Bøhler, Kjetil Klette og Ugreninov, Elisabeth

Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsnedsettelser. I dette notat søker vi å beskrive disse konsekvensene med utgangspunkt i foreldrenes egne erfaringer ved å analysere åtte dybdeintervjuer med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Vi retter særlig fokus mot hvordan de opplevde nedstengingen og smitteverntiltakene som ble innført våren 2020 og utviklingen av disse frem mot januar 2021. I analysen av intervjudataene fokuserer vi på de ulike belastningene pandemien fikk for enkeltpersoner ved å rette søkelys mot de komplekse sammenvevde konsekvensene pandemien skapte for familiene. Funn fra intervjuene gir verdifull innsikt som kan være viktig med tanke på fremtidig politikkutvikling. Notatet er skrevet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

74 s., utgitt av NOVA i 2021.