Denne rapporten dokumenterer andre statusmåling for tiltakene videreutdanningene, tjenestestøtteprogrammet, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter, som inngår i Bufdirs kompetansesatsing for kommunalt barnevern i perioden 2018-2024. Våren 2022 fremstår alle tiltakene som godt implementert. Tiltakene har gitt positive effekter i form av økt kompetanse og bedre arbeidsformer i kommunale barneverntjenester, fagutvikling mellom kommuner, økt samarbeid mellom kommuneledelse og barneverntjenester, og bedre samarbeid mellom kommunene og statsforvaltere om utviklingsarbeid i barnevernet. I mange kommuner har dette gitt konkrete effekter i form av en mer velfungerende barneverntjeneste, og det er god grunn til å tro at dette har bidratt til bedre tjenester til sårbare barn, ungdom og familier. Statusmålingen synliggjør imidlertid også at det er stor variasjon i hvordan tiltakene virker lokalt. Flere kommuner ser foreløpig ut til å ha fått lite nytte av tiltakene. Vi anbefaler at det gjøres enkelte tilpasninger i satsingen som kan bidra til bedre effekter og måloppnåelse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

161 s., utgitt av Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad i 2022.