Algerie

Hvordan inngå ekteskap?

I Algerie gjennomføres både sivile og religiøse vigsler. Partene må inngå begge typer ekteskap. Dette er fordi et religiøst ekteskap ikke kan inngås uten at det er foretatt en sivil vigsel først og partene har fått utstedt en vigselsattest. Dersom partene kun gjennomfører en religiøs vigsel har de ikke et juridisk gyldig ekteskap i Algerie. Det er likevel slik at partene også må inngå  religiøs vigsel (faitha), for at de skal kunne leve sammen som mann og kone i Algerie.

For å inngå sivilt ekteskap i Algerie må partene først bestille en time på rådhuset. På rådhuset må begge partene fremlegge fødselsattest og ID, samt ha med seg to vitner. Vitnene må være tilstede for å signere ekteskapet inn i registeret. To dager etter den sivile vigselen på rådhuset kan partene hente «familieboken» som viser at ekteskapet er registrert. Et par dager etter dette får partene utstedt en vigselsattest. Etter at vigselsattesten er utstedt kan partene gjennomføre en religiøs vigsel.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap Algerie er 18 år. I unntakstilfeller kan en dommer gi tillatelse til at personer under 18 år kan inngå ekteskap.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke lovlig.
 • Bigami er lovlig, men kun for mannen. Mannen kan ha inntil fire koner.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes ingen formell separasjon i Algerie.

Det er domstolen i Algerie som innvilger partene skilsmisse. Partene eller den av partene som ønsker å skilles må fremlegge et skriftlig krav om skilsmisse for domstolen. Kravet må inneholde begrunnelsen for at partene/parten ønsker skilsmisse. Domstolen innkaller deretter partene inn til en høring. Etter høringen må partene vente i tre måneder.

Hvis partene/parten fortsatt vil skilles etter tre måneder erklærer domstolen partene for skilt. Domstolen utsteder deretter en skilsmissedom til partene. Skilsmissedommen må fremlegges på rådhuset slik at skilsmissen blir registrert i «familieboken» og i rådhuset sitt register. I etterkant utsteder rådhuset skilsmisseattest til partene.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Algerie utsteder ekteskapsattest til algeriske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av personregisteret. Algeries ambassader i andre land kan ikke utstede ekteskapsattest på vegne av sine borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Algerie har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Algerie som legaliserer dokumenter utstedt av algeriske myndigheter.

Ordliste

Vigselsattest – Certificat de marriage

Skilsmisseattest – Certificat de divorce

Rådhuset – La mairie

Angola

Hvordan inngå ekteskap?

Partene som skal gifte seg i Angola må skriftlig, eller ved personlig fremmøte på lokalt sivilregisteringskontor (the Civil Registry), bekrefte sin intensjon om å gifte seg med hverandre. Partene må samtidig sende inn eller levere inn følgende dokumentasjon:

Angolske borgere må fremlegge: 

 • Original fødselsattest
 • Bostedsbevis
 • Original og kopi av nasjonalt identitetskort
 • Menn under 30 år må fremlegge en erklæring fra militæret
 • Mindreårige må fremlegge dokumentasjon på at foreldre eller verge godkjenner ekteskapsinngåelsen eller original dødsattest for foreldre eller verge
 • Dersom ekteskapet skal inngås utenfor Angola, på en angolsk ambassade, må angolske borgere fremlegge original og kopi av pass.

Utenlandske borgere må fremlegge:

 • Original fødselsattest
 • Original og kopi av pass
 • Original og kopi av bostedsbevis
 • Ekteskapsattest

Etter at lokalt sivilregisteringskontor har verifisert påkrevd dokumentasjon og prøvet vilkårene for inngåelse av ekteskap utstedes en «Final order» som enten godkjenner at ekteskapet kan inngås eller ikke. Dersom ekteskapsinngåelse godkjennes fastsetter myndighetene en dato og sted for når ekteskapsseremonien skal gjennomføres.

 • Ved inngåelse av ekteskap i Angola utstedes vigselsattest og offentlig kunngjøring av ekteskapsinngåelsen (Bulletin of marriage). For ekteskap inngått i Angola utstedes dette av lokalt sivilregisteringskontor.
 • Dersom ekteskapet er inngått utenfor Angola utstedes dette av Civil Registry Services på den aktuelle angolske ambassaden.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap er i utgangspunktet 18 år. Det kan imidlertid gjøres unntak fra denne regelen dersom den mindreåriges foreldre eller verge godkjenner det. Minstealderen for inngåelse av ekteskap med godkjenning fra foreldre/verge er 16 år for menn og 15 år for kvinner.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.

Bigami er forbudt og straffbart. 

Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes ingen form for formell separasjon i Angola.

Ekteskapet kan oppløses gjennom en sivil prosess dersom begge partene er enige om skilsmisse. Dette gjøres ved at partene leverer en anmodning om skilsmisse til lokalt sivilregisteringskontor. Anmodningen må være signert av begge partene.

Partene må samtidig sende inn følgende dokumentasjon:

 • Originale fødselsattester som er påført ekteskapsregisteringen
 • Original vigselsattest
 • Avtale mellom partene om felles bolig
 • Avtale mellom partene om underholdsbidrag
 • Avtale om foreldreomsorgen for eventuelle barn. Slik avtale må være anerkjent av kompetent domstol
 • Liste over felles eiendeler, samt særeiendeler
 • Bostedsattest
 • Bevis på at avgiftene er betalt
 • Original og kopi av identitetskort (angolske borgere)
 • Original og kopi av pass (utenlandske borgere)

Etter at lokalt sivilregisteringskontor har undersøkt at dokumentasjonen oppfyller vilkårene fastsettes dato for obligatorisk høring, hvor begge partene må møte og bekrefte at de ønsker å skilles. Skilsmissen er endelig 90 dager etter slik høring. Skilsmissen registreres i partenes originale fødselsattest og vigselsattest.

I de tilfellene partene er enige om å skilles, men ikke er enige om foreldreomsorgen for barna må partene gå til domstolen for å få skilsmisse.

Dersom partene ikke er enige om skilsmissen, kan en av partene søke om skilsmisse ved lokal domstol. Det kan også anmodes om at domstolen tar stilling til fordelingen av felles bolig, underholdsbidrag og foreldreomsorgen.

Ved søknad om skilsmisse til retten må følgende dokumenter fremlegges:

 • Kopi av vigselsattesten
 • Kopi av identitetskort (angolske borgere)
 • Kopi av pass (utenlandske borgere)

Etter at domstolen har mottatt søknad om skilsmisse fastsettes dato for høring. Begge partene skal møte på høringen. Formålet med høringen er å mekle mellom partene. Dersom partene kommer til enighet under høringen stoppes prosessen. Hvis partene ikke kommer til enighet og fortsatt ønsker skilsmisse avsier domstolen dom i skilsmissesaken og tar stilling til fordeling av felles bolig, underholdsbidrag og foreldreomsorg. Domstolen utsteder deretter en skilsmissedom som også skal registreres i partenes originale fødselsattest og vigselsattest.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Angola utsteder ekteskapsattest til angolske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av sentralt registreringskontor.  Angolas ambassade i Oslo kan også utstede ekteskapsattest på vegne av angolske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Angola har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Angola som legaliserer dokumenter utstedt av angolske myndigheter. 

Ordliste
 • Domstol – Tribunal
 • Ekteskapsbulletin - Boletim de Casamento
 • Ekteskapsattest - Certificado de capacidade matrimonial
 • Fødselsattest – Assento de Nascimento
 • Vigselsattest – Assento de Casamento
 • Lokal sivilregistreringsmyndighet (lokalt folkeregister) - The civil Registry Office
 • Sentral sivilregistreringsmyndighet (sentralt folkeregister) - Conservatória dos Registos Centrais
 • Skilsmisse ved dom - Sentença de Divórci
 • Utenriksdepartementet - Ministério das Relações Exteriores

Botswana

Hvordan inngå ekteskap?

Partene som ønsker å gifte seg må over en periode på minst tre sammenhengende uker offentlig kunngjøre sin intensjon om å gifte seg. Slik offentlig kunngjøring kan gjennomføres på to måter:

 • 1) Ved å offentlig kunngjøre ekteskapet under gudstjeneste i kirken eller i en annen bygning som brukes til offentlig tilbedelse av en menighet som en eller begge av partene hører til. Dette må gjøres i et distrikt der en eller begge partene bor.
 • 2)  Ved å slå opp kunngjøringen på et iøynefallende sted hvor innbyggerne har tilgang, som for eksempel på et administrativt kontor i det distriktet en eller begge partene bor.

Vigselsattest utstedes av det lokale folkeregisteret etter at ekteskapet er inngått.

Vilkår for inngåelse av ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år.
 • Personer under 21 år må fremlegge skriftlig samtykke fra sine foreldre eller verger. Dette kreves likevel ikke dersom parten er enke eller enkemann.
 • Hvis en av foreldrene/vergene samtykker og den andre nekter å gi skriftlig samtykke til inngåelse av ekteskap, kan parten søke den lokale domstolen eller Høyesterett om å få tillatelse til å inngå ekteskap.
 • Dersom parten er under 21 år og er født utenfor ekteskap kreves bare samtykke fra mor eller annen lovlig verge.
 • Dersom parten er under 21 år og er uten foreldre/verge kan en administrativt ansatt i det distriktet parten bor gi skriftlig tillatelse til ekteskapsinngåelsen.
 • Dersom parten er under 21 år og foreldre/verger nekter å gi skriftlig samtykke kan en administrativt ansatt i det distriktet parten bor gi skriftlig fullmakt til ekteskapsinngåelsen, så fremt en finner at det er åpenbart urimelig av foreldre/verger å ikke samtykke.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er ulovlig.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun Høyesterett og «Court of Appeal» som kan innvilge skilsmisse. Den parten som ønsker skilsmisse må bevise at ett av de følgende vilkårene er oppfylt:

 • Den andre parten har begått utroskap og parten som ønsker skilsmisse finner det derfor uutholdelig å fortsette ekteskapet.
 • Den andre parten har oppført seg på en måte som har ført til at det vil være urimelig å forvente at den parten som ønsker skilsmisse fortsetter ekteskapet.
 • Den andre parten har, uten god grunn, forlatt ektefellens hjem i en sammenhengende periode på to år, før skilsmissesaken ble startet.
 • Partene har levd atskilt i en sammenhengende periode på to år før skilsmissesaken ble startet, og partene er enige om å skilles.

I tillegg til at ett eller flere av de ovennevnte vilkårene må være oppfylt, må domstolen komme til at ekteskapet har brutt sammen, og ikke kan repareres. Selv om ett av vilkårene er oppfylt, kan domstolen nekte å innvilge skilsmisse fordi domstolen ikke finner det bevist at ekteskapet har brutt sammen og ikke kan repareres.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Botswana utsteder ikke ekteskapsattest til sine borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Botswana har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).  

Ordliste
 • Domstol – Tribunal
 • Ekteskapsbulletin - Boletim de Casamento
 • Ekteskapsattest - Certificado de capacidade matrimonial
 • Fødselsattest – Assento de Nascimento
 • Vigselsattest – Assento de Casamento
 • Lokal sivilregistreringsmyndighet (lokalt folkeregister) - The civil Registry Office
 • Sentral sivilregistreringsmyndighet (sentralt folkeregister) - Conservatória dos Registos Centrais
 • Skilsmisse ved dom - Sentença de Divórci
 • Utenriksdepartementet - Ministério das Relações Exteriores

Burundi

Hvordan inngå ekteskap?

For å kunne inngå ekteskap må hver av partene fremlegge følgende dokumenter for det lokale folkeregisteret:

 • Fødselsattest
 • En affidavit som dokumenterer partens sivilstand
 • Kopi av publisert registering av intensjonen om ekteskapsinngåelse. Minimum 15 dager for vigselen må partene kunngjøre planen om å inngå ekteskap på tavlen for ekteskapsregisteringer.
 • Dersom en av partene har vært gift tidligere må denne parten fremlegge dødsattest for avdød ektefelle eller en avgjørelse fra domstolen som viser at parten er skilt, eller tidligere ekteskap er annullert.
 • Dersom en av partene er utenlandsk statsborger, må parten fremlegge en attest fra en ambassade eller et konsulat som parten tilhører. Attesten skal dokumentere at parten oppfyller alle vilkårene til å inngå ekteskap i Burundi, og at parten ikke er gift i hjemlandet.

Vigselen er en offentlig seremoni som må gjennomføres på en offentlig plass, med tilskuere. Etter ekteskapsinngåelsen signerer partene i ekteskapsregisteret og får utstedt en vigselsattest fra det lokale folkeregisteret.

Aldersgrense for inngåelse av ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er i utgangspunktet 21 år for menn og 18 år for kvinner.
 • Med samtykke fra foreldrene kan mindreårige som er fylt 16 år inngå ekteskap.

Er en eller begge foreldrene til en mindreårig part døde må det fremlegges dødsattest, og det må fremlegges en dom som stadfester at den mindreårige partens foreldre ikke kan samtykke til ekteskapet. I tillegg må parten få samtykke til ekteskapsinngåelsen av et familieråd.

Familierådet består av nære familiemedlemmer som kan gi en mindreårig part samtykke til å inngå ekteskap, dersom foreldrene er døde eller i andre situasjoner hvor loven gir familierådet beslutningsmyndighet.

 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er ulovlig og straffbart.
Hvordan oppløse ekteskap?

Dersom en eller begge parter ønsker skilsmisse må de eller den parten som ønsker å skilles kontakte familierådet og fremlegge en rapport om sitt ønske om å skilles. Familierådet kan være enig eller uenig i oppløsningen av ekteskapet.

Det er tribunalet der partene bor som har myndighet til å oppløse ekteskapet. Parene må møte til en høring hvor de eller den som ønsker å skilles forklarer årsaken til dette. Tribunalet bestemmer deretter hvor lang betekningstid partene må gjennomføre. Betenkingstiden kan vare inntil seks måneder, og partene skal i denne perioden forsøke å leve sammen og gjenforenes.

