § 238 i lovboken kan skilsmisser registreres i følgende tilfeller:

 • partene har en felles erklæring om at de ønsker skilsmisse
 • erklæring fra en av ektefellene i samsvar med etablert prosedyre
 • ved rettsavgjørelse om at den ene ektefellen har forsvunnet
 • ved rettsavgjørelse om at ektefellen er umyndig eller har begrenset handleevne
 • dom om fordømmelse av ektemann som er dømt til treårig fengsel eller mer
 • ved rettsavgjørelse

Dersom ektefeller uten mindreårige barn er enige (gjensidig samtykke) om å oppløse ekteskapet og ikke har eiendeler til fordeling, kan skilsmissen registreres direkte i registreringsorganet.

Dersom ektefellene har mindreårige barn, oppløses ekteskapet ved dom.

Ekteskapet oppløses av registreringsmyndighetene på den datoen skilsmissen blir statlig registrert. Oppløses ekteskapet ved dom er det tidspunktet for når dommen er rettskraftig som er skilsmissedatoen.

Ektepar kan ikke inngå et nytt ekteskap før de får skilsmisseattest fra tidligere ekteskap.

Statlig registrering av skilsmisse gjennomføres i en registreringsmyndighet. Skilsmisseattest utstedes til hver av ektefellene.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes attest om ekteskapelig rettsevne til personer som skal gifte seg utenfor Kasakhstan. Attesten er utskrevet på bakgrunn av informasjonen registreringsmyndigheten har i sine arkiver og er gyldig i tre måneder.

Bekreftelse av dokumenter

Vigselsattester, skilsmisseattester og attest om ekteskapelig rettsevne påføres apostille av Justisdepartementet.

Kasakhstan har ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Kirgisistan

Hvordan inngå ekteskap?

Personer som ønsker å inngå ekteskap i Kirgisistan, må sende inn en felles Statement of Marriage.

I tillegg må partene fremlegge følgende:

 • Identitetspapirer
 • Dokumentasjon på at eventuelle tidligere ekteskap er oppløst
 • Tillatelse for eventuelle mindreårige parter til å inngå ekteskap (under 18 år)

Vilkår for å inngå ekteskap i Kirgisistan

 • Partene må ha fylt 18 år, men jenter over 16 år kan gis tillatelse av lokale myndigheter til å inngå ekteskap
 • Er partene over 18 år og ugifte, må de møte med fire vitner over 18 år
 • Likekjønnet ekteskap anerkjennes ikke
 • Bigami er ikke tillatt

Ekteskapsinngåelse og State Registration of Marriage skjer normalt en måned etter at partene sendte inn sin felles Statement of Marriage. Registreringen skjer i nærvær av partene som har inngått ekteskap, og gjøres normalt av Civil Registry Office.

Civil Registry Office kan nekte å registrere et ekteskap når kontoret har dokumentasjon på at det foreligger omstendigheter som forhindrer ekteskap. En avgjørelse om å nekte registrering, kan påklages til retten av partene som ønsker å inngå ekteskap.

Det er forbudt å registrere likekjønnede og bigamiske ekteskap.

Etter at Civil Registry Office har registrert et ekteskap, utsteder kontoret et Certificate of State Registration of Civil Status, som signeres av lederen for kontoret og forsegles.

Hvordan oppløse ekteskap?

Et ekteskap kan oppløses på to måter:

 • Partene sender inn en felles skillsmisseerklæring. Dette forutsetter at partene ikke har felles mindreårige barn.
 • En av partene sender inn søknad om skilsmisse. Retten kan avsi dom på skilsmisse i følgende tilfeller:
  • Den andre ektefellen er savnet,
  • Den andre ektefellen har blitt erklært incompetent eller
  • Den andre ektefellen er dømt til fengsel i minst tre år

Ekteskapet oppløses en måned etter at parten(e) sendte inn søknad om skilsmisse. Skilsmissen registreres av Civil Registry Office på samme tidspunkt, og utsteder skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Før inngåelse av ekteskap i Norge, kan Department of Acts of Civil status utstede ekteskapsattest. Denne signeres av Head of Department of Acts of Civil status, og er gyldig i tre måneder fra datoen som er angitt i attesten.

Bekreftelse av dokumenter

Kirgisistan har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Ansvarlig vigselsmyndighe /kontoret for sivile saker – Civil affairs bureau

Skjema som fylles ut for å søke om ekteskapsinngåelse – Declaration of marriage registration application

Vigselsattest – Marriage certificate

Ekteskapsregistreringskontoret som ligger under vigselsmyndigheten og som behandler søknader om frivillig skilsmisse – Marriage registration office

Lokal domstol som behandler saker om skilsmisse – District/County peoples court men bli også kalt grass-root court

Skilsmissebevilgning – Divorce certificate

Kuwait

Hvordan inngå ekteskap?

Utenlandske borgere som ønsker å gifte seg i Kuwait må fremlegge ekteskapsattest som er utstedt av ambassaden eller konsulat. Dokumentet må være legalisert av Utenriksdepartementet i Kuwait. Sivile ekteskapsinngåelser for utenlandske borgere gjennomføres i bygningen hvor Justisdepartementet holder til.

I Kuwait er det primært muslimske ekteskapsinngåelser. Muslimske bryllup holdes i General Courts i Kuwait by.

Etter islamsk lov er det ikke tillatt for muslimske kvinner å gifte seg med menn som ikke er muslimer. For at et slikt ekteskap skal kunne inngås, må mannen konvertere til Islam.

Det er tillatt for en muslimsk mann å gifte seg med en jødisk eller kristen kvinne.

Et islamsk ekteskap er basert på en sivil kontrakt mellom brudgommen og det eldste rangerte mannlige medlemmet i familien til bruden, også kalt wakeel. Ekteskapet blir stiftet i nærvær av en religiøs dommer og to vitner. Lov nummer 51 av 1984, artikkel 29, fastslår at kvinner under 25 år må ha samtykke fra sin verge for at ekteskapet skal være gyldig.

Ekteskap kan også inngås i kirker og andre ikke-islamske steder/rom. Ekteskapskontrakten må da legaliseres av Justisdepartementet for å godkjennes av kuwaitiske myndigheter.

Vilkår for å inngå ekteskap i Kuwait

 • Menn/gutter må være 17 år
 • Kvinner/jenter må være 15 år
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er tillatt

Når ekteskapet er inngått utstedes en ekteskapskontrakt av kuwaitisk domstol.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes ikke regler for separasjon i Kuwait. Ektefellene er enten gift, eller skilt.

Både sunni-muslimer og shia-muslimer tillater at ektemannen skiller seg fra ektefellen sin ved å uttale dette tre ganger. Ektemannen kan ta tilbake ektefellen dersom han gjør dette innen 90 dager etter skilsmissen, og kan på denne måten hindre at skilsmissen blir endelig. Kvinnen kan i et slikt tilfelle motsette seg å fortsette ekteskapet, men må da gå til domstolen for å få en formell skilsmisse.

For sunni-muslimer er det lettere å få en skilsmisse uavhengig av om det er mannen eller kvinnen som ønsker dette, sammenlignet med shia-muslimer.

En sunni-muslimsk kvinne kan oppgi flere grunner for skilsmisse. Eksempler på dette kan være

 • ektemannens mentale eller fysiske helse
 • misbruk
 • at mannen ikke oppfyller sine ekteskapelige plikter
 • at mannen ikke bidrar til økonomien i ekteskapet
 • at mannen uteblir fra hjemmet (desertion), og lignende.

Selv om en shia-muslimsk kvinne kan oppgi de samme grunnene for ønske om skilsmisse, tar rettens prosedyrer lengre tid i et forsøk på å unngå endelig skilsmisse.

Når skilsmissen er endelig, usteder General Court dokumentet Dissolution of Marriage Certificate.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke ekteskapsattest eller affidavit for kuwaitiske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Kuwaitiske domstoler/the General Court/Kuwaiti courts utsteder ekteskapskontrakten, samt skilsmissesertifikatet, som deretter må legaliseres av Justisdepartementet.

Utenlandske borgere må få utstedt ekteskapsattest av sine ambassader eller konsulater, som deretter må legaliseres av Utenriksdepartementet i Kuwait.

Kuwait har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 (Apostillekonvensjonen) om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Ordliste

Ordliste foreligger foreløpig ikke.

Kina

Hvordan inngå ekteskap?

Paret møter hos ansvarlig vigselsmyndighet / kontoret for sivile saker (Civil affairs bureau) for området hvor paret har registret sin bostedsadresse. Paret må fylle ut skjemaet Declaration of marriage registration application og signere på dette.

Paret må også legge frem følgende dokumenter:

 • Folkeregisterbok
 • ID kort
 • Bilde

Vigselsmyndigheten undersøker før registreringen om paret fyller vilkårene for å inngå ekteskap. De undersøker om de fyller krav om alder, at ekteskapet er basert på frivillighet, sivilstand og at det ikke foreligger slektsforhold som er til hinder for ekteskap

Utlendinger må legge frem sivilstandsattest som viser at de er ugift. Sivilstandsattesten for norske borgere må være legalisert både av Utenriksdepartementet og den kinesiske ambassaden i Oslo.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrense for å inngå ekteskap er 20 år for kvinner og 22 år for menn.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt
 • Bigami er ikke tillatt
 • Partene kan ikke være i slekt med hverandre

Etter at vigselsmyndigheten har undersøkt at paret fyller vilkårene for å inngå ekteskap, registrerer vigselsmyndigheten ekteskapet. De utsteder deretter vigselsattest (Marriage certificate).

Les mer informasjon fra Utlendingsforvaltningens landinfo

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er finnes to måter å oppløse et ekteskap på:

 • 1) Det er enighet om å oppløse ekteskapet

Hvis partene er enige om å oppløse ekteskapet, kan de søke om skilsmisse hos ekteskapsregistreringskontoret Marriage registration office som ligger under vigselsmyndigheten. Ekteskapsregistreringskontoret utsteder i disse tilfellene en rettskraftig skilsmissebevilgning (Divorce certificate) på dagen. Denne skilsmissen er bindende og endelig. Det er ikke noe krav om at partene først må være separert i en periode.

 • 2) Når partene ikke er enige om å oppløse ekteskapet

Når partene ikke er enige om å oppløse ekteskapet, kan saken fremmes for en lokal domstol (District / County peoples court, men bli også kalt grass-root court). Dommeren må avgjøre om ekteskapet kan oppløses eller om paret skal overføres til megling. Hvis dommeren finner at forholdet ikke er levedyktig, kan skilsmisse innvilges ved dom. Paret blir da skilt med en rettskraftig dom. Domstolen utsteder skilsmissebevilgning (Divorce certificate). Skilsmissen er bindende og endelig.

Utenlandske borgere som ønsker ekteskapet oppløst under deres opphold i Kina, må fremme saken hos en lokal domstol.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det utstedes ikke ekteskapsattest i Kina. Kinas ambassade i Norge kan heller ikke prøve ekteskapsvilkårene.

Etter 27. august 2015 er det slutt på å prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest i Kina. Dette gjelder også utstedelse av sivilstandsattest. Per dags dato holder det kun med egenerklæring, og vedkommende er selv ansvarlig for informasjonen han eller hun oppgir.

Det er heller ikke anledning til å be notarius publicus om å undersøke offentlige registre, da de ikke har tilgang til offentlige registre.

Bekreftelse av dokumenter

Kinesisk vigselsattest må først bekreftes av notarius publicus, deretter legaliseres av provinsens utenrikskontor /utenriksdepartementet og til slutt norsk utenriksstasjon.

Utenriksdepartementet / provinsens utenrikskontor og deretter utenriksstasjonen legaliserer skilsmissebevillingen og egenerklæring /affidavit om ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Kina har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen). De administrative regionene Hong Kong og Macao har imidlertid videreført tilknytningen til konvensjonen fra de var underlagt henholdsvis Storbritannia og Portugal.

Ordliste

Ansvarlig vigselsmyndighe /kontoret for sivile saker – Civil affairs bureau

Skjema som fylles ut for å søke om ekteskapsinngåelse – Declaration of marriage registration application

Vigselsattest – Marriage certificate

Ekteskapsregistreringskontoret som ligger under vigselsmyndigheten og som behandler søknader om frivillig skilsmisse – Marriage registration office

Lokal domstol som behandler saker om skilsmisse – District/County peoples court men bli også kalt grass-root court

Skilsmissebevilgning – Divorce certificate

Laos

Hvordan inngå ekteskap?

