Nøkleby, Heid og Johansen, Trine Bjerke | Jardim, Patricia Sofia Jacobsen | Muller, Ashley Elizabeth

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» Forskningsspørsmålene var 1) forekomst av atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer hos barn og unge, 2) antall i behandling i Norge, 3) vurdering av overensstemmelse av anslått forekomst og antall i behandling. Vi gjennomførte en hurtigoversikt, dvs. en systematisk oversikt utført på kortere tid og med forenklede steg. Vi utførte et litteratursøk og vurderte 3815 referanser. Vi kvalitetsvurderte ikke studiene. Vi innhentet informasjon om antall barn og unge i behandling fra åtte ulike tjenesteytere og tiltak. Hovedfunnene var: 6 studier målte diagnostiserte atferdsforstyrrelser på bakgrunn av befolknings- eller registerstudier. 11 studier målte diagnostiserte atferdsforstyrrelser sammenslått med lignende diagnosekategorier, alle hentet fra pasientregistre. 9 studier målte ikke-diagnostiserte atferdsproblemer i befolkningsstudier. 5 studier målte endringer i ikke-diagnostiserte atferdsproblemer over tid gjennom siste 10-20 år. Sammenlignet med 2012 var det i 2019 en økning i antallet som fikk behandling fra Funksjonell familieterapi, PMTO og Treatment Foster Care Oregon, mens BUP, barnevernsinstitusjon, MST og De Utrolige Årene lå på samme nivå. Det var ikke mulig å vurdere overenstemmelse mellom forekomst og behandlingstilbud.

51 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.