Dersom partene/en av partene fortsatt ønsker skilsmisse etter betenkningstiden, fortsetter saken for tribunalet. Tribunalet avgjør også om saken skal være lukket eller åpen for publikum.

Det er tribunalet som treffer endelig avgjørelse i spørsmålet om skilsmisse, samt omsorgsrett for eventuelle barn og underholdsbidrag. Dom fra tribunalet er bevis på at ekteskapet er oppløst. Skilsmissedommen registreres også på vigselsattesten i ekteskapsregisteret.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Burundi utsteder ekteskapsattest til burundiske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av det lokale folkeregisteret.

Bekreftelse av dokumenter

Burundi har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).  

Ordliste

Folkeregisteret – Officier d'Etat civil

Vigselsattest – Extrait d'acte de marriage / Acte de marriage

Myndighet som oppløser ekteskap – The tribunal de Résidence

Ekteskapsattest – Certificate of no impediment

Egypt

Hvordan inngå ekteskap?

I Egypt finnes det tre ulike prosedyrer for inngåelse av ekteskap:

 • Ekteskap hvor en eller begge parter en utenlandsk borger (også kalt sivilt ekteskap)
 • Ekteskap mellom egyptiske muslimer
 • Ekteskap mellom egyptiske kristne

Generelle vilkår for inngåelse av ekteskap

 • Begge parter må ha fylt 18 år på vigselstidspunktet
 • Det er ikke tillatt med likekjønnede ekteskap
 • Bigami er kun tillatt for muslimske menn

Ekteskap hvor en av eller begge partene er utenlandsk borger

Denne typen ekteskap kalles sivilt ekteskap (Zawag Madani). Partene må fremlegge følgende dokumentasjon før ekteskapsinngåelsen:

 • Gyldig pass
 • Parten/partene som ikke er egyptisk må fremlegge dokumentasjon på gyldig opphold. Dette utstedes av mogamma som er en del av innenriksdepartementet eller av egyptisk ambassade i forkant av ankomst til Egypt
 • Prøvingsattest

Dersom prøvingsattesten ikke inneholder opplysninger om partens religion må bevis på religion fremlegges. Slikt bevis må være utstedt av myndigheter i den utenlandske partens hjemland. Dokumentet må også være legalisert.

Dersom en av partene er egyptisk statsborger og kristen må personen fremlegge:

 • Prøvingsattest fra direktoratet for sikkerhet i Kairo
 • Fem passfoto
 • Medisinsk rapport fra offentlig egyptisk sykehus

Dersom en av partene er egyptisk statsborger må denne parten fremlegge nasjonalt identitetskort.

Hvis bruden er egyptisk statsborger må hun fremlegge fødselsattest.

Ekteskapsseremonien finner sted på kontor for utlendingers ekteskap (Maktab Zawag el Aganeb). Dette kontoret er underlagt det egyptiske justisdepartement. Vigselen blir utført av en embedsmann kalt «Mowasseq». Partene må ha med seg to vitner over 21 år. Vitnene må fremlegge gyldige nasjonale identitetskort. Dersom begge partene er muslimer, må også vitnene være muslimer.

Det er mulig å inngå denne typen ekteskap ved bruk av stedfortreder for en av partene. Den parten som ikke er tilstede under ekteskap må ha gitt en representasjonsfullmakt til en stedfortreder.

Etter ekteskapsseremonien signerer embedtsmannen og de to vitnene vigselsattesten, samt kopier av denne. Vigselsattesten må registreres i en registeringsbok. Kontordirektøren skal stemple den originale vigselsattesten. Dersom partene ønsker å få vigselsattesten oversatt må dette gjøres på et bestemt kontor tilknyttet det egyptiske justisdepartementet. For det tilfellet at vigselsattesten skal brukes utenfor Egypt må det legaliseres.

Ekteskap mellom to egyptiske muslimer

 • Partene må fremlegge følgende dokumentasjon før ekteskapsinngåelse:
 • Fem passfoto
 • Medisinsk rapport fra offentlig egyptisk sykehus
 • Gyldig nasjonalt identitetskort
 • Bruden må fremlegge fødselsattest

Vigselen foretas av en vigsler kalt el Ma'zoun som er tilknyttet justisdepartementet. Under vigselen må en representant fra bruden være tilstede (wakil). Dette er oftest far, bror eller onkel av bruden. Bruden kan også representere seg selv (wakila). Det må i tillegg være to muslimske vitner over 21 år tilstede. Vitenen må fremlegge gyldig nasjonalt identitetskort.

Vigsler, vitnene og de to partene må underskrive vigselsattesten, samt kopiene av denne. Vigselsattesten registreres i en registeringsbok i familieretten i det distriktet vigselen er inngått. Vigselsattesten vil deretter bli godkjent av generalsekretær i familieretten og få et offisielt stempel. Begge parter mottar deretter en offisiell kopi av vigselsattesten.

Vigselattesten skal inneholde informasjon om medgift (dowry). Mannen er nødt til å betale deler av den avtalte medgiften før eller under vigselen. Dette kalles forskuddsmedgift (Mo'adam sadak). Resten av den avtale medgiften skal betales til kvinnen dersom ekteskapet oppløses. Dette kalles restmedgift (Mo'akhar Sadak). Kvinnen kan frasi seg retten til medgift dersom hun ønsker dette.

Ekteskap mellom to egyptiske kristne

Denne typen ekteskap kalles kristelig ekteskap (Zawag Kanassi). Partene må fremlegge følgende dokumentasjon før ekteskapsinngåelsen:

 • Fem passfoto
 • Medisinsk rapport fra offentlig egyptisk sykehus
 • Gyldig nasjonalt identitetskort
 • Bruden må fremlegge fødselsattest
 • Tillatelse fra prest

Vigselen gjennomføres i kirken med prest. Under vigselen må det være en representant for hver part tilstede. Representanten for bruden må være mannlig, ofte er dette far, bror eller onkel. Det må i tillegg være to kristne vitner over 21 år til stede. Vitnene må fremlegge gyldig nasjonalt identitetskort.

Presten, vitnene og partene signerer vigselsattesten, samt kopier av denne. Vigselsattesten registreres i en registeringsbok i familieretten i det distriktet kirken ligger. Vigselsattesten vil deretter bli godkjent av generalsekretær i familieretten og få et offisielt stempel. Begge parter mottar deretter en offisiell kopi av vigselsattesten.

Vigselattesten skal inneholde informasjon om medgift (dowry). Den avtalte medgiften må betales av mannen til kvinnen dersom ekteskapet oppløses. Kvinnen kan frasi seg retten til medgift dersom hun ønsker dette.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes ingen formell separasjon i Egypt.

Skilsmisse hvor en av partene er utenlandsk borger

Skilsmissen registreres og utføres på samme kontor som ekteskapet ble inngått, kontor for utlendingers ekteskap (Maktab Zagaw el Aganeb). Skilsmissen foretas ved at enten begge partene eller kun ektemannen møter personlig opp ved aktuelt kontor. Videre må det være to vitner over 21 år tilstede. Vitnene må fremlegge gyldige nasjonale identitetskort. Dersom partene som skal skilles er muslimsk, må vitnene også være det. Den/de fremmøtte partene må levere inn den originale vigselsattesten.

Selve skilsmissen utføres av en embedtsmann. Embedtsmannen og vitnene skriver under på skilsmisseattesten, samt kopiene. Skilsmissen registreres deretter i registeringsboken og godkjennes av kontordirektøren. Skilsmissen påføres til slutt et offisielt stempel. Begge partene skal motta offisiell kopi av skilsmisseattesten. Dersom kvinnen ikke er tilstede under skilsmisseprosedyren er det mannens oppgave å underrette kvinnen om skilsmissen. Det er mulig å gi fullmakt til en stedfortreder som kan være tilstede under skilsmisseprosessen på vegne av parten.

Skilsmisse mellom to egyptiske muslimer

Skilsmissen gjennomføres på kontoret til en notar (Ma'zoun). Skilsmissen foretas ved at enten begge partene eller kun ektemannen møter personlig opp ved aktuelt kontor. Videre må det være to muslimske vitner over 21 år tilstede. Vitnene må fremlegge gyldige nasjonale identitetskort. Den/de fremmøtte partene må levere inn den originale vigselsattesten.

Selve skilsmissen utføres av en embedtsmann. Embedtsmannen, vitnene og partene skriver under på skilsmisseattesten, samt kopiene. Skilsmissen registreres deretter i registeringsboken og godkjennes av kontordirektøren. Skilsmissen påføres til slutt et offisielt stempel. Begge partene skal motta offisiell kopi av skilsmisseattesten. Dersom kvinnen ikke er tilstede under skilsmisseprosedyren er det mannens oppgave å underrette kvinnen om skilsmissen. Det er mulig å gi fullmakt til en stedfortreder som kan være tilstede under skilsmisseprosessen på vegne av parten.

En skilt muslimsk kvinne har ikke lov til å gifte seg på nytt etter skilsmissen før det er gått tre måneder fra hun ble skilt. Dette kalles en venteperiode (Fatret el Edda). Dersom en av partene dør i denne venteperioden vil den andre parten arve avdøde. Partene kan også gjenoppta ekteskapet i løpet av venteperioden. Ekteskapet vil da bli gjenopptatt i henhold til tidligere den tidligere ekteskapsavtalen (om medgift etc.). Er venteperioden utløpt må partene gifte seg på nytt.

Skilsmisse mellom to egyptiske kristne

Det er svært uvanlig med skilsmisse mellom egyptisk kristne. Det er nesten umulig å få skilsmisse dersom det er inngått et kristent ekteskap. Slike skilsmisser forekommer sjeldent og det må foreligge svært gode grunner for skilsmisse. For å oppnå skilsmisse mellom to egyptisk kristne må partene gjennom en sivil rettssak.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Egypt utsteder ekteskapsattest (Shehadet Keyd Fardi) til egyptiske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av personregisteret (El Segel el Madani) Egyptiske ambassader kan ikke utstede ekteskapsattest på vegne av egyptiske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Egypt har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Egypt som legaliserer dokumenter utstedt av egyptiske myndigheter.

Ordliste

Ekteskapsattest - Shehadet Keyd Fardi

Vigselsattest – Akd Zawag

Sivilt ekteskap – Zawag Madani

Kristelig ekteskap - Zawag Kanassi

Kontor for utlendingers ekteskap - Maktab Zawag el Aganeb

Utenriksdepartementet – Wezaret El Kharegeya el Masreya

Venteperiode etter oppløsning av muslimske ekteskap - Fatret el Edda

Kontor hvor muslimsk skilsmisse gjennomføres - Ma'zoun

Forskuddsmedgift ved muslimske ekteskap - Mo'adam sadak

Restmedgift ved muslimske ekteskap - Mo'akhar Sadak

Representant – Wakil

Bruden representerer seg selv – Wakila

Etiopia

Hvordan inngå ekteskap?

Det er tre ulike typer ekteskap som anerkjennes i Etiopia:

 • Sivile ekteskap
 • Religiøse ekteskap
 • Tradisjonelle ekteskap

Alle ekteskapstypene er gyldig fra inngåelsen av ekteskapet, selv om de ikke registreres av bydels- eller kommuneadministrasjonen (kebelen). Dette betyr at det ikke påkrevd med en formalisering eller registering av ekteskapet for at det skal være juridisk gyldig. Det vanligste er derfor at ekteskapet registreres formelt i etterkant av inngåelsen, dersom det er behov for en vigselsattest.

Vigselsattest utstedes bare dersom ekteskapet er formelt registrert.

For å få utstedt vigselsattest kreves:

 • Et dokument fra kirken/moskeen (religiøse ekteskap)
 • Et dokument fra kebelen som stadfester hendelsen
 • En bekreftelse fra tre vitner. Vitnene kan være venner, familie, naboer
 • Attestene utstedes på amharisk eller engelsk
 • Det er hovedsakelig kebelen som utsteder vigselsattest
 • Sivile ekteskap (legal marriage)

Sivilt ekteskap

Et sivilt ekteskap er gyldig fra inngåelsen, og blir registrert av kebelen på stedet der ekteskapet inngås. Ved inngåelsen av ekteskapet må begge parter møte personlig. Det er ikke tillatt med stedfortredere. Partene må ha med attester fra kebelen som viser at de ikke er gift. Videre må begge partene fremlegge identitetsbevis og de må stille med to vitner hver. Partene, de fire vitnene og en representant fra kebelen må underskrive papirene hos Addis Ababa Government Acts and Civil Status Document Registration office.

Religiøse ekteskap

Et religiøst inngått ekteskap er gyldig når ekteskapet skjer i henhold til religiøs tradisjon, hovedsakelig kristen eller muslimsk. Etter den religiøse ekteskapsinngåelsen utsteder presten eller imamen som har viet paret en vigselsmelding til partene. Eventuell sivil registrering av ekteskapet skjer i etterkant av selve ekteskapsinngåelsen. Ved en eventuell registering må begge parter møte personlig med identitetsbevis og vigselsmeldingen.

Tradisjonelle ekteskap

Et tradisjonelt ekteskap er gyldig fra inngåelsen og kan inngås uten at offisielle representanter er tilstede. Ekteskapet registreres av kebelen, der det finnes et eget registreringskontor (Civil Registration Office) for dette. Det kreves vitner for å få registrert ekteskapet. Dersom partene ønsker å få registrert ekteskapet i Addis Abeba må de møte personlig og ha med dokumentasjon fra kebelen, samt et anbefalingsbrev fra samme sted som går god for at partene er gift.

Generelle vilkår for alle typer ekteskap

 • Hovedregelen er at aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år
 • Personer under 18 år kan imidlertid søke om fritak fra aldersbestemmelsen. Fritak fra aldersbestemmelsen gis kun i spesielle tilfeller og kun til personer som er over 16 år. *
 • Det er justisdepartementet (Minsitry of Justice) som har myndighet til å godkjenne søknad om unntak fra aldersbestemmelsen.