Før partene kan inngå ekteskap må de sende en skriftlig søknad om ekteskap til the Family Registrar Office, som avgjør søknaden innen en måned etter mottakelsen. Er vilkårene for å inngå ekteskap oppfylte, inviteres partene til kontoret for å registrere ekteskapet sitt i nærvær av tre vitner. Partene regnes som ektefeller fra registreringstidspunktet.

Ekteskap mellom en laot og en utlending, krever tillatelse fra the Ministry of Public Security, og må registreres hos the Family Registrar Office.

Før en laot kan inngå ekteskap, må følgende dokumenter fremlegges:

 • Søknad om ekteskap
 • Biografisk informasjon
 • Bostedssertifikat
 • Sivilstatussertifikat
 • Samtykkeskjema fra verge
 • Løsøresertifikat
 • Forlovelsessertifikat
 • Identitetspapirer utstedt av laotiske myndigheter, f.eks. pass
 • Medisinsk undersøkelse
 • Kriminelt rulleblad, ikke eldre enn tre måneder
 • Seks bilder i størrelse 4x3 cm

Tilleggsdokumenter som må fremlegges av utenlandske statsborgere som skal inngå ekteskap i Laos:

 • Uttalelse fra Utenriksdepartementet i Laos
 • Uttalelse fra politiet
 • Uttalelse fra Justice service
 • Prøvingsattest (No impediment) eller dokumentasjon på sivilstatus
 • Helseattest
 • Character reference
 • Passbilder
 • Erklæring om garanti for retur av laot til hjemlandet i henhold til hans/hennes ønske ved skilsmisse

Vilkår for å inngå ekteskap i Laos

 • Begge parter må være over 18 år
 • Ved søknad kan ekteskap inngått av personer under 18 år godkjennes, men myndighetene godkjenner aldri ekteskap der en eller begge parter er under 15 år.
 • Det må foreligge gjensidig enighet om ekteskapsinngåelsen.
 • Tvangsekteskap er ikke tillatt
 • Partene kan ikke være i for nær slekt med hverandre
 • Ekteskap mellom personer som har en mental eller fysisk lidelse som kan utgjøre en trussel mot liv og helse for ektefellen eller barna, tillates ikke.

Homofilt ekteskap er ikke anerkjent i Laos, men de har ingen lovpålagte forbud mot det

Bigami er ikke tillatt i Laos

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses på følgende måte:

 • Død
 • Annullering
 • Skilsmisse

Statsadvokaten, the Family Registrar Office, svigerforeldrene eller ektefellene har rett til å be om at et ekteskap annulleres. Annullering kan kreves der ekteskapet er inngått i strid med vilkårene for inngåelse.

En eller begge parter kan begjære skilsmisse på ett av følgende grunnlag:

 • Utroskap
 • Voldsbruk mot hverandre, foreldre eller slektninger, eller upassende holdninger som vanskeliggjør samliv (for eksempel gambling eller alkoholmisbruk)
 • Forlatt familien i mer enn tre år uten å informere dem eller dekke deres behov
 • Ektefellene viser seg å være enten munk eller nonne
 • Ektefellen har blitt dømt til mer enn fem års fengsel for en kriminell handling
 • Farlig sykdom som umuliggjør et samliv (å bo sammen i samme husholdning)
 • Mental lidelse som umuliggjør et samliv (å bo sammen i samme husholdning)
 • Manglende evne til seksuell aktivitet
 • Uforenligheter mellom ektefellene som umuliggjør et samliv (å bo sammen i samme husholdning)

Det er the People's Court som avgjør om partene skal innvilges skilsmisse eller ikke. Retten er forpliktet til å forsøke å forsone partene, og skal gi dem en betenkningstid på maksimalt tre måneder. Ønsker ikke partene forsoning, skal retten innvilge skilsmisse hvis partene ikke synes å kunne bo sammen og ta vare på familien. I skilsmissedommen må retten også formulere vilkår for å beskytte interessene til mindreårige barn og sikre livsoppholdet til en ektefelle som ikke kan arbeide.

Etter forkynnelsen av skilsmissedommen, må retten sende to kopier av avgjørelsen til the Family Registrar Office, som registrerer skilsmissen, og en kopi til hver av partene.

En mann har ikke rett til å be om skilsmisse i løpet av ektefellens graviditet, eller i løpet av felles barns første leveår.

Et skilt par som ønsker å inngå ekteskap igjen, må registrere et nytt ekteskap.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Myndighetene utsteder en bekreftelse på sivilstatus (no impediment to marriage).

Bekreftelse av dokumenter

Laos har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen). Dokumenter legaliseres av utenriksdepartementet.

Ordliste

Libanon

Hvordan inngå ekteskap?

I Libanon avhenger ekteskapsspørsmål av hvilket religiøst samfunn man tilhører. Libanon har 18 ulike religiøse samfunn, og 15 av disse er offisielt anerkjent.

I henhold til grunnlovens artikkel 9 avgjøres alle personlige familierettslige forhold av den religiøse autoritet/ domstol som man tilhører. Regler for å inngå ekteskap, prosedyrer og krav til dokumentasjon vil variere fra de ulike religiøse samfunnene.

Det er ikke adgang til å inngå sivile ekteskap i Libanon. Sivile ekteskap inngått i utlandet kan derimot bli anerkjent og registrert hos Innenriksministeriet. Dersom det sivile ekteskapet er inngått mellom personer tilhørende ulike religiøse samfunn, vil det kunne by på problemer med å få det registrert.

Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt i noe religiøst samfunn i Libanon. Bigami kan inngås i tråd med muslimsk tradisjon.

I det følgende gis en beskrivelse av hovedreglene, men disse kan variere i henhold til det religiøse samfunn.

Muslimer

 • For sunnimuslimer er alderen for å inngå ekteskap 18 år for menn og 17 år for kvinner. Det kan gis dispensasjon for gutter som har fylt 12 år og jenter som har fylt 9 år hvis de er i puberteten og det er gitt tillatelse fra en juridisk veileder. Ved ekteskapsinngåelsen kreves to menn som vitner eller en mann og to kvinner. I tillegg er det nødvendig at kvinnens verge er til stede.
 • For shiamuslimer må gutten være i puberteten, noe en forventes å være når man er ca. 15 år gammel og jenten må ha fylt 9 år. For shiamuslimene kreves det ingen vitner ved ekteskapsinngåelsen. Kvinnens verge må imidlertid være til stede.
 • For drusere må gutten være 18 år og jenten 17 år. En dommer eller Sheikh kan godkjenne ekteskap for en mindreårig gutt på 16 år og en mindreårig jente på 15 år. For drusere kreves det fire menn som vitner. Vergen er alltid far eller en mann fra brudgommens side dersom faren er død. Tilstedeværelse av verge (legal tutor) kreves frem til kvinnen er 21 år gammel.

Kristne

 • Alderen for å inngå ekteskap er 16 for gutter og 14 for jenter som er katolikker. 18 for gutter og 15 for jenter som er armensk ortodokse. Presten kan likevel gi tillatelse til ekteskap for en 16 år gammel gutt og en 14 år gammel jente. Videre er minstealderen 18 for begge dersom de er gresk- ortodokse. For gresk-ortodokse kan presten tillate ekteskap mellom en 17 år gammel gutt og 15 år gammel jente. For syrisk- ortodokse er aldersgrensen 18 år for gutten og 14 år for jenten.
 • Den relevante religiøse myndighet legaliserer vigselsattest og denne registreres hos Innenriksdepartementet. Hvis dokumentet skal benyttes i utlandet er det Utenriksdepartementet som legaliserer vigselsattesten.
Hvordan oppløse ekteskap?

Også oppløsning av ekteskap i Libanon avhenger av hvilket religiøst samfunn man tilhører.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Om ekteskapsattest blir utstedt avhenger av hvilket religiøst samfunn man tilhører. Det er det religiøse samfunnet som utsteder ekteskapsattest. Denne blir registeret av Innenriksdepartementet og legalisert av Utenriksdepartementet.

Normalt kan ambassadene i de nordiske landene prøve ekteskapsvilkårene og utstede dokumentet tilknyttet sivilstatus for borgene i Libanon.

Bekreftelse av dokumenter

Libanon har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering ("Apostillekonvensjonen").

Dokumenter i forbindelse med inngåelse og oppløsning av ekteskap må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Ordliste

Ordliste foreligger foreløpig ikke.

Malaysia

Hvordan inngå ekteskap?

Familierettslige forhold reguleres av malaysisk lovgivning (basert på britisk «common law») og domsavsigelser fattes av «lagmannsretten» (High Court»). For muslimer gjelder Syariah-lovgivning, og domsavsigelser fattes av Syariah-domstolene.

Man må på forhånd få utstedt en ekteskapsattest som dokumenterer at man kan gifte seg. Det utstedes av Nasjonalregisteret (National Registration Department) som er underlagt Innenriksdepartementet.

Det er fire måter å bli gift på i Malaysia i henhold til the Law Reform Act (Marriage & Divorce) Act 1976:

 • Hos Nasjonalregisteret
 • Man kan få utstedt en spesiallisens fra Menteri Besar eller the Chief Minister, dersom man i utgangspunktet ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap
 • Man kan gifte seg religiøst i en kirke, tempel eller et annet sted hvor man kan gifte seg i samsvar med religion. Vielser etter en annen religion enn islam, må registreres i nasjonalregisteret for at det skal være gyldig. Det må dessuten gjøres av en registrert vigsler
 • På en malaysisk ambassade, høykommisjonær eller konsulat i utlandet

To vitner må være til stede under vielsen.

Etter ekteskapsinngåelse, blir det registrert i nasjonalregisteret. Nasjonalregisteret kan utstede en vigselsattest.

Det malaysiske nasjonalregisteret er ansvarlig instans for prøving av ekteskapsvilkår for både muslimer og ikke-muslimer. Nasjonalregisteret utsteder dokument som bekrefter sivilstatus som ugift, gift, separert, skilt eller enke/enkemann. Dokumentet er utformet som et brev fra Nasjonalregisteret, og det finnes ikke noe sertifikat.

Vilkår for å inngå ekteskap i Malaysia

Det er 18 års aldersgrense for å gifte seg. Både mannen og kvinnen må da ha samtykke fra foreldrene sine. Etter fylte 21 år, trenger man ikke lenger samtykke for å kunne gifte seg. Kvinner kan dessuten gifte seg etter fylte 16 år, ved samtykke fra foreldrene og dersom ekteskapet kan godkjennes av Menteri Besar eller the Chief Minister.

 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er lovlig for muslimer som har samtykke fra tidligere koner.
Hvordan oppløse ekteskap?

Separasjon- og skilsmissesaker behandles av Lagmannsretten, men for muslimer avgjøres det av Syariah-domstolen.

For at Lagmannsretten skal kunne behandle separasjon- eller skilsmissesaken, må følgende vilkår være til stede:

 • Ekteskapet er registrert i henhold til the Law Reform Act (Marriage & Divorce) Act 1976, eller ekteskapet er inngått i henhold til en lov som krever monogami
 • Partene må ha hatt bopel i Malaysia de siste to årene på søknadstidspunktet

Lagmannsretten kan også behandle søknad fra kvinnen, selv om mannen ikke har domisil i Malaysia, dersom

 • kvinnen er forlatt av mannen, eller mannen har blitt deportert ut av Malaysia etter den lov som for tiden gjelder for utvisning av personer, og mannen tidligere hadde domisil i Malaysia.
 • kvinnen er bosatt i en periode på to år umiddelbart før saksbehandlingens begynnelse

Det er tre måter å oppløse ekteskap på i Malaysia i henhold til the Law Reform Act (Marriage & Divorce) Act 1976:

 • Oppløsning av ekteskap på grunn av konvertering til islam – den parten som ikke har konvertert til islam, kan søke om separasjon eller skilsmisse tre måneder etter at den andre parten har konvertert.
 • Oppløsning av ekteskap etter to år; Den ene parten kan alene søke om separasjon eller skilsmisse etter to års ekteskap til Lagmannsretten. Dersom partene er enige om at de ønsker skilsmisse i løpet av de to første årene, så kan de ta saken inn for Lagmannsretten før det er gått to år.
 • Separasjon eller skilsmisse på grunn av ekteskapsbrudd; Hver av partene kan søke om separasjon eller skilsmisse på grunnlag av at ekteskapet er ugjenkallelig oppløst, for eksempel ved utroskap. Retten plikter å undersøke partenes påstander og sørge for at det er en rettferdig og rimelig prosess.

