Kommunene Alta og Færder har siden 2016 deltatt i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. I forsøksperioden har kommunene hatt et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet, herunder for hjelpetiltak, fosterhjem og på deler av institusjonsområdet. Samtidig har kommunene blitt kompensert økonomisk med en økt rammeoverføring. Forsøket startet i 2016 med en opprinnelig varighet frem til 2020. I 2022 trer kvalitets- og strukturreformen for barnevernet (barnevernreformen) i kraft. Reformen innebærer blant annet en overføring av enkelte oppgaver fra staten til kommunene, og øker det kommunale finansieringsansvaret for plasseringstiltak. For å skape en best mulig overgang til barnevernsreformen fikk Alta og Færder kommune innvilget en videreføring av forsøket frem til 2022. På oppdrag fra Bufdir har Deloitte evaluert fortsettelsen av forsøket i Alta og Færder. Denne evalueringen er avgrenset mot de tiltakene Alta og Færder kommune har iverksatt gjennom forsøket på fosterhjems-, akutt-, og institusjonsområdet, og en vurdering av kvaliteten og ressurseffektiviteten knyttet til disse. Deloitte har blitt bedt om å gi anbefalinger om eventuell videreføring av de igangsatte tiltakene på bakgrunn av funnene i evalueringen. Evalueringen bygger på en rekke ulike datakilder, herunder innhentet skriftlig dokumentasjon fra kommunene og tilgjengelige kvantitative data, intervjuer, saksmappegjennomgang og spørreundersøkelse blant barn og fosterforeldre.

135 s., utgitt av Deloitte i 2020.