* Afar-regionen i Etiopia per i dag ikke har adoptert den føderale lovgivningen (Revised Family Code 2000). I denne delen av Etiopia er det derfor tillatt å gifte seg selv om man er under 18 år. Det er heller ingen nedre aldersgrense for inngåelse av ekteskap i denne regionen.

Likekjønnede ekteskap er forbudt.

Bigami er ulovlig.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisse kan gjennomføres på to ulike måte i Etiopia:

 1. Partene er enige om å skilles og retten stadfester skilsmissen. Det er et vilkår for denne typen skilsmisse at partene har vært gift i over seks måneder.
 2. Dersom partene ikke er enige om skilsmissen må partene gjennom en formell skilsmisseprosess. En formell skilsmisse er en lang prosess, hvor det blant annet foregår en omfattende forliksprosess i forkant av selve skilsmissen. Hver part oppnevner en dommer eller voldgiftsmann (arbiter) som domstolen må godkjenne. Ved hjelp av partenes dommere framforhandler partene en enighet som presenteres for domstolen. Det er domstolen som fatter den endelige avgjørelsen i saken. Når retten har avsagt kjennelse i saken blir en kopi av dommen signert av de involverte partene. 
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Myndighetene i Etiopia utsteder ekteskapsattest til etiopiske borgere som skal gifte seg i andre land. Det er lokale og regionale myndigheter som utsteder ekteskapsattest.

I Addis Ababa er det de lokale Sub City kontorene (underlagt City Government of Addis Ababa) som utsteder ekteskapsattest. For borgere bosatt i andre regioner usteder det regionale administrasjonskontoret ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Etiopia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Etiopia, ved Ministry of Foreign Affairs Document Authentication Service som legaliserer dokumenter utstedt av etiopiske myndigheter.

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Etiopia har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. At attester kan forfalskes eller kjøpes medfører at attester fra Etiopia ikke har noe bevisverdi.

Ordliste

Ekteskapsattest – Non-Marital Certificate

Vigselsattest - Marriage Certificate

Kebele/Kebelen i Etiopia

En kebele er en form for bydelsadministrasjon i større byer, og kommuneadministrasjonen i mindre byer og på landsbygda. I prinsippet skal alle innbyggerne i Etiopia være registret som del av sin kebele, det vil si i kebele-registeret.

Kebele-registeret inneholder opplysninger om blant annet sivilstatus. Kebelen utsteder persondokumenter som for eksempel vigselsattester, skilsmisseattester og ekteskapsattest.

Addis Ababa Government Acts and Civil Status Doucment Registration Office

Dette kontoret registrerer og utsteder offisielle dokumenter for de som bor i Addis Abeba. Personer med tilhold utenfor hovedstaden, kan likevel få utstedt attester på sine ulike forhold ved dette kontoret. For å få utstedt attester herfra er kontoret avhengig av at enkeltpersoner fremlegger underlagdokumentasjon utstedt av kebelen hvor vedkommende har opphold. Det finnes også kontorer på regionalt nivå hvor borgerne kan få utstedt attester.

Kapp Verde

Hvordan inngå ekteskap?

Ved inngåelse av ekteskap i Kapp Verde blir det utstedt en vigselsattest av notarius publicus på folkeregisterkontoret. Vigselsattesten kan også utstedes av notarius publicus i en kirke som er godkjent av offentlige myndigheter.

En persons ekteskaps- og skilsmissehistorie fremkommer av personens fødselsattest.

Vilkår for å inngå ekteskap i Kapp Verde

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år. Personer over 16 år kan inngå ekteskap, dersom de har foreldrenes samtykke til dette.
 • Det er ikke mulig å inngå ekteskap dersom man er dement, eller dersom man har en psykisk lidelse som tilsier at man ikke har kompetanse til å inngå ekteskap.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt på Kapp Verde.
 • Bigami er ikke tillatt på Kapp Verde.

Prosessen ved inngåelse av ekteskap

Partene må legge frem påkrevde dokumenter hos offentlig notarius publicus, enten ved sivilregisterkontoret eller hos en legal church notary recognized by the government. Notarius publicus starter en prøvingsprosess som kalles inquiry of impediment. Denne prosessen tar 90 dager.

Borgere av Kapp Verde må legge fram:

 • Kappverdisk ID-kort eller pass
 • Bekreftelse på bostedsadresse
 • Fødselsattest
 • Bekreftelse på skattebetalernummer

Utenlandske borgere må legge fram:

 • Pass
 • Fødselsattest der foreldrenes navn fremgår
 • Attest for prøving av ekteskapsvilkår (ekteskapsattest)
 • Dersom utlendingen har bodd på Kapp Verde i mer enn seks måneder må et nasjonalt ID-kort for utlendinger også fremvises.
 • Alle dokumenter må være oversatt til portugisisk.
 • Dokumentene må være påført apostille, eller være legalisert.
Hvordan oppløse ekteskap?

Partene kan søke om «skilsmisse ved enighet» når de begge er enige om å oppløse ekteskapet. Det er ingen krav til begrunnelse for ekteskapsbruddet.

Dersom den ene parten ikke ønsker å oppløse ekteskapet, må den andre parten søke om skilsmisse eller separasjon ved en lokal domstol.

Det er ikke krav om at man søker om separasjon i forkant av skilsmissen.

Prosessen ved oppløsning av ekteskapet

Partene leverer en søknad om skilsmisse der de uttrykker at de ønsker skilsmisse. Vigselsattesten må følge med søknaden om skilsmisse.

Spørsmål om barnefordeling, fordeling av eiendeler osv. avgjøres av retten. Retten avgjør også hvem som får foreldreansvar for barna.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Folkeregisterkontorene i Kapp Verde utsteder ekteskapsattest til borgere som ønsker å gifte seg i andre land. Kapp Verdes ambassader i Norden kan utstede ekteskapsattest for sine borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Kapp Verde har ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (Apostillekonvensjonen). Apostille utstedes av Direccao-Geral dos Registos e Notariado som ligger under justisdepartementet, eller av Direccao-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades i utenriksdepartementet.

Ordliste

Domstol – Court

Separasjonsbevilling (kun for sivile ekteskap) – Decree

Skilsmissebevilling – Divorce Decree Absolut

Ekteskapsattest - Certificate of No Impediment to Marriage

Vigselsattest – Certificate of Marriage

Utenriksdepartementet – The Ministry of Foreign Affairs and Trade

Kenya

Hvordan inngå ekteskap?

Det er fem ulike typer ekteskap som anerkjennes i Kenya:

 • Kristne ekteskap
 • Hindu ekteskap
 • Islamske ekteskap
 • Sivile ekteskap
 • Tradisjonelle ekteskap (customary marriages)

Følg denne linken for mer detaljert informasjon om ekteskapstypene og spesielle regler ved inngåelse av bestemt type ekteskap:

Generelle vilkår som gjelder ved inngåelse av alle typer ekteskap:

 • Partene må være fylt 18 år
 • Partene må være åndsfriske (ikke mentalt syke, beruset etc.)
 • Det må være to kompetente vitner til stede under selve vigselen
 • Begge partene må være tilstede ved inngåelsen av ekteskapet
 • Inngåelsen av ekteskap må være frivillig

Det er ikke tillatt gifte seg med besteforeldre, foreldre, barn, barnebarn, søsken, grandtanter, grandonkler, tanter, onkler, niese, nevø, grandnevø, grandniese, adoptivbarn/foreldre

Det er kun tillatt å gifte seg med kusiner innenfor islamske ekteskap

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt

Bigami er kun tillatt innenfor tradisjonelle og islamske ekteskap. Det er kun menn som kan ha flere koner og ike motsatt.

Kenyanske borgere må fremlegge følgende dokumentasjon ved inngåelse av ekteskap:

 • Original og kopi av fødselsattest
 • Original og kopi av pass
 • Original og kopi av nasjonalt identitetskort
 • Passbilde
 • Affidavit of Marriage fra advokat

Utenlandske borgere som ønsker å gifte seg i Kenya må ha en spesiell lisens.

For å få en slik lisens må følgende dokumentasjon fremlegges:

 • Original fødselsattest
 • Original og kopi av pass
 • Ekteskapsattest eller skillsmissebevilling/dom dersom parten har vært skilt i under ett år
 • Passbilde
 • Dokumentasjon som viser at parten har gyldig opphold i Kenya (Visum, oppholdstillatelse, returbillett)

Alle typer ekteskap skal registreres ved Registrar of Marriages. Ved inngåelse av alle typer ekteskap i Kenya utstedes vigselsattest av Registrar of Marriages. Slike kontorer finnes på distriktsnivå i Kenya.

Hvordan oppløse ekteskap?

For kristne, sivile, tradisjonelle og hinduistiske ekteskap oppnås skilsmisse ved å søke skilsmisse av domstolen.

Ved oppløsning av et kristent, sivilt eller tradisjonelt ekteskap må det søkes om skilsmisse på et av følgende grunnlag:

 • Utroskap
 • Fysisk eller psykisk vold mot parten som søker om skilsmisse eller deres felles barn
 • Den andre parten har vært forsvunnet i minst tre år fra dagen det ble søkt om skilsmisse
 • Eksepsjonelt umoralsk væremåte fra eller handling av en av partene
 • Uopprettelig brudd mellom partene

Sivile ekteskap kan som hovedregel bare oppløses dersom det har gått minst tre år siden ekteskapet ble inngått. Det er domstolen som vurderer om det kan gjøres unntak fra denne regelen, men det skjer i praksis svært sjeldent. Det er bare i sivile ekteskap at det er mulighet for formell separasjon. Det er domstolen som utsteder separasjonsbevilling.

Ved oppløsning av tradisjonelle ekteskap kreves det at partene gjennomgår obligatorisk mekling før domstolen innvilger skilsmisse.

Ved oppløsning av et hinduistisk ekteskap må det søkes om skilsmisse på ett av følgende grunnlag:

 • Uopprettelig brudd mellom partene
 • Den andre parten har vært forsvunnet i minst tre år fra dagen det ble søkt om skilsmisse
 • Den andre parten har konvertert til en annen religion
 • Etter ekteskapsinngåelsen har den andre parten begått voldtekt, bestialitet eller utroskap
 • En av partene har utøvet fysisk eller psykisk vold mot parten som søker om skilsmisse
 • En av partene har begått eksepsjonelt umoralske handlinger ovenfor den andre parten

Islamske ekteskap oppløses under islamsk lov (Sharia). Skilsmissen innvilges av en khadi, sheikh, imam eller annen person som er autorisert av the Registrar of Marriages.

Skilsmissebevilling utstedes av retten og en kopi av skilsmissebevillingen skal registreres hos the Registrar of Marriages.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Kenya utsteder ekteskapsattest til kenyanske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av the Registrar of Marriages. Kenyas ambassade i Oslo kan ikke utstede ekteskapsattest på vegne av kenyanske borgere, men det mottar søknader og videresender slik søknad til rette myndighet i Kenya.

Bekreftelse av dokumenter

Kenya har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Kenya som legaliserer dokumenter utstedt av kenyanske myndigheter.

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Kenya har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. Fordi attester kan forfalskes eller kjøpes, har attester fra Kenya ikke noen bevisverdi.

Ordliste

Domstol – Court

Separasjonsbevilling (kun for sivile ekteskap) – Decree

Skilsmissebevilling – Divorce Decree Absolut

Ekteskapsattest - Certificate of No Impediment to Marriage

Vigselsattest – Certificate of Marriage

Utenriksdepartementet – The Ministry of Foreign Affairs and Trade

Kongo

Hvordan inngå ekteskap?

Vilkår for å inngå ekteskap i Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC)

 • Aldersgrensen for å inngå ekteskap er 18 år.
 • Ekteskap mellom likekjønnede er ikke tillatt.
 • Bigami er ikke tillatt.

Før partene kan inngå ekteskap må de inngå forlovelse i henhold til sedvane. Mannens familie betaler en brudepris til kvinnens familie.

Partene må sende søknad om inngåelse av ekteskap til folkeregisteret.

Partene må legge fram følgende dokumentasjon for folkeregisteret:

 • Fødselsattest utstedt av bostedskommunen.
 • Ugifteattest utstedt av kommunen, eller skilsmisseattest utstedt av en fredsdomstol.

Etter at dokumentasjon er fremlagt for folkeregisteret vil partene få innvilget søknad om inngåelse av ekteskap, og kommunen foreslår vigselsdato. Etter at vigselsdatoen er satt offentliggjør bostedskommunen til en av partene den planlagte ekteskapsinngåelsen. Dette er for å forsikre seg om at det ikke er innvendinger til partenes ekteskapsinngåelse, eller ekteskapshindringer. Selve vielsen foretas av folkeregisterfører, og blir registrert i folkeregisteret.

Etter at ekteskapet er inngått og registrert utsteder folkeregisteret vigselsattest. Vigselsattesten er undertegnet av folkeregisterfører og blir legalisert av notaren.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses ved behandling i fredsdomstolen. Hver av partene kan kreve skilsmisse dersom ekteskapet har brutt sammen. Dommeren er forpliktet til å pålegge ektefellene en forsoningsperiode på seks måneder. Dersom ektefellene ikke gjenopptar ekteskapet i løpet av denne perioden begynner den rettslige behandlingen av skilsmissesaken. En dom om skilsmisse kan ankes til en førsteinstansdomstol for sivile saker.

Skilsmissedommen, og dokumentasjon på at dommen ikke er anket, viser at ekteskapet er oppløst. Skilsmissedommen legaliseres av notaren. Dersom dokumentet skal benyttes i utlandet legaliseres det av kanselliet ved Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Utenriksdepartementet og Den Demokratiske Republikken Kongos ambassade i Stockholm kan utstede ekteskapsattest for kongolesiske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet.

Bekreftelse av dokumenter

Den Demokratiske Republikken Kongo har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering, Apostille-konvensjonen. Dersom dokumentet skal benyttes i utlandet legaliseres det av kanselliet ved Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Hvilken notoritet har dokumenter fra Den Demokratiske Republikken Kongo?