Lagmannsretten utsteder en skilsmissebevilling (Decree Nisi) som dokumenterer at ekteskapet er oppløst. Det er ikke lov å gifte seg på nytt før man har fått utstedt bevilling. Dokumentet legaliseres av «Commisioner of Oaths», Lagmannsretten.

Du kan også få en attest som viser at partene er separert. Konsekvensen av en separasjon, er at parten ikke lenger trenger å bo sammen med den andre parten

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonalregisteret i Malaysia kan utstede et Certificate of No impediment (et brev som bekrefter at personen er ugift eller skilt og fyller vilkårene for å kunne gifte seg).

Dokumentet med sivilstatus, (utstedt av nasjonalregisteret), må bekreftes av det malaysiske utenriksdepartementet ved bruk i utlandet. Malaysiske ambassader påtegner dokumentet kun dersom vertslandets myndigheter krever det.

Malaysias ambassade i Stockholm kan ikke prøve ekteskapsvilkår, men kan verifisere dokumentasjon fra malaysiske myndigheter dersom dette kreves av norske myndigheter

Bekreftelse av dokumenter

Malaysia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske dokumenter («Apostille-konvensjonen»).

Ordliste

Vigselsattest - Marriage Certificate

Dokument som viser at ekteskapsvilkårene er oppfylt (brev fra nasjonalregisteret som bekrefter at personen er ugift eller skilt og oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap) – Certificate of No impediment

Nasjonalregisteret (National Registration Department of Malaysia) – Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Maldivene

Hvordan inngå ekteskap?

Aldersgrensen for å inngå ekteskap på Maldivene er 18 år for begge kjønn.

Ambassaden opplyser at de har informasjon om at det er mulig å gifte seg før man har fylt 18 år med foreldrenes samtykke og dersom dommeren mener at man er moden nok, men at de ikke har klart å få bekreftet denne opplysningen fra konsulatet i Male.

Vigselsattest (marriage certificate) utstedes av familiedomstolen (Family court). Attesten blir utstedt på det lokale språket dhiveli. Det kan søkes om å få vigselsattesten utstedt på engelsk eller arabisk.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt på Maldivene.

Bigami er tillatt for menn, under spesifikke vilkår i henhold til Sharia.

Det vises til reglene i familieloven §§ 3 – 22 her:

http://www.agoffice.gov.mv/pdf/sublawe/Family.pdf

Hvordan oppløse ekteskap?

Familiedomstolen avgjør om det skal gis skilsmisse på bakgrunn av en søknad (application) fra den ene eller begge ektefellene. Vilkårene for å få skilsmisse er ulike for kvinner og menn i henhold til Sharia.

Det vises til reglene i familieloven §§ 23 – 34 her:

http://www.agoffice.gov.mv/pdf/sublawe/Family.pdf

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Familiedomstolen utsteder ugifteattest (unmarried certificate).

Ambassaden kan ikke utstede ekteskapsattester.

Bekreftelse av dokumenter

Det maldiviske utenriksdepartement legaliserer dokumenter. (De omtaler selv dette som å «attestere» dokumenter, men ambassaden opplyser at de oppfatter at tjenesten tilfredsstiller kravene til legalisering.)

Maldivene har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Ordliste

Dokument som viser at det er inngått et gyldig ekteskap: Marriage certificate

Dokument som viser at ektefellene er separert med bindende virkning: Eksisterer ikke.

Dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning: Dom fra Familiedomstolen

Ugifteattest: unmarried certificate

Myanmar

Hvordan inngå ekteskap?

Myanmar er et multireligiøst land, der ekteskapslovgivningen i hovedsak er knyttet til den enkelte religion. I tillegg kan enkelte spørsmål være regulert ved sedvane eller annen lovgivning.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap avhenger av hvilken religion partene er tilsluttet.

Likekjønnet ekteskap er straffbart i Myanmar.

Bigami er ikke tillatt etter Myanmar Monogamy Law (men praktiseres likevel i enkelte religioner.)

Aktuelle religioner er følgende:

Buddhismen

Tidligere Burmese Buddhist Law heter nå Myanmar Customary Law

Ekteskap mellom buddhister på Myanmar har mistet sin religiøse karakter, og har mer karakter av å være et kontraktsforhold.

Ingen seremoni er påkrevd for at ekteskapet skal være rettslig gyldig. Alt som kreves er samtykke fra begge parter.

Myanmar Customary Law krever ingen dokumenter for at et ekteskap skal være gyldig, men High Court kan utstede dokumentasjon av praktiske grunner.

Vilkår for å inngå ekteskap:

 • Mannen kan inngå ekteskap når han har nådd puberteten.
 • Kvinnen må ha fylt 20 år. Er kvinnen enke, skilt eller under 20 år, må foreldrene eller vergen samtykke til ekteskapsinngåelsen.
 • Partene må være mentally competent til å inngå ekteskap.
 • Partene må ha gitt frivillig samtykke til ekteskapsinngåelsen.

I fravær av dokumentasjon, antas ekteskap å være inngått i følgende tilfeller:

 • Partene har bodd sammen lenge som ektefeller.
 • Mannen har bekreftet farskap til et barn, forutsatt at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylte.
 • Mannen har bekreftet at kvinnen er hans kone.

Kristendommen

Kristne kan inngå ekteskap med andre kristne eller medlemmer av andre religioner etter the Christian Marriage Act.

Vigsleren må ha vigselsmyndighet, og ekteskapet må inngås i henhold til den aktuelle kirkens regler, riter, seremoni og skikker.

Kirken utsteder et Marriage Certificate etter ekteskapsinngåelsen, og har et ekteskapsregister.

Islam

Mohamedan Law regulerer ekteskap etter islamske regler.

Ekteskap (Nikah) anses som en kontrakt.

Vilkår for å inngå ekteskap:

 • Enhver muslim av sound mind som har nådd puberteten kan inngå ekteskap. Et slikt ekteskap er gyldig uten personens samtykke. I fravær av dokumentasjon, antas en person å ha nådd pubertetsalder ved fylte 15 år.
 • Vergen kan inngå ekteskapskontrakt på vegne av mentalt syke og personer som ikke har nådd puberteten.
 • Avgjørende for gyldigheten av det inngåtte ekteskapet er at det må foreligge et frieri fra, eller på vegne av, en av partene, og en aksept av frieriet fra, eller på vegne av, den andre parten. Frieriet må skje i nærvær av to mannlige eller en mannlig og to kvinnelige muslimske vitner, som er tilregnelige. Frieri og aksept må skje samtidig.
 • Et ekteskap inngått uten vitner er irregulært, men ikke ugyldig.
 • En muslimsk mann kan ha inntil fire koner samtidig. Inngår han ekteskap med en femte kvinne, er dette irregulært, men ikke ugyldig.
 • For muslimske kvinner er bigami ikke tillatt.
 • Muslimske menn kan inngå ekteskap med jødiske eller kristne kvinner, mens muslimske kvinner kun kan inngå ekteskap med muslimske menn.

Moskeen utsteder Nikka etter ekteskapsinngåelsen.

Hinduismen

Det utstedes ikke dokumentasjon i forbindelse med hinduistisk ekteskapsinngåelse.

Hvordan oppløse ekteskap?

Buddhismen

Gjensidig skilsmisse ved avtale mellom partene. Denne kan gjøres muntlig foran the elders eller mellom ektefellene.

Partene trenger ikke oppgi noen årsak.

Er ikke partene enige om skilsmisse, kan parten som ønsker skilsmisse gå til retten. Innvilges skilsmisse, utstedes decree som dokumentasjon for skilsmissen. Retten kan innvilge skilsmisse i følgende tilfeller:

 • Utroskap, herunder at en av partene inngår et nytt ekteskap.
 • Cruelty, herunder fysiske og psykiske overgrep.
 • Desertion av kvinnen i ett år og mannen i tre år.

Kristendommen

Har ikke gjensidig skilsmisse

I henhold til the Christian Divorce Act, må partene begjære skilsmisse for the High Court, som utsteder a Decree Nisi. Retten kan innvilge skilsmisse i følgende tilfeller:

 • Utroskap
 • Desertion

Hinduismen

Har ikke skilsmisse

Islam

Mannen kan skilles fra kvinnen ved å uttale Talak tre ganger foran vitner.

Etter 1953 Muslim Divorce Act kan kvinnen begjære skilsmisse i følgende tilfeller:

 • Mannens bosted er ukjent for henne
 • Mannen nekter eller forsømmer å underholde kvinnen i seks måneder uten tilstrekkelig grunn.
 • Mannen unngår seksuelt samkvem med kvinnen i mer enn ett år uten tilstrekkelig grunn.
 • Mannen er impotent ved ekteskapsinngåelsen og fortsetter å være det.
 • Mannen lider av alvorlig galskap for en periode ikke mindre enn ett år, alvorlig spedalskhet eller en alvorlig kjønnssykdom.
 • Kvinnen ble, mens hun var mindreårig, giftet bort av sin far, farfar eller verge, og ekteskapet ble annullert før hun fylte 15 år på grunn av manglende seksuelt samkvem med mannen.
 • Tortur fra mannen. Dette omfatter jevnlig fysisk overgrep, mental tortur, samt at mannen tvinger ektefellen til prostitusjon.
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det er ingen praksis for å utstede ekteskapsattest på Myanmar. I stedet kan en person få en affidavit. En slik erklæring utstedes på følgende måte:

 • Personen må gå til retten og avlegge en ed om at han/hun er under vergemål av foreldrene.
 • Retten utsteder en affidavit som må attesteres.
 • Det attesterte dokumentet må legaliseres av Myanmar Ministry of Foreign Affairs (MOFA) og den norske ambassaden.
Bekreftelse av dokumenter

På grunn av at attester kan kjøpes eller forfalskes, har attester fra Myanmar ikke noen bevisverdi.

Myanmar har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Nepal

Hvordan inngå ekteskap?

I Nepal er det ved registreringen at ekteskapet blir gyldig. For å få registrere et ekteskap i Nepal etter Marriage Registration Act, må følgende dokumentasjon fremlegges:

 • Søknad om ekteskap
 • Dokumentasjon på statsborgerskap
 • Dokumentasjon på at partene er ugifte
 • I tillegg må utenlandske borgere som skal inngå ekteskap i Nepal, legge frem brev om at det ikke er noen hindringer for ekteskapsinngåelse utstedt av myndighetene i deres respektive hjemland.

Søknad om ekteskap må sendes inn minst 15 dager før ekteskapsinngåelsen til en Marriage Registration Officer, som er oppnevnt av nepalske myndigheter. En eller begge parter må ha oppholdt seg innenfor jurisdiksjonen til den aktuelle Marriage Registration Officer i minst 15 dager før søknaden sendes inn. Søknaden skal behandles innen syv dager. Avslås søknaden, kan avgjørelsen ankes til ankedomstolen, som avsier dom innen 30 dager.

Er en Marriage Registration Officer som er stasjonert i utlandet i tvil når det gjelder en søknad om ekteskap, skal søknaden oversendes den nepalske regjeringen for avgjørelse.

Et ekteskap må inngås innen tre måneder etter at en søknad om ekteskap er innvilget. Overholdes ikke fristen, må partene sende ny søknad.

Før ekteskapsinngåelsen må partene, samt minst tre vitner, signere en erklæring (affidavit) med bestemte formkrav, som sendes Marriage Registration Officer, som også signerer på erklæringen. Uavhengig av tradisjon, sedvane eller om det er snakk om et religiøst ekteskap eller ikke, kreves det etter Marriage Registration Act at partene, for at ekteskapet skal være gyldig inngått, uttaler følgende foran the Marriage Registration Officer og vitnene som har signert erklæringen: I ..... hereby, accept/agree to you ..... as my legal husband/wife.

