Når denne rapporten leveres, er det høy smitte i samfunnet, men tiltak er avviklet. Det er fortsatt en bekymring for omfanget av fravær i tjenestene som følge av koronasmitte og andre infeksjoner, men det vil være noe mindre fravær knyttet til smitteverntiltakene. Kommunene ser ut til å ha gode kontinuitetsplaner og holder i stor grad tjenestetilbudet i drift til tross for utfordringene. Norge kommet langt bedre ut av pandemien enn mange andre land, og vi har i stor grad klart å holde tjenestene til barn og unge åpne, herunder skoler og barnehager. Det har vært et godt samarbeid mellom myndigheter på tvers av fagfelt og det har vært bred enighet om å skjerme barn og unge for de strengeste tiltakene. Det er likevel noen områder som det er spesielt viktig at sektormyndighetene retter oppmerksomheten mot: Barn med vedtak om spesialundervisning i skolen, behov for spesialpedagogisk støtte i barnehagen, eller med behov for habiliteringstjenester eller avlastning har fått et dårligere tilbud enn normalt over lengre perioder. Barn og unge som vokser opp med foreldre som strever med rus og psykiske lidelser, og barn med funksjonsnedsettelser kan ha fått det verre. Helsedirektoratet melder om økning i antall og alvorlighetsgrad på henvendelsene til psykisk helsevern for barn og unge. Bruken av digital hjemmeskole og hybridløsninger har vært større i videregående skole enn i grunnskolen, og elever i større byer har hatt digital hjemmeskole og smittevern på rødt nivå i lengre perioder de siste to årene. Smittevernstiltak som karantene og isolasjon har også bidratt til økt fravær fra skolen. Planlagte aktiviteter, reiser og studier har blitt avlyst eller utsatt, og fritidstilbud har blitt borte. Det har vært vanskeligere å etablere nye vennskap, pleie gamle relasjoner og holde kontakt med familie som bor et stykke unna. Dette er den femtende rapporten fra gruppen. Vi har innhentet rapportering fra tjenester til barn og unge i statlig regi. Vi har også innhentet rapportering fra kommunale tjenester via statsforvalter knyttet til barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og fritidstilbud.

63 s., utgitt av Bufdir i 2022.