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Den Demokratiske Republikken Kongo har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. At attester kan forfalskes eller kjøpes medfører at attester fra Den Demokratiske Republikken Kongo ikke har noen bevisverdi.

Ordliste

Fredsdomstol – Tribunal de paix
Førsteinstansdomstol for sivile saker – Grande Instance
Notar – notaire
Borgermester – Bourgmestre
Administratoren for distriktet – Administrateur de Territoire

Ytterligere informasjon om inngåelse og oppløsning av ekteskap i Den Demokratiske Republikken Kongo finnes i Landinfo sitt temanotat Familieret og verifikation af dokumenter samt behandlingsmuligheder m.m. i den Demokratiske Republik Congo (DRC), Rapport fra dansk-norsk fact-finding mission til Kinshasa, DRC, 9.-24. januar 2007.

Kamerun

Hvordan inngå ekteskap?

I Kamerun anerkjennes kun borgerlig vigsel. Partene vigsles av en offentlig tjenestemann tilknyttet rådhuset der partene er bosatt.

Partene må på forhånd få utstedt en prøvingsattest av sivilstandsregisteret.

For å få prøvingsattest må partene fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Kopi av nasjonalt identitetskort eller pass
 • Kopi av nasjonalt identitetskort eller pass for vitnene
 • Kopi av partenes fødselsattest
 • Fire bilder av hver av partene

Partenes ønske om å inngå ekteskap må utlyses minst 30 dager før vigselen. Den offentlige utlysningen blir slått opp på rådhuset hvor vigselen skal finne sted, og på rådhuset hvor partene er født.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne inngå ekteskap:

 • Mannen må være 18 år for å kunne inngå ekteskap og kvinnen må være 15 år. Det følger av kamerunsk lov at landets president kan gi dispensasjon til personer yngre en dette hvis det foreligger sterke grunner.
 • Det må foreligge samtykke fra partens foreldre hvis parten er under 21 år.
 • Partene må erklære at de samtykker til ekteskapsinngåelsen.
 • Bigami er ikke tillatt.
 • Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt.

Etter vielsen får partene utstedt en vigselsattest som dokumenterer at gyldig ekteskap er inngått. Vigselsattesten er undertegnet av partene, vitnene og vigsler.

Hvordan oppløse ekteskap?

Skilsmisseprosessen i Kamerun foregår i domstolene. Det er to ulike prosesser for skilsmisse, en i førstegradsdomstolen og en i førsteinstansdomstolen.

I førstegradsdomstolen starter prosessen med en anmodning fra partene i fellesskap. Prosessen her er raskere og mindre kostbar.

I førsteinstansdomstolen starter det med en stevning fra en av partene. Før saken bringes inn for domstolen må partene ha gjennomført mekling. Prosessen er mer kostbar for partene enn behandling i førstegradsdomstolen

Skilsmissen er gyldig når domstolens avgjørelse er rettskraftig. Partene får da utstedt dommen som vil være dokumentasjon på at partene er skilt.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Kameruns sivilstandskontor utsteder ekteskapsattest for kamerunere som skal gifte seg i utlandet. Konsulatet i Stockholm eller London kan ikke prøve ekteskapsvilkårene eller utstede ekteskapsattest.

Bekreftelse av dokumenter

Kamerun har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Utenriksdepartementet i Kamerun legaliserer dokumenter i samarbeid med myndigheten som utsteder det aktuelle dokumentet.

Ordliste

Offentlig tjenestemann – The Civil Status Officer
Sivilstandsregisteret – The Civil Status Registration Office

Lesotho

Hvordan inngå ekteskap?

Det finnes både sivile, religiøse og tradisjonelle ekteskap i Lesotho. Alle typer ekteskap er gyldig i landet, men tradisjonelle ekteskap følger et eget separat system, med egne domstoler.

Partene må fremlegge følgende dokumentasjon for å kunne inngå ekteskap:

 • Kopi av fødselsattest
 • ID-kort eller andre nasjonale identitetsdokumenter
 • Kopi av ID-kort for partenes to vitner
 • Skriftlig brev fra foreldrene hvor de erklærer at parten ikke er gift
 • Skriftlig brev fra øverste myndighet i partens distrikt om at parten ikke er gift
 • Kopi av ID-kort for tre vitner fra deres familier
 • Parter som tidligere har vært gift må også fremlegge skilsmisseattest eller dødsattest for tidligere ektefelle

Vigselsattest for sivile og religiøse ekteskap (Lengolo la lenyalo) utstedes av innenriksdepartementet eller kirke som er gitt tillatelse fra innenriksdepartementet. I forbindelse med tradisjonelle ekteskap utgjør vigselsattesten (Lengolo la Likhomo) en kontrakt mellom partenes to familier som viser at familiene har blitt enige om et visst beløp som medgift (Mahali). Kontrakten må godkjennes av øverste lokal myndighet (Chief).

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 21 år. Det er likevel mulig for parter mellom 18 og 20 år å inngå ekteskap, så fremt foreldrene samtykker til ekteskapet.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig
 • Bigami er ulovlig
Hvordan oppløse ekteskap?

Tradisjonelle ekteskap oppløses sjeldent på grunn av respekten for Basotho Laws (Laws of Lerotholi). Videre er det vanskelig å få tilbake medgiften som ble betalt da ekteskapet ble inngått. Dersom en av partene ønsker å oppløse et slikt ekteskap må han eller hun søke en lokal domstol om å få oppløst ekteskapet.

For å få ekteskapet oppløst må et av følgende grunnlag bevises:

 • Utroskap (adultery)
 • Den andre partens oppførsel fører til at den parten som søker skilsmisse blir tvunget til å forlate partenes hjem, herunder vold (Malicious desertion)
 • Den andre parten har forlatt hjemmet og har til hensikt å faktisk separeres fra den parten som søker skilsmisse (Constructive desertion)

Det er Høyesterett (Lekhotla le phahameng) som innvilger skilsmisse i forbindelse med sivile og kirkelige ekteskap. Vilkårene for å få skilsmisse er det samme som for tradisjonelle ekteskap. Partene må møte i retten når saken skal avgjøres og de må ha med den originale vigselsattesten. Dersom Høyesterett innvilger skilsmisse vil vigselsattesten bli erklært ugyldig og en skilsmisseattest utstedes.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Lesotho utsteder ekteskapsattest til borgere av Lesotho som skal gifte seg i andre land.

Bekreftelse av dokumenter

Lesotho har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest for sivile og religiøse ekteskap – Lengolo la lenyalo

Vigselsattest for tradisjonelle ekteskap – Lengolo la Likhomo

Øverste lokale myndighet – Chief

Skilsmisseattest – Khaolo ea lenyalo

Medgift for tradisjonelle ekteskap – Mahali

Høyesterett – Lekhotla le phahameng

Madagaskar

Hvordan inngå ekteskap?

Partene må fremlegge følgende dokumentasjon for å kunne inngå ekteskap:

 • Fødselsattest
 • Prøvingsattest (Attestation de célibat)
 • Bostedsattest
 • Kopi av ID-kort eller andre nasjonale identitetsdokumenter
 • Kopi av ID-kort for partenes to vitner

Påkrevd dokumentasjon må leveres hos lokal myndighet i kommunen (fokontany) sammen med en søknad om ekteskapsinngåelse signert av begge partene. Dokumentasjonen og søknaden må leveres minst femten dager før dato for ekteskapsinngåelse.

Etter ekteskapsinngåelsen utsteder lokal myndighet i kommunen en familiebok (Livret de famile), vigselsattest (Acte de marriage) og et sammendrag av reglene rundt ekteskap til partene.

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. Det er likevel mulig å få domstolen til å gi tillatelse til ekteskapsinngåelse for parter under 18 år, dersom foreldrene samtykker til dette.

Likekjønnede ekteskap er ulovlig.

Bigami er ulovlig.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen i Madagaskar som kan oppløse ekteskap. Dersom kun en av partene ønsker skilsmisse må denne parten sende en skriftlig søknad til den lokale domstolen. Søknaden må bevise at ektefellen har gjort noe feil som medfører at ekteskapet ikke kan fortsette. Hvis parten som ønsker skilsmisse ikke kan bevise dette vil søknaden bli avslått.

Det er mulig å få et ekteskap annullert i Madagaskar. For å få ekteskapet annullert må parten(e) levere en skriftlig søknad til domstolen som beviser at vilkårene og prosedyrene for ekteskap ikke har blitt overholdt.

Domstolen usteder en dom (jugement/grosse) på at partene er skilt eller at ekteskapet er annullert. Partene kan få utstedt skilsmisseattest (Acte de dicorce) av lokale myndigheter i kommunen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Madagaskar utsteder ekteskapsattest til borgere av Madagaskar som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av den lokale myndigheter i den kommunen personen er registret i.

Bekreftelse av dokumenter

Madagaskar har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Madagaskar som legaliserer dokumenter utstedt av nasjonale myndigheter.

Ordliste

Vigselsattest – Acte de marriage

Prøvingsattest - Attestation de célibat

Familie bok - Livret de famile

Domstol – Le tribunal

Dom – Jugement/Grosse

Kommune – Fokontany

Skilsmisseattest – Acte de divorce

Malawi

Hvordan inngå ekteskap?

Det finnes fire ulike former for ekteskap i Malawi, herunder:

 • Religiøse ekteskap
 • Tradisjonelle ekteskap
 • Sivile ekteskap
 • Ekteskap basert på samboerforhold
 • Ekteskapene inngås på ulike steder:

Sivile ekteskap inngås på distrikts kommissærens kontor (Distirct Commissioners Office). Det er 28 ulike distrikter i Malawi.

Tradisjonelle ekteskap inngås på kontor for tradisjonell myndighet (Traditional Authority's Office)

Religiøse ekteskap inngås i religiøse lokaler, av religiøs vigsler som har fått slik kompetanse fra myndighetene

Ekteskap basert på samboerforhold avgjøres av domstol

Partene som ønsker å gifte seg (tradisjonelt, sivilt eller religiøst) må varsle vigsler om den planlagte ekteskapsinngåelsen 21 dager før ekteskapet skal inngås. Dersom det ikke har været fremmet noen innvendinger mot ekteskapsinngåelsen i løpet av 21 dager, kan partene inngå ekteskap.

Det er to ulike dokumenter som beviser at partene har inngått gyldig ekteskap. Det ene er vigselsattest som utstedes av vigsler etter at ekteskapet er inngått. Det andre er registering eller signert kopi av registering i ekteskapsregisteret (Marriage Registrar Book).

Om ekteskap basert på samboerforhold

Partene kan erklæres for gift av en domstol på bakgrunn av samboerskap (marriage by repute or permanent cohabition). Vurderingstemaet fordomstolen i slike saker er:

 • forholdets varighet, forholdet må ha vart minst fem år
 • fakta om samboerskapet
 • eksistensen av et ekteskapsliknende forhold
 • økonomisk innrettelse, herunder bruk og kjøp av eiendom
 • grad av gjensidig forpliktelse til et felles liv
 • grad av økonomisk avhengighet eller avhengighet mellom partene
 • hvorvidt partene har felles omsorg for barn
 • eventuelle andre opplysninger som domstolen finner relevant

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. Dersom partene har giftet seg i et annet land, hvor gyldig ekteskap kan inngås selv om parten(e) er under 18 år, anerkjenner Malawi ekteskapet så fremt en av partene har tilstrekkelig tilknytning til det aktuelle landet.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er ulovlig, og straffes med bøter eller fengsel inntil fem år.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen i Malawi som kan innvilge partene skilsmisse. Dette gjelder alle typer ekteskap, herunder sivile, religiøse, tradisjonelle, samt erklæring av ekteskap fra domstolen. Vilkåret for å få skilsmisse er at domstolen finner det bevist at ekteskapet har brutt sammen (irretrieavbly broken down), samt at partene gjorde det som var praktisk mulig for å redde ekteskapet, eksempelvis gjennom rådgivning.

Partene eller den parten som ønsker skilsmisse må begjære ekteskapet oppløst for domstolen. Domstolen innvilger rettslig separasjon til partene under den pågående prosessen for domstolen.

Domstolen utsteder en skilsmisseattest dersom partene innvilges skilsmisse.

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

I Malawi finnes det ikke et offisielt dokument som utstedes i forbindelse med inngåelse av ekteskap, men ifølge lovgivningen kan en erklæring (affidavit) utgjøre en del av bevis på at personen er ugift og kan inngå ekteskap. Dersom borgere fra Malawi ønsker å gifte seg i utlandet, kan de malawiske ambassadene verifisere dokumentasjonen som skal brukes for å inngå ekteskap i utlandet. Ettersom det ikke finnes et nasjonalt folkeregister i Malawi, kan ambassaden kreve at parten må fremlegge fødselsattest for å kontrollere partens alder. Videre kan ambassaden kontakte distrikts kommisjonær i det aktuelle distriktet, eller kontoret for tradisjonell myndighet, for å kontrollere at parten ikke er registrert som gift.

Bekreftelse av dokumenter

Malawi har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Marokko

Hvordan inngå ekteskap?

Ekteskap og skilsmisse i Marokko reguleres av familieloven fra 2004 (Code de la famille 2004).

Partene må fremlegge følgende dokumentasjon for å kunne inngå ekteskap:

 • Kopi av fødselsattest (copie intergrale)
 • Helseattest utstedt av lege
 • Sivilstandsattest
 • Nasjonalt ID-kort

Fødselsattest og sivilstandsattest utstedes av det lokale folkeregisterkontoret (Bureau d'etat civil).

Folkeregisterkontorene i Marokko er lokale og det finnes ikke et sentralt register for sivilstandsopplysninger. Dette innebærer at en lokal sivilstandsattest bare kan dokumentere ekteskapsinngåelser og skilsmisser som har funnet sted lokalt. I Marokko brukes derfor fødselsattest som bekreftelse på sivilstatus. Tidligere ekteskap og skilsmisser vil være registrert i fødselsattesten. Fødselsattesten kan bekrefte om personen er eller har vært gift, og eventuelt hvor i landet inngåelse/oppløsning av ekteskap har funnet sted.

