Leirvik, Mariann Stærkebye og Hernes, Vilde | Tronstad, Kristian Rose | Liodden, Tone Maia

Forskning på utenlandsadopterte har i en norsk kontekst i liten grad satt søkelys på erfaringer med rasisme og diskriminering. I norsk forskning på rasisme og diskriminering har erfaringer blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vært et hovedfokus. Heller ikke i arbeidet med rasisme og diskriminering, verken fra det offentlige eller frivillige organisasjoner, har utenlandsadopterte tidligere blitt løftet fram. Denne rapporten er et første steg i å få mer kunnskap om hvilke erfaringer utenlandsadopterte har med rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling. Det er også et første steg i å kartlegge omfanget av slike erfaringer. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer med utenlandsadopterte. Deler av spørsmålene i spørreundersøkelsen overlapper med spørsmål som har blitt stilt i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere fra 2016, noe som muliggjør en sammenlikning av utenlandsadoptertes erfaringer med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på utvalgte temaer. Vi har gjennomført både individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Disse intervjuene har gitt et rikt datamateriale om utenlandsadoptertes erfaringer med forskjellsbehandling, og hvordan det påvirker deres følelse av tilhørighet til familie og samfunnet for øvrig. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Bufdir.

160 s., utgitt av NIBR i 2021.