Corneliussen, Hilde G. og Seddighi, Gilda | Simonsen, Morten | Urbaniak-Brekke, Anna Maria

Jenter og teknologi er et tiltak i regi av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) som inviterer jenter fra ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning til arrangementer som har som mål å få flere jenter til å velge teknologi- og realfagsutdanninger. Evalueringen av Jenter og teknologi har som hovedmål å identifisere i hvilken grad tiltaket har lykkes i å påvirke jenters valg av realfag, tekniske yrkesfag, teknisk fagskole og teknologifag på universitets- og høyskolenivå. Få jenter velger disse utdanningene. Basert på tidligere forskning har vi kontekstualisert tiltaket innenfor en kulturell ramme der veien til teknologi er mindre synlig for jenter enn for gutter. Teoretisk er evalueringen forankret i teorier om kjønn som noe vi gjør basert på kulturelle forestillinger om kjønn. Utdanningsvalg kan forstås som en måte å gjøre kjønn på som bidrar til å skape kjønnsforskjeller. Gjennom en "mixed-method"-strategi, som involverer kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse, har samtlige målgrupper for Jenter og teknologi – jenter, lærere, foreldre, og rollemodeller – bidratt til evalueringen. Analysen viser at aktiviteter i regi av Jenter og teknologi i stor grad treffer jentene godt. Først og fremst gir tiltaket jentene ny innsikt i teknologiutdanninger og -yrker som mange av jentene ikke får gjennom andre kanaler. Sentrale virkemidler er å synliggjøre kvinnelige rollemodeller og å tilby et jentefellesskap rundt teknologi. Begge deler har positive virkninger for å etablere en kobling mellom jenter og teknologi, og for å gjøre veien til teknologi synlig og relevant for jentene. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Bufdir.

47 s., utgitt av Vestlandsforskning i 2021.