Ovennevnte dokumentasjon må levers til en notarius publicus (adoul). Basert på dokumentasjonen som er fremlagt skriver notarius publicus en søknad om ekteskapsinngåelse som må signeres av partene. Søknaden sendes til familiedomstolen på det stedet hvor ekteskapet skal inngås. Dersom dokumentene er i orden, og det ikke er noe til hinder for at ektefellene kan gifte seg med hverandre, gir familiedomstolen tillatelse til inngåelse av ekteskap. Etter at slik tillatelse er gitt, setter notarius publicus opp en ekteskapskontrakt mellom partene. Familiedomstolens tillatelse vil fremgå av ekteskapskontrakten, med saksnummer og domstolens navn. Ekteskapskontrakten skal signeres av begge ektefellene, i vitnenærvær av to notarius publicus. Ekteskapskontrakten registreres i familiedomstolen, og utskrift av kontrakten sendes fra familiedomstolen til:

 • Det lokale folkeregisteret hvor kvinnen er født
 • Det lokale folkeregisteret hvor mannen er født
 • Familiedomstolen på det stedet hvor kvinnen er født
 • Familiedomstolen på stedet hvor mannen er født

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap i Marokko er 18 år. Imidlertid kan en dommer gi en mindreårig tillatelse til å inngå ekteskap. I slike tilfeller skal dommeren innhente tillatelse fra den mindreåriges foreldre eller juridiske verge, foreta en medisinsk undersøkelse og/eller en undersøkelse av sosiale forhold.

Likekjønnede ekteskap er ulovlig og homofili er straffbart.

Bigami er lovlig i Marokko. Det er bare menn som kan være gift med flere kvinner. Ved inngåelse av ekteskap etter familieloven av 2004, kan kvinnen kreve at ekteskapet er monogamt. Kravet skal fremkomme av ekteskapskontrakten. Hvis kvinnen ikke har en slik klausul kan mannen søke domstolen om tillatelse til å inngå ekteskap med mer enn en kvinne. Det er familiedomstolen som vurderer og avgjør om det skal gis tillatelse, og mannen skal kunne vise til «særlige» og «objektive» grunner for at dommeren skal kunne gi tillatelse til flergifte. Dommeren kan avslå søknaden på bakgrunn av at det er grunn til å frykte at mannen ikke kan behandle sine ektefeller likt og rettferdig, eller dersom det er grunn til å tro at han ikke har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å forsørge to eller flere familier.

Det er som hovedregel et vilkår for slik tillatelse at ektefelle nummer en samtykker til at mannen inngår ekteskap nummer to. Unntaksvis gir familiedomstolen tillatelse selv om samtykke fra første ektefelle ikke foreligger, men i slike tilfeller kan første ektefelle velge å ta ut skilsmisse.

Hvordan oppløse ekteskap?

Marokkansk skilsmisseregelverk er komplisert og det finnes mange ulike typer skilsmisse. Alle former for skilsmisse er underlagt domstolskontroll. Det eksisterer ikke separasjon eller separasjonstid i Marokko. Etter den nye familieloven av 2004 har både menn og kvinner rett til å søke om og oppnå skilsmisse. Menn har imidlertid adgang til flere skilsmissetyper enn kvinner.

Skilsmisse under overoppsyn av en dommer

Denne typen skilsmisse innebærer at mannen søker domstolen om skilsmisse. Dommeren gir en notarius publicus tillatelse til å sette opp et skilsmissedokument og innkaller ektefellene til mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, innvilges partene skilsmisse. Kvinnen kan søke om denne typen skilsmisse hvis hun er gitt denne retten av mannen.

Skilsmisse ved dom

Denne skilsmissetypen består av to undertyper:

 • Skilsmisse initiert av en eller begge ektefellene på bakgrunn av varig uoverensstemmelse
 • Kvinnen krever ekteskapet oppløst ved dom.

Loven anerkjenner seks grunner til at en kvinne kan be om skilsmisse ved dom:

 • Mannen bryter ett eller flere vilkår i ekteskapskontrakten
 • Mannen påfører kvinnen materiell eller moralsk skade
 • Manglende underhold av kvinnen
 • Mannen har et fravær på over ett år, sitter i fengsel i mer enn to år, eller er idømt en fengselsstraff på mer enn tre år
 • Mannen lider enten av en alvorlig sykdom som hindrer ekteskapelig samvær, eller en sykdom som setter ektefellenes liv i fare og som ikke kan kureres innen et år. (Vilkåret for sistnevnte er at ektefellen ikke visste om sykdommen da ekteskapskontrakten ble undertegnet)
 • Mannen avstår fra ekteskapelig samvær

Kravene til dokumentasjon og bevis i disse sakene er svært strenge. I tillegg tar prosessen i domstolen normalt lang tid å gjennomføre, ofte flere år.

Dersom en kvinne ønsker å gifte seg på nytt etter en skilsmisse, må hun vente til idda-perioden har utløp, uansett skilsmissetype. Dette er en periode på 3-4 måneder.

Domstolen usteder skilsmisseattest for alle typer skilsmisse.

Les mer om ekteskap og skilsmisse i Marokko i Landinfo-notat.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge
Bekreftelse av dokumenter
Ordliste

Vigselsattest – Acte de mariage

Familiedomstol – Tribunal de premiere instance

Skilsmisseattest – Acte de divorce

Notarius publicus – Adoul

Folkeregisteret – Bureau d'etat de civil

Fylkesmannen – La Prefecture

Sivilstandsattest - Attest de administratif de mariage

Ekteskapsattest – Autorisation de mariage

Mosambik

Hvordan inngå ekteskap?

Før ekteskapet kan inngås må partene fremlegge følgende dokumenter:

 • Fødselsattest, som er utstedt siste år
 • Bostedsbevis, utstedt siste tre måneder
 • Gyldig ID-dokument, som for eksempel pass, ID-kort, velgerkort

Vilkår for å kunne inngå ekteskap

 • Partene må være fylt 18 år. Parter som er over 16 år kan inngå ekteskap dersom det foreligger godkjenning fra foreldre, verge eller ved dom.
 • Partene kan ikke ha et tidligere uoppløst ekteskap.
 • Partene kan ikke lide av demens eller annen alvorlig sinnslidelse.
 • Partene kan ikke være i slekt i rett opp- eller nedstigende linje.
 • Partene kan ikke være adoptivbarn/forelder til hverandre.
 • Partene kan ikke være dømt for drap på tidligere ektefelle.

Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap i Mosambik.

Bigami er ikke tillatt.

Vigselsattest utstedes av et lokalt sivilregisterkontor, som er et underkontor av det nasjonale direktoratet for registre og notariater.

Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap kan oppløses på to måter i Mosambik. Hvis partene er enige, kan de få en skilsmissebevilgning av det lokale sivilregisterkontoret. Det er et vilkår at partene har vært gift i minst tre år, og har levd adskilt i mer enn ett år sammenhengende. Hvis partene ikke er enige, må skilsmissen avgjøres av den lokale domstolen.

For at skilsmissen skal være gyldig må den registreres av sivilregisterkontoret.

I søknaden om å få registrert skilsmissen må partene fremlegge:

 • Vigselsattest
 • En oversikt over felles verdier
 • Avtale om foreldrerett
 • Avtale om underhold til mat for den parten som har blitt tatt vare på av den andre
 • Avtale om hva som skal skje med partenes felles bolig
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det lokale sivilregisterkontoret prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattest til mosambiske statsborgere.

Den mosambiske ambassaden i Stockholm kan utstede ekteskapsattest til mosambiske statsborgere som skal gifte seg i Norge.

Bekreftelse av dokumenter

Mosambik har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Dokumentene legaliseres av Mosambiks utenriksministeriet, men legaliseringsprosessen går via det nasjonale direktoratet for registre og notariater.

Ordliste

Vigselsattest -Certidão de casamento

Lokalt folkeregister - Conservatório

Det nasjonale direktoratet for registre og notariater - Direcção Nacional de Registos e Notariado

Lokal domstol – Tribunais locais

Ekteskapsattest - Certificado de capacidade de matrimónio

Mosambiks utenriksministerie - Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Namibia

Hvordan inngå ekteskap?

Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. Hvis en av partene er under 18 år må denne parten få en skriftlig tillatelse til å inngå ekteskap og samtykke fra sine foreldre. Skriftlig tillatelse kan gis av innenriksministeren eller en domstol. Dersom parten er under 21 år må foreldrene alltid samtykke til ekteskapsinngåelsen.

Likekjønnede ekteskap er ulovlig.

Bigami er ulovlig.

Det utstedes per i dag ingen dokumentasjon fra nasjonale myndigheter på at man er ugift.

Når ekteskapet er inngått utstedes vigselsattest til partene av lokal myndighet som har fått tillatelse fra innenriksdepartementet.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun Høyesterett i Windhoek som kan oppløse ekteskap.

Et ekteskap kan kun oppløses dersom det kan bevises at en av partene

 • har begått utroskap (adultery)
 • har oppført seg på en måte som har ført til at den parten som søker skilsmisse har blitt tvunget til å forlate partenes hjem, herunder vold (malicious desertion)
 • har vært fengslet i minst fem år og er erklært for gjengangskriminell
 • lider av en psykisk sykdom som har vart i minst syv år, og som ikke kan behandles

Den parten som ønsker skilsmisse må saksøke den andre parten på et av de ovennevnte grunnlagene for å kunne oppnå skilsmisse.

Utskriften av Høyesteretts kjennelse er å regne som det endelige skilsmissedokumentet.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Namibia utsteder ikke ekteskapsattest til sine borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Namibia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest – Marriage Certificate

Høyesterett – High Court

Lokal myndighet som utsteder vigselsattest – Marriage officer

Skilsmissedokument – Divorce order

Nigeria

Hvordan inngå ekteskap?

I Nigeria er det vanlig at partene gjennomfører tre seremonier i forbindelse med inngåelse av ekteskap:

 • Tradisjonell seremoni
 • Religiøs seremoni
 • Sivil ekteskapsinngåelse

Det er som hovedregel et krav om at partene må inngå et sivilt ekteskap for at ekteskapet skal være juridisk gyldig. Det er imidlertid et unntak i de tilfellene partene gjennomfører en religiøs seremoni i en kirke som har fått vigselsmyndighet fra den føderale myndigheten på ekteskapsfeltet (Federal Marriage Registry). Det er likevel vanlig i Nigeria at partene gifter seg tradisjonelt uten å inngå sivilt ekteskap. Partene må i slike tilfeller ofte inngå sivilt ekteskap senere i forbindelse med at partene får felles barn eller søknad om visum. I de tilfellene partene har fått felles barn uten å inngå sivilt ekteskap må de få en vitneerklæring (affidavit) fra domstolen på at de har vært tradisjonelt gift før de kan inngå sivilt ekteskap.

For å inngå sivilt ekteskap må partene først registrere seg ved et lokalt registreringskontor (Local Government Marriage Registry – LAG). Etter registeringen må de vente 21 dager før de kan komme tilbake til registreringskontoret og sette dato for ekteskapsinngåelsen. I de 21 dagene henger partens navn og bilde på registreringskontorets vegg. Dette er en offentlig kunngjøring om at ekteskapet vil bli inngått, slik at andre som har eventuelle innvendinger kan fremme disse.

Vigselsattest

Det er flere instanser i Nigeria som kan utstede vigselsattest. Lokal registreringsmyndighet (LAG) eller føderal registreringsmyndighet (Federal Marriage Registry) registrerer ekteskap og utsteder vigselsattest. Begge er underlagt Nigerias innenriksdepartement. Det er kun føderal registreringsmyndighet i Lagos og Abuja. I utgangspunktet skal den lokale registreringsmyndigheten sende kopi av utstedte vigselsattester til den føderale registreringsmyndigheten, men dette gjennomføres sjeldent i praksis.

Den føderale registreringsmyndigheten har gitt flere kirker i Nigeria myndighet til å utstede vigselsattester. Kirkene som har myndighet til og ustedet vigselsattest skal sende kopi av vigselsattest til den føderale registreringsmyndigheten.

Tradisjonelle og muslimske domstoler kan også utstede vigselsattest, men slike ekteskap kan bare oppløses i de samme domstolene.

Vigselsattestene som utstedes av de lokale registreringsmyndighetene har noe ulik utforming og det er påført et eget nummer som tilhører hvert kontor. Vigselsattestene som er utstedt av føderale registreringsmyndigheter har påtrykt en tekst som sier at attesten er utstedt av Ministry of Interior.

Vilkår for inngåelse av ekteskap

Ved ekteskap som inngås for lokale eller føderale myndigheter er det som hovedregel et krav om at begge partene er fylt 21 år. Dersom en av partene er under 21 år må parten fremlegge skriftlig samtykkeerklæring fra far, mor eller verge.

For ekteskap som inngås tradisjonelt eller religiøst varierer aldersgrensen fra stat til stat. Enkelte stater i Nigeria har ratifisert Child Protection Act. Dette innebærer at aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. I nordområdene i Nigeria er det vanlig at jenter i 14-års alderen gifter seg.

Likekjønnede ekteskap er ulovlig i Nigeria.

Bigami og polygami er ikke forbudt i Nigeria. Det er likevel slik at personer kun kan ha et sivilt ekteskap registrert. Juridisk og formelt sett kan partene bare inngå ett ekteskap. Bigami forekommer derfor mer uformelt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er lokal og føderal domstol som har myndighet til å gi skilsmisse dersom partene har inngått sivilt ekteskap. Partene må først søke domstolen om skilsmisse. Deretter møter partene til en høring, hvor eventuelle protester fremlegges. Dersom det ikke er noen innvendinger mot å gi partene skilsmisse utsteder domstolen en separasjonsavtale (Decree NISI of Dissolution of Marriage).

