Drange, Nina og Hernæs, Øystein M.

Formålet med rapporten er å benytte registerdata til å beskrive kjennetegn ved barn og unge som i dag gis et tilbud på barnevernsinstitusjon. Del A beskriver kjennetegn ved institusjonspopulasjonen i dag, over tid, fordelt på målgruppe og sett opp mot andre grupper ungdommer i samme aldersgruppe. Institusjonspopulasjonen skiller seg i gjennomsnitt mye fra ungdommer uten kontakt med barnevernet, mens det er stor grad av overlapp med andre grupper i barnevernet og mellom målgrupper. Del B gir en oversikt over registrerte barnevernstiltak før og etter institusjonsopphold, og gir en analyse av gruppemønstre i kjennetegn. Del C gir en kort beskrivelse av hva som kjennetegner barn som er gitt et tilbud i enetiltak fra 2017 og framover. I tillegg analyseres hvordan denne populasjonen har endret seg over tid. Analysen baserer seg på registerdata på barnevern, helse, skole, kriminalitet, sosioøkonomisk bakgrunn, med mer. Datagrunnlaget er innhentet fra Bufdir, Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Funn i rapporten tyder på at denne gruppen har store utfordringer på flere områder. Prosjektet er utført på oppdrag fra Bufdir.

66 s., utgitt av Frischsenteret i 2020.