Proba samfunnsanalyse har i denne rapporten oppsummert erfaringer fra arbeidet med lhbtiq-handlingsplanen "Trygghet, mangfold, åpenhet". Arbeidet med utforming, koordinering og implementering av planen har bidratt til mye læring og det er mange positive erfaringer fra dette arbeidet. Samtidig er det rom for forbedringer, det gjelder så vel prosessene innledningsvis som arbeidet med utforming av tiltak og implementering. Det er også behov for bedre forankring av arbeidet hos den enkelte sektormyndighet. Proba samfunnsanalyse gir i rapporten en rekke anbefalinger for arbeidet med ny handlingsplan. Oppdraget er utført på vegne av Bufdir.

55 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2020.