Partene kan gjenoppta samlivet i denne perioden. Dersom partene ikke gjenopptar samlivet utsteder domstolen etter en stund en skilsmisseattest (Certificate of Decree Absolute), som beviser at ekteskapet er endelig oppløst. Det er ingen fast tidsperiode på separasjonen, og det varierer derfor hvor lang tid det går fra partene blir separert til de eventuelt får skilsmisse.

Ekteskap som kun er inngått tradisjonelt eller religiøst kan ikke oppløses av lokale eller føderale domstoler. Disse ekteskapene er heller ikke juridisk gyldige. Tradisjonelle og religiøse ekteskap kan kun oppløses av den myndighet som har gjennomført vigselen.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Domstolene i Nigeria utsteder vitneerklæring (affidavit) som beviser at det ikke er noe til hinder for at en nigeriansk borger kan gifte seg i utlandet. Det er uklart hvorvidt landets ambassader kan prøve ekteskapsvilkårene på vegne av nigerianske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Nigeria har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Nigeria som legaliserer dokumenter utstedt av nigerianske myndigheter.

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Nigeria har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. Fordi attester kan forfalskes eller kjøpes, har attester fra Nigeria ikke noen bevisverdi.

Ordliste

Lokal registreringsmyndighet – Local Area Government Marriage Registry (LAG)

Føderal registreringsmyndighet – Federal Marriage Registry

Vigselsattest – Certificate of Marriage

Lokal instans som oppløser sivile ekteskap – High Court

Dokument som viser at partene er separert – Decree NISI of Dissolution of Marriage

Skilsmisseattest – Certificate of Decree Absolute

Prøvingsattest – affidavit

Rwanda

Hvordan inngå ekteskap?

Det er kun sivile ekteskap som anerkjennes i Rwanda. Tradisjonelle seremonier og avtaler er tillat i forbindelse med ekteskapet, men ekteskapets gyldighet er ikke avhengig av dette. Ekteskap inngås hos det lokale folkeregisteret der partene bor eller har domisil.

For å kunne inngå ekteskap må hver av partene fremlegge fødselsattest og sivilstandsattest som viser at de er ugift. Dersom en av partene har vært gift tidligere må denne parten fremlegge dødsattest for avdød ektefelle eller avgjørelse fra domstolen som viser at parten er skilt eller at tidligere ekteskap er annullert.

De ovennevnte dokumentene leveres til det lokale folkeregisteret som undersøker at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Partene avtaler dato og tid for vigselen med det lokale folkeregisteret.

Det er et krav om at ekteskapet må kunngjøres offentlig minimum 20 dager før ekteskapsinngåelsen. Ekteskapet kunngjøres på kontoret til det lokale folkeregisteret hvor partene bor, og på det lokale folkeregisteret der ekteskapet skal inngås. Ekteskapet må inngås innen fire måneder etter at en slik kunngjøring ble utført.

I særlige tilfeller kan partene få tillatelse til å inngå ekteskap uten offentlig kunngjørelse i forkant, eller kunngjøringstiden kan kortes ned.

Vigselen gjennomføres hos det lokale folkeregisteret. Partene må være tilstede sammen med representanter fra hver sin familie og to myndige vitner.

Etter ekteskapsinngåelse utsteder det lokale folkeregisteret en vigselsattest til partene. Vigselsattesten skal signeres av folkeregisteret, ektefellene, representanter fra hver av ektefellenes familie og to vitner.

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 21 år.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig.
 • Bigami er ulovlig.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen i Rwanda som kan innvilge partene skilsmisse. Det er domstolen hvor partene hadde sin siste felles bolig eller domstolen hvor saksøkte har domisil som har myndighet til å behandle søknad om skilsmisse.

Dersom partene er enige om å skilles sender de en felles søknad til rette domstol. Den felles søknaden må inneholde en skriftlig avtale om skilsmisse, og hvordan partene skal fordele eiendeler og omsorgen for eventuelle barn.

Dersom partene ikke er enige om å skilles kan skilsmisse bare gis på et av følgende grunnlag:

 • Utroskap
 • Dersom den andre parten har forlatt den andre i en sammenhengende periode på minst tolv måneder
 • Dersom den andre parten er dømt for en forbrytelse som sverter æren
 • Dersom den andre parten nekter å bidra til husholdningens behov
 • Misbruk eller alvorlige fornærmelser mellom partene
 • Kjønnsbasert vold
 • Faktisk separasjon over en periode på minst to år
 • Fra den dagen partene ble gift har de, uten grunn, ikke levd sammen de siste tolv sammenhengende månedene

En endelig skilsmissedom får virkning ovenfor partene fra den datoen det først ble søkt om skilsmisse. Ovenfor eventuelle andre parter får imidlertid dommen virkning fra den dagen dommen blir endelig.

Dommen er bevis for at ekteskapet er oppløst.

Et ekteskap kan i enkelte tilfeller annulleres av en dommer. Et ekteskap kan annulleres dersom:

 • En av eller begge partene var under 21 år på tidspunktet for ekteskapsinngåelse
 • Partene har en relasjon eller er i slekt på en måte som loven forbyr
 • En av partene er gift med en annen (bigami)
 • Ekteskapet ble inngått uten frivillig samtykke fra en av eller begge partene

Partene eller den parten som ønsker skilsmisse må begjære ekteskapet oppløst for domstolen. Domstolen innvilger rettslig separasjon til partene under den pågående prosessen for domstolen.

Domstolen utsteder en skilsmisseattest dersom partene innvilges skilsmisse.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Informasjon foreligger ikke.

Bekreftelse av dokumenter

Rwanda har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen".) Det er Justisdepartementet for internasjonale dokumenter som legaliserer dokumenter utstedt av rwandiske myndigheter.

Ordliste

Ordliste foreligger ikke.

Somalia

Informasjonen er hentet fra Landinfos temanotat om Somalia.

Hvordan inngå ekteskap?

Det er kun mulig å inngå religiøse eller tradisjonelle ekteskap i Somalia. Sivil inngåelse av ekteskap eksisterer ikke i Somalia.

Familieloven av 1975 gjelder fortsatt i Somalia. Landinfo skriver imidlertid i sitt temanotat at lovverket etter alt å dømme ikke håndheves. Selv om justisvesenet i Somalia gradvis gjenoppbygges er det per i dag fortsatt slik at de fleste somaliere forholder seg til sharia og somalisk tradisjon i familiesaker, herunder ekteskap.

I islam er ekteskapet en privatrettslig kontrakt mellom to personer, og selve kontraktsinngåelsen er i islamsk og somalisk ekteskapsinngåelse viktigere enn det seremonielle. En forlovelse innebærer ingen juridisk forpliktelse for partene til å inngå ekteskap.

 • Ekteskapsinngåelsen/kontraktsinngåelsen (nikaah) er basert på sharia og er juridisk bindende.
 • Nikaahen inngås mellom partene overfor vigselsmannen med to vitner til stede.
 • Det er vanlig at kvinnen er representert av vergen (som regel sin far) ved ekteskapsinngåelsen, selv om hun befinner seg i samme hus som vielsen finner sted.
 • Medgift skal være fastsatt i nikaahen.
 • Kvinnen kan også ta inn i nikaahen at mannen ikke skal ha flere koner, og at han garanterer henne skilsmisse dersom han likevel skulle inngå ekteskap med flere kvinner.
 • Før ekteskap forhandler partenes familier om brudepris.

Det finnes tre typer ekteskap i Somalia:

 • Arrangerte ekteskap
 • Fluktekteskap/hemmelig ekteskap.
 • Ekteskap inngått uten familienes samtykke.

Dette kan enten være fordi familiene ikke kjenner til ekteskapet, eller har nektet å akseptere/gi tillatelse til ekteskapsinngåelsen. Partene må ha reist en viss avstand fra hjemstedet for at et slikt ekteskap skal være gyldig i Somalia.

Partene kan også be sine fedre om tillatelse til å inngå ekteskap og få slik tillatelse.

Bryllupsfesten som arrangeres etter at ekteskapskontrakten er inngått er en somalisk tradisjon og markerer at paret flytter sammen. Bryllupsfesten er ikke en forutsetning for at ekteskapet er gyldig.

Spesielt om vigsler i Somaliland

I Somaliland foretas vigsler ved de regionale domstolene, som også utsteder vigselsattester. Det er først og fremst personer som er bosatt i byene som inngår ekteskap ved de regionale domstolene. Personer som bor på landsbygda gifter seg gjerne der de bor, og vigselen foretas da av en vigselsmann som har god kjennskap til Koranen og lokal anerkjennelse. De regionale domstolene skal ha oversikt over hvilke personer som har vigselskompetanse, og skal derfor kunne bekrefte at vigselen er foretatt av en anerkjent vigselsmann.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å kunne inngå ekteskap i Somalia er 18 år ifølge familieloven av 1975. Jenter som har fylt 16 år kan inngå ekteskap med samtykke fra vergen. Ifølge sharia og somalisk tradisjon er begge partene gifteklare når de når puberteten, og på landsbygda er det ikke uvanlig at jenter gifter seg helt ned i fjortenårsalderen.

Etter både somalisk praksis og sharia skal begge parter samtykke til ekteskapet. De fleste ekteskap i Somalia er imidlertid arrangert av partenes foreldre, og i praksis vil de færreste nekte å inngå ekteskap med en person foreldrene har valgt ut.

 • Sharialovene åpner for at ekteskap kan inngås ved stedfortreder.
 • Det må være to vitner tilstede under vielsen. Det er kun menn som kan være vitner ved en vielse.
 • Kvinnen er representert av sin verge, som regel hennes far.
 • Likekjønnede ekteskap er forbudt i Somalia.
 • Bigami er tillatt i Somalia. Etter sharia kan en mann ha inntil fire koner forutsatt at han behandler alle konene likt både følelsesmessig og materielt.
 • Ekteskap mellom nærstående slektninger anses som incest. Se Landinfos temanotat for mer informasjon.
Hvordan oppløse ekteskap?

En mann kan i tråd med sharia oppnå skilsmisse ved å uttale ordet talaq tre ganger. Den tredje gangen mannen sier talaq er skilsmissen endelig. Etter første og andre gang han har sagt talaq kan han omgjøre beslutningen og gå tilbake til ektefellen.

Kvinner kan søke om skilsmisse hos en lokal shariadomstol. Kvinner kan kun få skilsmisse dersom visse betingelser er oppfylt. Skilsmissegrunnene en kvinne kan påberope seg er blant annet; at mannen ikke forsørger henne, at mannen er alvorlig psykisk syk eller at han er impotent.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Somalia har i en årrekke vært uten fungerende sentralstyre, og det finnes ingen nasjonale eller lokale registre med oversikt over innbyggerne i Sør- og Sentral-Somalia. Pass, ID-kort og andre attester utstedes derfor på grunnlag av den informasjonen vedkommende selv oppgir, eventuelt med vitner eller pårørende som kan bekrefte informasjonen.

Etter 1991 er det ikke registrert ekteskap i Somalia, men vigselsattester har blitt utstedt av shariadomstoler i Mogadishu og andre byer.

I Somaliland finnes det heller ikke en sentralisert oversikt over innbyggerne i området. Saker om familierettslige forhold, herunder ekteskap, avgjøres i hovedsak av religiøse domstoler som er underlagt Departementet for religiøse forhold.

Bekreftelse av dokumenter

Somalia har ikke ratifisert Haagkonvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering, Apostille-konvensjonen.

Hvilken notoritet har dokumenter fra Somalia?

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Somalia har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. At attester kan forfalskes eller kjøpes medfører at attester fra Somalia ikke har noen bevisverdi.

Ordliste

Ekteskap – guur

Ekteskapskontrakt – nikaah

Bryllupsfest - aroos

Brudepris – yarad

Hemmelige ekteskap / fluktekteskap – qudbo sireed

Vigselsmann – wadaad

Medgift – meher

Mannlig verge – wakiil

Skilsmisse – furriin/furniin

All informasjon om inngåelse og oppløsning av ekteskap i Somalia er hentet fra Landinfo temanotat Somalia: Ekteskap og skilsmisse av 23. april 2014

Sør-Afrika

Hvordan inngå ekteskap?

For at et ekteskap skal være gyldig inngått må begge parter være til stede under vigselen. En vigselseremoni kan gjennomføres alle dager i uken, på hvilken som helst tidspunkt. På dagen ekteskapsinngåelsen skal finne sted må partene ha med seg to vitner.

Følgende dokumentasjon fremlegges til vigsler:

 • Original og kopi av identitetspapirer
 • To identiske fotografier av parten
 • Dersom parten er skilt må det fremlegges skilsmisseattest
 • Dersom parten er enke/enkemann må avdøde ektefelles dødsattest fremlegges
 • Dersom parten er mindreårig må det fremlegges samtykke på skjema DHA-32

Utenlandske borger som skal gifte seg med en sør-afrikansk borger må fremlegge:

 • Gyldig pass
 • Et utfylt BI-31 skjema (Erklæring om hensikten med ekteskapsinngåelsen og ekteskapsattest)
 • Rapport

Umiddelbart etter vigselsseremonien skal partene, vitnene og vigsler signere på ekteskapsregisteringen. Vigsler skal deretter utstede en håndskrevet vigselsattest til partene. Videre skal vigsler sende inn ekteskapsregisteringen til innenriksdepartementet, hvor ekteskapet vil bli registrert i det nasjonale folkeregisteret. Selv om vigsler ikke sender inn informasjonen til innenriksdepartementet vil ekteskapet regnes som gyldig. Registering i det nasjonale folkeregisteret kan skje på et senere tidspunkt. En signert vigselsattest regnes om bevis på at ekteskapet er gyldig inngått. Dersom partene ønsker en vigselsattest som er laget på pc, må de søke om dette og betale et gebyr. Innenriksdepartementet har kompetanse til å utstede en slik vigselsattest.