The Marriage Registration Officer skal registrere ekteskapet i et register. Denne registreringen er dokumentasjon for at ekteskapet er inngått i henhold til Marriage Registration Act. Hvert distrikt har et slikt register.

Etter ekteskapsinngåelsen og registreringen, utsteder the Marriage Registration Officer en vigselsattest.

Ethvert ekteskap inngått etter at loven trådte i kraft, kan registreres så lenge ekteskapsinngåelsen ikke strider mot bestemmelser i loven. Paret må sende søknad til the Marriage Registration Officer, som har jurisdiksjon der partene har oppholdt seg de siste 15 dagene. Prosedyrene nevnt ovenfor gjelder også her.

Ved registreringen av allerede inngåtte ekteskap, skal datoen for ekteskapsinngåelsen opplyses, i tillegg til navn, alder og kjønn på barn født etter ekteskapsinngåelsen. Registreringen tjener som dokumentasjon for at ekteskapet er inngått. Etter registreringen utstedes et Marriage Registration Certificate.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Nepal er 20 år for både menn og kvinner.
 • Partene må ikke ha gone mad, jf. Marriage Registration Act.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.
 • Bigami er etter loven ikke tillatt (men praktiseres likevel i enkelte kastesamfunn)
Hvordan oppløse ekteskap?

For å få oppløse ekteskap i Nepal, må partene fremlegge følgende:

 • Vigselsattest
 • Kopi av dokumentasjon på statsborgerskap
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nepalske borgere som skal inngå ekteskap i utlandet, må ha et unmarried certificate fra deres lokale Registrar´s Office.

Bekreftelse av dokumenter

På grunn av at attester kan kjøpes eller forfalskes, samt mangel på sentrale elektroniske registre for personopplysninger, har attester fra Nepal ikke noen bevisverdi.

Nepal har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Pakistan

Hvordan inngå ekteskap?

The Muslim Famliy Law Ordinance 1961 (MFLO) er aktuell over hele Pakistan, og gjelder for alle muslimske pakistanere, uavhengig av hvor de oppholder seg.

Et stort antall av inngåtte ekteskap blir ikke registrert. Manglende registrering medfører imidlertid ikke at ekteskapet er ugyldig.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Ekteskapet inngås ved at partene inngår Nikahnama med to vitner til stede. Nikah registrar nedtegner kontrakten, som signeres av partene (eller deres stedfortredere) og to vitner. Partene kan gi sine fedre eller andre nære familiemedlemmer fullmakt til å formalisere ekteskapsinngåelsen.
 • Forutsetninger for ekteskapsinngåelse er at det må foreligge et frieri og en aksept, samt brudepris fra mannen til kvinnen. To vitner må være tilstede.
 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap er for kvinner 16 år og menn 18 år. I praksis inngås ekteskapet ved at partenes alder muntlig bekreftes av partene selv eller foreldre/verger.
 • Kvinner kan kun inngå ekteskap med muslimske menn, mens muslimske menn kan inngå ekteskap med muslimske, kristne og jødiske kvinner.
 • Menn kan inngå ekteskap med inntil fire kvinner med samtykke fra den første ektefellen og tillatelse fra Arbitration Council. Manglende samtykke og tillatelse medfører imidlertid ikke at mannens andre, tredje eller fjerde ekteskap blir ugyldig, og mange velger derfor å ikke innhente samtykke og tillatelse.

Likekjønnede ekteskap anses ikke som ekteskap, men som en kriminell handling.

Etter at Nikahnama er signert, sendes den til Nikah registrar for registrering av ekteskapet i Union Council. Union Council utsteder deretter marriage certificate til partene.

Hvordan oppløse ekteskap?

Et ekteskap i Pakistan er ment å kunne oppløses uten å involvere rettssystemet. Det er tre måter å oppløse et ekteskap på:

 • Mubarat
 • Khula
 • Talaq

Mubarat

Begge partene signerer Mutual Divorce Deed, og sender en skriftlig melding om dette til Union Council, som utsteder dissolution of marriage certificate.

Khula

Kvinnen kan ensidig be om at ekteskapet oppløses dersom mannen har delegert denne retten til henne i Nikahnama. Har kvinnen ikke fått delegert denne retten, kan hun kun oppløse ekteskapet ved å søke om khula fra Family Courts of Law. Khula kan innvilges kvinnen uten mannens samtykke dersom hun er villig til å frasi seg/tilbakebetale brudeprisen. Dersom det finnes legale grunner til skilsmissen, påvirkes ikke kvinnens økonomiske rettigheter. Legale grunner til skilsmisse er følgende:

 • Mannen har vært fraværende i fire år og ingen vet hvor han er
 • Mannen har i en periode på to år ikke overholdt forsørgerplikten
 • Mannen har tatt en ekstra ektefelle i strid med reglene i MFLO
 • Mannen er dømt til syv år eller mer på grunn av en kriminell handlin
 • Mannen har over en periode på tre år ikke oppfylt sine ekteskapelige forpliktelser
 • Mannen var impotent ved ekteskapsinngåelsen, og fortsetter å være det
 • Mannen lider av spedalskhet eller andre alvorlige fysiske eller psykiske lidelser

Talaq

Mannen har en ensidig og absolutt rett til å oppløse et ekteskap. Det er tilstrekkelig at han uttaler Talaq tre ganger. Så snart dette er gjort, skal han gi en skriftlig melding til formannen i Union Council, som sender en kopi av meldingen til kvinnen. Innen 30 dager etter at kopi er sendt kvinnen, skal formannen sørge for megling mellom partene gjennom Arbitration Council for å forsøke å forsone partene. Forsones ikke partene, blir Talaq juridisk gyldig 90 dager etter at melding ble gitt til formannen, og Union Council utsteder skilsmisseattest. Er kvinnen gravid når mannen uttaler Talaq, blir skilsmissen først gyldig enten etter 90 dager, eller når barnet er født, avhengig av hva som skjer sist.

I Pakistan er det straffbart å unnlate å registrere en skilsmisse, men i praksis håndheves ikke dette, og mange skilsmisser registreres ikke.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Pakistan har ikke et sentralt register over ekteskap og skilsmisser, og det er derfor ikke mulig for myndighetene å utstede attest for inngåelse av ekteskap i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

På grunn av at attester kan kjøpes eller forfalskes, samt mangel på sentrale elektroniske registre for personopplysninger, har ikke attester fra Pakistan noen bevisverdi.

Pakistan har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Nikah- Ekteskap

Nikahnama- Ekteskapskontrakt

Nikah registar- Sørger for registrering av ekteskapet i union council.

Khula- Rettslig oppløsning av ekteskap

Talaq- Mannens rett til ensidig oppløsning av ekteskap

Mubara- Gjensidig oppløsning av ekteskap

Link til temanotat hos Landinfo

Pakistan: Ekteskap og skilsmisse – juridiske og kulturelle forhold – Landinfo – august 2015

http://www.landinfo.no/asset/3206/1/3206_1.pdf

Palestina

Hvordan inngå ekteskap?

I Palestina inngås alle ekteskap i henhold til en anerkjent religiøs tradisjon. De fleste ekteskap inngås ved Shari´ah-domstolen. Før ekteskap inngås, må begge parter møte opp og vise at de er enige om ekteskapsinngåelsen. Videre må partene ta blodprøve ved et autorisert medisinsk senter i Palestina for å sjekke at de ikke har talassemi (arvelig blodsykdom). Det er dessuten et krav at to vitner med kopi av sitt Sivil status (Identity Card) er til stede.

Det gjelder ulike krav til fremleggelse av dokumentasjon, avhengig av partenes statsborgerskap.

Ekteskap mellom to palestinske borgere

Før ekteskap inngås mellom to palestinske borgere, må partene bekrefte identiteten sin ved identitetskort eller pass. Videre må de fremvise family book og/eller civil status records.

Ekteskap mellom palestiner og utenlending

Ved inngåelse av ekteskap mellom en palestiner og en utenlands statsborger, må den utenlandske statsborgeren fremlegge dokumentasjon på sivilstatus fra hjemlandet eller fra konsulat/representasjonskontor i Palestina. Godkjenning fra Ministry of Interior of Palestine kreves for å sikre lovligheten av oppholdet i Palestina, samt Security Record for utenlandske borgere.

Den offisielle aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år for både menn og kvinner, men dommeren kan i noen tilfeller tillate at et ekteskap inngås dersom mannen/kvinnen har fylt 15 år.

Barneekteskap og tvangsigiftemål

Det er ingen lover som eksplisitt forbyr tvangsekteskap eller barneekteskap, og begge deler utgjør et stort problem i Palestina. Nylige rapporter viser at 35 prosent av ekteskap registrert i Gaza, involverer jenter under 17 år, der fattigdom og arbeidsledighet bidrar til problemet. Mange tvinges også til å inngå ekteskap mot sin vilje. Ekteskap innad i familien blir ofte påtvunget jenter for å forhindre at rikdommen overføres til personer utenfor familien, og jenter som nekter å inngå slike ekteskap tvinges ofte til å si fra seg arven sin. Videre er det slik at når en kvinne har blitt voldtatt, eller man mistenker at hun ikke er jomfru, blir hun gjerne tvunget av familien til å gifte seg med den siktede eller en annen som familien peker ut.

Registrering av ekteskapet er påbudt, men manglende registrering medfører ikke at ekteskapet er ugyldig. Marriage contract og Marriage Certificate utstedes av Shari´ah domstolen. Marriage contracts utstedes i tre originaler, to til partene og en til domstolen.

Begge dokumentene er egnet til å dokumentere at et gyldig ekteskap er inngått. De legaliseres av Ministry of Justice, og the Counselor Department at Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Palestina.

Polygami bare for menn

Polygami er tillatt for muslimske menn. I henhold til palestinsk lov kan en mann gifte seg med fire kvinner. Den første ektefellen skal informeres om dette av domstolen før nytt ekteskap inngås. En kvinne kan likevel spesifisere i ekteskapskontrakten at hennes ektemann ikke kan ta flere koner. Dersom ektemannen bryter dette kontraktsvilkåret, kan det være grunnlag for skilsmisse for kvinnen.

Det er også et krav at mannen må behandle alle sine koner rettferdig og gi dem separate boliger. Mannen må også erklære sin sosiale status i the Marriage Contract.

Polygami for kvinner er ikke tillatt.

Muslimer i Øst-Jerusalem er styrt av israelsk lov, og kan ikke inngå polygamiske ekteskap.

Hvordan oppløse ekteskap?

Prosessen for oppløsning av ekteskap er forskjellig for kvinner og menn.

Skilsmisse i Palestina må utstedes i henhold til religiøs lov. Palestina har ikke krav om separasjon før skilsmisse.

Når mannen ønsker skilsmisse, oppsøker han (eller en representant med fullmakt), Shari´ah-domstolen og ber om skilsmisse. Dommeren ber om årsaken til skilsmissen. Mannen uttaler «you are taleq» (du er skilt).

Divorce Sertificate utstedes av Shari´ah-domstolen, og legaliseres av Ministry of Justice, og the Counselor Department at Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

Etter katolsk og ortodoks tradisjon er skilsmisse teknisk sett forbudt, men kan tillates under visse omstendigheter.

Dersom en skilt kvinne ønsker å gifte seg igjen, må hun vente på Idda. Dette er det nærmeste man kommer den norske forståelsen av separasjon, men registreres ikke av noen instans og har ikke samme hensikt som i Norge. Idda skal være en sørgeperiode for kvinnen og en betenkningsperiode for mannen. Etter tre måneder kan kvinnen gifte seg igjen. Dersom hun er gravid, varer Idda i ni måneder til barnet er født.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Palestinske myndigheter utsteder ikke ekteskapsattest.

Delegasjonen til PLO (Palestine Liberation Organization)  i Norge kan undersøke om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Dette gjøres på følgende måte:

 • Begge parter møter opp hos PLO-delegasjonen og viser frem pass, ID-kort og fødselsattest.
 • Delegasjonen forsikrer seg om at begge partene ønsker å inngå ekteskap, og at det ikke foreligger en tvangssituasjon.
 • To vitner med kopi av sine Civil Status Identification Cards må være tilstede.
 • Blodprøve må tas hos et autorisert medisinsk senter for å sjekke om noen av partene har talassemi.
 • Det skrives  et brev med forklaring på partenes intensjon med ekteskapet.
 • Alle dokumentene sendes deretter til Ministry of Justice, og the Counselor Department at Ministry of Foreign Affairs (MOFA), i Palestina.
 • MOFA sender dokumentene til Shari´ah domstolen. Ekteskapskontrakt utstedes og registreres av Shari´ah-domstolen, som deretter sender dokumentene til Ministry of Justice, og the Counselor Department at Ministry of Foreign Affairs (MOFA), som legaliserer dokumentene.
 • Ekteskapskontrakten sendes deretter til PLO-delegasjonen i Norge.

