Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utredet en sertifiseringsordning og andre kompetansehevingstiltak for offentlig ansatte som er i kontakt med barn. Utredningen er en oppfølging av anmodningsvedtak 607 (2016-2017) fra Stortinget om å utrede en slik sertifiseringsordning. I vedtaket kommer det frem at «ordningen skal sikre at alle har kompetanse om vold og overgrep, den bør være enkel og praktisk å gjennomføre, og det bør stilles krav om fornyelse f.eks. hvert andre år». Bufdir vurderer at det ikke er hensiktsmessig å innføre en sertifiseringsordning der vi pålegger eller anbefaler et spesifikt kurs, når kunnskapen om hva slags tiltak som virker er mangelfull, og eksisterende kompetansehevingstiltak ikke er godt nok implementert i tjenestene. Vår vurdering er at det ikke er ett tiltak som kan bidra til å redusere samfunnsproblemet, men at det kreves systematisk og langsiktig innsats fra flere hold. Vår anbefaling til videre arbeid på feltet handler om å samle, bygge videre på, styrke, implementere og evaluere eksisterende tiltak. Det er behov for en helhetlig og samlet kompetansepolitikk på feltet. Utredningen bør sees i sammenheng med rapportene “Kompetansebehov om vold og overgrep mot barn og unge. En undersøkelse om kunnskap, behov og erfaringer med kompetansehevingstiltak i barnehager, skoler og offentlige tjenester som jobber med barn og unge” (Sentio, 2020) og “Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte. En litteraturgjennomgang” (NIFU, 2020). Begge disse rapportene ble bestilt som kunnskapsgrunnlag inn i utredningen. I tillegg forankret vi arbeidet og samlet inn mye relevant kunnskap gjennom involvering av en rekke berørte parter.

112 s., utgitt av Bufdir i 2021.