Dersom noen vil protestere på en planlagt ekteskapsinngåelse, må han eller hun sende inn en klage til vigsler som skal gjennomføre den aktuelle vigselen. Vigsler kan bare gjennomføre vigselen dersom han eller hun finner det tilstrekkelig dokumentert at det ikke foreligger noe lovlig hindring for ekteskapsinngåelsen.

Vilkår for inngåelse av ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år.
 • For inngåelse av sivile ekteskap finnes det ingen unntak fra denne aldersgrensen.
 • For inngåelse av religiøse ekteskap må parten som er under 18 år få tillatelse fra sine foreldre/verger for å inngå ekteskap.
 • Dersom foreldene/vergene ikke samtykker, eller ikke er rettslig kompetente til å samtykke, kan parten søke kommisjonæren for barnevernet (Commissioner of Child Welfare) om tillatelse.
 • Hvis både partens foreldre og kommisjonæren for barnevernet nekter å gi samtykke, kan parten søke Høyesterett om å få samtykke. Høyesterett gir kun samtykke dersom det er tilstrekkelig bevist at ekteskapet er i den mindreåriges interesse, og at tidligere nektelse av samtykke har vært urimelig.
 • I tillegg må gutter under 18 år og jenter under 16 år som ønsker å gifte seg få tillatelse fra innenriksdepartementet.
 • Statsråden kan, etter søknad, godta et ekteskap, som krevde departementets samtykke, men som ble inngått uten at det forelå.

Likekjønnede ekteskap ble lovlig i 2006 (The Civil Union Act 17 of 2006). Loven gjelder for alle typer sivile ekteskap.

Bigami er ulovlig og straffbart.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen i Sør-Afrika som kan innvilge skilsmisse. Den rettslige prosessen kan også omhandle spørsmål om underholdsbidrag, omsorgsretten for barn, barnebidrag, fordeling av eiendeler og gjeld.

Oppløsning av ekteskap reguleres av Divorce Act 1979.

Ifølge loven kan skilsmisse bare innvilges på et av de følgende grunnlagene:

 • «Uopprettelig brudd i ekteskapet» (irretrievable breakdown of the marriage)
 • En av partene har en psykisk sykdom som har vart sammenhengende i minst to år, og som ikke kan behandles
 • En av partene har vært bevistløs i en sammenhengende periode på minst seks måneder

Det er likevel slik at man har rettskrav på skilsmisse. Dette innebærer at domstolen vil innvilge skilsmisse, selv om partene ikke er enige, så fremt den ene parten mener at det har vært et uopprettelig brudd i ekteskapet og det ikke er noen rimelige sjanser for at partene vil gjenoppta ekteskapet.

Dersom partene er enige om å skilles, kan prosessen være ferdig på fire uker. Hvis partene ikke er enige, og den ene parten motsetter seg skilsmisse, kan prosessen vare opptil to-tre år. Det er likevel slik at de fleste kommer til enighet før det blir en eventuell rettsak.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Sør-Afrika utsteder ekteskapsattest til sør-afrikanere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av innenriksdepartementet, ekteskapsseksjonen i Pretoria.

Sør-afrikanere som ønsker å gifte seg i Norden kan få verifisert at han eller hun kan gifte seg gjennom Sør-Afrikas ambassader i de aktuelle landene.

Bekreftelse av dokumenter

Sør-Afrika har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Vigselsattest – Marriage certificate

Prøvingsattest – Letter of No Impediment

Høyesterett – High Court

Innenriksdepartementet – The Department of Home Affairs

Skilsmisseattest – Decree of divorce

Sør-Sudan

Hvordan inngå ekteskap?

Vigselsattest

Parter som inngår muslimske ekteskap mottar vigselsattest fra en muslimsk leder («sheik»). I hovedstaden Juba er det sheik Juma Seid som utsteder vigselsattester for muslimer.

For kristne ekteskap er det den kirken paret ble viet i som utsteder vigselsattest.

Ved inngåelse av tradisjonelle ekteskap basert på sedvanerett er det den tradisjonelle lederen (høvding/stammeleder) som utsteder vigselsattest. Det inngås også en tradisjonell medgiftsavtale signert av ekteparets familier.

Det er kun vigselsattester utstedt av en muslimsk sheik eller en lokale stammeledere som er rettslig gyldig. Selv om kristne ekteskap anerkjennes i Sør-Sudan vil ikke vigselsattester utstedt av kirken være gyldig for retten. En religiøs vigselsattest kan likevel brukes som bevis for ekteskapet, og fylkesdomstolene (County Courts) kan utstede en attestasjon for ekteskapet dersom de finner det bevist at ekteskapet er inngått.

Aldersgrense

Grunnlovens del to inneholder regler om rettighetene til kvinner og barn. Ifølge loven regnes man som barn frem til man er fylt 18 år. Det fremgår også av Grunnloven § 15 at ingen skal tvinges inn i et ekteskap mot sin vilje. Ifølge South Sudan Child Act § 23 skal barn beskyttes mot ekteskap. Barneekteskap er imidlertid utbredt i landet.

 • Likekjønnede ekteskap er forbudt.
 • Bigami er lovlig og meget vanlig i Sør-Sudan.
Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap oppløses i domstolene, sivile eller tradisjonelle. Imidlertid oppløses muslimske ekteskap under sharialovgivningen. Dersom partene har inngått tradisjonelle ekteskap er det den tradisjonelle domstolen som oppløser ekteskapet. Parten/e som ønsker å få ekteskapet oppløst må da søke om dette ved de tradisjonelle domstolene, som også er kjent som «B-domstolene».

Fylkesdomstolene kan utstede skilsmisseattest (Divorce Decree). Dersom partene som ønsker skilsmisse ikke er statsborgere av Sør-Sudan, er det Høyesterett (High Court) som avgjør skilsmissesaken og utsteder eventuell skilsmisseattest.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Retten kan utstede an affidavit for sør-sudanske borgere som ønsker å inngå ekteskap i utlandet.

Bekreftelse av dokumenter

Rettstilstanden på ekteskapsfeltet i Sør-Sudan

Sør-Susan ble en uavhengig stat 09.07.2011. Landet har vært i intern konflikt i lang tid, noe som har begrenset fremgangen innen lovgivningen. Videre er de eksisterende lovene uklare, fordi landet opererer med en blanding av nedfelt lov (Statutory Law) og lokal sedvane (Customary Law), hvor sedvanen varierer fra landsby til landsby og fra stamme til stamme. Det er om lag 64 ulike stammer i Sør-Sudan, som har egne tradisjoner og sedvaner knyttet til ekteskapsinngåelse- og oppløsning.

Videre er rettssystemet i Sør-Sudan komplisert. Det finnes rettsinstanser på mange nivåer, herunder nasjonalt og delstatsnivå. Videre er rettsinstansene delt, slik at det er rettsinstanser for nedfelt lov og rettsinstanser for sedvane.

Dokumenter

Sør-Sudan har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Sør-Sudan som legaliserer dokumenter utstedt av nasjonale myndigheter.

Hvilken notoritet har dokumenter fra Sør-Sudan?

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Sør-Sudan har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. At attester kan forfalskes eller kjøpes medfører at attester fra Sør-Sudan ikke har noe bevisverdi.

Ordliste

Ordliste foreligger ikke foreløpig.

Tanzania

Hvordan inngå ekteskap?

Det finnes fire typer ekteskap i Tanzania som anses som gyldig etter ekteskapslovgivningen:

 • Sivile ekteskap
 • Kristne ekteskap
 • Islamske ekteskap
 • Tradisjonelle ekteskap

Alle formene for ekteskap reguleres i samme lov (the Law of Marriage Act). Det utstedes samme type vigselsattest for de fire ulike ekteskapsformene. Vigselsattest utstedes av vigsler og Registration Insolvency and Trusteeship of Agency (RITA). For å kunne gjennomføre kristne og islamske vigsler må vigsler ha tillatelse fra RITA.

21 dager før ekteskapsinngåelse må partene informere vigsler om og kunngjøre deres intensjon om å inngå ekteskap. Dersom ingen har kommet med innsigelser mot ekteskapsinngåelsen innen 21 dager, kan partene inngå ekteskap. Partene må ha med seg to vitner under selve seremonien.

I unntakstilfeller kan partene få søke om å få dispensasjon fra 21-dagers reglen, slik at de kan gifte seg før det har fått 21 dager. Partene kan få tillatelse til å gifte seg syv dager etter kunngjøringen om ekteskapsinngåelsen, dersom det haster på grunn av alvorlig sykdom, utsendelse eller liknende. Partene må i slike tilfeller kunne dokumentere behovet for dispensasjon gjennom legeerklæring, utsendelsesbrev fra aktuell myndighet, flybilletter og en tillatelse fra RITA.

Følgende dokumentasjon må fremlegges for å kunne inngå ekteskap:

 • Ekteskapsattest
 • Identitetsdokumentasjon
 • Dersom parten er skilt, må de fremlegges skilsmisseattest utstedt av RITA
 • Dersom parten er enke/enkemann, må det fremlegges en dødsattest
 • Dersom det er usikkerhet knyttet til partens alder, må det fremlegges en fødselsattest

Utlendinger som ønsker å gifte seg i Tanzania må fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Ekteskapsattest
 • To passfoto
 • Attestert kopi av pass

Vilkår for å inngå ekteskap

Ifølge loven er aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år for gutter og 14 år for jenter. For at jenter mellom 15 og 17 år skal kunne inngå ekteskap, kreves det at jentas foreldre samtykker til ekteskapsinngåelsen. I tilfeller hvor jenter på 14 år skal gifte seg kreves samtykke fra retten. Høyesterett i Tanzania besluttet i en dom fra juli 2016 at ekteskapsloven må endres for å fjerne ulikheten mellom minimumsalder for jenter og gutter knyttet til ekteskapsinngåelse. Dommen ble imidlertid anket av staten og det er foreløpig ikke kommet noen endelig avklaring i dette spørsmålet.

Likekjønnede ekteskap er ulovlig og straffbart.

Bigami er ulovlig.

Hvordan oppløse ekteskap?

Loven krever at partene i første omgang må ta ekteskapstvister til et forliksråd for ekteskapssaker (reconciliation board). Dersom partene ikke kommer til enighet i forliksrådet, godkjenner rådet at partene kan fortsette skilsmisseprosessen i domstolen.

Domstolen kan som hovedregel bare behandle skilsmissesaker dersom partene har vært gift i minst to år. Dersom det foreligger «eksepsjonelle vanskeligheter» mellom partene, kan domstolen likevel behandle saken, til tross for at partene har vært gift i en kortere periode.

Både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett er gitt samtidig kompetanse i ekteskapssaker. Parten(e) som ønsker skilsmisse må begjære skilsmisse for domstolen og sende inn vigselsattesten.

Partene må i retten fremlegge tilstrekkelig bevis for at ekteskapet har brutt sammen og ikke kan gjenopprettes (broken down irreparably).

Vilkårene for at et ekteskap skal kunne anses for å ha brutt sammen og ikke kan gjenopprettes er blant annet:

 • Utroskap (adultery)
 • Seksuell perversjon (sexuell perversion)
 • Ondskap (cruelty)
 • Psykisk sykdom (mentall illness)
 • Parten har blitt forlatt av eller blitt tvunget til å forlate den andre parten (desertion)

 

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Tanzania utsteder ekteskapsattest (Certficate of no impediment) til borgere av Tanzania som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av den lokale myndigheter i den kommunen personen er registret i. Tanzanias ambassader kan ikke utstede ekteskapsattest på vegne av borger av Tanzania, men ambassaden kan videreformidle søknad om ekteskapsattest til RITA.

Bekreftelse av dokumenter

Tanzania har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Tanzania som legaliserer dokumenter utstedt av nasjonale myndigheter.

Ordliste

Tunisia

Hvordan inngå ekteskap?

Det er det lokale tinghuset (City Hall Registry Office/Bureau de l'Etat Civil a la Municipalite) eller en notarius publicus som gjennomfører sivile vigsler i Tunisia. Religiøse vigsler kan gjennomføres og er valgfrie, men partene må inngå sivilt ekteskap for at ekteskapet skal være juridisk gyldig i Tunisia.

Partene må fremlegge følgende dokumentasjon for å kunne inngå ekteskap:

 • Fødselsattest
 • Prøvingsattest
 • Medisinsk attest (attesten skal inkludere prøvesvar fra HIV-test)
 • Kopi av ID-kort eller andre nasjonale identitetsdokumenter
 • Kopi av ID-kort for partenes to vitner
 • Er en av partene skilt må han/hun fremlegge skilsmisseattest
 • Enke/enkemann må fremlegge dødsattest for avdøde ektefelle
 • Utenlandske parter må fremlegge legalisert ekteskapsattest fra hjemlandet
 • Dersom en utenlandsk mann ønsker å gifte seg med en tunisisk kvinne må han fremlegge en attest som bekrefter at han har konvertert til Islam

Etter at påkrevd dokumentasjon er innsendt, får partene en dato for ekteskapsinngåelse på tinghuset.

Partene må møte til vigselen med to vitner. Begge partene, vitnene og statens representant må signere partenes ekteskapskontrakt. Ekteskapskontrakten skal inneholde informasjon om medgift (dowry), og opplysninger om partene skal ha separat eiendomsrett eller felles eiendomsrett.

Ekteskapskontrakt utstedes av det lokale tinghuset eller notarius publicus. Begge ekteskapskontraktene er gyldige i Tunisia, men kontrakten utstedt av notarius publicus er svakere og må registreres på tinghuset. Notarius publicus skal selv fremlegge ekteskapskontrakten for tinghuset for å få ekteskapet registret. Dersom notarius publicus ikke gjør dette kan han/hun miste sin lisens. Ekteskapskontrakt utstedt av notarius publicus er som regel på arabisk og håndskrevet.

Partene kan enkelt få en vigselsattest (extrait de marriage) fra tinghuset. En slik attest kan man få flere ganger, og den inneholder mindre informasjon enn selve ekteskapskontrakten (acte de marriage/ contrat de marriage), som man bare får utstedt en gang.