PLO- delegasjonene i utlandet kan sjekke alle dokumenter. Er de usikre, kan de konferere med Ministry of Justice, og the Counselor Department at Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

Bekreftelse av dokumenter

Palestina har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Saudi-Arabia

Hvordan inngå ekteskap?

Lovverket i Saudi-Arabia er Koranen og Sunnaen. Disse er ikke kodifiserte, og skjønnsmessige vurderinger blir dermed foretatt av sharia-domstolene.

Ekteskap skal registreres ved familiedomstolen (Family Court), som da vil utstede ekteskapssertifikat (marriage certificate). I 2016 fikk kvinner retten til å kreve en kopi av ekteskapskontrakten, en rett som tidligere var forbeholdt menn. Ekteskapskontrakten fastslår at mannen skal være forsørger og kvinnen lydig.

Det er ingen offisiell aldersgrense for ekteskap. 15 år har blitt diskutert, men en av de fremste religiøse lederne har uttrykt at jenter helt ned i 10-12 årsalderen er gifteklare. Saudi-Arabia har underskrevet FNs barnekonvensjon som definerer alle under 18 år som barn.

Likekjønnede ekteskap er forbudt. Homofili er forbudt.

Menn kan ha opptil fire koner om gangen, men det blir stadig vanligere at (liberale) kvinner inkluderer klausuler som annullerer ekteskapet hvis mannen tar flere koner, og som gir dem retten til utdanning og arbeid utenfor hjemmet.

Det skilles mellom tre typetilfeller ved ekteskapsinngåelse:

 • Ekteskap mellom saudiske borgere
 • Ekteskap mellom en saudisk kvinne og en utenlandsk mann
 • Ekteskap mellom en saudisk mann og en utenlandsk kvinne

Ekteskap mellom saudiske borgere

Tre hovedelementer inngår i slike ekteskap:

 • Kvinnens far (verge) og mannen avtaler medgift
 • De underskriver ekteskapskontrakten sammen med to vitner
 • Deretter holdes kjønnssegregerte bryllupsfeiringer

Ektemannen er nå konas verge. Kvinnens godkjennelse av ekteskapet er ikke lovpålagt.

Ekteskap mellom en saudisk kvinne og en utenlandsk mann

Inntil nylig kunne saudiske kvinner ikke gifte seg med utenlandske menn. Kvinnen kan nå søke om tillatelse fra innenriksdepartementet, men vil miste rettighetene hun ville fått ved å gifte seg med en saudisk mann. Statsborgerskap arves for eksempel gjennom far. Den utenlandske mannen må være muslim eller konvertere, og vil ikke være kvinnens verge.

Ekteskap mellom en saudisk mann og en utenlandsk kvinne

Saudiske menn kan gifte seg med ikke-muslimske utenlandske kvinner. Selv med utenlandsk statsborgerskap vil kvinnen bli underlagt ektemannens vergemål. Ekteskapsprosessen vil være den samme som for ekteskap mellom saudiske borgere (over).

Hvordan oppløse ekteskap?

Oppløsning av ekteskap kan skje på fire måter:

 • Skilsmisse initiert av mannen (Talaq)
 • Skilsmisse initiert av kvinnen (Khul´a)
 • Avskaffelse/annullering gjennom domstolene (Talaq /fashk)
 • Domstolen kan annullere ekteskap ved kontraktsbrudd.

Skilsmisse initiert av mannen (Talaq)

Skilsmisseprosessen for mannen er svært enkel. Han sier helt enkelt «jeg skiller meg herved fra deg» til ektefellen sin, og skilsmissen (Talaq) er rettskraftig umiddelbart. Etter at ektemannen har oppløst ekteskapet selv, går han innom familiedomstolen og får utstedt dokumentasjon (Divorce certificate). Mannen kan ta tilbake sin ekskone i løpet av en periode rett etter skilsmissen (iddat). Dette kan kun repeteres to ganger. Den tredje gangen kan mannen ikke ta tilbake ekskonen. Iddat er det nærmeste man kommer den norske forståelsen av separasjon, men registreres ikke av noen instans og har ikke samme hensikt som i Norge. Dette skal være en sørgeperiode for kvinnen og betenkningsperiode for mannen.

Skilsmisse initiert av kvinnen (Khul´a)

Slik skilsmisse må igjennom rettssystemet (familiedomstolen). Kvinnen må fremlegge bevis om misbruk (eller annen godkjent grunn) og medgiften må tilbakebetales. Khul´a er irreversibel.

Ekteskap blir oppløst ved dødsfall.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Saudi-Arabia prøver ikke ekteskapsvilkår ved inngåelse av ekteskap i utlandet.

Hvis en saudiaraber ønsker å ta med seg sin utenlandske ektefelle (fra et ekteskap inngått i utlandet), må ekteskapet godkjennes av innenriksdepartementet, som etter godkjenningen sender ekteskapssertifikatet til familiedomstolen for legalisering. Ekteskapssertifikat vil da bli sendt til den saudiske ambassaden i partneres hjemland som vil utstede visum til Saudi-Arabia. Majoriteten av ekteskapene blir godkjent, men landet er lite positivt til ekteskap inngått mellom borgere og utlendinger, noe som fører til at godkjenningsprosessen ofte er langtrukken.

Bekreftelse av dokumenter

Saudi-Arabia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Dokumenter fra Saudi-Arabia har lav notoritet (ofte ikke basert på offisielle registre).

Ordliste

Singapore

Hvordan inngå ekteskap?

Før man kan gifte seg i Singapore må vielsen bestilles hos Registry of Marriages (ROM). Det kan avtales ekstern eller intern vielse. Vigselsdatoen må avtales ved bestilling, og denne må være minst 21 dager frem i tid. Etter dette må man gå innom ROM med alle papirer, samt underskrevet invitasjon til vigsler. Om man er skilt, eller tidligere ektefelle har avgått ved døden, må skilsmisseattest eller dødsattest fremvises for ROM.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Begge parter være over 21 år for å gifte seg uten samtykke fra foresatte.
 • Er partene mellom 18 og 21 år, må foresatte være til stede ved Registry of Marriages (ROM) når man søker om å få gifte seg. Dersom man er under 18 år og ønsker å gifte seg, må man søke om en egen tillatelse til dette, Special Marriage Licence fra Registry of Marriages. I tillegg til fullmakt fra foreldre, må de fremtidige ektefellene delta i et forberedende program før man får lov til å gifte seg. Den norske ambassaden opplyser at de ikke har funnet noen nedre aldersgrense for inngåelse av ekteskap, og antar dette vurderes fra sak til sak.
 • Det er egne retningslinjer for inngåelse av ekteskap ved Registry of Muslim Marriages (ROMM). Mer informasjon om muslimske ekteskap i Singapore
 • Utenlandske statsborgere kan gifte seg ved Registry of Marriages i Singapore dersom en av partene har oppholdt seg i mer enn 15 dager i Singapore før vielsen bestilles hos ROM. Man må i tillegg ha med seg prøvingsattest som er under tre mnd.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Singapore.
 • Bigami er tillatt gjennom egne regler ved muslimske ekteskap, der en mann kan ha inntil fire koner.

Vigselsattest utstedes av Registry of Marriages (ROM) og Registry of Muslim Marriages (ROMM).

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisser behandles av Family Justice Court (FJC) i Singapore.

Skilsmisseprosessen i Singapore er i to trinn. Under det første trinnet behandler retten selve skilsmissespørsmålet. Under det andre trinnet behandler retten tilhørende forhold, i forhold til barna, økonomiske forhold og lignende. Når skilsmissen er endelig, vil partene få utstedt en Certificate of making decree nisi absolute.

Det er et krav om at man må ha bodd i Singapore i mer enn tre år for å kunne søke om skilsmisse i Singapore.

Family Justice Court må avsi en dom som gir deg rett til å foreta skilsmisse.

Du må bevise at ekteskapet ikke kan fortsette på grunn av en av følgende årsaker:

 • Din ektefelle har vært utro, og du klarer ikke å leve sammen med han/hun lenger.
 • Din ektefelle har oppført seg på en slik måte at du ikke kan leve med han/hun lenger.
 • Ektefellen din har forlatt deg i to år eller mer.
 • Ektefellen din ønsker skilsmisse, og dere har bodd fra hverandre i tre år eller mer.
 • Ektefellen din ønsker ikke skilsmisse, og dere har bodd fra hverandre i fire år eller mer.

Mer informasjon om egne regler for skilsmisse ved muslimske ekteskap.

I Singapore er ikke separasjon et juridisk begrep med samme rettslige konsekvenser som i Norge. Det er ikke et vilkår for å få skilsmisse i Singapore at man har vært separert først, men det kan være en av grunnene til at det søkes om skilsmisse. Det utstedes ikke separasjonsdokumenter, men den perioden ektefellene har bodd fra hverandre oppgis i søknaden om skilsmisse.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Singapore utsteder dokumentasjon på sivilstand (Marital Search Result).

Det er The Marriage Record Search Service hos Registry of Marriages eller Registry of Muslim Marriages som utsteder dokumentasjonen på sivilstand. De foretar søk i sin database på den singaporske statsborgerens identifikasjonsnummer, og gir vedkommende en kopi av det elektroniske søket som attest på at en person ikke har inngått ekteskap.

Ambassaden kan ikke prøve ekteskapsvilkårene.

Bekreftelse av dokumenter

Det er Singapore Ministry of foreign Affairs (utenriksdepartementet) som legaliserer dokumenter.

Norske borgere som har giftet seg ved ROM eller ROMM i Singapore kan få ekteskapet registrert i Norge ved å gå innom den norske ambassaden i Singapore. Trenger man å få legalisert ekteskapsattesten, kan dette gjøres via singaporsk utenriksdepartement.

Singapore har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Ordliste

Lokal instans som oppløser ekteskap og utsteder dokumentasjon - Family Justice Court (familieretten)

Dokument som viser at ektefellene er separert med bindende virkning - utstedes ikke

Dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindende virkning - Certificate of Final Judgement og Decree Nisi Absolute (muslimsk ekteskap) Certificate of making decree nisi absolute.

Lokal instans som prøver ekteskapsvilkår og utsteder dokumentasjon (som benyttes når personer inngår ekteskap i utlandet) - The Marriage Record Search Service hos Registry of Marriages (Ekteskapsregisteret)

Sivilstandsattest - Marital Search Result

Sri Lanka

Hvordan inngå ekteskap?

For å gifte seg på Sri Lanka er aldersgrensen 18 år for begge kjønn. Ekteskap kan inngås religiøst eller sivilt og ingen av partene kan være gift fra før. Vigselsattesten (marriage certificate) utstedes av The Registrar, et offentlig kontor som tilsvarer folkeregisteret i Norge. Vigselen må være registrert hos The Registrar for å være sivilrettslig gyldig. Vigselsattesten utstedes på singalesisk eller tamil, avhengig av hvor i landet den er utstedt.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt på Sri Lanka.

Bigami er ikke tillatt på Sri Lanka.

Hvordan oppløse ekteskap?

Oppløsning av ekteskap på Sri Lanka er en rettslig prosedyre (Sivil procedure code) og kan fremføres på tre ulike måter til District court:

 • Søknad om skilsmisse
 • Søknad om separasjon – sep. varighet opptil syv år
 • Søknad om oppløsning av ugyldig ekteskap - mortifikasjon

Saken må reises av en advokat, på vegne av en av partene. Dersom partene ikke er enig om skilsmisse kan domstolen utstede Decree Nisi, tre til seks måneder etter at det er reist sak. Skilsmissen vil da bli rettskraftig.

Domstolen (District court) utsteder Decree Nisi.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Borgere fra Sri Lanka kan lage en affidavit (egenerklæring) som legaliseres av det lankesiske utenriksdepartementet.

