Jardim, Patricia S. Jacobsen og Johansen, Trine Bjerke | Ames, Heather | Berg, Rigmor C.

Hensikten med denne systematiske kartleggingsoversikten er å klassifisere og beskrive forskning om linkarbeid i barnevernet og tilgrensende tjenester i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn. Linkarbeidere er personer som formidler mellom to parter og bistår med kultursensitivitet for å sikre god kommunikasjon og samarbeid mellom partene. Vår systematiske kartleggingsoversikt identifiserte seks studier: Fem kvalitative studier og en mixed-metode studie. Funnene i de inkluderte studiene beskriver at linkarbeidere kan fungere som talspersoner og fremme minoritetsfamilier sine synspunkter for sosial- og barnevernstjenestene. De kan gi familiene emosjonell støtte og bygge tillitsfulle relasjoner. Videre kan linkarbeidere gi offentlige tjenester detaljert informasjon om familiene og bistå med henvisninger til velferdstjenester og valg av tiltak i samarbeid med sosialtjenesten. Funnene beskriver imidlertid også at det er en manglende standardisering av opplæring og utdanning av linkarbeidere, og uklarheter rundt rollen og arbeidsoppgavene til linkarbeiderne. Det fins få solide studier om linkarbeid i barnevernet i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn. Det er derfor behov for mer forskning som undersøker linkarbeid i barnevern og tilgrensede tjenester. Oppdraget er gjort på forespørsel fra Bufdir.

65 s., utgitt av FHI i 2020.