Dersom ektemannen er tunisisk vil partene også få en «familiebok» fra tinghuset. I familieboken registreres alle fødsler, dødsfall, ekteskapsinngåelser, skilsmisser i partenes familie.

Vilkår for å inngå ekteskap

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år. Det er likevel mulig å få domstolen til å gi tillatelse til ekteskapsinngåelse for parter mellom 16 og 18 år.
 • Seksuell aktivitet utenom ekteskap er forbudt og straffbart i Tunisia.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig. Homoseksualitet er forbudt og straffbart i Tunisia.
 • Bigami har vært ulovlig og straffbart i Tunisia siden 1957. Myndighetene er kjent med at noen imamer har utført muslimske vigsler mellom parter hvor mannen allerede er juridisk gift med en annen. Slike ekteskap er ikke juridisk gyldig, og partene vil få problemer med å registrere felles barn.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen i Tunisia som kan oppløse ekteskap. Det finnes ingen form for religiøs skilsmisse. Partene har like rettigheter til skilsmisse i Tunisia.

Det finnes tre ulike former for skilsmisse:

 • Enighet mellom partene
 • Den ene parten krever skilsmisse
 • Domstolen avsier skilsmissedom i forbindelse med straffesak mellom partene (ofte vold eller tyveri)

De tre ulike formene for skilsmisse gir ulike typer underholdsbidrag og rettigheter. En skilsmisseprosess kan ta mellom seks måneder og to år. I tilfeller der skilsmisseavgjørelsen er et ledd i en straffesak mellom partene, kan det ta enda lengre tid. Domstolen utsteder dokumentasjon som viser at ekteskapet er oppløst med bindende effekt. Domstolen kan også utstede attestation of non-appeal som viser at dommen er rettskraftig.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Tunisia utsteder ekteskapsattest til tunisiske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av det lokale tinghuset hvor personen ble registret ved fødsel. Tunisiske ambassader i Norden kan utstede ekteskapsattest på vegne av tunisiske borgere.

Bekreftelse av dokumenter

Tunisia har ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen).

Ordliste

Ekteskapskontrakt – Contrat de marriage / Acte de marriage

Vigselsattest - Extrait de marriage

Tingretten – Tribunal de premiere instance

Notarius publicus – Notaire

Tinghuset – Municipalite

Fødselsattest – Extrait de naissance

Ekteskapsattest – Certificate de celibat

Togo

Hvordan inngå ekteskap?

Minst 45 dager før ekteskapsinngåelse må partene sende inn følgende dokumentasjon til offentlig tjenestemann/fullmektig som er gitt myndighet i ekteskapssaker:

 • Fødselsattest (utstedt fra folkeregisteret for mindre enn tre måneder siden)
 • Valg av ekteskapstype (monogami eller polygami)
 • Valg av ektepakt (felleseie eller særeie)
 • Opplysninger om arverekken
 • Dokumentasjon som kreves etter artikkel 55 i landets ekteskapslov
 • Kopi av eventuelle dokumenter som gir fritak fra vilkår fastsatt i lov

Partenes intensjon om å inngå ekteskap må kunngjøres offentlig ved oppslag hos det lokale folkeregisteret. Kunngjøringen må vare i 30 dager.

Vigselen gjennomføres av offentlig tjenestemann/fullmektig på det lokale folkeregisteret. Partene må møte personlig opp på folkeregisterkontoret, og hver av partene må ha med seg et vitne. Etter at vigselen er gjennomført utformer offentlig tjenestemann/fullmektig en vigselsattest til partene. Vigselsattesten skal signeres av begge partene, vitnene og offentlig tjenestemann/fullmektig. Dersom en av partene eller vitnene ikke er i stand til å signere på vigselsattesten, skal dette fremgå av attesten. Partene får et eksemplar av vigselsattesten. De får også et dokument som kalles ekteskapsbevis.

Vilkår for å inngå ekteskap

Aldersgrensen for å inngå ekteskap i Togo er 18 år. Rettens formann, eller ekteskapsdommer på stedet for ekteskapsinngåelsen, kan imidlertid gi fritak fra aldersgrensen dersom særlige grunner foreligger. Aldersfritak kan ikke gis til personer under 16 år.

Likekjønnede ekteskap er ikke tillatt i Togo.

Bigami er tillatt.

Hvordan oppløse ekteskap?

Det finnes to måter å oppnå skilsmisse på i Togo:

 • Skilsmisse ved gjensidig samtykke
 • Tvistemålsskilsmisse (kun en av partene ønsker skilsmisse)

Dersom partene er enige om å skilles, må de muntlig eller skriftlig be om skilsmisse hos domstolen. Domstolen avsier kjennelse i skilsmissesaken og stadfester det juridiske forliket som fastsetter følgende av skilsmissen. Dommeren fremlegger kjennelsen for partene på samme dag som dom ble avsagt. Partene må signere på kjennelsen og deretter registreres den i folkeregisteret.

Tvistemålsskilsmisse

Dersom partene ikke er enige om å oppløse ekteskapet, kan en av partene kan kreve ekteskapet oppløst. Et slikt krav må fremsettes for domstolen.

Kravet må imidlertid begrunnes, da det kun gis skilsmisse dersom bestemte grunnlag for skilsmisse kan dokumenteres. For å få ekteskapet oppløst uten samtykke må det søkes om skilsmisse på et av følgende grunnlag:

 • Utroskap
 • Vold eller mishandling
 • Familielivet eller sikkerheten til partenes barn er utsatt for alvorlig fare, åpenbar usømmelig opptreden, omsorgssvikt eller forsømmelse av underholdsplikt
 • En av partene er dømt til ubetinget fengsel i over fire år
 • Partene har levd atskilt i minst fem år
 • En av partene er impotent eller permanent steril
 • En av partene nekter, uten rettferdig og rimelig grunn, å fullbyrde ekteskapet
Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Togo utsteder ekteskapsattest til togolesere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av det lokale folkeregisteret. Togos ambassader kan også utstede ekteskapsattest på vegne av togolesere.

Bekreftelse av dokumenter

Togo har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konvensjonen). Det er utenriksdepartementet i Togo som legaliserer dokumenter utstedt av togolesiske myndigheter.

Ordliste

Vigselsattest – L'acte de marriage

Folkeregisteret – Etat Civil

Dommer som kan oppløse ekteskap – Le juge en charge des affaires matrimonials

Dokument som viser at ekteskapet er oppløst/kjennelse fra dommer – Le jugement di juge

Ekteskapsattest - Extrait de l'Acte de naissance sur lequel le mariage á l'etranger sera mentionne

Uganda

Hvordan inngå ekteskap?

I Uganda finnes det både religiøse og sivile ekteskap. Det er ulike regler for inngåelse og oppløsning av religiøse ekteskap og sivile ekteskap. Når det gjelder inngåelse og oppløsning av religiøse ekteskap har hver institusjon sine egne regler. Religiøse ekteskap anerkjennes så fremt de er inngått i tråd med ugandisk lov.

Det er den sentral folkeregistermyndigheten (The Registrar General Department) som har ansvar for ekteskapsregisteret (Registry of Marriages) for hovedstaden Kampala. I resten av landet er det den lokale folkeregistermyndighet (the Chief Administrative Officer) som har ansvaret for ekteskapsregisteret.

Sivile ekteskap

Partene som ønsker å gifte seg sivilt må møte personlig for et intervju hos ekteskapsregisteret. Videre må følgende dokumentasjon fremlegges:

 • Identifikasjonspapirer, eksempelvis pass, nasjonalt identitetskort eller kort for bruk ved valgavstemming
 • LC 1 skjema som beviser at parten har vært bosatt i det aktuelle distriktet i minst 15 år
 • Ett passfoto
 • Registrert ekteskaps-affidavit som bekrefter at parten er ugift

Dersom parten er utenlandsk statsborger, må parten fremlegge en ekteskapsattest fra folkeregistermyndigheten i det aktuelle landet

Dersom parten er mellom 18 og 21 år må det fremlegges fødselsattest, samtykke fra far, mor eller juridisk verge, og fotokopi av identifikasjonsbevis for den som samtykker til ekteskapsinngåelsen

Partene som ønsker å gifte seg må fylle ut en kunngjøring om inngåelse av ekteskap hos ekteskapsregisteret. Partene mottar da skjema for betaling. Kunngjøringen henges opp på kunngjøringstavlen til Uganda Registration Service Bureau (URSB) i 21 kalenderdager. Dersom ingen protesterer på ekteskapsinngåelsen, kan vigselen finne sted senest 90 dager etter kunngjøringen. Vigsel kan gjennomføres mandag til fredag mellom 10.00 til 16.00. Hvis noen protesterer mot ekteskapsinngåelsen blir saken henvist til retten.

Etter ekteskapsinngåelsen utsteder ekteskapsregisteret en vigselsattest til partene.

 • Aldersgrensen for inngåelse av ekteskap er 18 år.
 • Likekjønnede ekteskap er ulovlig og straffbart.
 • Bigami er ulovlig og straffbart.
Hvordan oppløse ekteskap?

Det er kun domstolen som kan oppløse ekteskap i Uganda. Partene/parten som ønsker skilsmisse søker domstolen om skilsmisse eller separasjon. Søknaden må oppgi på hvilket grunnlag partene/parten søker skilsmisse. Det er ikke tilstrekkelig at partene er enige om å skilles.

Skilsmisse innvilges bare på følgende grunnlag:

En mann kan søke om skilsmisse dersom kvinnen er skyldig i utroskap

En kvinne kan søke om skilsmisse dersom mannen er skyldig i ett av følgende:

 • Incest
 • Bigami kombinert med utroskap
 • Giftemål ved en annen kvinne, kombinert med utroskap
 • Voldtekt, sodomi eller bestialitet
 • Utroskap kombinert med grusomhet
 • Utroskap kombinert med at mannen har forlatt henne i minimum to år uten rimelig grunn

Etter å ha mottatt søknad avholder domstolen en høring i saken med begge partene. Deretter utsteder domstolen en separasjonsbevilling (decree nisi). Partene må gjennomføre en seks måneders separasjonstid fra den datoen separasjonsbevillingen ble utstedt. I denne perioden kan hvem som helst fremsette en begrunnelse for hvorfor partene ikke bør få skilsmissebevilling (decree absolute). Begrunnelsen kan omhandle at partene har funnet tilbake til hverandre eller faktum som ikke har blitt forelagt for domstolen.

Etter separasjonstiden kan parten/partene søke domstolen om skilsmisse. Dersom partene innvilges skilsmisse, utsteder domstolen en skilsmissebevilling til partene.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Nasjonale myndigheter i Uganda utsteder ekteskapsattest til ugandiske borgere som skal gifte seg i andre land. Ekteskapsattesten utstedes av Skatteetaten - Uganda Registration Services Bureau (URSB).

Bekreftelse av dokumenter

Uganda har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen".) Det er Utenriksdepartementet i Uganda som legaliserer nasjonale dokumenter som skal brukes i utlandet.

Hvilken notoritet har dokumenter fra Uganda?

Av instruks fra Skattedirektoratet (Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, sist endret 24.11.2015) fremgår det at attester fra blant annet Uganda har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Dette gjelder både vigselsattester og skilsmisseattester. At attester kan forfalskes eller kjøpes medfører at attester fra Uganda ikke har noe bevisverdi.

Ordliste

Domstol som behandler separasjons- og skilsmissesaker – High Court

Separasjonsbevilling - Decree nisi

Skilsmissebevilling – Decree absolute

Utenriksdepartementet – Minsistry of Foreign Affairs

Skatteetaten – Uganda Registration Services Bureau

Ekteskapsattest – Maritial Status of N.N

Zambia

Hvordan inngå ekteskap?

Partene må levere inn søknad om å inngå ekteskap til lokale offentlige myndigheter senest 21 dager før ekteskapet skal inngås.

Partene må sammen med søknaden fremlegge følgende:

 • Original fødselsattest
 • Kopi av pass, førerkort eller annen ID
 • Skilsmisseattest, hvis en av partene er skilt
 • Erklæring fra foreldre eller verge om at de støtter ekteskapet, hvis partene er under 21 år
 • Det lokale folkeregisteret utsteder en prøvingsattest som sendes til personen som skal vie partene.

Det må være to vitner til stede under vigselen. Etter at vigselen er gjennomført vil partene få utstedt en vigselsattest av vigsler. Partene må få vigselsattesten registrert i Zambias ekteskapsregister. Dette gjøres hos det lokale folkeregisteret. Ekteskapet må registreres i løpet av tre måneder for å være gyldig. Parten vil deretter få utstedt en gyldig vigselsattest av lokalt folkeregister.

 • Likekjønnede par kan ikke inngå ekteskap i Zambia.
 • Bigami er ikke tillatt.
Hvordan oppløse ekteskap?

Ekteskap i Zambia oppløses av domstolen. En eller begge partene må søke om skilsmisse ved en lokal domstol. Parten må møte ved domstolens behandling av skilsmissen. Domstolen innvilger skilsmisse hvis det er dokumentert at ekteskapet ikke kan gjenopprettes. Domstolens avgjørelse er endelig. Domstolen innvilger først en midlertidig skilsmisse. Etter seks uker kan partene søke om å få endelig skilsmisse. Partene vil få da få utstedt en skilsmisseattest fra den lokale domstolen.

Zambias Høyesterett kan utstede og legalisere skilsmisseattester.

Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge

Det lokale folkeregisteret prøver ekteskapsvilkårene og utsteder ekteskapsattest til zambiske statsborgere. Dokumentet legaliseres av Justisdepartementet.

Bekreftelse av dokumenter

Zambia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("Apostille-konvensjonen").

Dokumentene legaliseres av Zambias Justisdepartement.

Ordliste

Vigselsattest – Registrar's Certificate of Marriage

Lokalt folkeregister – The Registrar's Office

Skilsmisseattest - Certificate as to decree absolute

Høyesterett - The High Court of Zambia

Midlertidig skilsmisseattest- High Court order - Decree nisi