Tidligere kunne borgere fra Sri Lanka fremskaffe No impediments to marriag /Certificate of Civil Status fra Divisional Secretariat fra det distriktet vedkommende oppholdt seg før utreise fra Sri Lanka. Ny informasjon fra ambassaden sier at Divisional Secretariat (DS) ikke lenger utsteder slike dokumenter, da de ikke kan vite om noen er registrert i andre distrikter på øya (25 totalt).

Bekreftelse av dokumenter

Legalisering av dokumenter skjer hos konsulærseksjonen i det lankesiske utenriksdepartementet.

Dokumenter kan også legaliseres av Sri Lankas ambassade i Norge.

Den norske ambassaden i Sri Lanka vil kunne være behjelpelige med å få verifisert om en skilsmissedom er endelig.

Sri Lanka har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet (sist endret 24.11.2015), fremgår det at attester fra blant annet Sri Lanka har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. Fordi attester kan forfalskes eller kjøpes, har attester fra Sri Lanka ikke noen bevisverdi.

Ordliste

Vigselsattest - Marriage cerificate

Dokument som viser at ektefellene er separert med bindene virkning - Eksisterer ikke

Dokument som viser at ekteskapet er oppløst med bindene virkning - Decree Nisi (dom)

Ekteskapsattest - No impediments to marriage/Certificate of Civil Status (i følge ambassaden utstedes ikke lenger disse dokumentene. Nå er det kun affidavit legalisert av utenriksdepartementet.)

Syria

Hvordan inngå ekteskap?

Det er ikke mulig å inngå sivile ekteskap i Syria. Det er forskjellig lovgivning som regulerer ekteskap og skilsmisse for muslimer, kristne og drusere. 80 prosent av befolkningen er muslimsk.

Muslimer

Muslimer følger den syriske personstatusloven (qanun alahwal al-shakhsiyya) som er en kodifisering av islamsk rett, sharia.

Et muslimsk ekteskap er en konktrakt mellom to parter hvor det må foreligge et tilbud (ijab) fra den ene part, og en aksept (qabul) fra den andre. Ekteskapet inngås ved at partene, eller deres stedfortredere, undertegner en ekteskapskontrakt. Kontrakten skal også undertegnes av to vitner. I kontrakten stipuleres blant annet størrelsen på brudegave (mahr) som brudgommen skal betale til bruden.

Ekteskapet må registreres ved shariadomstolen for at ekteskapet skal bli gyldig. Registreringen skjer i praksis som oftest på et annet tidspunkt enn selve bryllupsfeiringen. For å få ekteskapet registrert, må partene levere inn en søknad til shariadomstolen med følgende vedlegg:

 • En attest fra den lokale Mukhtaren som stadfester alder, navn og bosted på partene og navnet på brudens verge. Attesten skal også stadfeste at det ikke er lovlige hindringer mot at partene inngår ekteskap
 • Utskrift av folkeregistrerte opplysninger utstedt av Sivilstatusavdelingen som viser begge parters sivile status
 • Legeattest som bekrefter at partene ikke har sykdommer som forhindrer dem fra å inngå ekteskap
 • Tillatelse fra militærmyndighetene for de som tjenestegjør i de væpnede styrkene og de som har plikt til å gjennomføre militærtjeneste
 • Tillatelse fra sikkerhetstjenesten dersom en av partene er utenlandsk statsborger

Domstolen registrerer ekteskapet, og sender deretter en kopi av ekteskapskontrakten/bekreftelsen til Sivilstatusavdelingen innen ti dager. Sivilstatusavdelingen skal deretter oppdatere partenes sivilstatus i sivilregistrene (folkeregisteret), og kan deretter utstede egne ekteskapsattester (bayan zawaj) og en familiebok (daftar aila) til ektemannen.

Alder:

Minstealder ved ekteskapsinngåelse i henhold til personstatusloven er 18 år for menn og 17 år for kvinner. Dersom partene er yngre enn dette, kan de likevel levere inn en søknad om ekteskap til domstolen. Domstolen kan gi partene tillatelse til å gifte seg hvis de er fysisk modne. Partene må være over 15 år (menn) og 13 år (kvinner). Dersom de er mindreårige, må også deres respektive verger samtykke til ekteskapet.

Dommeren kan nekte å godkjenne et ekteskap med en mindreårig dersom det er for stor aldersforskjell mellom dem eller dersom det ikke er i parets interesse å gifte seg. I Landinfo sitt Temanotat, har de skrevet følgende: «Ifølge en kilde som den norske ambassaden i Damaskus har intervjuet, kan dommeren også godkjenne et ekteskap med en kvinne yngre enn 13 år dersom hun er gravid. Ifølge den samme kilden er det ikke vanskelig å få til dette.»

I tråd med islamsk rettspraksis, tillater personstatusloven at en mann på visse vilkår kan gifte seg med inntil fire kvinner samtidig.

Kristne

Kristne har egen lovgivning og egen familiedomstol for ekteskap og skilsmisse.

Ekteskapsinngåelse skjer i kirkene til de respektive kirkesamfunnene. Under en religiøs seremoni, med to vitner, signerer partene en ekteskapskontrakt. Denne kontrakten oversender så kirken til Sivilstatusavdelingen som oppdaterer partenes sivilstatus i folkeregisteret.

Den katolske personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lit-tawa'if al-kathulikiyya) kom i 2006. Det er egne katolske domstoler.

Nedre giftealder er 18 år for kvinner og menn, men det kan gis tillatelse til ekteskap ned til 16 år for menn og 14 år for kvinner i særlige tilfeller. Det er ingen krav om verge, men to vitner må være til stede ved vielsen.

De tre ortodokse kirkene i Syria har hver og en sine respektive familielover. Disse er den gresk ortodokse personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya wa-usul almuhakimat lir-rum al-urthudhuks), den syrisk ortodokse personstatusloven (qanun alahwal al-shakhsiya lis-sirian al-urthudhuks) og den armensk ortodokse personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lil-arman al-urthudhuks). Det finnes ortodokse familiedomstoler i hvert enkelt bispedømme, det vil si Damaskus, Homs, Hama, Latakiya og Aleppo.

Nedre giftealder for gresk ortodokse er 18 år for både menn og kvinner, og 17 år for menn og 15 år for kvinner med skriftlig fullmakt fra bruden og brudgommens verger. Presten har siste ord etter en konkret vurdering av parets modenhet. Blant syrisk ortodokse er nedre giftealder 18 år for menn og kvinner uten unntak. Nedre giftealder for armensk ortodokse er 18 år for menn og 15 år for kvinner, men med mulighet for ekteskap ned til 16 år for menn og 14 år for kvinner, hvis presten vurderer at det er vektige grunner til å tillate ekteskapet. Både menn og kvinner må ha foreldrenes samtykke dersom de er under 21 år.

Protestanter i Syria har en egen familielov, den evangeliske personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lit-ta'ifa al-injiliya) og egne familiedomstoler i Damaskus, Homs, Latakiya og Aleppo.

Nedre giftealder er 18 år for menn og 16 år for kvinner, men ekteskap under denne aldersgrensen kan godtas ved rettsavgjørelse.

Drusere

Druserne anvender en egen drusisk personstatuslov (qanun al-ahwal al-shakhsiyya lit-ta'ifa ad-durziyya), vedtatt i Libanon i 1948 og siden revidert i Libanon i 1959. Loven gjelder for drusere i både Libanon, Syria og Israel. Druserne i Syria har en enkelt familiedomstol (al-mahkama al-madhhabiyya) med en enkelt dommer i Swaida sør for Damaskus hvor de fleste druserne i Syria er bosatt. Ankesaker behandles av «shariakammeret» i høyesterett, på samme måte som ankesaker fra shariadomstolene. Ekteskap blant drusere skal registreres ved domstolen. To vitner, en mann og en kvinne, bevitner vielsen og signerer ekteskapskontrakten.

Nedre giftealder er 17 år for kvinner og 18 år for menn.

Bigami er ikke tillatt i henhold til den drusiske familieloven. Ekteskap mellom en druser og en ikke-druser, er forbudt i henhold til den drusiske familieloven.

Hvordan oppløse ekteskap?

Muslimer

Det er tre former for muslimsk skilsmisse:

 • Talaq – skilsmisse erklært av ektemannen
 • Mukhala'a – skilsmisse etter gjensidig enighet mot at kvinnen frasier seg finansielle rettigheter helt eller delvis
 • Tafriq – ulike former for juridisk skilsmisse innvilget av domstolen

Mannen har en ubetinget rett til å oppløse ekteskapet gjennnom Talaq. Retten til å søke om skilsmisse kan delegeres til konen ved at det spesifiseres i ekteskapskontrakten.

En talaq må registreres i domstolen. Dommeren skal først utsette registrering av skilsmissen i en måned i håp om at mannen ombestemmer seg. Etter en måned skal dommeren kalle partene til seg. Dersom mannen insisterer på skilsmisse, har dommeren plikt og anledning til å forsøke å forsone partene, blant annet gjennom å involvere andre familiemedlemmer i forsoningsarbeidet. Dersom forsoningen mislykkes, skal dommeren godkjenne registrering av skilsmissen.

Et muslimsk ekteskap kan også oppløses når begge parter er enige om å skilles (mukhal'a). Ektefellene undertegner en skilsmissekontrakt hvor det fremgår at mannen går med på å skille seg mot at kvinnen betaler en kompensasjon til mannen. For at kontrakten skal være gyldig må begge parter være myndige, begge parter må samtykke, og kontrakten skal stipulere størrelsen på den finansielle kompensasjonen som kvinnen skal betale til mannen.

Dommeren ved shariadomstolen skal ikke registrere mukhala'a-skilsmissen umiddelbart, men skal først forsøke å forsone partene ved å gå gjennom de samme stegene som ved talaq-skilsmisse omtalt over.

Personstatusloven åpner for at en av partene kan søke domstolen om skilsmisse, såkalt juridisk skilsmisse (tafriq), på bestemte vilkår:

En mangel eller defekt ved ektemannen: Dette kan være en defekt som forhindrer at ekteskapet konsumeres/fullbyrdes, at mannen har blitt psykisk syk etter ekteskapsinngåelsen eller mannens impotens. Kvinnen kan ikke søke skilsmisse på dette grunnlaget dersom hun visste om og godtok defekten før ekteskapet ble inngått. Dommeren vil vurdere saken og oppløse ekteskapet dersom det ikke er utsikter til at mannes defekt kan helbredes. En skilsmisse på dette grunnlaget regnes som en endelig ugjenkallelig (ba'in) skilsmisse.

Mannens forsvinning eller fravær: Dersom en mann er fraværende eller forsvunnet, eller dersom han er dømt til fengsel i mer enn tre år, kan kvinnen søke om skilsmisse etter at fraværet har vart i minst ett år. En skilsmisse på dette grunnlaget er gjenkallelig (raji), hvilket betyr at mannen kan ta sin kone tilbake dersom han kommer til rette eller løslates fra fengsel innenfor venteperioden (idda).

Manglende betaling av underholdsbidrag: Kvinner kan søke skilsmisse på dette grunnlaget. Dommeren vil gi mannen maksimum tre måneder på å gjenoppta betaling av underhold. Hvis han ikke gjør dette, innvilges skilsmisse. Også denne skilsmissen er gjenkallelig. Mannen kan ta sin hustru tilbake i venteperioden dersom han gjenopptar betalingen.

Uenighet og fiendskap mellom ektefellene: Begge ektefeller kan søke skilsmisse på dette grunnlaget. Den som anlegger sak, må bevise at den andre part har forvoldt så mye skade at det blir umulig å fortsette samlivet. Hvis skade kan bevises, og dommeren ikke er i stand til å forsone partene, kan ugjenkallelig skilsmisse innvilges. Hvis skade ikke kan bevises, skal dommeren utsette beslutningen i minst en måned i håp om forsoning mellom ektefolkene.

Skilsmisser skal registreres og godkjennes av domstolen, som innen 10 dager informerer Sivilstatusavdelingen. Sivilstatusavdelingen vil da oppdatere sivilstatus i registrene og notere skilsmissen i familieboken.

Kristne

Spørsmål om skilsmisse behandles av kristne religiøse domstoler (mahakim ruhiyya). Regelverket varierer fra et kirkesamfunn til et annet. Bigami er forbudt for alle kristne.

I den katolske kirke er skilsmisse problematisk, og det godtas ikke i henhold til den katolske personstatusloven. Domstolen kan imidlertid annulere et ekteskap (butlan az-zawaj), hvilket betyr at partene må bevise at ekteskapet var inngått på gale premisser fra begynnelsen av. Annulleringsprosedyrene ved domstolene er tidkrevende og kan vare i over ett år. Domstolen vil på alle stadier i prosessen forsøke å forsone partene. Aksepterte grunner til annullering kan være at en av partene var ukvalifisert til å gifte seg på grunn av impotens, ekteskap med en person som ikke var døpt, nært slektskap mellom ektefellene, at en av partene hadde manglende kunnskaper om den andre part eller at ekteskapet ble inngått med en (ulovlig) betingelse som for eksempel at man ikke vil ha barn. I tillegg til annullering (butlan), kan domstolen innvilge separasjon (infisal) i tilfelle utroskap, eller dersom en av partene utsetter den andre for mental eller fysisk fare.

De ortodokse personstatuslovene tillater skilsmisse på visse vilkår. Skilsmisseprosessene ved domstolene er normalt lettere og raskere enn ved de katolske domstolene.

Skilsmisse tillates på visse vilkår for protestanter.

Drusere

Skilsmisse kan innvilges av domstolen etter rettssak hvor begge parter blir hørt. Gjengifte etter skilsmisse er mulig, men det er et absolutt forbud mot å gifte seg på nytt med en person man tidligere har vært gift med.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Sivilstatusavdelingen utsteder ekteskapsattester til Syriske borgere på bakgrunn av opplysningene fra folkeregisteret. På grunn av den pågående borgerkrigen oppstår tidvis store forsinkelser, og i ytterste konsekvens blir ikke ekteskap registrert og partene kan dermed stå med feil sivilstatus i folkeregisteret.

Bekreftelse av dokumenter

Syria har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske dokumenter («Apostillekonvensjonen»)

I temanotatet til Landinfo, fremgår det at omfanget av falske identitetsdokumenter har økt betraktelig i løpet av borgerkrigen. Det samme gjelder offentlige dokumenter utstedt på gale premisser og/eller med uriktige opplysninger mot betaling av bestikkelser. Dette gjelder også ekteskaps- og skilsmisseattester og familiebok. Vi henviser til Landinfo sitt notat for mer informasjon.

Ordliste

Den syriske personstatusloven (qanun alahwal al-shakhsiyya)

Tilbud (ijab)

Aksept (qabul)

Brudegave (mahr)

Ansvarlig for å legalisere visse typer dokumenter og utsteder bekreftelser på identitet og bostedstilhørighet. Det finnes mukhtarer i alle kommuner i Syria og i alle bydeler i byene (Mukhtar)

Sivilstatusavdelingen (shu'un al-madaniyya) er en egen avdeling under det syriske innenriksdepartementet som administrerer folkeregistrene og utsteder ID-kort og andre offisielle identitetsdokumenter. Sivilstatusavdelingen har hovedkontor i Damaskus og regionale kontorer i provinshovedstedene og på sup-provinsnivå.

Ekteskapsattester (bayan zawaj)

Familiebok (daftar aila)

Den katolske personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lit-tawa'if al-kathulikiyya)

Den gresk ortodokse personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya wa-usul almuhakimat lir-rum al-urthudhuks),

Den syrisk ortodokse personstatusloven (qanun alahwal al-shakhsiya lis-sirian al-urthudhuks) og

Den armensk ortodokse personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lil-arman al-urthudhuks)

Den evangeliske personstatusloven (qanun al-ahwal al-shakhsiya lit-ta'ifa al-injiliya)

Drusisk personstatuslov (qanun al-ahwal al-shakhsiyya lit-ta'ifa ad-durziyya)

Drusisk familiedomstol (al-mahkama al-madhhabiyya)

Skilsmisse erklært av mannen (Talaq)

Skilsmisse etter gjensidig enighet (Mukhala'a)

Juridisk skilsmisse (Tafriq)

Ugjenkallelig (ba'in)

Gjenkallelig (raji)

Venteperiode (idda)

Kristne religiøse domstoler (mahakim ruhiyya)

Annulere et katolsk ekteskap (butlan az-zawaj)

Katolsk separasjon (infisal)

Sør-Korea

Hvordan inngå ekteskap?

Et ekteskap i Korea er kun gyldig inngått dersom partene etter ekteskapsinngåelsen har levert inn Marriage Report Form til distriktskontoret (rådhuset, ward office, town office, etc.). Ved rapporteringen må partene legge frem Certificate for Family Relations/Basic Certificate. Videre må Marriage Report Form være signert av begge parter og to myndige vitner. Begge partene må være tilstede på rapporteringstidspunktet, og fremlegge koreansk ID. Er ikke begge partene til stede, må det fremlegges identitetskort eller en forseglet kopi av dokumentasjon på den fraværende parten.

Skal ekteskap inngås mellom en koreaner og en nordmann, må nordmannen i tillegg fremlegge ekteskapsattest (utstedt av hjemlandets myndigheter), en koreansk oversettelse av attesten og pass.

Det er ingen tidsfrist for rapporteringen. Ekteskapet blir juridisk bindende når det registreres i henhold til bestemmelsene i the Act on the Registration.

Etter registreringen utstedes Marriage Certificate (Certificate of Marriage Relation). Dette dokumentet inneholder informasjon om (eventuelt tidligere) ekteskap og skilsmisse, og brukes som dokumentasjon for en persons sivilstatus.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Enhver person over 18 år kan inngå ekteskap
 • En person under 20 år kan inngå ekteskap, men må ha tillatelse fra foreldre eller verge
 • Likekjønnet ekteskap er forbudt
 • Bigami er ikke tillatt
Hvordan oppløse ekteskap?

Det kreves ingen separasjonstid før skilsmisse i Korea.

I Korea skilles det mellom:

Skilsmisse ved avtale

Ektefellene kan oppløse ekteskapet gjennom en gjensidig avtale vedrørende skilsmisse og foreldrerett for eventuelle felles mindreårige barn. For å gjennomføre en skilsmisse ved avtale, må ektefellene levere Application Form for the Confirmation of Intention to Divorce til familiedomstolen. Har partene felles barn, utsteder domstolen etter tre måneder en bekreftelse på skilsmissen, Confirmation of Intent to Divorce. Dersom partene ikke har felles barn, utsteder domstolen slik bekreftelse en måned etter søknadstidspunktet.

Etter at bekreftelsen er utstedt, har partene tre måneder på seg til å sende Report of Divorce, vedlagt en kopi av Confirmation of Intent to Divorce til distriktskontoret (ward office, town office, etc). Sendes ikke kopien innen tre måneder, blir bekreftelsen ugyldig. I et slikt tilfelle må partene gjennomføre hele skilsmisseprosessen på nytt for å få utstedt en ny Confirmation of Intent to Divorce, som må sendes inn innen tre måneder.

Skilsmisse ved dom

Dersom to parter ikke blir enige om en skilsmisse ved avtale, herunder deling av formuesgodene, barnefordeling og samvær, eller den ene parten har tenkt å kreve kompensasjon fra den parten som er skyld i at ekteskapet oppløses, begjærer parten(e) skilsmisse for en Family Court.

Etter the Civil Act of the Republic of Korea art. 840  kan et ekteskap oppløses ved dom i følgende tilfeller:

 • Dersom den ene ektefellen har hatt et utenomekteskapelig forhold
 • Dersom den ene ektefellen har blitt maliciously deserted (forlatt på en ondsindet måte) av den andre ektefellen
 • Dersom den ene ektefellen har blitt extremely maltreated (mishandlet) av den andre ektefellen eller hans/hennes lineal ascendants (slekt)
 • Dersom den ene ektefellens lineal ascendants (slekt) har blitt extremely maltreated av den andre ektefellen
 • Dersom det har vært ukjent i mer enn tre år om den ene ektefellen er i live
 • Dersom det foreligger andre alvorlige grunner som gjør det vanskelig å fortsette ekteskapet

Prosessen for å få skilsmisse ved dom må starte med en megling mellom partene ved Family Court, selv om partene ikke ønsker det.

Saksbehandling etter mekling:

 • 1) Ender meglingen med en gjensidig avtale mellom partene, utstedes Protocol of Arbitration av retten. Divorce Report skal utferdiges til district office innen en måned etter meglingsdatoen, basert på Protocol of Arbotration og annen relevant dokumentasjon.
 • 2) Blir ikke partene enige, kan retten pålegge partene en tvungen megling. Etter en tvungen megling, avsier retten dom og utsteder forced arbitration judgment. Avgjørelsen etter den tvungne meglingen blir rettskraftig dersom partene ikke anker innen to uker etter at de har mottatt kopi av dommen. Divorce Report utstedes på samme måte som i punkt 1.
 • Er den ene parten misfornøyd med utfallet av den tvungne meglingen, kan avgjørelsen ankes innen to uker etter at rettsavgjørelsen er forkynt. I så fall avsier domstolen dom og utsteder Certificate of the Court Judgment. Divorce Report utstedes på samme måte som i punkt 1, der fristen regnes fra domsavsigelsen.

Protocol af Arbitration og forced arbitration document har samme virkning som en rettskraftig dom.

Etter at en skilsmissesak er avsluttet ved enten abritration eller dom, skal endringen i familieforholdene oversendes det offisielle family relationship register.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Law Court of Korea (Family Registration office for Overseas Citizens in the Law Court) utsteder Certificate of Marriage Relation.

Koreanske ambassader kan ikke verifisere fremlagte dokumenter. Dokumentene må sendes nasjonale myndigheter i Korea for verifisering.

Bekreftelse av dokumenter

Sør-Korea har ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Ordliste

Thailand

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap i Thailand inngås ved et distriktskontor (ampø/ampoe/amphur/ampur). Alle provinser i Thailand er delt inn i distrikter, kalt ampø.

Når ekteskapet er inngått utstedes Marriage certificate (vigselsattest) og Registration of Marriage/Marriage Registration (ekteskapsregistreringsdokument).

Den norske parten må fremvise Marriage application stemplet og underskrevet av ambassaden og deretter oversatt til thailandsk og legalisert av thailandsk UD for å gifte seg.

Den norske parten må ved henvendelse til ambassaden fylle ut Marriage Application, og ha med seg Certificate of No Impediment to Marriage, (ekteskapssattest) som utstedes av folkeregistrene, for å få Marriage application. I tillegg kreves det at begge parter er til stede og legitimerer seg.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Thailand er 17 år. Frem til fylte 20 år må partene ha samtykke av foreldrene til å inngå ekteskapet.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Thailand.

Bigami er ikke tillatt i Thailand.

Hvordan oppløse ekteskap?

Dersom begge ektefellene er enige om å oppløse ekteskapet, kan paret henvende seg til det distriktskontoret ampø hvor de giftet seg, og få ekteskapet oppløst med umiddelbar virkning.

Skilsmisser der partene ikke er enige, må behandles i en domstol.

Hvorvidt ekteskapet oppløses på et distriktskontor ampø eller i retten spiller ingen rolle. Skilsmisse er oppnådd med bindende virkning straks papirene er underskrevet.

I Thailand er det ikke obligatorisk separasjonstid.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Thailandske distriktskontor ampø utsteder sivilstandsattest. Attesten skrives ut av det distriktskontoret der vedkommende er bostedsregistrert.

Ambassaden kan ikke utstede sivilstandsattester.

Bekreftelse av dokumenter

Dokumenter legaliseres av Thailands utenriksdepartement (Thai Ministry of Foreign Affairs).

Thailand har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter. (Apostille-konvensjonen)

Ordliste

Vigselsattest: Marriage Certificate

Ekteskapsregistreringsdokument: Registration of Marriage/Marriage Registration

Lokal instans som oppløser ekteskap og utsteder dokumentasjon: Distriktskontor/ampø og domstolen.

Dokument som viser at ektefeller er separert med bindende virkning: Eksisterer ikke

Dokument som viser at ekteskap er oppløst med bindende virkning: Skilsmisseattest, Divorce certificate og skilsmisseregistreringsdokument, divorce registration.

Tyrkia

Hvordan inngå ekteskap?

Det utstedes en prøvelsesattest (Evlenme Ehliyet Belgesi) for partene som ønsker å inngå ekteskap i Tyrkia, denne utstedes av det tyrkiske folkeregisteret (Nüfüs Müdürlüğü) eller tyrkisk utenriksstasjon.

Dokumentasjon som kreves for å søke om prøvingsattest er:

 • Signert erklæring om ønske om å inngå ekteskap. Denne signeres av begge og bevitnes av tjenestemann på stasjon.
 • Nasjonalt ID kort for tyrkiske statsborgere og pass av utenlandske statsborgere.
 • Begge partene må fremlegge 3 passfoto som er tatt innen siste 6 måneder.
 • Dersom kvinnenhar skilt seg for mindre enn 300 dager siden, må det foreligge skriv fra tyrkisk familierett om at 300 dagers regelen ikke er gjeldende for vedkommende.
 • Om den ene part er skilt må det fremvises skilsmissedokument fra tyrkisk familierett.
 • Dersom tidligere ekteskap tok slutt på grunn av dødsfall, må dødsattest fremlegges.
 • Bekreftet utskrift fra lokale myndighet om sivilstatus for tyrkiske statsborgere. Utenlandske statsborgere må fremlegge utskrift der sivilstatus og navn på mor og far kommer frem. Denne må oversettes til tyrkisk og apostille-stemples.

Kostnad for utstedelse av landets ekteskapsattest er 150 NOK, REF Tyrkias ambassade i Oslo.

Det er kun borgerlig vigsel som er den formelle og offisielle formen for vigsel og som legges til grunn for folkeregistrering. Religiøse vigsler er kun seremonielle og har ingen verdi i det offentlige. Partene anses ikke som gift etter tyrkisk rett hvis de kun har gjennomført en religiøs vigsel.

Det er ikke uvanlig at ektepar inngår både borgerlig og religiøs vigsel.

Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Tyrkia er 18 år. Personer som er fylt 17 år kan gifte seg med tillatelse fra foreldrene eller andre som har foreldremyndighet. Personer som er fylt 16 år må i tillegg ha tillatelse av retten for å kunne inngå ekteskap.

 • Likekjønnede ekteskap er forbudt i Tyrkia.
 • Bigami er forbudt i Tyrkia.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er ikke regler for separasjon i Tyrkia.

Skilsmisse i Tyrkia gjennomføres ved den tyrkiske familiedomstol, Aile Mahkeme. Partene må selv ordne med advokat for å ta saken inn for familiedomstolen.

I skilsmissesaken vil det også tas stilling til hvem som får foreldreansvar for barn, økonomiske forhold og eventuelt økonomisk underhold til den ene parten (hvor mye og hvor lenge).

Skilsmissedommen får påtegning om at skilsmissen er endelig, når den er endelig. Dette vil også komme frem i familieboken hos tyrkisk folkeregister. Det blir registrert fra hvilken dato partene er formelt skilt, og hvem som har foreldrerett til barn. Partene kan få utskrift av disse opplysningene og få apostille-stempel.

Norske skilsmisser vil ikke være godkjent etter tyrkisk rett fordi den ikke er gjennomført av en norsk domstol, men av fylkesmannen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Dersom en tyrkisk statsborger ønsker å gifte seg med en ikke-tyrkisk borger i et annet land enn Tyrkia, må personene møte opp personlig hos tyrkisk utenriksstasjonen i det aktuelle landet for å søke om prøvingsattest (Evlenme Ehliyet Belgesi).

Tyrkisk utenriksstasjon utsteder offentlige dokumenter samt påfører apostille.

Den tyrkiske ambassaden i Norge kan prøve ekteskapsvilkårene for tyrkiske statsborgere.

Bekreftelse av dokumenter

Familiedomstolen og/eller Guvernør (Valilik eller Kaymakamlik) legaliserer ekteskap- og skilsmissedokumenter.

Tyrkia har ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonvensjonen).

Innen rammen av Den internasjonale Sivilstandskommisjon (CIEC) har Tyrkia tiltrådt de konvensjoner som er aktuelle i forhold til opplysninger om skilsmisse.

Ordliste

Prøvingsattest for inngåelse av ekteskap i Tyrkia - Evlenme Ehliyet Belgesi

Folkeregister - Nüfüs Müdürlüğü

Dokument som viser at gyldig ekteskap er inngått – Familiebok (Aile cuzdani) og/eller Formul B.

Lokal instans som oppløser ekteskap og utsteder dokumentasjon – tyrkisk familiedomstol (Aile Mahkeme)

Dokument som viser at ekteskap er oppløst med bindende virkning – Bekreftelse fra tyrkisk familiedomstol (Aile Mahkeme)

Landinfo

Ekteskapstradisjoner i Tyrkia, landinfo 30. november 2009.

 

Turkmenistan

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap i Turkmenistan kan bare inngås når det foreligger fritt og gjensidig samtykke fra begge parter. Minstealderen for å inngå ekteskap er 18 år. I unntakstilfeller kan vergemålsmyndighetene godkjenne et ekteskap for personer som har fylt 17 år. Vedkommende som får innvilget unntak fra minstealderen får i slike tilfeller full rettslig handleevne fra dagen for ekteskapsinngåelsen.

Parter som ønsker å inngå ekteskap må levere en begjæring om dette til sitt lokale registreringskontor (ZAGS), hvor minst en av partene eller deres foreldre er bosatt. Av erklæringen skal det fremgå at det ikke foreligger omstendigheter som er til hinder for ekteskap. I tillegg skal det fremgå om partene skal ha samme etternavn etter ekteskapsinngåelsen eller om de skal beholde det navnet de allerede har. Partene må oppgi opplysninger om de har barn fra tidligere ekteskap, felles barn eller om partene har vært gift tidligere. Det må også fremlegges pass eller tilsvarende dokument ved begjæringen.

Ekteskapsinngåelsen finner sted ved personlig fremmøte av personene som ønsker å inngå ekteskap innen en måned etter at begjæringen er levert folkeregistreringskontoret. Fristen kan også forlenges, men kun i maks to måneder. Ved spesielle omstendigheter som fødsel, dersom en av partenes liv er i umiddelbar fare eller andre helt spesielle situasjoner kan ekteskap inngås samme dag som begjæring leveres. Dersom det foreligger gode grunner kan ekteskapsinngåelsen foretas på et annet sted enn på folkeregisterkontoret.

Ekteskapet skal registreres hos folkeregisterkontoret.

Bigami er ikke tillatt i Turkmenistan. Det er heller ikke tillatt å inngå ekteskap mellom personer som er i familie i rett oppadstigende eller nedstigende linje, mellom hel- og halvsøsken og mellom adoptivbarn og adoptivforeldre.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses etter begjæring fra en av ektefellene eller av ektefellene i fellesskap.

Et ekteskap kan ikke oppløses mot en kvinnes vilje dersom hun er gravid eller de har barn som er yngre enn ett år. Et ekteskap kan heller ikke oppløses etter begjæring fra verge for en person fratatt rettslig handleevne, dersom vergen samtidig er ektefellen.

Et ekteskap er oppløst når en av ektefellene er død, når det er avsagt rettskraftig dom som erklærer ekteskapet ugyldig eller dersom ekteskapet registreres som oppløst.

En skilsmisse kan foretas ved folkeregisterkontoret eller i domstolen. Skilsmisse utføres som hovedregel av folkeregisterkontoret etter felles begjæring fra ektefellene. Skilsmissen, registreringen av denne og utstedelse av skilsmissebevilling skal som hovedregel gjennomføres innen to måneder fra innlevering av begjæring til folkeregisterkontoret. Unntaksvis kan det gis en frist på tre måneder.

Det er domstolen som oppløser ekteskapet dersom det er fremmet sivilt søksmål.

Ekteskap oppløst ved dom kan kreves i følgende tilfeller:

 • Dersom ektefellene har felles barn under myndighetsalder eller arbeidsudyktige barn over myndighetsalder eller dersom ektefellene ikke gir sitt samtykke til ekteskapsoppløsningen.
 • Ved tvist om felles eiendom
 • Dersom det foreligger begjæring fra verge om oppløsning av ekteskap med person som er fratatt rettslig handleevne.
 • Ved begjæring av oppløsning av ekteskap med person som er idømt fengselsstraff for å ha begått et straffbart forhold.
 • Når en av ektefellene, uten å ha gitt utrykk for at vedkommende motsetter seg skilsmissen, likevel viker unna for å oppløse ekteskapet ved folkeregisterkontoret (f.eks unnlater å levere felles begjæring selv om det foreligger samtykke fra begge.)

Oppløsning av ekteskapet registreres hos folkeregistreringskontoret der en eller begge ektefellene er registrert bosatt.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Ekteskapsattest blir utstedt av folkeregisterkontoret.

Bekreftelse av dokumenter

Turkmenistan har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Utenriksdepartementet i Turkmenistan har ansvaret for legalisering.

Ordliste

Ordliste foreligger foreløpig ikke.

Vietnam

Hvordan inngå ekteskap?

Før to vietnamesiske borgere kan inngå ekteskap, må de sende inn en søknad om registering av ekteskap til Folkekomiteen (the Commune People's Committee). Ekteskapet er kun juridisk gyldig dersom det er registrert, og det er registreringen av ekteskapet som av myndighetene regnes som selve ekteskapsinngåelsen. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Skjema for registrering av ekteskap (Marriage registration form) med bilde av begge partene
 • Bekreftelse på sivil status (utstedt mindre enn seks måneder før ekteskapsinngåelsen)
 • Skilsmisseattest (hvis aktuelt)
 • Kopi av midlertidig bostedsbok (Household registration book)

Dersom den ene parten er utenlandsk, må følgende dokumentasjon legges frem i tillegg til det som er nevnt ovenfor:

 • Certificate of no Impediment to Marriage
 • Oppholdskort eller midlertidig bostedsbevis
 • Helseeattest (utstedt av kompetent myndighet mindre enn seks måneder før ekteskapsinngåelsen. I attesten må det bekreftes at personen ikke har noen mental lidelse eller andre lidelser som kan frarøve ham evnen til å oppfatte/kontrollere sine handlinger).

Etter ekteskapsinngåelsen (registreringen) utstedes det en vigselsattest. Saksbehandlingstiden er 15 dager fra Folkekomiteen mottok fullstendig søknad fra partene. Begge parter må være tilstede ved ekteskapsinngåelsen (registreringen), og signere på vigselsattesten.

Vilkår for å inngå ekteskap

Lovlig alder for inngåelse av ekteskap er 20 år for menn, og 18 år for kvinner.

Likekjønnede ekteskap anerkjennes ikke.

Bigami er ikke tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ektefellene søker om skilsmisse ved den lokale domstolen (District People's Court), som oppløser ekteskapet ved dom. Før retten avsier skilsmissedom, er den forpliktet til å oppmuntre partene til forsoning. Finner retten at situasjonen er alvorlig, at partene ikke lenger kan bo sammen, og at formålet med ekteskapet ikke lenger kan oppnås, skal retten tillate skilsmisse. Kommer ikke partene til enighet når det gjelder det økonomiske oppgjøret og omsorgen for felles barn, skal retten avgjøre disse spørsmålene.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Vietnamesiske myndigheter utsteder ikke Certificate of no impediment til marriage, men the Commune People's Committee kan utstede et Certificate of Marital Status. Dette dokumentet er gyldig i seks måneder.

Ambassaden er ikke kjent med at det fins prosedyrer for å verifisere ovennevnte dokumenter. Mest sannsynlig må en forespørsel om verifikasjon gjøres direkte til the Commune People's Committee office (i de tilfellene der to vietnamesere inngår ekteskap i utlandet).

Der en vietnameser og en utenlandsk statsborger inngår ekteskap utenfor Vietnam, utstedes og verifiseres de nødvendige dokumentene av Justisavdelingen ved Folkekomiteen på distriktsnivå (District Justice Office  under District People's Committee)

Utenriksdepartementet i Hanoi og Avdeling for eksterne relasjoner i Ho Chi Minh City (The Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs in Hanoi og the Department of External Relations in Ho Chi Minh City) legaliserer vigselsattester og skilsmissedommer.

Bekreftelse av dokumenter

Vietnam har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen).

Dokumenter fra Vietnam har lav notoritet (ofte ikke basert på offisielle registre)..

Ordliste